TÄHTIPÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

Comments

Transcription

TÄHTIPÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSSUUNNITELMA
TÄHTIPÄIVÄKOTIEN
ESIOPETUSSUUNNITELMA
SISÄLLYS
1 Johdanto............................................................................................................................................ 3
2 Esiopetusikäisen lapsen oppiminen .................................................................................................. 4
3 Esiopetuksen oppimisympäristö ....................................................................................................... 4
4 Esiopetuksen tavoitteet Tähtipäiväkodeissa .................................................................................... 5
5 Esiopetuksen sisältöalueet ................................................................................................................ 7
6 Yhteistyö esiopetuksessa .................................................................................................................. 8
Perheen kanssa ................................................................................................................................ 8
Henkilökunnan kesken ..................................................................................................................... 9
Koulun kanssa .................................................................................................................................. 9
7 Yksilöllinen tuki ................................................................................................................................. 9
1 Johdanto
Tähtipäiväkodit on Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy:n alaisuudessa toimiva päiväkotiketju.
Tarjoamme esiopetusta tällä hetkellä neljässä päiväkotiyksikössämme ja sitä järjestetään
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti myös muissa yksiköissämme. Lähtökohtanamme on tarjota
laadukasta, monipuolista ja lapsilähtöistä esiopetusta välittävällä ja iloisella asenteella.
Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kannalta eheän opinpolun.
Esiopetus on lapselle tärkeä vuosi ennen kouluun siirtymistä ja se takaa jokaiselle lapselle
tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. Perusopetuslain muutoksen
myötä esiopetus muuttui vuonna 2015 siten, että lasten on oppivelvollisuuden alkamista
edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen. Esiopetus merkittävänä
nivelvaiheena turvaa lapselle onnistuneen siirtymisen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.
Esiopetus on itsessään arvokasta aikaa lapsen elämässä eikä vain kouluun valmistava ajanjakso.
Vaikka harjoittelemme esiopetuksessa koulussa ja myöhemmässä elämässä vaadittavia taitoja,
pidämme myös erittäin tärkeänä, että esiopetusvuosi on lapselle mieluisaa ja ikimuistoista aikaa.
Leikki, toiminnallisuus ja kokemuksellisuus luovat Tähtipäiväkotien esiopetuksen perustan tarjoten
lapsille myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä, jotka ruokkivat oppimisen iloa.
2 Esiopetusikäisen lapsen oppiminen
Tähtipäiväkodeissa esiopetus pohjautuu ajatukseen lapsesta aktiivisena oppijana. Lapsi on
aktiivinen, utelias, leikkivä, tutkiva, pohtiva ja keskusteleva oppija. Hän oppii uusia asioita
vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa liittämällä tietoja, taitoja ja kokemuksia
aikaisemmin opittuun. Aikuisten tehtävänä on tukea lapsen aktiivisuutta ja tarjota tälle
mahdollisuus olla oman oppimisensa tärkein toimija.
Suunnittelemme ja toteutamme esiopetusta lapsilähtöisesti. Annamme lapselle mahdollisuuden
vaikuttaa toimintaan ja esiopetuspäivään. Lapsilähtöisyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aikuinen
on passiivinen sivustaseuraaja, vaan hänen tulee jatkuvasti havainnoida ja arvioida lapsiryhmää
sekä yksittäisiä lapsia. Aikuinen suunnittelee havaintojensa pohjalta oman esiopetusryhmänsä
kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia hyödyntävää sekä tarpeita tukevaa toimintaa. Aikuisen
tehtävänä on myös tarjota lapsille monipuolisia työskentelytapoja, joista lapset voivat itse valita
mieluisimmat ja löytää jotain uutta.
