PDF-lomake - Kempeleen kunta

Comments

Transcription

PDF-lomake - Kempeleen kunta
KEMPELEEN KUNTA
PERUSPALVELUT
TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 2015
Hakemus saapunut/jätetty liitteineen käsiteltäväksi pvm
HAEN TOIMEENTULOTUKEA AJALLE ________________________________________
Hakemukseen tulee liittää aina tositteet tuloista, varoista, perusosaan kuulumattomista menoista (kts. kohta 6) ja tilanteesta.
1.
HENKILÖTIEDOT JA
ASUMINEN
Hakijan sukunimi (ent.sukunimi)
ja etunimet
PERUSPALVELUT
Henkilötunnus
Puolison sukunimi (ent.sukunimi) ja etunimet
Henkilötunnus
Kotona asuvat lapset ja muuta samassa taloudessa asuvat
Henkilötunnus
Hakemus sa
Henkilötunnus
Henkilötunnus
Kotiosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Hakijan puhelinnumero/Puolison puhelinnumero
Hakijan ammatti tai koulutus
Perhesuhde
naimaton
avioliitossa
avoliitto
eronnut
Puolison ammatti ja koulutus
Hakijan työnantaja/oppilaitos
Puolison työnantaja/oppilaitos
leski
erillään asuva
Hakijan tilin numero, jolle toimeentulotuki maksetaan ja tilinhaltija. Muut perheenjäsenten käytössä olevat tilit.
IBAN-tilinumerot
2.
3.
VARAT JA
OMAISUUS
Pankkitalletukset ja säästöt
ei ole
osuus jakamattomasta kuolinpesästä
_________euroa
auto, vm ______
vapaa-ajan asunosuus yrityksestä
to
rahasto-osuudet
säästövakuutukset
LAINAT JA
VELAT
Pankkilainan määrä tällä hetkellä
Asuntolainat
asunto, ei omassa käytössä
yhtiöiden osakkeet
puhelinyhtiöiden osakkeet
muu omaisuus,
mikä? ______________
Korot, euroa/kk
ositus kesken, avioero
maatila / metsätila
kiinteistöt
Lyhennys, euroa/kk
Opintolainat
4.
AIKAISEMMAT TULOT
Tulot tai muu toimeentulon lähde ennen toimeentulotuen tarpeen syntymistä:
palkkatulo
koulutustuki
kuntoutustuki / kansaneläke
yritystulo
opintoraha / -laina
kuntoutustuki / työeläke
työmarkkinatuki / peruspäiväasumislisä
muun kunnan toimeentulotuki
raha
lastenhoidon tuki
muut tulot tai varat, mitkä ?
ansioturvan tyött.päiväraha
pääoma- / omaisuustulo
sv-/äitiyspäiväraha
5.
VIREILLÄ
OLEVAT
ETUUDET
Milloin ilmoittautunut työvoimatoimistoon ?
Hakija
pvm
hakija/puoliso
/ työmarkkinatuki, pvm ______
/ asumistuki, pvm ______
/ opintotuki / -lainantakaus, pvm
_____
/ kuntoutustuki, pvm
Puoliso
pvm
hakija/puoliso
/ muu, pvm mikä ______
/ lastenhoidontuki, pvm ______
/ ansioturvan tyött.päiväraha, pvm ______
mikä työttömyyskassa?
6.
7.
TÄMÄN
HETKISET
TULOT JA
MENOT
PERUSTELUT/
MUUT
SEIKAT
PÄIVÄYS
JA ALLEKIRJOITUS
TOIMEENTULOLASKELMA
hakija
TULOT
EUROA/KK
Ansiotulot
(palkka/yritystulo)
Työttömyysturvaetuus/kk
Kansaneläke
Työeläke
Asumistuki
puoliso
MENOT
EUROA/KK
Vuokrat/
yhtiövastike
Asuntolainan korkomenot
Vesimaksu
Saunamaksu
Kelan tai vakuutusyhtiön kuntoutustuki/- raha
SV-päivä-/äitiys/isyys/vanhempain-raha
Opintoraha
Koulutustuki
Asumislisä
Opintolaina/kk
Muut asumismenot (kotivakuutus,
jätehuolto ja tontinvuokra)
Lastenhoidon tuki
(+ kuntalisä)
Elatusapu/-tuki
Lämmityskustannukset (sähkö, öljy
ym.)
