Koulun ABC JOHANNES_2015-16 (vihko)

Comments

Transcription

Koulun ABC JOHANNES_2015-16 (vihko)
JUHANNUSKYLÄN KOULU 2015 – 2016
Luokat 1 - 6
Säilytä tämä vihkonen koko lukuvuoden ajan!
Oppilaalla on oikeus:
• saada laadukasta opetussuunnitelman mukaista opetusta ja ohjausta
• saada turvallinen, monipuolinen, tasapainoinen ja tasa-arvoinen
oppimisympäristö
• saada tukea kasvuun ja oppimiseen
• saada riittävän usein tietoa opintojen edistymisestä ja arvioinnin
perusteista
• ilmaista oma mielipiteensä, tulla kuulluksi sekä tehdä inhimillisiä virheitä
ja erehdyksiä
• kuulua kouluyhteisöön
Oppilaan velvollisuus on:
• käydä koulua ja osallistua opetukseen säännöllisesti
• noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja toimintaohjeita sekä opettajan
antamia ohjeita
• käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa hyviä tapoja sekä kunnioittaa koulun
arvoja
• tehdä annetut tehtävät huolellisesti
• huomioida toiset oppilaat ja opettajat ja olla suvaitsevainen
• huolehtia itsestään ja tavaroistaan sekä kouluympäristöstään
2
VÄLITUNTISÄÄNNÖT
1. Menen ripeästi ulos välitunnille.
2. Kuljen portaissa oikeanpuoleista reunaa.
3. En oleskele WC-tiloissa turhaan.
4. Muistan välituntirajat.
5. En töhri rakennuksia.
6. En heitä mitään (esim. lumipalloja, kiviä, marjoja).
7. Talvella en mene jäälle kengillä.
8. En leiki hiekoitushiekalla.
9. Potkin palloa vain kentällä.
10. Annan kaikkien kukkien kukkia ja kasvien kasvaa.
11. Muistan asiallisen kielenkäytön.
12. Talvella pidän ulkona pipan päässä.
13. En käytä matkapuhelinta tai muita elektronisia laitteita.
14. Takin, lakin ja kengät laitan siististi naulakkoon.
15. Koulupäivän alkaessa en tuo reppua etukäteen sisälle.
Ongelmatilanteissa otan yhteyttä lähimpään valvojaan!
3
Mukavia
ruokailuhetkiä!
1. Tulen ruokalaan opettajan johdolla.
2. Pesen kädet ennen ruokailua.
3. Liikun ruokalassa kävellen ja vältän turhaa kuljeskelua.
4. Keskustelen vasta pöydässä, jotta ruoan ottaminen nopeutuisi.
5. Maistan kaikkea. Otan sen verran kuin jaksan syödä ja haen
halutessani lisää.
6. Noudatan hyviä pöytätapoja: keskustelen hillitysti, puhun vain suu
tyhjänä, käytän veistä paloitteluun, aterioin vain pöydässä.
7. Palautan astiat siististi oikeaan paikkaan.
4
Kaikki koulun oppilaat muodostavat yhdessä oppilaskunnan.
Oppilaskunnalla on oma hallitus, jossa on jokaiselta luokalta yksi
edustaja. Luokat 1, 3 ja 5 valitsevat omat edustajansa syksyisin pitämällä
luokan sisäiset vaalit. Luokan edustajat toimivat oppilaskunnan
hallituksessa kahden vuoden ajan. Luokan edustajien kautta oppilailla on
mahdollisuus vaikuttaa oppilaskunnan hallituksen käsittelemiin asioihin.
Oppilaskunnan hallituksella on kokous noin kerran kuussa.
Oppilaskunnan toiminnasta vastaavat opettajat Paula Sahinvaara ja Mari
Mönkkönen.
KiVassa koulussa
kaikki otetaan
leikkeihin mukaan!
5
Tervehdys Juhannuskylän koulun 1.-6. luokkien oppilaiden huoltajille!
