Ohjeita uudelle opiskelijalle

Comments

Transcription

Ohjeita uudelle opiskelijalle
1
OHJEITA UUDELLE OPISKELIJALLE
Tästä ohjeesta löydät tärkeää tietoa siitä, mitä sinun pitää tehdä ennen opiskelun aloittamista. Luethan ohjeen huolellisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.
Postiosoite: PL 225, 13101 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna
Puhelin: 03 646 4501
Sähköposti: [email protected] (huom. sähköpostiyhteys ei ole suojattu)
1. OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
2. ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE
Ohje poissaolevaksi ilmoittautuvalle
3. TODISTUSTEN TARKASTAMINEN
Tutkintotodistukset
Työtodistukset
Valintapisteiden tarkastaminen
Alkuperäisten todistusten tarkastaminen
4. VAIN YKSI OPISKELUPAIKKA KORKEAKOULUJEN YHTEISHAUSSA
5. ENSIMMÄISTÄ KORKEAKOULUPAIKKAA HAKEVIEN ASEMAN PARANTAMINEN (KIINTIÖT)
www.hamk.fi
2
OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan
17.7.2015 klo 15.00 mennessä. Voit ottaa opiskelupaikan vastaan joko sähköisesti Oma Opintopolku-palvelussa tai hyväksymiskirjeen mukana
tulleella lomakkeella. Huolehdi, että ilmoitus on
perillä määräaikana siinä korkeakoulussa, josta
otat opiskelupaikan vastaan. Muuten menetät
opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova etkä voi muuttaa tai peruuttaa
sitä.


Oma Opintopolku -palvelu
Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti
rekisteröitymällä Oma Opintopolku -palveluun. Tätä kautta voit myös ilmoittautua lukuvuodelle 2015–2016. Voit tunnistautua palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, poliisin myöntämällä sirullisella henkilökortilla tai matkapuhelimella, jonka sim-kortilla on mobiilivarmenne.
Paperilomake
Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus -lomakkeella ilmoitat, otatko paikan vastaan.
Toimita ilmoituksesi HAMKin hakijapalveluihin annettuun määräaikaan mennessä. Ilmoittautumisesta lukuvuodella löydät lisätietoja kappaleesta Ilmoittautuminen lukuvuodelle ja poissaolo-oikeus.
Jos sinut kutsutaan varasijalta (eli sinulle lähetetään hyväksymiskirje 3.7.2015 jälkeen), opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksessa ilmoitetaan,
milloin sinun on viimeistään otettava opiskelupaikka vastaan.
Opiskelijavalinnan tulosten julkistamisen jälkeen
voit ottaa paikan vastaan sitovasti tai ehdollisesti:


voit ottaa tarjotun paikan sitovasti vastaan,
vaikka olisit varalla korkeammalle priorisoimiisi koulutuksiin.
voit ottaa tarjotun paikan vastaan ehdollisesti
ja jäädä odottamaan korkeammalle priorisoimiesi koulutusten valintapäätöksiä.
www.hamk.fi
o
o
Ehdollinen paikan vastaanotto muuttuu
sitovaksi, jos sinua ei valita korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen.
Jos sinut valitaan korkeammalle priorisoimaasi koulutukseen, alemmas priorisoimasi ehdollisesti vastaanotettu koulutus peruuntuu.
Voit saada vain yhden opiskelupaikan, vaikka voisit
valintamenestyksesi perusteella olla hyväksyttävissä useampaankin koulutukseen.
Hakijoiden hyväksyminen varasijoilta päättyy
12.8.2015 klo 15.
Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan määräaikaan
mennessä, muuten menetät opiskelupaikkasi.
Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova
etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä
3
ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE
Sinun pitää ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle 2015–2016. Voit ilmoittautua
Oili-palvelussa, johon sinut ohjataan tehtyäsi opiskelupaikan vastaanoton Omassa Opintopolussa.
Jos käytät opiskelupaikan vastaanottamiseen paperilomaketta, pyydä HAMKin hakijapalveluita lähettämään sinulle ilmoittautumislomake.
Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja ja saada opintotukea.
Ohje poissaolevaksi ilmoittautuvalle
Opintojesi alussa voit ilmoittautua poissa olevaksi
vain, jos ensimmäisenä lukuvuonna:



suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain
tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
annetun lain mukaista palvelua
olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
oman sairauden tai vamman vuoksi olet kykenemätön aloittamaan opintojasi.
Jos poissaolosi syy kohdistuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen
poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana.
Voit olla opintojesi aikana poissa 2 lukukautta (1
vuosi) ilman että se kuluttaa opinto-oikeusaikaasi.
Asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asevelvollisuuden suorittaminen tai
äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa eivät kuluta
vuoden poissaoloaikaa.
Kun ilmoittaudut poissaolevaksi Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK) joko Oili-palvelua käyttäen
tai paperilomakkeella, sinun tulee todistaa poissaolosi lakisääteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla (otathan huomioon, että sähköpostiyhteys
ei ole suojattu), maapostilla tai esittämällä doku-
www.hamk.fi
mentit HAMKin hakijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 31.7.2015, jolloin myös
postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Varasijalta valituille ilmoitetaan erikseen dokumenttien viimeinen toimituspäivä.
Jos ilmoittaudut ensimmäisenä opiskeluvuonna
poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä
poissaolon syystä korkeakoulun määräämään
ajankohtaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä
uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.
Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn
1) Suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai
naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun
lain mukaista palvelua

palvelukseenastumismääräys
2) Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla


Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole,
lääkärintodistus raskaudesta
muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta.
3) Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja


sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei
ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta
on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2015.
sairauden tai vamman vaatimien käytännön
järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa
edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.
Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai
englanninkielisinä.
4
TODISTUSTEN TARKASTAMINEN
Haussa ilmoittamasi tutkinto- ja työkokemustiedot tarkastetaan ennen lopullista opiskelijaksi ottamista. Lähetä kopiot tutkinto- ja työtodistuksistasi HAMKin hakijapalveluihin 17.7.2015 klo 15.00
mennessä. Opintojen alussa kopioita verrataan alkuperäisiin todistuksiin.
Älä lähetä alkuperäisiä todistuksiasi!
Tutkintotodistukset


Toimita kopiot niistä tutkinnoista, jotka olet
ilmoittanut hakulomakkeessa.
Jos olet hakenut väliaikaisella todistuksella,
sinun tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksestasi 17.7.2015 mennessä.
Työtodistukset

Toimita kopiot työtodistuksistasi vain, jos sinut on valittu
o monimuotototeutukseen (lukuun ottamatta sairaanhoitajakoulutusta)
o YAMK-koulutukseen
Huom!





Jos olet jo hakuvaiheessa toimittanut kaikki
todistuskopiot HAMKiin, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopioita uudelleen. Ilmoitathan kuitenkin esim. sähköpostilla Hakijapalveluihin, että olet toimittanut todistuskopiosi.
Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta
on työnantajan antama työtodistus.
Työkokemuksen pitää olla vähintään 18-vuotiaana hankittua ja sitä lasketaan monimuotototeutuksissa ja YAMK-koulutuksissa enintään
31.7.2015 asti.
Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista
eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos
sinulla on todistus, joka osoittaa, että olet tai
olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Perheyrityksessä hankitusta työkokemuksesta tulee
olla ulkopuolisen henkilön vahvistama todistus (esim. kirjanpitäjä, elinkeinoasiamies
tms.).
www.hamk.fi


Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä
työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa
käyttämääsi tutkintoon.
Huomioi, että osa-aikatyö muutetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää
kohti) vastaa yhtä kuukautta.
Valintapisteiden tarkastaminen
Arvosanat ja työkokemuskuukaudet tarkastetaan
lähettämistäsi todistuskopioista. Opiskelijavalintasi puretaan, mikäli todistusten tarkastamisessa
(arvosanat ja työkokemuskuukaudet) pisteesi laskevat alle alimman hyväksytyn pisterajan tai sinulla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa.
Alkuperäisten todistusten tarkastaminen
Ota alkuperäiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä koulu- ja työtodistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden
ensimmäisen opiskeluviikon aikana.
Todistuskopiot ja alkuperäiset todistukset tarkastamalla korkeakoulu varmistaa, että opiskelijavalinta on tapahtunut oikein valintapistejärjestyksessä. Mikäli et toimita pyydettyjä dokumentteja,
menetät opiskelupaikkasi.
5
VAIN YKSI OPISKELUPAIKKA KORKEAKOULUJEN
YHTEISHAUSSA
Voit tulla valituksi vain yhteen hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat.
Jos haluat ottaa toisen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan, voit hakea uudelleen seuraavassa korkeakoulujen yhteishaussa.
ENSIMMÄISTÄ KORKEAKOULUPAIKKAA HAKEVIEN ASEMAN PARANTAMINEN (KIINTIÖT)
Jatkossa (erityisesti korkeakoulu-uudistuksen II
vaiheessa vuonna 2016) korkeakoulut velvoitetaan
varaamaan osa korkeakoulujen yhteishaun aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville (= kiintiöt ensikertalaisille). Ensimmäistä paikkaa hakevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole


Suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua
korkeakoulututkintoa tai
Suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa
(Huom. vasta syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa).
Uudistus ei tarkoita sitä, että jo aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneet tai korkeakouluopiskelupaikan vastaanottaneet henkilöt eivät voisi
hakea uudelleen korkeakouluun. Alan vaihtaminen
tulee jatkossakin olemaan mahdollista.
www.hamk.fi

Similar documents