Muut menot:
Lapsilisä
Muu sosiaalietuus
Perhe-eläke
Lapseneläke
Muut tulot
Menoista huomioidaan viranomaisen toimesta PERUSOSA, sisältää mm. ravintomenot,
vaatemenot, vähäiset terveydenhoitomenot,
pesutupa, lehti-, puhelin-, tv-lupamaksut ja
perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.
TULOT yhteensä
MENOT yhteensä
Työmatkamenot
Lasten päivähoito
Taloussähkö
Lyhyt selvitys tämänhetkisestä tilanteesta ja toimeentulon tarpeesta sekä selvitykset yksityisiltä saaduista avustuksista ja muista varoista. Opiskelijan opiskelun aloitusvuosi ja suunniteltu valmistuminen yms.
Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan välittömästi tuloissa ja olosuhteissa
tapahtuneista muutoksista.
_____________________________________
Paikka ja päiväys
_________________________________________
Hakijan allekirjoitus
Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat
toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot (Laki toimeentulotuesta 17.1.§). Toimeentulotuen hakijoita koskevia
tietoja voidaan hankkia ja annettuja tietoja tarkistaa suostumuksesta riippumatta silloin, kun se on välttämätöntä asiakkaan
sosiaalihuollontarpeen selvittämiseksi (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 12.2. § ja 20 §)
Kempeleen sosiaalitoimistolla on tekninen käyttöyhteys Kelan etuustietojärjestelmään, josta asiakkaan antamia tietoja voidaan
tarkistaa (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21§).
Asiakastietonne rekisteröidään sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmään. Järjestelmän rekisteriselosta on nähtävissä asiakaspalvelutoimistossa.
Päätös toimeentulotuesta lähetetään kotiin kirjallisena. Puutteellinen hakemus viivästyttää hakemuksen käsittelyä!
TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET
 Oikeus toimeentulotukeen selvitetään siten, että ruokakunnan koon mukainen perusosa ja toimeentulotukeen oikeuttavat menot
lasketaan yhteen ja verrataan niitä käytettävissä oleviin tuloihin.
 Huomioon otettavat tulot ja varallisuus:
Toimeentulotukea haettaessa otetaan huomioon henkilön tai perheen nettomääräiset käytettävissä olevat tulot; palkka, yritystulo,
eläkkeet, sairausvakuutus-, äitiys-, vanhempain- ja työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki, opintoraha ja –laina,
asumislisä, kotihoidontuki, elatustuki/-apu, asumistuki, lapsilisä. Säästöt ja varallisuus (omaisuus, joka ei ole tarpeen jatkuvan
toimeentulon turvaamiseksi) otetaan huomioon, mm. arvopaperit, osakkeet.
Opintolaina lasketaan tuloksi, mikäli hakijalla on oikeus lainaan. Myös muut säännölliset ja satunnaiset tulot ja käytettävissä
olevat varat huomioidaan.
Hakemuksen liitteenä tarvitaan tositteet tuloista, menoista ja tilanteesta. Alkuperäiset liitteet palautetaan.
TOSITTEET TULOISTA
- 2 viimeistä tilinauhaa tai palkkatodistus ja selvitys mahdollisista lomarahoista.
- tositteet muista tuloista (eläkkeistä, työttömyysturvaetuuksista, koulutustuesta, työmarkkinatuesta, sairausvakuutus/vanhempain-/äitiyspäivärahasta, kotihoidon tuesta, elatusavusta/tuesta, asumistuesta ja muista mahdollisista etuuksista)
- yrittäjä; luotettava selvitys/tase ja tuloslaskelma edeltävältä 6 kk ja selvitys maksetuista palkoista ja nostoista
- opiskelija; opintotukipäätös ja tositteellinen selvitys opintolainasta
- selvitys mahdollisista vuokra- tai omaisuustuloista
- selvitys muista tuloista esim. veronpalautus, omaishoidon tuki, starttiraha.
