Vanhusten ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito

Comments

Transcription

Vanhusten ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito
Pertltk 3.3.2015
Liite
VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA
HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN
PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO
Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön strategiset linjaukset
Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja
huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveyden huollon
avopalveluilla. Palvelut on sovitettava sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön
kulloisiakin palveluntarpeita. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012, 14 §)
Vuoden 2015 alussa voimaan tulleessa vanhuspalvelulain muutoksessa (14 §, 14a § ja 15a §)
täsmennettiin pitkäaikaisen laitoshoidon periaatteita ja edellytyksiä. Lakimuutoksen mukaan
iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena
laitoshoitona vain lääketieteellisillä tai asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla.
Lisäksi edellytetään, että ennen laitoshoitopäätöksen tekemistä on selvitetty muut palveluiden
järjestämismahdollisuudet. Laitoshoitoa koskeva ratkaisu on myös perusteltava.
Vanhuspalvelulain ydinkohtia ovat iäkkään asiakkaan mielipiteen kuuleminen ja hänen
palvelutarpeensa kattava arviointi. (STM Kuntainfo 1/2015)
Ylöjärven vanhustyön strategian 2013-2018 keskeisenä tavoitteena on kotona asumisen
lisääminen ja laitoshoidon vähentäminen. Asumiseen kehitetään uudenlaisia ratkaisuja sekä
hoidon ja kuntoutuksen palveluja ja asumista eritavoin yhdistäviä toimintamalleja. Tavoitteena
on vähentää ympärivuorokautisen hoidon suhteellista osuutta 75 vuotta täyttäneiden määrästä
ja vastaavasti lisätä kotihoidon, omaishoidon tuen ja uuden tyyppisten asumisratkaisujen
määrää kuten yhteisöasuminen, perhehoito jne.
Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa ovat tehostettu palveluasuminen ja
vanhainkotihoito. Tehostettu palveluasuminen on avopalvelua, jossa vuokrasopimussuhteiseen
asumiseen liittyy kiinteästi ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito. Vanhainkotihoito on
sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa, johon sisältyy hoito, kuntouttavaa toimintaa ja asunto
sekä muu ylläpito.
Ylöjärven kaupunki
Perusturvakeskus
Kuruntie 10, PL 22
33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
f. 03 565 28 474
www.ylojarvi.fi
[email protected]
Y-tunnus 0158221-7
Pertltk 3.3.2015
Liite
Tehostettu palveluasuminen
Ylöjärvellä tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään seuraavissa
yksiköissä:
Kaupungin omat yksiköt:
 Pauliinakoti
(Elokaaren palvelukeskus)

Siirikoti
(Elokaaren palvelukeskus)

Hennakoti
(Kurun palvelukeskus)

Esterikoti
(Kurun palvelukeskus)

Tiurala
(Tiuravuoren palvelukeskus)

Ryhmäkoti Pehtoori
(Keihäsniemen kampusalue)
Lisäksi tehostettua palveluasumista järjestetään ostopalveluna talousarviossa varatun
määrärahan mukaisesti. Tällä hetkellä ostopalvelupaikkoja ovat Ylöjärven palvelutalosäätiö
Kaksikon Keihäsniemen dementiakoti, Esperin hoivakodit Villa Niemi, Ratina, Linneakoti ja
Luhatuuli.
Vanhainkotihoito
Ylöjärvellä pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään kaupungin omana toimintana seuraavissa
yksiköissä:
 Tiuravuoren vanhainkoti, Tarupirtti (Tiuravuoren palvelukeskus)

