tästä - Oulu

Comments

Transcription

tästä - Oulu
OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON
ERILLISVALINTA
VALINTAPERUSTEET 2016
Koulutuksen kuvaus
Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi
Opintojen laajuus: 120 opintopistettä
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskielet: suomi ja englanti
Hakuaika: 15.12.2015-29.1.2016, 15:00
Hakumenettely
Yleinen hakukelpoisuus Oulun yliopiston koulutusohjelmiin
Henkilö on kelpoinen hakemaan niihin koulutuksiin, jotka johtavat vain ylempään korkeakoulututkintoon
(esim. maisteriohjelmat), jos hän on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:
 soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon
 soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
 soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin
korkeakouluopintoihin.
Katso lisäksi tämän hakukohteen
laskentatoimen maisteriohjelmassa”.
tarkemmat
vaatimukset
kohdasta
”Hakukelpoisuusvaatimukset
Hakea voi myös opiskelija, joka valmistuu kevään tai kesän 2016 aikana.
Hakumenettely ja haun aikataulu
Oulun yliopistoon haetaan valtakunnallisessa Opintopolku -palvelussa, osoitteessa www.opintopolku.fi.
Maisterihaun hakuaika syksyllä 2016 alkaviin opintoihin on 15.12.2015-29.1.2016 (klo 15.00).
2
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu | P. +358 294 48 0000 | [email protected] | oulu.fi/kauppakorkeakoulu
Yleisohjeet kelpoisuuden tuottavista liitteistä
Jos olet valmistunut ennen hakuajan päättymistä, sinun tulee toimittaa tutkintotodistuksesi ja
opintosuoritusotteesi hakuajan päättymiseen mennessä.
Jos valmistut hakuajan päättymisen jälkeen, noudata seuraavaa aikataulua kopioiden toimittamisessa:
 Keväällä 2016 valmistuvat suomalaisen amk -tutkinnon suorittavat – ma 13.6.2016 klo 15:00
mennessä
 Keväällä/kesällä 2016 valmistuvat ulkomailla suoritettavat tutkinnot sekä suomalaiset yliopistolliset
kandidaatin tutkinnot – pe 29.7.2016 klo 15:00 mennessä
Liitteet toimitetaan osoitteeseen (oltava perillä 29.1.2016 klo 15.00 mennessä):
Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus
Hakijapalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto
Muista merkitä liitteisiin nimesi, henkilötunnuksesi sekä koulutukset, johon haet. Mikäli haluat kuittauksen
liitteiden saapumisesta perille, niin lisää liitteeseen myös sähköpostiosoitteesi.
Oulun yliopistoon toimitettavien liitteiden tulee olla oikeaksi todistettuja. Liitteet voi oikeaksi todistaa
kaksi henkilöä allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellään. Allekirjoituksellaan henkilöt todistavat kopion
olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä todistuksesta. Henkilöiden tulee nähdä alkuperäinen todistus
ja sen kopio rinnakkain. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, tulee jokainen sivu olla oikeaksi todistettu.
Huomaathan, että Oulun yliopiston Hakijapalvelut ei oikeaksi todista muista oppilaitoksista annettuja
todistuksia.
Valintamenettely
Hakukohteen nimi Opintopolussa
Laskentatoimi, kauppatieteiden maisteri (KTM).
Aloituspaikat
10 aloituspaikkaa.
Hakukelpoisuusvaatimukset laskentatoimen maisteriohjelmassa
Hakijalla tulee olla suoritettuna jokin seuraavista tutkinnoista:
•
Suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettu, vähintään alempi korkeakoulututkinto (esim.
kandidaatin tutkinto).
•
Suomalaisessa ammattikorkeakoulussa suoritettu tradenomin tutkinto
Muilla tutkinnoilla ei voi hakea. Ehdollinen hyväksyntä on mahdollinen, mikäli tradenomin tutkinto valmistuu
13.6.2016 klo 15:00 mennessä tai yliopistotutkinto 29.7.2016 klo 15:00 mennessä. Hakijan on toimitettava
oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta kauppakorkeakoulun opintotoimistoon yllä mainittuihin
ajankohtiin mennessä. Hakemukseen on lisäksi liitettävä vapaamuotoinen selvitys tutkinnon valmistumisesta.
3
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu | P. +358 294 48 0000 | [email protected] | oulu.fi/kauppakorkeakoulu
Henkilö, jolla on voimassa oleva kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopistossa, ei voi
hakea tässä valinnassa.
Valintakiintiö
Ei erillisiä valintakiintiöitä.
Valintaperusteita kuvailevat tiedot
Laskentatoimen pääaineeseen hakevien tulee osallistua kirjatenttiin, ks. kohta Valintakokeen kuvaus.
Kirjatentin hyväksytysti suorittaneet hakijat jaetaan erilaisen koulutustaustan vuoksi seuraaviin ryhmiin:
a) kauppatieteellisen alan yliopistotutkinnon suorittaneet,