Jälleen uusi lukuvuosi on alkamassa. Tästä vihkosesta löytyy tärkeitä asioita, joihin
kenties pitää palata vuoden aikana (koulutapaturmat tms.), joten pitäkää vihkonen
tallessa.
Elämme viimeistä lukuvuotta ennen uuteen opetussuunnitelmaan siirtymistä, mutta
jo nyt tämän vuoden aikana koulussamme toteutetaan jokaisella luokka-asteella ns.
monialaisia oppikokonaisuuksia, joiden suunnittelussa oppilaat oppilaskunnan
kautta ovat olleet vahvasti mukana. Kaikessa oppimisessa pyritään mielekkäiden
kokonaisuuksien hahmottamiseen. Perusasioiden vahva perusta luodaan
alaluokkien aikana, jotta kokonaisuuksia voidaan oppia, tutkia, tunnistaa. Uusi
opetussuunnitelma tuo vuoden päästä myös konkreettisia muutoksia oppilaiden
tuntimääriin, mm. ruotsin kieli alkaa nykyisillä viidesluokkalaisilla kuudennen luokan
alussa. Opetussuunnitelman koulukohtaisten osien rakentamisessa tarvitsemme
myös vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä, ja siihen kutsummekin teitä jälleen
erilaisissa tilaisuuksissa ja kommenttipyynnöissä.
Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää. Jokainen luokanopettaja lähettää teille
tärkeät yhteystiedot ja ohjeet, miten kyseisen opettajan kanssa parhaiten
yhteydenpito hoituu koulutyön nyt alettua.
Uskon, että Johanneksen koulun monipuolisella, mutta perinteitä kunnioittavalla
koulukulttuurilla pystymme tarjoamaan lapsillenne turvalliset kouluvuodet kuten
tähänkin asti. Koulupolkuhan jatkuu mutkattomasti omaan yläkouluun,
Juhannuskylän koulun Tammerkosken koulutaloon.
Toivotan oikein hyvää kouluvuotta kaikille meille, oppilaille, huoltajille ja
henkilökunnalle
Marketta Kannisto
alakoululaisten asioista vastaava apulaisrehtori
6
KOULUN YHTEYSTIETOJA
Postiosoite:
PL 165
33101 Tampere
Käyntiosoite:
Postikatu 2
33100 Tampere
(Rehtori Esa Parkkali, yläkoululaisten asiat
040 541 6706)
Apulaisrehtori Marketta Kannisto
0400 305 661
Koulusihteeri Maarit Henttonen-Hakala
0400 751 860
Opettajainhuone
040 727 9477
Erityisopettaja Hannu Hiipakka (4.-6.lk)
0400 208 081
Erityisopettaja Mia Koivunen (1.-3.lk)
0400 208 091
Valmistava opetus (Hanna-Leena Johansson,
virkavapaalla) sij. Marja Kähkönen
040 801 2791
Valmistava opetus Sirkka Kuitunen
040 806 2768
Valmistava opetus Elina Lintu
0400 581 303
Aamu- ja iltapäiväkerho
Ahjola
044 553 8407
Iltapäiväkerho
DBDC
010 501 2277
Koulupsykologi Laura Oksanen
040 806 2651
Koulukuraattori Anu Lehtisaari
040 762 9122
Vahtimestari Tuomas Ahonen
040 722 6207
Ruokala
0400 125 015
Kouluterveydenhoitaja Pirkko Mäkelä
040 806 2187
Hammashoidon ajanvaraus (kodit hoitavat)
puh. 03 5657 0100
7
TIEDOTTAMINEN
Kotisivut
Koulun kotisivut löytyvät osoitteesta
http://juhannuskyla.yhdistysavain.fi/
Kotisivuilta löytyvät mm. koulun perustiedot ja lukuvuotta koskevat ajankohtaiset
asiat.
