Hakemus Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan soveltamisesta

Comments

Transcription

Hakemus Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan soveltamisesta
Kela
Hakemus Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan
soveltamisesta Suomeen muutettaessa (SovAL 3 §, 3a §)
Ohjesivulle
Toimiston nimi ja osoite
Saapunut
Liitteet
Ohjeita sivulla 3
1
HAKEMUS
2
HAKIJA
kpl
Lisätietoja eri paperilla
Suomeen muuton syy
Työ
Opiskelu tai tieteellinen
Perhesiteet
Muu syy. Selvitys kohdassa 6.
tutkimustyö
En muuta Suomeen, mutta työskentelen Suomessa tai suomalaisen työnantajan palveluksessa. Selvitys kohdassa 7.
Haen asumisperusteisen sosiaaliturvan soveltamista
Henkilötunnus
Sukunimi ja etunimet
.
alkaen.
.
Lähiosoite
Postinumero
Vakinainen asuinkunta
Postitoimipaikka
Kansalaisuus
Puhelinnumero
Ulkomainen sosiaalivakuutusnro
Sähköpostiosoite
Oleskelulupa / EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti ajalle
Status
.
.
.
Mistä maasta olette saapunut Suomeen?
Milloin?
.
.
.
Aiotteko jäädä Suomeen vakinaisesti?
Kyllä
Perhesuhteet
Naimaton
En. Suomesta muuton suunniteltu ajankohta
Eronnut
Puolison nimi
3
TYÖ
Avioliitossa
Leski
.
.
Avoliitossa (yhteinen talous)
Asuu erillään välien rikkoutumisen vuoksi; mistä lukien
Työskentelen Suomessa ajan
.
Suomalaisen työnantajan palveluksessa
.
-
.
.
Rekisteröity parisuhde
.
Henkilötunnus
Liitteeksi työsopimus tai muu
työnantajan todistus
.
Ulkomaisen työnantajan palveluksessa
Lähetettynä työntekijänä. Liitteeksi lähetetyn työntekijän todistus.
Yrittäjänä
Valtioiden välisessä järjestössä
kuulun EU:n avustavaan henkilöstöön
olen valinnut Suomen sosiaaliturvan
Muussa työssä. Missä?
Työnantajan tai järjestön nimi, osoite ja puhelinnumero
4
OPISKELU /
Opiskelen
Olen tutkimustyössä
Suomessa ajan
.
Oppilaitoksen tai tutkimustyön suorituspaikan nimi, osoite ja puhelinnumero
.
-
.
.
TIETEELLINEN
TUTKIMUS
Tutkimustyön rahoitustapa
Palkka. Työnantajan nimi, osoite ja puhelinnumero
Apuraha. Liitteeksi rahoittajan todistus apurahan määrästä.
Muu. Mikä?
Y 77 10.06
Verkkolomake (PDF)
www.kela.fi
Tulosta
Tyhjennä lomake
PgDn
Sivu 1 (3)
5
PERHESITEET
JA PERHEENJÄSENET
Suomessa asuva perheenjäsen:
Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus
Muuttopäivä
.
.
Selvittäkää perhesiteenne Suomeen ja lähtövaltioonne
Mukananne Suomeen muuttaneet alle 18-vuotiaat lapset:
Sukunimi ja etunimet
Muuttopäivä
Henkilötunnus
.
.
Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus
Muuttopäivä
.
.
Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus
Muuttopäivä
.
.
Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus
Muuttopäivä
.
6
MUU
.
Selvittäkää Suomeen muuttonne syy
SUOMEEN
MUUTON SYY
7
SUOMESSA
TAI SUOMA-
Selvittäkää työskentelynne Suomessa tai suomalaisen työnantajan palveluksessa (esim. merityö, rajatyö)
LAISEN TYÖNANTAJAN
PALVELUKSESSA TYÖSKENTELY
8
MUUN MAAN
Kuulutteko jonkin muun maan sosiaaliturvaan?
Kyllä. Minkä maan?
SOSIAALITURVAAN
KUULUMINEN
Saatteko te tai puolisonne toisesta maasta jotain sosiaaliturvaetuutta?
En
Ei
Kyllä. Mitä (esim. päivärahaa, eläkettä, lapsilisää)?
Kyllä, mutta etuuden maksaminen on päättynyt.
Mitä etuutta olette saanut?
Päättymispäivä
.
.
Etuutta maksavan / maksaneen viranomaisen nimi ja osoite:
9
ALLEKIRJOITUS
Y 77 10.06
Viimeisimmän työsuhteen päättymispäivä toisessa maassa
.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos tietoni muuttuvat.
Päiväys
Verkkolomake (PDF)
.
Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys
www.kela.fi
Sivu 2 (3)
Tulosta
Tyhjennä lomake
PgDn
PgUp
Lomakkeen alkuun
OHJEITA TÄYTTÄJÄLLE
1. HAKEMUS
- Lomaketta käytetään, kun Suomeen muuttava henkilö perheenjäsenineen taikka Suomessa / suomalaisen työnantajan palveluksessa työskentelevä haluaa Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan soveltamista.
- Hakemus tulee tehdä erikseen jokaisesta yli 18-vuotiaasta henkilöstä.
- Perhesiteet-kohdalla tarkoitetaan, että hakijan perheenjäsen tai sukulainen asuu vakinaisesti Suomessa ja hakija on saanut oleskeluluvan tällä perusteella.
- Muuna syynä voidaan esittää esim. au pair, ammattiurheilija, paluumuuttaja, turvapaikan / oleskeluluvan Suomesta saanut.
- Henkilö, joka ei asu Suomessa, mutta työskentelee Suomessa tai suomalaisen työnantajan palveluksessa, on esim. Suomen lippua käyttävällä aluksella merimiehenä työskentelevä tai ulkomailla asuva Suomessa työssä käyvä tai Suomessa yritystoimintaa
harjoittava henkilö.
- Lomakkeesta on täytettävä myös valintaanne vastaava kohta 3, 4, 5, 6 tai 7.
2. HAKIJA
- Turistiviisumi ei täytä oleskeluluvan vaatimuksia. Pohjoismaan kansalaiselta ei edellytetä oleskelulupaa. EU-maan kansalaiselta edellytetään oleskeluoikeuden rekisteröintiä.
3. TYÖ
- Työnantajan todistuksesta / työsopimuksesta pitää ilmetä työsuhteen kesto, palkka ja
viikkotyöaika.
ILMOITUSVELVOLLISUUS
Teidän tulee aina ilmoittaa Kelaan olosuhteiden muutoksista, jotka voivat vaikuttaa Teidän
tai perheenjäsenenne oikeuteen kuulua Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan. Siten
on ilmoitettava kirjallisesti esimerkiksi seuraavista muutoksista:
- Suomesta muutto
- työskentelyn, tutkimustyön tai opiskelun aloittaminen, päättyminen ja keskeytyminen
- perhesuhteiden muuttuminen
- toisen maan sosiaaliturvaan siirtyminen
- muut olosuhteiden muutokset.
Y 77 10.06
Verkkolomake (PDF)
www.kela.fi
Sivu 3 (3)
Lomakkeen alkuun
Tulosta
PgUp