kirjalista - Helsingin yliopisto

Comments

Transcription

kirjalista - Helsingin yliopisto
Ympäristömuutoksen ja -politiikan kirjatentit (ympäristöbiologian mallin mukaan, alla vain esimerkkejä):
Alla on lueteltu Ympäristömuutoksen ja -politiikan opintoihin soveltuvaa ja suositeltavaa kirjallisuutta.
Muutakin kuin tässä listassa olevaa kirjallisuutta voi tenttiä, ennen kaikkea syventävien opintojen osalta;
näistä kirjoista samoin kuin jatko-opintojen tenttikirjoista sovittava erikseen. Syventäviksi opinnoiksi
merkittyjä kirjoja voi sisällyttää myös aineopintoihin.
Tentitään apulaisprofessori Sirkku Juholalle:
Urry, John 2011. Climate Change & Society. London, Polity Books, 200 pages. ISBN 9780745650371.
Campbell, Heather E. and Corley, Elizabeth A., 2012. Urban Environmental Policy Analysis. Armonk, NTY,
M.E. Sharpe. 336 pages ISBN 10: 0765624303
Giddens, Anthony. 2013. The Politics of Climate Change, 2nd Edition. London, Polity Books. 272 pages Ebook ISBN 9780745654645
Evans, J.P. 2011. Environmental Governance. London, Routledge. 254 pages. 978-0-415-58982-6
Tentitään professori Atte Korholalle:
Charman, D. 2002. Peatlands and Environmental Change. John Wiley & Sons. 301 pp. (syventävät opinnot)
2 op
Houghton, J. 2004. Global Warming. The Complete Briefing. Cambridge University Press. 3rd. Edition. 361
pp. (aineopinnot) 3 op
Oldfield,. F. 2005. Environmental Change: Key Issues and Alternative Approaches. Cambridge University
Press. 361 pp. (syventävät opinnot) 3 op
Tentitään lehtori Martin Lodeniukselle:
Newman N.C. & Clements W.H. 2008: Ecotoxicology. A comprehensive treatment. CRC Press Taylor &
Francis. Luvut 12-23, 25-36 (sivut 193-472; 497-827; yhteensä 609 s.) 4 vaiko 5 op?
Tentitään yliopistonlehtori Sirkku Manniselle:
AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme). Arctic Pollution 2009 ja ACIA (Arctic Climate
Impact Assessment), Impacts of a Warming Arctic, 2004. (aineopinnot) 2 op
Markert B.A., Breure A.M. Zechmeister H.G. (toim.) 2004.Bioindicators & biomonitors. Principles, cocnepts
and applications. Elsevier, Amsterdam. 997 s. (syventävät opinnot) 6-8 op.
Erickson P.A. 1994. A practical guide to environmental impact assessment. Academic Press, San Diego,
California, USA. 266 s. ja Treweek J. 2001. Ecological impact assessment . Blackwell Science Ltd. Bodmin,
Cornwall, UK. 350 s. (sivut 1-260) (syventävät opinnot; korvaa tarvittaessa YVA-luennot), 3 op
Hollo E. 2009. Ympäristö ja oikeus. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. 259 s.
(syventävät opinnot) 2 op
Ekroos A., Kumpula A., Kuusiniemi K., Vihervuori P. 2010. Ympäristöoikeuden pääpiirteet. WSOYpro,
Helsinki. 673 s. (syventävät opinnot) 5 op
Sands P. 2003. Principles of International Environmental Law. 2nd edition. University Press, Cambridge.
1111 s. (syventävät opinnot) 5-8
Tentitään yliopistolehtori Ilmo Massalle:
Moran, Emilio F. 2010. Environmental Social Science. Oxford, Wiley-Blackwell. 215 pages.
World Social Science Report 2013. Changing Global Environments. International Social Science Council
(ISSC) @ UNESCO. 612 pages. http://www.worldsocialscience.org/activities/world-social-sciencereport/the-2013-report/.
Tentitään professori Jari Niemelälle:
Begon, M., Townsend, C.R. & Harper, J.L. 2005. Ecology: From Individuals to Ecosystems. 4 th edition.
Blackwell Publishers. 738 s. 5 op. (aineopinnot tai syventävät opinnot: opettajalinja)
Jari Niemelä, Jürgen H. Breuste, Glenn Guntenspergen, Nancy E. McIntyre, Thomas Elmqvist, and Philip
James. 2011. Urban Ecology: Patterns, Processes, and Applications. Oxford Univ. Press. 392 s. 3 op.
(syventävät opinnot)
Kuuluvainen ym. (toim.) 2004. Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Edita, Helsinki.
381 s. 3 op. (aineopinnot)
Jari Niemelä ym. (toim.) 2011. Ihminen ja ympäristö. Guadeamus. 462 s. 3 op (aineopinnot). Käy Lukvaiheen tenttikirjaksi, osana ympäristöbiologian 8 op:n pakollista aineopintojen kirjatenttikokonaisuutta.
Pullin, A.S. 2002 . Conservation biology. 1 st edition. Cambridge University Press. 358 p. 3 op. (aineopinnot)
Tentitään yliopistonlehtori Tarmo Virtaselle:
Burrough, P.A. 1998 . Principles of geographical information systems. Oxford University Press. 327 s. 3 op.
(syventävät opinnot)
Hallanaro, E.-L., Pylvänäinen, M. & From, S. 2002 . Pohjois-Euroopan luonto. Edita, Helsinki. 350 s. ja