Tiuravuoren vanhainkoti, Perttelintupa
(Tiuravuoren palvelukeskus)
HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO
Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon ja huolenpitoon (tehostettu palveluasuminen ja
vanhainkotihoito) hakeudutaan hakemusmenettelyn kautta. Käytössä olevan
hakemuslomakkeen voi täyttää asiakas itse tai hänen edustajansa, hänen läheisensä, virallinen
edunvalvoja tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen.
Hakemukset käsitellään perusturvan moniammatillisessa SAS-työryhmässä (SAS = selvitä,
arvio, sijoita). Työryhmän tehtävänä on sijoittaa ympärivuorokautista pitkäaikaista hoitoa ja
huolenpitoa tarvitsevat asiakkaat tarkoituksenmukaiseen hoitoyksikköön. Päätökset tehdään
ottaen huomioon asiakkaan palvelutarve ja kokonaistilanne huomioiden asiakkaan mielipide.
Palvelutarpeen arvioinnin tukena käytetään RAI- järjestelmää.
Ennen hakemuksen käsittelyä SAS-ryhmässä asiakkaan palvelutarve arvioidaan
moniammatillista tiimiä hyödyntäen monipuolisesti ja luotettavia arviointivälineitä käyttäen
kotihoidon ja/tai hoidosta vastaavan yksikön ja/tai geriatrian poliklinikan toimesta. Laaja-alainen
Ylöjärven kaupunki
Perusturvakeskus
Kuruntie 10, PL 22
33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
f. 03 565 28 474
www.ylojarvi.fi
[email protected]
Y-tunnus 0158221-7
Pertltk 3.3.2015
Liite
arvio asiakkaan palvelutarpeesta kirjataan asiakastietojärjestelmään ja se on SAS-ryhmän
käytössä päätöstä tehtäessä.
Ympärivuorokautista paikkaa hakenut henkilö saa kirjallisen muutoksenhakukelpoisen
päätöksen ympärivuorokautisten palvelujen antamisesta tai hylkäämisestä. Päätöksen tekee
vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä tai vanhustyön johtaja SAS-työryhmän arvioinnin ja
päätöksen perusteella.
Jos myöntämisperusteet eivät täyty, hakijalle annetaan kielteinen päätös. Jos asiakkaan tilanne
muuttuu olennaisesti, asiakas tai hänen läheisensä voivat suullisesti tai kirjallisesti uudistaa
aikaisemman hakemuksen. Aloite hakemuksen uudelleen käsittelyyn voi tulla myös kotihoidon
työntekijöiltä.
Hoitopaikan saaminen ja vastaanottaminen
Pitkäaikaiset ympärivuorokautiset paikat täytetään yksilöllisen arvioinnin perusteella eikä
hakemusjärjestyksessä. Jokaiselle asiakkaalle pyritään järjestämään paikka juuri hänelle
soveltuvassa hoitoyksikössä. Hoitoyksikön valinnassa otetaan huomioon asiakkaan ja/tai hänen
läheisensä toiveet mahdollisuuksien mukaan.
Paikkaa voi joutua odottamaan kotihoidossa tai lyhytaikaishoidon paikoilla tai myönnetty paikka
voi sijaita Ylöjärven eri alueilla olevissa palvelukeskuksissa tai lähikuntien alueella sijaitsevissa
tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Mahdollisuuksien mukaan, asiakas voi muusta
kunnasta myöhemmin siirtyä Ylöjärveltä vapautuneeseen paikkaan. Mahdollisuuksien mukaan,
asiakas voi siirtyä myös Ylöjärven eri alueilla sijaitsevista hoitopaikoista toiseen
vapautuneeseen hoitopaikkaan.
Kun asiakkaalle tarjotaan pitkäaikaista ympärivuorokautista paikkaa, hänen on tehtävä päätös
paikan vastaanottamisesta 5 arkipäivän kuluessa. Mikäli asiakas tai hänen omaisensa eivät ota
vastaan asiakkaalle osoitettua paikkaa, hän ilmoittaa siitä kirjallisesti.
Terveyskeskussairaalan akuuttiosastolla ja kuntoutuosastolla (Kumuke) järjestettävä hoito on
tarkoitettu ensisijaisesti vain lääketieteelliseen akuuttihoitoon ja sairaudesta kuntoutumiseen.
Mikäli sairaalassa oleva asiakas tai hänen omaisensa eivät ota vastaan osoitettua hoitopaikkaa,
asiakas siirtyy takaisin kotiinsa tarvittavien palveluiden turvin tai hänelle osoitettuun tehostetun
palveluasumisen paikkaan, jos hän ei tarvitse sairaalahoitoa. Lääkäri tekee hoitopäätöksen
sairaalasta pois siirtymisestä.
Ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon paikan järjestymisen tarkkaa aikataulua ei voida
arvioida etukäteen, sillä odotusaika riippuu paikkojen vapautumisesta ja/tai mahdollisuuksista
ostaa uusia tehostetun palveluasumisen paikkoja sekä asiakkaan toiveista ja
kokonaistilanteesta.
Iäkkäällä henkilöllä on kuitenkin oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset
sosiaalipalvelut viimeistään 3 kk:n kuluttua päätöksen teosta (18§).
Ylöjärven kaupunki
Perusturvakeskus
Kuruntie 10, PL 22
33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
f. 03 565 28 474
www.ylojarvi.fi
[email protected]
Y-tunnus 0158221-7
Pertltk 3.3.2015
Liite
PALVELUTARPEEN ARVIOINTI
Palvelutarpeen selvittäminen tulee tehdä kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja
tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa (15 §).
Ennen hoidon ja huolenpidon toteuttamista pitkäaikaisena laitoshoitona on selvitettävä
mahdollisuudet vastata iäkkään henkilön palvelutarpeeseen hänen kotiinsa annettavilla ja
muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla (15 a §).
Palvelun myöntäminen perustuu aina asiakaan yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin.
Ylöjärvellä pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arvioinnin tukena käytetään RAI
(Resident Assessment Intrument) –järjestelmää, joka on kansainvälinen arviointi- ja
laatujärjestelmä henkilön palvelutarpeen arviointiin ja hoidon suunnitteluun ja seurantaan.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL hallinnoi Suomessa RAI-järjestelmää. Se on laajasti
käytössä Suomen kunnissa.
RAI-järjestelmän avulla selvitetään asiakkaan toimintakykyä ja avuntarvetta:

