Hangon kaupunginjohtajan johtajasopimus Tämä on

Comments

Transcription

Hangon kaupunginjohtajan johtajasopimus Tämä on
1 (4)
17.8.2015
Hangon kaupunginjohtajan johtajasopimus
Tämä on Kuntalain (210/2015) 42 §:n tarkoittama johtajasopimus, (joka
lainkohta kuntia velvoittavana astuu voimaan vuonna 2017 valittavan
valtuuston toimikauden alusta).
Todetaan, että Suomen kuntaliitto valmistelee uuden kuntalain (210/2015)
huomioon ottavan johtajasopimusmallin / -suosituksen, jonka on arvioitu
valmistuvan vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämän johdosta sovitaan,
että tämä johtajasopimus tarkistetaan yhteisestä tai jommankumman
sopijapuolen aloitteesta, kun edellä mainittu sopimusmalli on valmistunut.
Kauppatieteiden maisteri Denis Strandellin toimiessa kaupunginjohtajana
Hangon kaupungissa on sovittu hyvän johtamisen ja yhteistyön
edellytyksistä seuraavaa:
Kaupunginjohtajan tehtävät ja työn painopisteet
Kaupunginjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain (410/2015) mukaan.
Kaupunginjohtajaa sitovat työssään kaupunginvaltuuston vahvistamat
johtosäännöt. Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluu tehdä ehdotuksia
johtosääntöjen tarkistamiseksi.
Kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten linjausten ja tavoitteiden ja
niihin liittyvien toteuttamisohjelmien ja täytäntöönpano-ohjeiden
huomioimisen ja noudattamisen lisäksi korostetaan seuraavia
kaupunginjohtajan tehtäviä ja työn painopistealueita:
1. Talouden tasapainottaminen, henkilöstöorganisaation johtaminen ja
vastuu palvelutuotannon organisaation toimivuudesta. Apuna tässä
työssä on lähinnä kaupunginjohtajan nimeämä johtoryhmä.
- Kaupunginjohtaja vastaa henkilöstöorganisaation avulla asioiden
valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä erityisesti organisaation
toimivuudesta ja henkilöstöpolitiikan linjauksista. Johtoryhmän
jäseniä ja esimiesasemassa olevaa henkilöstöä tuetaan kaupungin
toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi koulutuksella, jonka
tulee olla jatkuvaa.
- Kaupunginjohtaja johtaa Hangon normaalin talousarvio- ja
–suunnitelmatyön ohella vuosittain laadittavan talouden
toimenpideohjelman valmistelua ja toteutusta kaupungin
kokonaistalouden tasapainottamiseksi.
2. Demokraattisen päätöksenteon edellytysten turvaaminen
Henkilöstöorganisaation avulla kaupunginjohtaja huolehtii visioiden,
strategioiden ja päätösehdotusten saattamisesta toimielinten
käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan erityisenä tehtävänä on havainnoida
2 (4)
17.8.2015
toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja huolehtia ajantasaisen
tiedon hankinnasta organisaatiolle.
3.
Kaupunginjohtaja edustaa kuntaa myönteisen kuntakuvan
ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi sekä kunnan edun valvomiseksi.
Mikäli kuntakonsernin edun valvonnan katsotaan sitä vaativan, voivat
Hangon kaupunginvaltuustossa edustettuina olevat poliittiset ryhmät
sopia kaupungin johtajan sijoittumisesta jäsenenä johonkin luottamustai muuhun toimielimeen.
4. Kaupunginjohtaja huolehtii Hangon elinkeinoelämän kehittämisestä
kaupungin-valtuuston hyväksymän kuntastrategian ja
elinkeino-ohjelman mukaisesti oman henkilökunnan avustamana sekä
seudullisia neuvonta- ja kehittämisorgani-saatioita ja muita
yhteistyöverkostoja hyödyntäen.
Työn edellytykset
5. Kaupunginjohtajan toimivaltuudet määrittyvät kuntalain (410/2015) ja sen
yleisesti hyväksytyn tulkinnan mukaan.
6. Rooli- ja työnjako poliittisen johdon kanssa
 Kaupunginjohtaja edustaa ensisijaisesti Hangon kaupunkia ulospäin
ja toimii isäntänä kunnan puolesta tilanteissa, joissa vastapuolen
edustajat ovat ulkomaalaisia, edustavat liikelaitoksia ja yrityksiä tai
kun kysymys on kaupunginhallitukselle esittelyyn valmisteltavasta
asiasta.
 Kaupunginjohtaja toimii ensisijaisesti puheenjohtajana
pääsääntöisesti viranhaltijoista muodostuvissa työryhmissä ja
kaupunginjohtajan päätösehdotusta (esim. talousarvioehdotus)
valmistelevissa työryhmissä.
7. Tukiessaan kaupunginjohtajan esimiesasemaa kuntakonsernissa
luottamustoimielimet eivät valitse luottamustoimeen kaupunginjohtajan