Lappalainen, I. (toim.) 1998. Suomen luonnon monimuotoisuus. Edita, Helsinki. 304 s. 3 op. (aineopinnot)
Johnston, C.A. 1998 . Geographical Information Systems in Ecology. Blackwell Science. 239 s. 2op.
(syventävät opinnot)
Turner, M.G., Gardner , R.H. & O'Neill, R.V. 2001 .Landscape ecology in theory and practice: pattern and
processes. Springer, New York , Usa . 404 p. 3 op (syventävät opinnot)
Wulder, M.A. & Franklin, S.E. 2003 . Remote sensing of forest environments. Concepts and case
studies. Kluwer Academic Publishers, USA . 519 p. 4 op (syventävät opinnot)
Tentitään dos. Jan Weckströmille
Bradley, R.S. 2014. Paleoclimatology. Reconstructing Climates of the
Quaternary. 3rd edition. Academic Press. 696 pp. Syventävät opinnot, 5 op.
Roberts, N. 2014. The Holocene: An Environmental History. 3rd edition.
Wiley-Blackwell. 376 pp. Aineopinnot, 3 op.
Smol, J.P. 2008. Pollution of Lakes and Rivers: A Paleoenvironmental
Perspective. 2nd Edition. Wiley-Blackwell, 396 pp. Aineopinnot, 3 op.
Cox, C.B. & Moore, P.D. 2010. Biogeography: An Ecological and
Evolutionary Approach. 8th edition. Wiley, 520 pp. Aineopinnot, 4 op.
Kernan, M., Battarbee, R.W. & B.R. Moss. 2010. Climate Change Impacts
on Freshwater Ecosystems. Wiley-Blackwell, 328 pp. Aineopinnot, 3 op.
Tentitään professori Janne Hukkiselle:
YMP MAISTERIOHJELMAN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN KIRJATENTIN KIRJAT
Tenttiin valitaan 3 kirjaa.
Berkes, F., Folke, C., eds, (1998) Linking Social and Ecological Systems, Cambridge: Cambridge University
Press.
Dryzek, J.S. (1997) The Politics of the Earth: Environmental Discourses, Oxford: Oxford University Press.
Gunderson, L.H., Holling, C.S., eds, (2002) Panarchy: Understanding Transformations in Human
and Natural Systems, Washington, DC: Island Press.
Haila, Y., Dyke, C. (2006) How Nature Speaks: The Dynamics of the Human Ecological Condition, Durham,
NC: Duke University Press.
Hajer, M.A. (1995) The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy
Process, Oxford: Oxford University Press.
Hukkinen, J. (2008) Sustainability Networks: Cognitive Tools for Expert Collaboration in Social-Ecological
Systems. London: Routledge.
Hukkinen, J. (1999) Institutions in Environmental Management: Constructing Mental Models and
Sustainability. London: Routledge.
Huutoniemi, K., Tapio, P., eds (2014) Transdisciplinary Sustainability Studies: A Heuristic Approach. London:
Routledge.
Ostrom, Elinor (1990) Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action,
Cambridge: Cambridge University Press.
van Eeten, M.J.G., Roe, E. (2002) Ecology, Engineering, and Management: Reconciling Ecosystem
Rehabilitation and Service Reliability. Oxford: Oxford University Press.
Winner, L. (1977) Autonomous Technology: Technics-out-of-Control as a Theme in Political Thought,
Cambridge, MA: MIT Press.
Ympäristömuutos ja -politiikka ja ympäristönsuojelutieteen tentit
Tentitään yliopistolehtori Risto Willamolle:
Suorituksen muoto, sisältö ja laajuus sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa erikseen. Opiskelijan tulee ottaa
yhteys Willamoon heti, kun hän alkaa suunnitella tenttiin osallistumista. Alla esimerkkejä sopivasta
kirjallisuudesta. Muutakin kirjallisuutta voi ehdottaa ja kirjoja voi tenttiä soveltuvin osin.
Gleick, James, 1989: Kaaos. Suom. Raimo Keskinen. Art House. Helsinki. 352 s. 2 op
Helne, T. & Silvasti, T., 2012: Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. KELAn
tutkimusosasto. Helsinki. 297 s. 2 op
Huutoniemi, K. & Tapio, P. (ed.), 2014: Transdisciplinary Sustanability Studies. A Heuristic Approach.
Routledge. London, New York. 209 s. 2 op.
Ison, R., 2010: Systems Practice: How to Act in a Climate-Change World. Springer. London, Dordrecht,
Heidelberg, New York. 340 s. 3 op.
Lummaa, K., Rönkä, M. ja Vuorisalo, T., 2012: Monitieteinen ympäristötutkimus. Gaudeamus. Helsinki. 287
s. 2 op.
Renn, Ortwin, 2008: Risk Governance. Coping with Uncertainty in a Complex World. Earthscan. London,
New York. 455 s. 4 op
Willamo, R., 2005: Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä. Sisällön moniulotteisuus
ympäristönsuojelijan haasteena. Environmentalica Fennica 23. Helsingin yliopisto, Helsinki. 374 s.
(Erityisesti luvut 4-7.) 1-2 op

Similar documents