Helmi
Käytössämme on sähköinen Helmi-reissuvihko. Helmi palvelee viestintää kodin ja
koulun välillä. Helmestä on nähtävissä myös mm. lukujärjestys sekä mahdolliset
merkinnät poissaoloista ja myöhästymisistä. Helmi löytyy osoitteesta:
www.helmi.fi/kirjautuminen/tampere.
Sähköposti
Opettajien sähköpostiosoite muotoa [email protected]
LUKUVUODEN TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ JA AIKOJA
Syyslukukausi
Syysloma
Kevätlukukausi
Talviloma
11.8. - 19.12.2015
12.- 16.10.2015
7.1. - 4.6.2016
29.2.- 6.3.2016
Lomapäivä 6.5.2016
Oppitunnit 1
Oppitunnit 2
1. tunti
8.10 – 8.55
2. tunti
9.10 – 9.55
3.tunti
9.55 – 10.40
Ruokatunti 10.40 – 11.10
4. tunti
11.10 – 11.55
5. tunti
12.15 – 13.00
6. tunti
13.15 – 14.00
7. tunti
14.00 – 14.45
1. tunti
8.10 – 8.55
2. tunti
9.10 – 9.55
3. tunti
10.10 – 10.55
4. tunti
10.55 – 11.40
Ruokatunti 11.40 – 12.15
5. tunti
12.15 – 13.00
6. tunti
13.15 – 14.00
7. tunti
14.00 – 14.45
8
OPETUSSUUNNITELMA
Opetussuunnitelma on koulun tärkein asiakirja, joka ohjaa kaikkea koulun toimintaa.
Siitä löytyvät sekä oppiainekohtaiset sisällöt, tavoitteet ja arviointiin liittyvät asiat
sekä koulun toimintakulttuuriin liittyvää tietoa. Juhannuskylän koulun ja Tammelan
koulun yhtenäinen opetussuunnitelma löytyy osoitteesta:
ops.tampere.fi/perusopetuksen-ops
ARVIOINTI
Vuosiluokat 1-4
• väliarviointi: arviointikeskustelu
• kevätlukukauden päätteeksi koko vuoden osaamista arvioiva lukuvuositodistus
Vuosiluokat 5-6
• syyslukukauden päätteeksi lukukausitodistus
• kevätlukukauden päätteeksi koko vuoden osaamista arvioiva lukuvuositodistus
• lukuvuoden aikana käydään myös arviointikeskustelu
Arviointikeskusteluihin osallistuvat opettaja, huoltaja ja oppilas.
9
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Juhannuskylän ja Tammelan koulun yhdessä sovitut järjestyssäännöt:.
1§ Kouluajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä koulun
järjestämät retket ja tilaisuudet.
2§ Koulualueena pidetään koulurakennusta ja pihaa. Koulualueelta ei saa poistua
kouluaikana ilman opettajan tai rehtorin lupaa. Koulutuntien päätyttyä
koulurakennukseen saada jäädä vain opettajalta tai rehtorin luvalla.
3§
Huoltajan on ilmoitettava mahdollisesta poissaolosta ensimmäisenä
poissaolopäivänä luokanopettajalle tai -valvojalle. Jos oppilas sairastuu koulupäivän
aikana, saa hän poistua koulusta terveydenhoitajan, opettajan tai rehtorin luvalla.
Oppilaalle voidaan myöntää hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon.
4§ Oppitunneille on saavuttava täsmällisesti, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät asianmukaisesti suoritettuina. Oppituntien aikana ei saa syödä, juoda eikä
pureskella purukumia. Energiajuomien käyttö koulussa on kielletty.
5§ Lumipallojen heittely, ajoneuvojen käyttö ja muut vastaavat vaaroja aiheuttavat
toiminnot on turvallisuussyistä kielletty. Oppilaan tulee noudattaa välituntivalvojan
antamia ohjeita ja määräyksiä.
6§ Matkapuhelinta tai muita elektronisia laitteita ei saa käyttää tai pitää esillä oppituntien ja ruokailun aikana ja ne tulee pitää joko äänettömällä toiminnolla tai
suljettuna. Kaikenlainen kuvaaminen tai äänittäminen on sallittua vain
asianomaisten henkilöiden luvalla.