välittömiä alaisia eivätkä myönnä näille sivutoimilupia kuulematta
kaupunginjohtajaa.
Kaupungin luottamustoimielimet ja erityisesti niiden puheenjohtajat
tukevatkaupunginjohtajaa hänen työssään mm. seuraavasti:
- Tukevat kaupunginjohtajan asemaa organisaation ylimpänä
ammattijohtajana.
- Antavat ja ovat valmiita vastaanottamaan rakentavaa palautetta
johtajasopimuksen toteutumisen seurantatilanteissa.
- Määrittelevät selkeitä ja keskenään ristiriidattomia tavoitteita
yhteistyössä kaupunginjohtajan ja hänen alaisensa henkilöstön
kanssa.
3 (4)
17.8.2015
8. Kaupunginjohtajan työn tulosten arviointimenettely
Kaupunginjohtajan työn tulosten arvioinnissa käytetään tavoite- ja
tuloskeskustelumenetelmää. Tuloskeskustelun ajankohdasta ja siihen
osallistuvista henkilöistäpäätetään kaupunginhallituksen toimikauden
alussa. Ellei muuta ole päätetty, edustavat kaupunkia keskustelussa
valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä poliittisen edustavuuden
turvaamiseksi tarvittavat varapuheenjohtajat. Vuosittaisessa
keskustelussa tarkennetaan tavoitteita kullekin toimintakaudelle.
9. Jatkokoulutus.
Kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua virka-asemaansa vastaavaan
jatko- ja täydennyskoulutukseen talousarvioon varattujen
määrärahojen puitteissa. Kaupunginjohtaja valitsee itse tavanomaiseksi
katsottavat koulutustilaisuudet. Tavanomaisesta poikkeavasta ja
laajemmasta täydennyskoulutuksesta päättää kaupunginhallitus.
Tavoitteena on, että kaupunginjohtaja voi osallistua laajempaan
täydennyskoulutukseen 4 - 5 vuoden välein.
10. Virkamatkoillaan kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää itse valitsemaansa
tarkoituksenmukaista matkustusmuotoa. Kaupunginjohtajan puolison
matkakulut kuuluvat virkamatkakustannuksiin silloin, kun kutsu on
esitetty myös puolisolle.
11. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja hyväksyy kaupunginjohtajan matka-,
koulutuspäivä- ja vastaavat laskut ja päinvastoin, mikäli johtosäännöistä
tai muusta säännöstöstä ei muuta johdu.
Kaupunginjohtajan palvelussuhteen ehdot
12. Kaupunginjohtajan palvelusuhteen ehdoista sovittu seuraavaa:
 Hangon kaupunginvaltuusto on valinnut kaupunginjohtajan
9.6.2015 toistaiseksi. Kokonaispalkka on 8 800 euroa kuukaudessa.
Virkasuhde alkaa X.9.2015.
 Muilta osin kaupunginjohtajan palkkaukseen, työaikaan,
vuosilomiin, sivutoimiin ja muihin virkasuhteeseen liittyviin ehtoihin
noudatetaan yleistä kunnallista virka- ja työehtosopimusta.
Eläke-edut määräytyvät KVTEL:n eläkesäännön mukaisesti.
 Kaupunginjohtajan palkkauksen taso ja vastaavuus
vertailukohteisiin otetaan tarkasteltavaksi tavoite- ja
tuloskeskustelujen yhteydessä.
13. Menettely ristiriitatilanteissa; kaupunginjohtajan vapaaehtoinen
irtisanoutuminen luottamuspulan vuoksi
Sen lisäksi, mitä kuntalain 43 §:ssä on irtisanomismenettelystä säädetty,
sopimusosapuolet ovat sopineen kuntajohtajan vapaaehtoisesta
irtisanomisesta luottamuspulatilanteessa:
4 (4)
17.8.2015
 Tätä sopimuskohtaa sovelletaan silloin, kun epäluottamus
kaupunginjohtajan toimintaa kohtaan nostetaan esille kaupungin
aloitteesta/toimesta. Kaupungin taholta neuvottelut käydään
hallituksen puheenjohtajiston toimesta. Kaupunginjohtajalla on
oikeus kutsua neuvotteluihin mukaan luottamusmies ja/tai
kutsumansa juridinen avustaja.
 Mikäli neuvotteluissa todetaan epäluottamus kaupungin ja
kaupunginjohtajan kesken ja kaupunginjohtaja sitoutuu
irtisanoutumaan vapaaehtoisesti, hänelle maksetaan erokorvaus
palvelusuhteen päättymisestä, joka on kuuden kuukauden palkkaa
vastaava rahasumma. Edelleen edellytetään, että kummallakaan
osapuolella ei ole palvelusuhteen päättymiseen liittyviä
vaatimuksia. Korvaus maksetaan, kun kaupunginhallituksen asiaa
koskeva päätös on saanut lainvoiman.
 Edellä mainitussa tapauksessa ei sovelleta irtisanomisaikaa, joten
päätös pannan heti täytäntöön.
Tähän sopimukseen ei ole otettu viittauksia yleiseen lainsäädäntöön
eikä sellaisia itsestäänselvyyksiä, jotka kuuluvat yleisesti hyvään
hallintotapaan ja ihmisten hyvään käytökseen.
Sopimus on hyväksytty Hangon kaupunginvaltuustossa ___.___.2015, ___ §.
Hangossa, ___.___.200 .
Kaupunginhallituksen pj.
Kaupunginjohtaja