b) muun kuin kauppatieteellisen alan yliopistotutkinnon suorittaneet,
c) ammattikorkeakoulussa tradenomin tutkinnon suorittaneet.
Hakijat asetetaan hakijaryhmittäin paremmuusjärjestykseen alla mainittujen kriteerien pohjalta.
 Hakijan opintotausta: Arvioidaan hakijan soveltuvuutta koulutukseen aiemmin suoritetun
yliopistotutkinnon tai ammattikorkeakoulussa suoritetun tradenomin tutkinnon sisältöjen ja opintojen
laajuuden pohjalta. Aiemmin suoritetut yliopistotasoiset kauppa- ja taloustieteelliset opinnot,
menetelmäopinnot, ja erityisesti laskentatoimen opinnot, katsotaan eduksi.
 Hakijan aiempi opintomenestys: Arvioidaan hakijan aiemmin suorittaman yliopistotutkinnon tai
ammattikorkeakoulussa suoritetun tradenomin tutkinnon ja muiden mahdollisten opintosuoritusten
pohjalta (arvosanat, erityisesti opinnäytteiden arvosanat)
 Hakijan motivaatio ja edellytykset kauppatieteellisen tutkinnon suorittamiseen (arvioidaan
opintotaustan ja opintomenestyksen lisäksi hakijalta edellytettävän esseen pohjalta; tarkemmat tiedot
kirjoitelman vaatimuksista kohdassa Liitteet ja ennakkotehtävät).
Valintakokeen kuvaus
Kirjatentti järjestetään Oulun yliopistossa, Linnanmaalla, 29.1.2016 klo 15.00 – 17.00 (hakijan tulee
tarkistaa salitieto ennen tenttiä tiedekunnan nettisivuilta). Tenttitilaisuuteen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan
kaikki maisteritason erillisvalinnassa laskentatoimen pääaineeseen hakeneet voivat osallistua tenttiin.
Tentittävä teos:
 Kallunki, Lantto, & Sahlström (2008), Tilinpäätösanalyysi IFRS-maailmassa. Talentum Media Oy.
Kirjatentti arvostellaan asteikolla kiittäen hyväksytty - hyväksytty - hylätty. Voidakseen tulla valinnassa
hyväksytyksi, hakijan tulee osallistua kirjatenttiin ja saada siitä arvosana hyväksytty tai kiittäen hyväksytty.
Liitteet ja ennakkotehtävät
Hakemukseen tulee liittää:
a) Tutkintotodistuksen oikeaksi todistettu kopio ja ote opintosuoritusrekisteristä.
b) Virallinen ote opintosuoritusrekisteristä tai muu todistus mahdollisista muista yliopisto-opinnoista,
jotka hakija on suorittanut aiemman tutkintonsa lisäksi.
c) Hakijan laatima enintään neljän sivun laajuinen essee, jossa hakija antaa perustellut näkemykset
seuraaviin kysymyksiin:
 Miksi haet KTM -tutkintoon johtavaan koulutukseen?
 Miksi haet juuri kyseiseen pääaineeseen?
 Muut mahdolliset perustelut valinnallesi.
4
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu | P. +358 294 48 0000 | [email protected] | oulu.fi/kauppakorkeakoulu
d) Muut mahdolliset opinto- tai muut todistukset (esim. työtodistukset), joilla hakija katsoo olevan
merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinto.
Liitteet toimitetaan osoitteeseen (oltava perillä 29.1.2016 klo 15.00 mennessä):
Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus
Hakijapalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto
Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö
Mikäli viimeistä aloituspaikkaa kohti on kaksi tai useampi tasavertainen hakija, kaikki tasavertaiset hakijat
hyväksytään.
Tulosten julkistaminen
Hakijat voivat tarkastella omien valintojen etenemistä kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Tulokset
julkistetaan Opintopolussa 29.4.2015 mennessä.
Opiskelupaikan vastaanottaminen
Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 15.7.2016
klo 15.00 mennessä.
Valituksi tulleen ja paikan vastaanottaneen hakijan on ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä- tai
poissaolevaksi. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain, jos suorittaa
asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten vapaaehtoista asepalvelua, on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
tai ei voi sairauden tai vamman vuoksi aloittaa opintoja ja on siis poissa lukukauden tai lukuvuoden.
Oikaisumenettely
Opiskelijavalinnan tulokseen tyytymättömällä hakijalla on mahdollisuus oikaisupyynnön jättämiseen 14 päivän
kuluessa valintapäätösten julkistamisesta. Hakija lähettää oikaisupyynnön (oltava perillä klo 15.00 mennessä)
Oulun yliopiston kirjaamoon, ellei oppiaineen tai koulutusohjelman opiskelijavalinnan oppaassa ole annettu
eriäviä ohjeita oikaisupyynnön toimittamisesta.
Oulun yliopiston tutkintolautakunnalle osoitettavat opiskelijavalintaa koskevat oikaisupyynnöt toimitetaan
osoitteeseen:
Oulun yliopiston tutkintolautakunta/Oulun yliopiston kirjaamo
PL 8000
90014 OULUN YLIOPISTO