7§ Koulun välineistä tulee pitää hyvää huolta. Aiheutuneesta vahingosta tulee
ilmoittaa välittömästi koulun henkilökunnalle. Oppilaan on korvattava koulun
omaisuudelle tahallisesti tai epäasianmukaisella toiminnalla mahdollisesti
aiheuttamansa vahingot. Toisen tavaroihin koskeminen ilman asianomaisen
henkilön lupaa on kiellettyä.
8§ Tupakkatuotteiden, päihteiden tai muiden huumaavien aineiden hallussapito ja
käyttö on kiellettyä. Teräaseita, tulentekovälineitä tai muita vaarallisia esineitä ei saa
tuoda kouluun.
9§ Tapaturman sattuessa tulee siitä ilmoittaa viipymättä koulun henkilökunnalle.
10§ Kouluaikana tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä,
toimintaohjeita sekä opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. Kaikenlainen
kiusaaminen, väkivaltaisuus ja loukkaava käytös on ehdottomasti kiellettyä.
10
KIUSAAMISEN EHKÄISY
Perusopetuslain mukaan jokaisella opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön.
Kiusaaminen on sitä, että aiheutetaan tahallaan ja toistuvasti pahaa mieltä tai
harmia toiselle, jonka on vaikea puolustautua. Jos oppilasta kiusataan, kertokaa
asiasta mahdollisimman pian luokanopettajalle tai jollekin koulun aikuiselle.
Koulussamme ei suvaita kiusaamista ja siihen puututaan aina kun sellaista
havaitaan tai tulee muuten ilmi.
Olemme KiVa -koulu eli kiusaamista vastustava koulu.
koulukiusaamisesta ja KiVa -koulu- ohjelmasta löytyy osoitteesta:
www.kivakoulu.fi.
Lisää
tietoa
OPPILAAN TUKI
Johanneksen koulutalossa toimii viikoittain kokoontuva pedagogisen tuen ryhmä,
joka toimii oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Oppilaan
tukemiseksi tehtävä työ on moniammatillista ja alakoulun osalta siitä vastaa
apulaisrehtori. Oppilashuolto jakaantuu pedagogiseen tukeen ja yksilölliseen ja
yhteisölliseen oppilashuoltoon. Yhteisöllinen oppilashuolto pitää sisällään kaiken
työn, jolla pyritään ehkäisemään koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvien ongelmien
syntymistä ja edistämään oppilaiden varhaista tukemista myös rakenteellisilla
ratkaisuilla.
Oppilaan pedagogisesta tuesta vastaa ensisijaisesti oma luokanopettaja yhdessä
erityisopettajan ja mahdollisesti koulupsykologin, kuraattorin tai terveydenhoitajan
kanssa.
Kaikki kouluyhteisön jäsenet ja huoltajat voivat tuoda oppilaita, luokkia tai
kouluyhteisöä koskevia asioita tai huoliaan oppilaista vastaavan työryhmän tietoon.
Ryhmä on vaitiolovelvollinen.
TURVALLISUUS
Koululla on suunnitelma kriisi- ja uhkatilanteita varten ja poistumista harjoitellaan
säännöllisesti.
11
HUOLTAJAN JA OPETTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Koulussamme noudatetaan ja kunnioitetaan oppilaskunnan hallituksen,
vanhempainyhdistyksen hallituksen ja koulun johtotiimin hyväksymiä yhteisesti
sovittuja oppilaan, huoltajan ja opettajan oikeuksia ja velvollisuuksia.