Leikki on lapselle luontainen tapa oppia, toimia ja harjoitella. Siispä lapsen vapaalle leikille
annetaan tilaa, aikaa ja rauhaa esiopetuspäivän kuluessa. Toisaalta leikki on läsnä myös ohjatussa
toiminnassa ja uusia asioita opetellaan leikin keinoin. Leikkiessään lapsi iloitsee, harjoittelee
sosiaalisia taitojaan, kokee turvallisesti erilaisia tunteita, käsittelee mieltään askarruttavia asioita,
tutustuu itseensä, purkaa energiaa sekä oppii uusia asioita. Leikkiessään lapsi harjoittelee usein
vasta kehittymässä olevia taitoja, mikä vie lapsen oppimisen kannalta tärkeälle lähikehityksen
vyöhykkeelle. Lähikehityksen vyöhykkeellä tarkoitetaan taitoja, jotka lapsi on juuri oppimaisillaan
ja joista hän voi jo selviytyä tuettuna tai tietyissä olosuhteissa.
3 Esiopetuksen oppimisympäristö
Lapsen kasvu ja oppiminen edellyttävät virikkeellistä, kannustavaa ja turvallista fyysistä, sosiaalista
sekä psyykkistä oppimisympäristöä. Tähtipäiväkodeissa fyysiset tilat suunnitellaan ja järjestetään
siten, että ne mahdollistavat lapsen omaehtoisen monipuolisen oppimisen ja leikin. Tilojen
suunnittelussa on otettu huomioon turvallisuus, muunneltavuus ja viihtyvyys. Toiminnalle
järjestetään aina mahdollisimman rauhallinen tila, jossa lapsella on tilaa liikkua ja mahdollisuus
tutkia aktiivisesti ympäristöään. Toiminnassa ja leikeissä käytettävät materiaalit ovat sekä
laadukkaita että vapaasti saatavilla ja lapsia opastetaan niiden käyttöön.
Tähtipäiväkodeissa rakennamme psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön tukemaan lapsen
vuorovaikutustaitoja ja sosiaalista kehitystä luomalla hyvät mahdollisuudet leikkiin ja
kannustamalla lapsia ilmaisemaan itseään sekä keskustelemaan asioista. Leikkiin järjestetään
aikaa, tilaa ja sopivia leikkivälineitä. Tarjoamme lapsille turvallisen tunneympäristön, jossa lapsilla
on oikeus ilmaista ja kokea erilaisia tunteita. Lapsen uteliaisuuteen vastataan ja sitä pyritään
virittämään kannustamalla, rohkaisemalla ja haastamalla. Tuemme myös lasten välistä
kommunikaatiota ja kannustamme heitä vuorovaikutukseen niin toisten lasten kuin aikuistenkin
kanssa.
Esiopetuksessa toimimme monipuolisesti erilaisilla ryhmäkoostumuksilla kulloisenkin toiminnan ja
lapsiryhmän yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Toiminnassamme korostuu pienryhmätoiminta,
joka mahdollistaa rauhallisen ilmapiirin ja lasten aidon kohtaamisen päiväkodeissamme.
Päiväkodeissamme esiopetusta järjestetään ryhmissä, joissa on 4-6-vuotiaita lapsia. Koemme
tämän rikkautena, koska eri-ikäiset lapset tukevat ja auttavat toisiaan.
4 Esiopetuksen tavoitteet Tähtipäiväkodeissa
Toimintamme tavoitteita määrittelevät valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteet sekä Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma. Lisäksi myös perheiden toiveet
ohjaavat tavoitteidemme asettelua. Perheiden antaman palautteen sekä lapsiryhmähavaintojen
pohjalta muutamme tavoitteiden painotusta vuosittain kulloisenkin ryhmän erityisvaatimuksia
vastaaviksi. Esiopetusvuoden alussa henkilökunta luo tavoitteet toiminnalle. Esiopettaja arvioi
jatkuvasti omaa työtään ja lapsiryhmän sekä yksittäisten lasten kehittymistä. Esiopetusvuoden
aikana arvioidaan onko tavoitteita kohti kuljettu ja kuinka toimintaa voitaisiin kehittää.
Tähtipäiväkodeissa pyrimme esiopetusvuoden aikana vahvistamaan ja tukemaan lapsen
oppimisen iloa mielenkiintoisella, vaihtelevalla sekä virikkeellisellä toiminnalla. Keskustelemalla
sekä asioita pohtimalla ja kyseenalaistamalla heittäydymme oppimiseen ja ratkomme yhdessä
kysymyksiä. Tarkoituksena on herättää lapsen sisäinen motivaatio oppimiseen sekä itsensä
kehittämiseen.
