minna laurinen

Comments

Transcription

minna laurinen
Kuinka sisäilmakonsultti vaikuttaa hankkeen
laadukkuuteen?
18.3.2015
Rakennusterveysasiantuntija
Minna Laurinen
Yleistietoa
Sisäilmatalo Kärki Oy
Alan parhaat asiantuntijat auttavat
varmistamaan terveellisen ja
turvallisen sisäilman.
Asiantuntijamme tuntevat
sisäilmastoon vaikuttavat tekijät ja
parhaat rakennustekniset ratkaisut
sekä osaavat suhtautua asioihin
puolueettomasti. Tieto puhdistaa
ilmaa.
Kuopio – Joensuu – Lahti - Vantaa
•
•
•
Toimipaikat Joensuussa,
Kuopiossa, Lahdessa ja
Vantaalla
Henkilöstömäärä 15
(03/2015)
Pätevä, kokenut ja
ammattitaitoinen henkilöstö
(mm. VTT:n henkilösertifikaatit
kahdeksalla henkilöllä)
Referenssit
Puitesopimuskumppaneita mm.
Työterveyslaitos
Lahden kaupunki
Joensuun kaupunki
Lappeenrannan
kaupunki
Iisalmen kaupunki ja
Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymä
Asiakkaista 70 % julkisyhteisöllisiä
tahoja, 10 % yrityksiä, 20 %
kuluttajia
Tutkimukset
•
•
•
•
•
•
Riskikartoitukset
Sisäilmaselvitykset
Rakennusfysikaaliset analyysit
Ilmanvaihdon tutkimukset
Haitta-ainetutkimukset
Kiinteistökaupan tekniset selvitykset
Kuopio – Joensuu – Lahti - Vantaa
Terve rakentaminen
•
•
•
•
•
Suunnitelmien tarkastaminen,
laadunvarmistus ja valvonta
Tiiveydenhallinta
Kosteudenhallinta
Puhtaudenhallinta
Kokonaisvaltainen terveellisen
sisäympäristön varmistaminen
Sisäilma-alan kehittäminen
Meneillään olevia kehittämishankkeita
mm.
• Kosteus- ja homevaurioituneen
rakennuksen kuntotutkimusoppaan
päivitys (YM)
• Langaton sisäilman ja –ympäristön
mittausjärjestelmä (Sensire Oy)
• Kosteusvauriokuntotutkijoiden
altistumisen selvitys (Työterveyslaitos)
Rakennusterveysasiantuntija
MINNA LAURINEN
Kuopio
- Rakennusinsinööri 1999
- Rakennusterveysasiantuntija
VTT-C-6657-26-11
- Talonrakennusalan ammattitutkinnon osa, asbestityöt
- kosteusvaurioiden korjausasiantuntijoiden
erikoistumisopinnot
- Kokemusta alalta vuodesta 2009
Työhöni kuuluu selvittää ja tutkia mahdollisia
sisäilmahaittoja, konsultoida, valvoa sekä varmistaa
korjausten onnistuminen. Sisäilman laatuun liittyvät
tutkimukset ja rakennustekniset selvittelyt kohdistuvat
pääasiassa julkisiin liike- ja palvelurakennuksiin sekä
yksityistalouksiin.
Kokonaisvaltaisen projektityöskentelyn avulla
tavoitellaan myös ennaltaehkäisyä ja varhaisen
puuttumisen mallia.
Kuinka sisäilmakonsultti
vaikuttaa hankkeen
laadukkuuteen?
Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen
19.2.2014
Sisäilmatalo Kärki Oy
www.sisailmatalo.fi
Tutkijana ja asiantuntijana
TUTKIMUKSET
Alkuselvitys
Rakennustekniset kuntotutkimukset
Riskirakenteet
Oireet ja terveysvaikutukset
Tilaajalle tietoon: sisäilman laatua heikentävät
tekijät ja kattava käsitys rakennuksen kunnosta
Rakennusmateriaalien ja taloteknisten laitteiston
vanheneminen
Tilamuutostarpeet
HANKESUNNITTELU
Tutkija on mukana heti suunnittelun alusta alkaen
Tieto korjattavan kohteen tilasta välittyy
muuttumattomana tutkijalta mm. suunnittelijalle - ei
saa tapahtua tiedonkulun katkeamista
Tutkimuksissa havaituilla vaikutus tuleviin
korjaustoimiin
Tiivis yhteistyö (rakennuttaja, suunnittelijat,
käyttäjät, viranomaiset)
VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN
KORJAUSTARPEET JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Asiantuntijana ja konsulttina
SUUNNITTELU
Uusien virheiden minimointi ja laadukkaamman
lopputuloksen tavoittelu
VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN
• Työskennellään suunnittelutyöryhmässä, ohjeistetaan ja ollaan
tilaajan/rakennuttajan edustajana ja apuna sekä suunnittelijoiden tukena
• Tuodaan esille oireiden ja terveyshaitan aiheuttajat, tutkimuksissa havaitut
ongelmat
• Millaisia korjausmenetelmiä on käytetty vastaavien ongelmien poistamisessa ja
mitä mahdollisia riskejä vielä voi jäädä
• Miten kuntotutkijan kokemusten pohjalta voidaan ennalta ehkäistä uusien
vaurioiden syntymistä – ennaltaehkäisy
• Yksityiskohtien tuominen asiakirjoihin sisäilman laadun näkökulmasta
• Ohjeistetaan ja opastetaan rakennuttajaa valitsemaan rakennuksen sisäilman
suunnittelu- ja tavoiteluokka (P1) sekä terveen talon toteuttamisen kriteerit
• Toimitaan tilaajan apuna viestinnässä ja tiedottamisessa
Asiantuntijana ja konsulttina
ASIAKIRJAT
Urakka-asiakirjojen ja sisäilmakorjausten/sisäilman laatuun
vaikuttavien detaljien laadinta
Kosteudenhallinta-, puhtaudenhallintasuunnitelmien yms.
laatusuunnitelmien tavoitteiden kirjaaminen/asettaminen
Kuka ja miten valvotaan
URAKOITSIJAN VALINTA
Tilaajalla on oikeus vaatia rakentamisessa hyvää
laatua – nollatoleranssi huonoon laatuun!
Referenssit
Laatupisteet
Mestarin ja työpäällikön kokemus
Mallityöt
VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN
Urakka-asiakirjoihin selkokielinen auki kirjoitus: P1, pöly,
puhtaus, millaista puhtaustasoa eri vaiheissa, laatuasiat,
siivousasiat, varastointi, säilytys, purkutyöt, osastot, työtavat,
korjausmenetelmät ja -materiaalit, vastuut ja velvollisuudet,
perehdytys, mitä seurataan, tarkastetaan ja mitataan,
sanktiot……
Asiantuntijana/konsulttina/valvojana
URAKOITSIJA
Laatusuunnitelmat - urakoitsijat laativat suunnitelmat ja hyväksyttää ne (laatu,
alue/ympäristö, purkutyöt, kosteudenhallinta, puhtauden- ja pölynhallinta ja
turvallisuus)
Työmenetelmät ja työtavat
Päivittäinen/säännöllinen siivous
Aikataulu -tahdistavat työvaiheet
VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN
RAKENTAMINEN
Koulutukset, perehdytys, ohjeistus ja opastus sisäilmanlaadun näkökulmasta
Konsultointi ja laadunseuranta
Valvoo ja varmistaa sekä ohjaa terveelliseen ja turvalliseen rakentamiseen,
rakennuksesta aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi
Valvoo kaikkien urakoitsijoiden suorituksia ja puhtausluokan toteutumista sekä
ohjaa ja opastaa sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden huomioimista, arvioi ja
mittaa puhtaustason vaikuttavia olosuhteita koko rakennusprojektin ajan
Dokumentointi
Palaverit
Asiantuntijana/konsulttina/valvojana
LUOVUTUSVAIHE
Käyttöönottopuhdistus
Laadun arviointi
Tilojen/pintojen sekä
ilmanvaihtojärjestelmän
visuaalinen tarkastelu
Dokumentointi
VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN
TOIMINTAKOEVAIHE
Tavoitteena on saavuttaa puhtaustaso, jolla estetään rakennuspölyn joutuminen
ilmanvaihtokanaviin toimintakokeiden aikana.