Oppilaan huoltajalla on oikeus:
• saada tarvitsemansa tiedot, jotka liittyvät oppilaan koulunkäyntiin
• tulla kuulluksi tärkeissä oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
• päättää oppiaineita ja oppimääriä koskevista valinnoista yhdessä oppilaan kanssa
• saada perustelu kurinpito yms. toimista sekä tieto poissaoloista
• luottaa, että koulu hoitaa perustehtävänsä
• saada tukea oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa
Oppilaan huoltajan velvollisuus on:
• huolehtia siitä, että oppilas käy säännöllisesti koulua ja että oppivelvollisuus tulee
suoritettua
• ilmoittaa poissaoloista
• huolehtia oppilaan perusasioista ja järjestää asianmukaiset olosuhteet
koulutehtävien suorittamista varten
• olla yhteistyössä koulun kanssa oppilaan parhaaksi sekä ottaa selvää epäselvissä
tilanteissa ja ilmoittaa koululle ongelmista, mm. kiusaamisesta
• olla kiinnostunut oppilaan koulunkäynnistä ja tukea tätä siinä
• tukea ja arvostaa koulun ja opettajan työtä ja esittää kritiikkiä perustellusti
12
Opettajalla on oikeus:
• opettaa ja ohjata oppilasta sekä toimia luokkatilanteessa työnjohtajana ja tehdä
työtään niin, että luokassa on työrauha
• arvioida oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä
• käyttää annettuja rangaistusmahdollisuuksia hyvin perustein
• tehdä inhimillisiä virheitä ja erehdyksiä
• saada palautetta työstään sekä tehdä työtään asianmukaisissa tiloissa ja
asianmukaisilla välineillä
• valvoa oppilaiden käyttäytymistä
Opettajan velvollisuus on:
• antaa laadukasta opetussuunnitelman mukaista opetusta
• olla vaitiolovelvollinen asioista, jotka koskevat oppilasta ja hänen perhettään ja
käsitellä tahdikkaasti oppijan persoonaa ja yksityisyyteen liittyviä asioita
• toimia häiriöiden eliminoimiseksi, puuttua kiusaamiseen ja ilmoittaa luvattomista
poissaoloista huoltajille
• käyttää opetukseen siihen varattu aika ja keskittyä opettamiseen ja ohjaukseen
• kunnioittaa oppijan oikeuksia ja suhtautua häneen inhimillisesti,
oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sekä ottaa erityisesti huomioon huolenpitoa ja
suojelua tarvitsevat oppijat
• antaa oppilaalle riittävän usein tietoa edistymisestä ja työskentelystä sekä
arviointiperusteista ja antaa rakentavaa palautetta sekä kannustaa oppilasta
13
TERVEYDENHUOLTO
Koulumme terveydenhoitaja on tavattavissa maanantaisin, keskiviikkoisin ja
torstaisin.
Vastaanottoaika klo 10-11, puh. 040 806 2187
Koululääkärin vastaanotto terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta.
Terveystarkastukset
Oppilaille tehdään terveystarkastus joka vuosi. Terveystarkastus muodostuu
erilaisista tutkimuksista, kuten kasvun ja kehityksen seurannasta, näön ja kuulon
tutkimisesta, sekä oppilaan ja myös koko perheen hyvinvoinnin ja
terveystottumusten selvittelystä.
Laaja terveystarkastus tehdään vuosiluokilla 1, 5 ja 8. Se sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastuksen. Vanhemman luvalla laajassa tarkastuksessa
hyödynnetään opettajalta saatua arviota oppilaan selviytymisestä koulussa.
Laajoissa terveystarkastuksissa käytetään apuna oppilaan ja vanhemman yhdessä
täyttämiä esitietolomakkeita.
Huoltaja saa tiedon tarkastuksen ajankohdasta ja tuloksista. Huoltaja voi
halutessaan olla yhteydessä kouluterveydenhuoltoon ennen ja jälkeen tarkastuksen.
Koulutapaturmat
Koulupäivän
aikana
sattuvat
pienet
tapaturmat
hoidetaan
Kouluterveydenhoitaja, koululääkäri tai opettaja antaa oppilaalle
ensiavun ja ohjaa jatkohoitoon.