Yhtenä
tärkeimmistä
tavoitteistamme
on
lapsen
sosiaalisten
taitojen
kehittyminen.
Yhteiskunnassa ja elämässä toimiminen edellyttää empatiakykyä, ongelmanratkaisutaitoja,
ystävyyssuhteiden solmimista, yhteistyötaitoja, kuuntelemista sekä hyvien käytöstapojen
hallitsemista. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan jatkuvasti leikeissä, arjen tilanteissa ja ohjatussa
toiminnassa.
Tähtipäiväkodeissa harjoittelemme lapsen omien taitojen ja toiminnan arviointia sekä oman kehon
ja persoonan hahmottamista. Lapsen vahvuuksia korostamalla autamme lasta rakentamaan
positiivisen, mutta realistisen minäkuvan. Toiminnan tulee mahdollistaa onnistumisen
kokemukset, joiden ansiosta lapsen itsetunto vahvistuu. Vahvalla itsetunnolla varustettu lapsi
jaksaa harjoitella ja yrittää sekä uskaltaa epäonnistuakin. Sinnikäs kokeileminen johtaa
vääjäämättä uusiin onnistumisiin, jotka vahvistavat itsetuntoa entisestään. Tämän positiivisen
kehän synnyttäminen ja säilyttäminen luovat hyvän pohjan lapsen myöhemmälle oppimiselle sekä
positiiviselle minäkuvalle.
Esiopetusvuoden aikana harjoittelemme Tähtipäiväkodeissa koulun aloituksen kannalta tärkeitä
oppimisvalmiuksia:
itsehillintää,
Oppimisvalmiuksia
harjoittelemme
keskittymiskykyä,
päivittäin
tarkkaavaisuutta
kaikissa
arjen
ja
tilanteissa
kärsivällisyyttä.
sekä
ohjatussa
esiopetustoiminnassa. Harjoittelemme toimimaan tavoitteellisesti ja muodostamaan opituista
asioista kokonaisuuksia.
Ohjaamme lapsia suvaitsevaisuuteen muun muassa keskustelemalla avoimesti erilaisuudesta.
Ennakkoluulojen tiedostaminen on tie suvaitsevaisuuteen. Pyrimme löytämään jokaisesta
ihmisestä hänen vahvuutensa ja näkemään erilaisuuden rikkautena. Kunnioitamme erilaisia
kulttuureja, uskontoja sekä elämänkatsomuksia. Aikuisten käyttäytyminen toimii esimerkkinä
lapsille.
Pohdimme lasten kanssa oikeaa ja väärää sekä hyvää ja pahaa niin yhteiskunnallisina kuin
henkilökohtaisinakin käsitteinä. Opettelemme tunnistamaan omasta ja toisten käyttäytymisestä
sekä ympäröivästä maailmasta mikä on oikein ja mikä väärin sekä toimimaan sen mukaisesti.
Rohkaisemme lapsia kokemaan, ilmaisemaan ja tunnistamaan erilaisia tunteita. Suunnittelemme
ja toteutamme toimintaa, joka aktivoi turvallisesti erilaisia tunnetiloja. Apuna käytämme
esimerkiksi draamaa, tanssia sekä kuvia ja tarinoita. Yhteiskunnalliset tapahtumat sekä arkipäivän
tilanteet toimivat hedelmällisen keskustelun sekä tunteiden nimeämisen pohjana. Tunteet ovat
eheytettyä esiopetusta.
Lapsen kasvaessa hän joutuu ottamaan entistä enemmän vastuuta terveydestään ja
hyvinvoinnistaan. Esiopetusryhmä on turvallinen konteksti harjoitella niihin liittyviä taitoja. Näitä
taitoja ovat esim. WC-toiminnoista huolehtiminen, terveelliset ruokailutottumukset, omista
vaatteista ja tavaroista huolehtiminen sekä säänmukainen pukeutuminen.
Lähiympäristöön ja -luontoon tutustumalla opimme arvostamaan niiden monimuotoisuutta.
Keskustelemme puhtaan luonnon merkityksestä ja luonnon tarjoamista mahdollisuuksista.