Siistijöiden perehdytys
Puhtaustason tarkastukset pinnat ja IV-järjestelmä (visuaalinen ja pölymittari)
Dokumentointi
Toimintakokeita ei tehdä ennen kuin puhtauden suhteen vaatimustaso on
hyväksytty ja saavutettu lupa toimintakokeiden suorittamiselle.
Asiantuntijana/konsulttina/valvojana
JÄLKISEURANTA-TAKUUAIKA
Jälkiseuranta
Tyytyväisyys- ja palautekysely
Kiinteistön huolto ja kunnossapito – huoltokirja ja suunnitelmat
(”talokatsastukset”)
VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN
MUUTTOVAIHE
Viivästetty muutto (rakennusaikaiset emissiot, IV-järjestelmä)
Irtaimiston ja kalusteiden puhdistaminen
Tehostettu siivous
HYÖTYNÄKÖKULMA RAKENNUTTAJA
 Ongelmien ratkaisut - kerralla kuntoon - ennaltaehkäisy
 Avoimuus ja läpinäkyvyyttä rakennusalalle
 kilpailuttamisen kohteena osaaminen+laatu ja toissijaisena hinta - parempaa
laatua
 Moniammatillisella yhteistyöllä onnistunut rakennushanke
Paranee
• Tietotaso - karsitaan mm. riskiratkaisut jo suunnitteluvaiheessa
• Tavoitteellisuus – suunnitelmallisuus kosteuden- ja puhtaudenhallinnassa
• Työkaluja, keinoja, apuvälineitä
• Lisävarmuus
• Puhtaus- ja laatutaso koko hankkeessa
• Hallittu viestintä ongelmakohteissa
• Dokumentointi
• Kustannussäästöä
• Aikataulussa pysyminen - ennakointi
• Luottamus
• Tyytyväisempiä tilojen käyttäjiä
Vähenee
 Uudet kosteus- ja homeongelmia
 Sisäilma- ja laatuongelmia, jotka johtuvat rakennusten, rakenteiden ja
materiaalien kastumisesta, kosteudesta ja likaantumisesta
HYÖTYNÄKÖKULMA - URAKOITSIJA
 Sääsuojaus-muuttaa rakentamisen kulttuuria
 Töiden eteneminen siistillä työmaalla on kustannustehokkaampaa, kun työn
voi aloittaa heti ilman lumen luomista ja muiden jälkien siivoamista
Paranee
•
•
•
•
•
•
•
Tietotaso – erityisosaaminen
Luotettavuus
Ammattitaito ja pätevyys
Työtehokkuus ja työskentelymukavuus
Työmaan viihtyvyys
Työturvallisuus
Imago nousee siistien työmaiden johdosta ja rakentamisen maine paranee
Vähenee
•
•
•
•
Pölyaltistuminen
Kompastumisriskit (työtapaturmien ja sairaslomapäivien määrät oletettavasti
vähenevä)
Materiaalihävikit - materiaalien kastumisesta, likaantumisesta ja
rikkoutumisesta johtuvat
Muutosvastarinta ja negatiivinen suhtautuminen
Hyöty kaikille – laadukas lopputulos
Onnistumisia pitäisi
nostaa enemmän esiin ja
ottaa käyttöön
positiivisia kannusteita
OIKEA
ASENNE
Ammattitaito,
kilpailukyky, arvostus,
imago
HYVÄ
MOTIVAATI
O
LAATU
Sisäilmakonsultin kytkeminen
hankkeeseen
nähdään kosteusongelmien
hallinnan ja puhtaudenhallinnan
kannalta positiivisena asiana
YHTEISTYÖ
Kaikkien panosta tavoitteiden
saavuttamiseksi ja laadun
varmistamiseksi tarvitaan
OSAAMINE
N
14
Rakentavia oivalluksia, positiivista ja innostunutta
ajattelua sekä oikeanlaista asennetta – haastetta
jokaiselle – laadukas lopputulos
-Kiitos-
Lisätietoa
Minna Laurinen
Aluepäällikkö, RTA
gsm 050 436 9690
[email protected]
Sisäilmatalo Kärki Oy
Microkatu 1 (PL 1199)
70211 Kuopio
[email protected] | www.sisailmatalo.fi
Sisäilmatalo sosiaalisessa mediassa
Facebook | Twitter | LinkedIn