kognitiiviset toiminnat, kuten lähimuisti, ymmärretyksi tuleminen,
päätöksentekokyky (CPS)

suoriutuminen päivittäisissä toiminnoissa, kuten liikkuminen kotona, ruokailu,
WC:n käyttö, henkilökohtainen hygienia (ADL)

suoriutuminen asioiden hoitoon liittyvissä toiminnoissa, kuten aterioiden
valmistaminen, kotitaloustyöt, puhelimen käyttö (IADL)

masennusoireet (DRS)

kipumittari (Pain)

ravitsemustila ja painoindeksi (BMI)

asiakkaan palveluntarve (MAPLe)

asiakkaan omat voimavarat ja ongelma-alueet (Caps)

terveydentilan vakaus (CHESS)
Lisäksi palvelutarpeen arvioinnissa käytetään apuna muistitestejä, esimerkiksi Minimental
Status Examination -testiä (MMSE).
YMPÄRIVUOROKAUTISEN PITKÄAIKAISEN HOIDON JA HUOLENPIDON
MYÖNTÄMISPERUSTEET
Ylöjärven kaupunki
Perusturvakeskus
Kuruntie 10, PL 22
33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
f. 03 565 28 474
www.ylojarvi.fi
[email protected]
Y-tunnus 0158221-7
Pertltk 3.3.2015
Liite
Lähtökohtana pitkäaikaisen ympärivuorokautisen paikan saannille on, että kaikki mahdolliset
kotona asumista tukevat palvelut on käytetty ja arvioitu ja myös eri asumisvaihtoehdot on
selvitetty sekä asiakkaan kokonaistilanne on moniammatillisesti ja laaja-alaisesti arvioitu ja
kirjattu.
Terveyskeskuksen akuuttiosastolta ja kuntoutusosastolta ei pääsääntöisesti siirrytä
pitkäaikaiseen hoitoon ja huolenpitoon ilman kuntoutusta ja kotiutuksen kokeilua.
Omaisten/läheisten, yksityisten palvelutuottajien ja vapaaehtoistyön palvelumahdollisuudet
arvioidaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
Jos asiakas asuu etäällä palveluista, ja se aiheuttaa pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon
ja huolenpidon tarpeen, hänen kanssaan neuvotellaan mahdollisuudesta muuttaa lähelle
palveluita esimerkiksi tavallisen palveluasumisen yksiköiden tai yhteisökodin asuntoihin.
Iäkkäille avio- ja avopuolisoille pyritään järjestämään mahdollisuus asua yhdessä. Yhteisen
tehostetun palveluasumisen paikan saamisen edellytyksenä on kuitenkin, että molemmat
täyttävät tehostetun palveluasumisen myöntämisperusteet.
Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivapaikan myöntämistä arvioidessa huomioidaan
seuraavia asioita:

Asiakas ei selviydy omassa kodissaan kotihoidon, lyhytaikaishoidon ja/tai omaishoidon
tuen avulla

Asunnon muutostyön tarpeet ja mahdollisuudet on selvitetty

Asiakas tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa ja valvontaa

Asiakas tarvitsee hoitajan tukea ja apua lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan
(pukeminen, wc-käynnit, hygienia, lääkehuolto, ruokailu)

kuntoutumismahdollisuudet on kokeiltu

Muistin apuvälineet ovat käytössä/mahdollisuudet selvitetty

Asiakkaalla on muistisairaudesta johtuen riski eksyä kotinsa ulkopuolelle eikä sen tuomia
riskejä voida poistaa hoitoon osallistuvien avulla eikä teknologisilla apuvälineillä
Viitteelliset RAI – arvot myöntämisperusteiden tukena ovat:
ADLH arvo vähintään 4 (päivittäiset toiminnot 0-6)
IADL arvo vähintään 16 (kodinhoitotyöt, asioinnit 0-21)
CPS arvo vähintään 3 (kognitiiviset toiminnot 0-6)
Ylöjärven kaupunki
Perusturvakeskus
Kuruntie 10, PL 22
33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
f. 03 565 28 474
www.ylojarvi.fi
[email protected]
Y-tunnus 0158221-7
Pertltk 3.3.2015
Liite
MapLe arvo vähintään 4 (palvelutarpeen kokonaisarvio 1-5)
MMSE (muistitesti) pääsääntöisesti alle 18 (keskivaikea muistin heikkeneminen).
Asiakkaan pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan tarve määritellään aina yksilöllisesti
kokonaisarvioinnin perusteella ja käytössä olevat toimintakykymittarit ovat suuntaa antavia.
Ylöjärven kaupunki
Perusturvakeskus
Kuruntie 10, PL 22
33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
f. 03 565 28 474
www.ylojarvi.fi
[email protected]
Y-tunnus 0158221-7

Similar documents