Otamme toiminnassamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet sekä kunnioitamme rikasta
luontoa.
5 Esiopetuksen sisältöalueet
Esiopetuksen
sisältöalueet
pohjautuvat
Tähtipäiväkodeissa
valtakunnallisiin
Esiopetussuunnitelman perusteisiin (2014). Esiopetuksen sisältöalueita ovat kieli ja vuorovaikutus,
matematiikka, taide ja kulttuuri, luonto- ja ympäristökasvatus, fyysinen ja motorinen kehitys,
terveys sekä etiikka ja katsomus. Niiden tavoitteisiin ja sisältöihin voi perehtyä tarkemmin
tutustumalla
valtakunnalliseen
Esiopetussuunnitelman
perusteisiin
sekä
Jyväskylän
esiopetussuunnitelmaan.
Tähtipäiväkodeissa työskentelemme mahdollisimman monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti eri
sisältöalueita
käsitellen.
Käytämme
esiopetuksessa
apuna
esiopetusmateriaaleja
sekä
työntekijöiden henkilökohtaista osaamista. Koska lapsen oppiminen pohjautuu tunteiden sekä
aistien yhteistyöhön ja käyttöön, on luonnollista, että esiopetuksemmekin suunnitellaan ja
toteutetaan kokonaisvaltaisesti eli eheytetysti. Käytännössä eheytetty esiopetus ryhmissämme
tarkoittaa eri sisältöalueiden ja työskentelytapojen yhdistämistä. Esimerkiksi matematiikkaa
harjoittelemme muun muassa kädentöiden, liikunnan ja musiikin keinoin. Voimme myös nostaa
esille erilaisia teemoja (esim. avaruus, vuodenaika, väri, tunne, ystävä, erilaisuus jne.), joita
työstämme erilaisin menetelmin niin kauan kuin aihe pysyy ajankohtaisena ja kiinnostavana.
Teemojen valinnassa huomioimme lasten toiveet ja heiltä tulevat ideat.
6 Yhteistyö esiopetuksessa
Perheen kanssa
Tähtipäiväkotien esiopetus perustuu avoimeen yhteistyöhön vanhempien kanssa. Aloitamme
yhteistyön esiopetusta edeltävänä keväänä pidettävällä eskari-infolla. Siinä henkilökunta ja
tulevien eskareiden vanhemmat tutustuvat toisiinsa ja keskustelevat tulevan vuoden toiminnasta
ja käytänteistä. Syksyllä esiopetuksen alettua pidämme vanhempainillan, jossa kerromme
tulevasta toiminnasta sekä ryhmän kuulumisista. Vanhemmat voivat esittää toiveita sekä kysyä
mieltään askarruttavia kysymyksiä.
Syksyn
aikana
päivitämme
lapsen
henkilökohtaista
varhaiskasvatussuunnitelmaa
(esiopetussuunnitelma) esiopetuksen osalta. Siinä arvioimme lapsen sen hetkisiä taitoja ja
asetamme tavoitteita tulevalle esiopetusvuodelle. Kevään aikana tavoitteiden toteutumista
arvioidaan ja tarvittaessa kokoonnumme perheen kanssa uudestaan.
Vaihdamme päivittäin kuulumisia vanhempien kanssa lapsen päivän kulusta sekä muista
ajankohtaisista asioista. Yhteisillä tapahtumilla pidämme yllä mukavaa yhteishenkeä ja
tutustumme paremmin toisiimme. Tiivis yhteistyö luo luottamusta ja helpottaa vaikeistakin
asioista puhumista.
Henkilökunnan kesken
Esiopetusryhmässä
henkilökunta
työskentelee
toteuttaa
kaksi
esiopetusta
lastentarhanopettajaa
yhteistyössä
ja
lastenhoitaja.
henkilökohtaista
Ryhmän
erityisosaamista
sekä
kiinnostuksen kohteita hyödyntäen. Henkilökunta kerää ja vaihtaa havaintojaan lapsista ja
lapsiryhmästä. Havaintojen perusteella suunnittelemme, mihin suuntaan esiopetusta tulisi viedä.