Jatkohoito tapahtuu ensisijaisesti oppilaan oman asuinalueen
vastaanotolla tai tarvittaessa Taysin ensiavussa Acutassa.
koulussa.
tarvittavan
omalääkärin
Vastaanotto
Kouluterveydenhoitajan avoimelle vastaanotolle oppilas voi tulla aikaa varaamatta.
Oppilaat voivat tulla avoimina vastaanottoaikoina keskustelemaan oireistaan tai
mieltään vaivaavista muista asioista.
Vanhempien toivotaan ottavan yhteyttä kouluterveydenhuoltoon lapsensa terveyttä
ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Vastaanottokäynnille oppilas tai oppilaan
vanhempi voi myös varata ajan.
Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen. Oppilaan terveys- ja
sairaustiedot kertyvät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Tampereen
kaupungin terveydenhuollon toimipisteistä.
14
KOULUTAPATURMAT
Tampereen kaupunki on vakuuttanut koululaiset Lähi Tapiolassa 1.1.2015 alkaen.
Tapaturman sattuessa koulun työntekijä (esim. opettaja) tekee tapaturmasta
ilmoituksen Lähi Tapiolan ohjeiden mukaan. Tapaturmailmoitus tulostetaan ja siitä
annetaan kopio huoltajalle sekä Lähi Tapiolan ohje korvausten anomisesta hoitoa
vaativissa tapauksissa. Aina tapaturmailmoitusta ei voida heti kirjoittaa ja tulostaa
(esim. retkillä tai liikuntapaikoilla) tilanteissa, joissa hoitoon tulee hakeutua
välittömästi. Koulu täyttää tapaturmailmoituksen aina tapaturmatilanteessa, vaikka
lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan.
Aiempaan verrattuna käytäntö on muuttunut sikäli, että huoltaja voi viedä
koulutapaturmassa oppilaan myös yksityiseen hoitoon ja maksaa hoitokulut, ja
korvaukset anotaan aina jälkikäteen.
Mikäli oppilaan tapaturma edellyttää taksikyydin hakemista, huoltaja löytää ohjeet
Tampereen kaupungin perusopetuksen nettisivuilta ja voi pikaisesti toimia ohjeen
mukaan. Myös koululta saa neuvoja virka-aikaan. Taksikyytien järjestelyihin menee
aikaa, joten hakemisessa kannattaa olla ripeä.
OPPILAAN POISSAOLOT
Sairastumisesta johtuva poissaolo
Sairastuneena ei pidä tulla kouluun. Jos oppilas on lääkärin hoidon tarpeessa, tulee
huoltajien ottaa yhteyttä terveyspalveluiden neuvontaan, joka ohjaa tarvittaessa
omalle terveysasemalle tai Taysin ensiapuun Acutaan. Äkillisesti sairastuneen alle
10 -vuotiaan oppilaan vanhempi saa pyynnöstä todistuksen työnantajalleen
kouluterveydenhoitajalta.
Huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta koululle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä.
Mikäli oppilaan poissaolosta ei ole tullut tietoa koulupäivän aikana, luokanopettajan
tulee ottaa viipymättä yhteyttä huoltajaan selvittääkseen tilanteen (Tampereen
kaupungin perusopetuksen yleinen ohje).
Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, saa hän opettajan tai terveydenhoitajan
luvalla lähteä kotiin. Asiasta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle.
Lomamatkat tms.
Perusopetuslain 35§:n mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei
hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Huoltajien on syytä
käyttää harkintaa anoessaan ylimääräisiä lomia. Toistuva loman haku ei ole
suotavaa. Vapautus tulee hakea vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua
poissaoloa. Koulu edellyttää, että luvan saanut oppilas ei tilapäisen vapauttamisen
vuoksi
jää
jälkeen
opiskelussaan.