TOSITTEET TOIMEENTULOTUKEEN OIKEUTTAVISTA PERUSOSAAN SISÄLTYMÄTTÖMISTÄ MENOISTA
- vuokratosite
- asumismenot (esim. yhtiövastike, lämmitys-, vesi- ja saunamaksu, kotivakuutus)
- sähkölasku
- lasten päivähoitomaksut
- asuntolainojen korot
- tavanomaista suuremmat terveydenhoitomenot
- työmatkakustannukset
MUUT TOSITTEET
- vuokrasopimus
- tosite asumistuen hakemisesta mikäli etuus on vireillä
- viimeksi vahvistettu verotuspäätös selvitysosineen ( 4 sivua)
- tosite ilmoittautumisesta työnhakijaksi (työttömät) tai opiskelutodistus (opiskelijat)
- tositteet omaisuudesta ja säästöistä: säästöistä tulee esittää tositteena pankkikirja tai tiliotteet pankeista, joissa haltijalla on tili.
Vanhoilta asiakkailta viimeisin tiliote ja uusilta asiakkailta lisäksi kahden viimeisimmän kuukauden tiliote.
- muu mahdollinen selvitys tilanteesta
- tiliotteet hakijan/perheen kaikista pankkitileistä (uudet asiakkaat kaksi viimeistä kuukautta).
TOIMEENTULOTUEN PERUSOSIEN (LASKELMAN NORMIN MUKAISET MENOT) MÄÄRÄT V. 2015
- yksin asuva sekä yhdessä 18 vuotta täyttäneen lapsensa kanssa asuva vanhempi, joka ei ole avioliitossa tai elä toimeentulotukilain 3§ 1 momentin mukaisessa avioliitonomaisissa olosuhteissa (Totul 9§) 485,50 €/kk
- yksinhuoltaja 534,05 €/kk
- muu 18 vuotta täyttänyt;avio-/avopuolisot kumpikin 412,68 €/kk
- vanhempansa tai vanhempiensa luona asuvan 18 vuotta täyttäneen perusosa on 354,42 €/kk, ensimmäisen 10 - 17-vuotiaan lapsen 339,85 €/kk, toisen 315,58 €/kk, kolmannen jne. 291,30 €/kk. Ensimmäisen alle 10-vuotiaan lapsen perusosa 305,87 €/kk,
toisen 281,59 €/kk, kolmannen 257,32 €/kk jne.
HUOM!
Sähköpostitse voi kysyä vain yleistä neuvontaa. Tietoturvasyistä arkaluontoisia tietoja, esim. henkilötunnusta
ei pidä lähettää sähköpostilla. Emme vastaa sähköpostitse yksilöasioihin.
Emme ota vastaan sähköpostin liitetiedostoina lähetettyjä toimeentulotukihakemuksen liitteitä tietoturvasyistä.
SOSIAALITOIMISTON YHTEYSTIEDOT:
PUHELINAIKA JA
AJANVARAUS
KLO 9-10
Radan länsipuoli
044 4972 206
050 4636 313
050 4636 317
Radan itäpuoli
sosiaaliohjaaja, toimeentulotukea koskevat tiedustelut, neuvonta ja ohjaus
alueellinen sos.työ/lastensuojelu
alueellinen sos.työ/lastensuojelu
050 3169 673
050 4363 316
050 4636 312
050 3169 672
sosiaaliohjaaja, toimeentulotukea koskevat tiedustelut, neuvonta ja ohjaus
alueellinen sos.työ/lastensuojelu
alueellinen sos.työ/lastensuojelu
lastensuojelu
044 4972 260
044 4972 204
050 4636 311
lastenvalvoja – sosiaalityöntekijä/päihdehuolto
etuuskäsittely (toimeentulotuki)
Yli 65-vuotiaiden toimeentulotukiasiat, vammaisten hakemusasiat
KAIKKI ALUEET:

Similar documents