Työntekijät tekevät työtä omalla persoonallaan tarjoten lapsille erilaisia aikuisen malleja.
Koulun kanssa
Esiopetus muodostaa jatkumon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välille. Tavoitteenamme on
leikinomainen, mutta samalla kouluunlähtöä tukeva esiopetus. Tähtipäiväkodit tekevät yhteistyötä
koulujen kanssa läpi esiopetusvuoden Jyväskylän kaupungin laatiman reittikartan ohjeistuksen
mukaisesti. Esiopetusvuoden keväällä lapset käyvät tutustumassa tulevaan kouluunsa. Lasten
tuleva opettaja tai erityisopettaja kerää vanhempien luvalla tietoja tulevista oppilaistaan
soittamalla
esiopettajalle.
Tarvittaessa
pidetään
myös
koulun
aloitusta
edeltävä
tiedonsiirtopalaveri, johon osallistuvat perhe, esiopetushenkilökuntaa sekä tuleva opettaja.
7 Yksilöllinen tuki
Jokainen lapsi saa esiopetuksessa omiin tarpeisiinsa vastaavaa yleistä tukea. Uskomme, että
jokainen lapsi on omalla tavallaan erityinen ja oikeutettu saamaan apua sekä kannustusta
oppimiseensa. Tuen tarvetta arvioidaan läpi esiopetusvuoden lasta havainnoimalla ja vanhempien
kanssa keskustelemalla. Lapsen vanhempien kanssa käytävässä varhaiskasvatuskeskustelussa
käydään yhdessä läpi lapsen kehityksen osa-alueita sekä pohditaan tavoitteita esiopetusvuodelle.
Tämän pohjalta lapselle laaditaan henkilökohtainen esiopetuksen oppimissuunnitelma, jonka
tarkoituksena on seurata lapsen oppimiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Yleinen tuki
näkyy esiopetuksessamme muun muassa päivä- ja viikkojärjestyksen strukturoimisena,
pienryhmätoiminnan lisäämisenä sekä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttönä.
Tukimuotoja pohdittaessa huomioidaan kunkin lapsen yksilölliset oppimistyylit sekä kieli- ja
kulttuuritausta.
Tähtipäiväkodeissa työskentelee päiväkotiyksiköidemme yhteinen erityislastentarhanopettaja, jota
esiopetusryhmät voivat tarvittaessa konsultoida. Erityislastentarhanopettaja on usein apuna
arvioimassa tilannetta, kun lapsi tarvitsee tehostettua tukea. Tehostettu tuki on yleiseen tukeen
verrattuna vahvempaa ja yksilöllisempää tukemista ja toimenpiteet sen järjestämiseksi tulee
aloittaa silloin, kun yleisen tuen muodot koetaan riittämättömiksi. Tehostetun tuen tarkoituksena
on ennaltaehkäistä ongelmien kasautumista ja syvenemistä sekä mahdollistaa lapsen työskentely
osana esiopetusryhmää. Tehostetun tuen tavoitteet ja tukitoimet kirjataan lapsen esiopetuksen
oppimissuunnitelmaan.
Jos tehostettu tuki ei riitä, lapsella on oikeus erityiseen tukeen. Tällöin lapselle tehdään
erityisopetuspäätös, jolloin lapsi siirtyy pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin. Erityistä tukea
annetaan lapsille, joiden varhaiskasvatusta ei heidän kasvun, kehityksen ja oppimisen vaikeuksien
vuoksi voida järjestää muuten. Erityisen tuen tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon huoltajan,
ryhmän esiopettajan, konsultoivan erityislastentarhanopettajan sekä lasta tutkivien ja
kuntouttavien tahojen näkemys lapsen tuen tarpeesta.
Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö näyttelee merkittävää roolia yksilöllisen tuen joka
askelmalla. Lasten yksilölliset tukimuodot edellyttävät usein moniammatillista yhteistyötä
erityisosaajien
kanssa.
Teemme
yhteistyötä
mm.
psykologien,
puhe-,
toiminta-
ja
fysioterapeuttien, erityisopettajien, perheneuvolan työntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden sekä
kiertävien erityislastentarhanopettajien kanssa.