Loma-anomus
löytyy
myös
sähköisenä
versiona
www.tampere.fi/tiedostot/5aWj01V8B/tilapvapauttaminen.pdf
osoitteesta:
15
KOULUMATKAT
Johanneksen koulutalo sijaitsee vilkkaasti liikennöityjen teiden kulmauksessa, johon
ei johda turvallisia pyöräteitä. Siksi emme suosittele pienille oppilaille koulumatkaa
pyöräillen. Pienimmät oppilaat voivat saada perhepyöräilyluvan, mikä tarkoittaa, että
huoltaja ajaa lapsen kanssa koulumatkat. Isoimmille oppilaille myönnämme
pyöräilyluvan, joka tähdentää ja velvoittaa oppilasta noudattamaan liikennesääntöjä
ja käyttämään pyöräilykypärää. Koulun pihassa pyöräily on turvallisuussyistä
kielletty. Ja viimekädessähän huoltaja kuitenkin vastaa koulumatkojen
turvallisuudesta ja lapsensa tuntien joko antaa tai ei anna tämän kulkea matkoja
pyöräillen.
MATKAPUHELIMET JA MUUT OMAT LAITTEET KOULUTYÖSSÄ
Opetuksessa hyödynnetään enenevässä määrin kolmansien osapuolien tarjoamia
palveluita, jotka vaativat rekisteröitymisen. Tällaisissa tapauksissa pyydämme lupaa
luoda opetustarkoituksessa oppilaalle tunnuksia tällaisiin palveluihin. Oppilaasta
luovutetaan tämän luvan puitteissa korkeintaan seuraavat tiedot: etunimi,
sukunimen ensimmäinen kirjain, koulu ja luokka. Luoduista tunnuksista tiedotetaan
kotiin Helmi-viestillä
Oppilaiden omia kamerakännyköitä, älypuhelimia tai tablet-tietokoneita voidaan
hyödyntää opetuksessa mm. kuvaamiseen, videoimiseen ja nauhoittamiseen esim.
kielten tunneilla, tai erilaisten internetpalveluiden, kuten sanakirjojen, käyttöön.
Mikäli oppilaalla ei ole lupaa käyttää omaa laitettaan tunnilla, koululta järjestetään
hänelle korvaava laite. Koulu ei ole vahingonkorvausvelvollinen, mikäli omalle
laitteelle tapahtuu koulupäivän aikana jotain.
Koska koulu ei vastaa oppilaiden laitteille, mm. puhelimille, tapahtuvista vahingoista,
pyydämme oppilaan huoltajalta kirjallinen lupa tuoda puhelin kouluun. Oppitunneilla
puhelinta/laitetta voidaan käyttää vain opetustarkoituksissa.
KERHOT
Kerhotoiminta perustuu Tampereella Harrastava iltapäivä -toimintamalliin. HIP toiminta tarjoaa laadukasta ja monipuolista kerho- ja harrastustoimintaa 1.-9. luokkalaisille peruskoululaisille. Toimintamallilla tarjotaan tamperelaisille lapsille ja
nuorille tasavertainen mahdollisuus osallistua harrastustoimintaan. HIP -toiminta
rakentaa lasten ja nuorten harrastamisen jatkumoa läpi peruskoulun ja ohjaa näin
osaltaan aktiiviseen ja terveeseen elämäntapaan.
HIP -toimintaan osallistuminen on lapsille ja nuorille vapaaehtoista ja maksutonta.
Kerhot järjestetään iltapäivisin omalla koululla tai sen välittömässä läheisyydessä.
Harrastava iltapäivä toimii matalan kynnyksen periaatteella, ilman kilpailullisia
tavoitteita.
16
Lisätietoa ja ajankohtaisia tiedotteita HIP –kerhotoiminnasta löytyy osoitteesta:
http://www.tampere.fi/koulutusjaopiskelu/perusopetus/hip.html
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA VUOSILUOKKIEN 1-2 OPPILAILLE
AHJOLA: http://www.ahjola.fi/nuorisotyo/iltapaivatoiminta
DBDC: http://www.dbdcdance.com
http://www.tampere.fi/koulutusjaopiskelu/perusopetus/aamujailtapaivatoiminta.html
VANHEMPAINYHDISTYS
Juhannuskylän koulussa toimii vanhempainyhdistys nimeltään Jussinkoulu ry.
Vanhempainyhdistys järjestää monenlaista toimintaa koulun oppilaille ja
vanhemmille erilaisten tilaisuuksien ja tempausten muodossa ja ylläpitää hyviä
suhteita kouluun, ja täten luo omalta osaltaan edellytyksiä koulun ja kodin väliselle
yhteistyölle.
Vanhempainyhdistyksen johtokunta valitaan vuosittain ylä- ja alakoulun oppilaiden
huoltajista ja siihen kuuluu myös nimetty koulun edustaja. Johtokunta kokoontuu
lukuvuoden aikana pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Lisäksi mukana
toiminnassa on joukko vanhempia, jotka osallistuvat yhdistyksen toimintaan
halujensa ja toiveidensa mukaan. Mehunkaatajia ja muita talkoolaisia tarvitaan aina!
Yhdistys kuuluu Suomen Vanhempainliittoon, josta tarvittaessa saamme tukea,
materiaalia ja tietoa laajemmista tapahtumista.
Vanhempainyhdistyksen toiminta on vapaaehtoista ja perustuu yhteiseen
tekemiseen. Se rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuilla ja erilaisilla tempauksilla.
Jäsenmaksutuotoista jaetaan merkittävä summa oppilaille stipendeinä joka vuosi.
TÄRKEÄÄ!!
VAPAAEHTOINEN JÄSENMAKSU 10 e
tili: Jussinkoulu ry FI46 1147 3000 2226 26
viite: 1025
Vanhemmat ovat aina tervetulleita kaikkiin tapahtumiin. Tule siis rohkeasti mukaan
vanhempainyhdistyksen kokouksiin ja tapahtumiin.
Sähköpostia yhdistykselle voit lähettää osoitteeseen
[email protected]
17
Jussinkoulu (ry) löytyy myös facebookista.
Tervetuloa mukaan toimimaan koulun ja kotien väliseen yhteistyöhön!
Heti lukuvuoden alussa tapahtuu:
Vanhempainyhdistys kokoontuu ensimmäisen kerran tänä syksynä maanantaina
17.8.2015 klo 18 alakoulun opettajainhuoneessa (2 krs.)
NIVELVAIHEIDEN YHTEISTYÖ
Joustava esi- ja alkuopetus
Joustavan esi- ja alkuopetuksen yhteistyö Jussinkylän päiväkodin kanssa on
kiinteää. Yhteistyön tavoitteena on helpottaa lapsen siirtymistä esiopetuksesta
perusopetukseen ja luoda kiinteä tukiverkko mahdollisimman aikaisin sitä
tarvitseville oppilaille. Pyrimme myös ammatillisen osaamisen ja vastuun
jakamiseen kaikkien lasta kasvattavien henkilöiden kesken.
Vuosiluokkien 6-7 nivelvaihe
Keväisin yläluokkien rehtori ja opinto-ohjaaja vierailevat kuudensissa luokissa.
Kevään aikana myös seitsemäsluokkalaiset oppilaat vierailevat alakoulun puolella
luokissa asiantuntijavieraina eli he vastaavat oppilaiden valmistelemiin kysymyksiin
yläluokilla opiskelusta. Lisäksi kuudesluokkalaiset tekevät tukioppilaiden johdolla
tutustumiskäynnin yläkouluun. Yläkoulun luokat rakennetaan huhtikuun aikana ja
oppilaat pääsevät tutustumispäivänä näkemään uudet luokkatoverinsa ja
mahdollisesti jo oman tulevan luokanvalvojansa, mikäli tämä on tiedossa.
Koulumme arvot:
18
MUKAVAA LUKUVUOTTA!
19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leikkaa ja palauta tämä osa opettajalle.
Olemme tutustuneet koulun ABC –vihkoseen kotona.
Oppilas:_____________________________ Luokka:__________
Huoltajan allekirjoitus:____________________________________
20