op as 2016 o pis kelu oikeu den va iht o

Comments

Transcription

op as 2016 o pis kelu oikeu den va iht o
SIBELIUSAKATEMIA
TAIDEYLIOPISTO
VALINTAOPAS 2016
OPISKELUOIKEUDEN
VAIHTO
Haluatko vaihtaa pääainetta?
TAI
Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa opiskelemaan
omassa pääaineessasi (klassisen musiikin instrumentti ja lauluopinnoissa samassa pääinstrumentissa) 5,5vuotisen koulutuksen kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen?
Opiskeluoikeutta koskevat määräykset
Opiskeluoikeudella tarkoitetaan, mitä yliopistolain (558/2009) 41§:ssä säädetään. Peruskoulutuksen
opiskelijavalinta koskee hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta Taideyliopiston
peruskoulutuksessa.
Kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnon tai Sibelius-Akatemian vanhamuotoisen tutkinnon suorittaneen henkilön,
jolla ei ole opiskeluoikeutta Taideyliopiston peruskoulutuksessa on mahdollista hakea opiskeluoikeutta
peruskoulutuksen opiskelijavalintaa koskevien valintaperusteiden mukaisesti ja osallistua valintakokeisiin siten
kuin valintaperusteissa on määrätty.
Opiskeluoikeuden vaihtaminen
Taideyliopistossa kirjoilla olevalla perustutkinto-opiskelija on mahdollisuus hakea pääaineen (klassisen musiikin
instrumentti- ja lauluopinnoissa pääinstrumentin) tai vaihtoa Sibelius-Akatemian sisäisesti tai akatemioiden välillä.
Sibelius-Akatemian dekaani tekee päätöksen vaihtamisesta kuultuaan haetun pääaineen ainejohtajaa. Mikäli hakemus
hyväksytään, opiskelijalle hyväksiluetaan aiemmat soveltuvat opinnot uuteen tutkintoon mahdollisimman
täysimääräisesti.
Opiskelija, joka haluaa vaihtaa opiskeluoikeutensa toiseen Sibelius-Akatemian peruskoulutuksen
opiskeluoikeuteen, hakee Sibelius-Akatemian dekaanilta joko:
pääaineen / koulutusohjelman vaihtoa Sibelius-Akatemian sisällä tai akatemioiden välillä
pääinstrumentin vaihtoa (klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot)
perustutkintoon kuuluvan opiskeluoikeuden vaihtoa pääaineen sisällä (5,5-vuotisen koulutuksen
kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen)
Mikäli opiskelijan pääaineen vaihto hyväksytään, hän menettää opiskeluoikeuden aiemmassa pääaineessaan ja
tutkinnonsuoritusoikeus siirtyy uuteen pääaineeseen ja tarvittaessa uuteen akatemiaan.
Hakuprosessi noudattaa peruskoulutuksen opiskelijavalinnan haku- ja päätösaikataulua. Opiskeluoikeuden
vaihtoa haetaan Taideyliopiston www-sivuilta osoitteessa https://www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan löytyvällä
sähköisellä lomakkeella 27.1.2016 klo 15 mennessä. Hakijan tulee lisäksi toimittaa Sibelius-Akatemian
hakijapalveluihin seuraavat liitteet:
1)
2)
3)
4)
perustelu-/motivaatiokirje
opintosuoritusote
alustava HOPS uuden koulutusohjelman/pääaineen/pääinstrumentin tutkinnon suorittamiseksi sekä
mahdolliset opiskelijavalinnassa edellytetyt ennakkotehtävät
Vaaditut liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät tulee toimittaa vaaditussa muodossa Sibelius-Akatemian
hakijapalveluihin 10.2.2016 klo 15 mennessä.
1
Pääaineen vaihtoa hakeviin sovelletaan peruskoulutuksen opiskelijavalintaa koskevia valintaperusteita (ks. 5,5vuotisen ja 2,5-vuotisen koulutuksen valintaoppaat 2016). HUOM! Mikäli hakukohteessa on videohaku tai
ennakkotehtävät toimitetaan DecisionDesk-järjestelmän kautta, sama koskee myös pääaineen vaihtoa hakevia!
Dekaanin päättämät opiskeluoikeuden vaihdot astuvat voimaan seuraavan lukuvuoden alusta alkaen.
HUOM! Perustutkintoon kuuluvan opiskeluoikeuden vaihtoa pääaineen sisällä / klassisen musiikin instrumenttija lauluopinnoissa samassa pääinstrumentissa (5,5-vuotisen koulutuksen kandidaattivaiheesta
maisterivaiheeseen) voi kuitenkin hakea myös muulloin (ns. jatkuva haku). Uusi opiskeluoikeus astuu voimaan
päätöspäivänä.
Opiskeluoikeuden vaihtamista koskevien päätösten perusteet
Akatemiat ovat määritelleet yleiset hakukelpoisuusehdot koulutuksiinsa peruskoulutuksen valintaperusteissa. Samoja
hakukelpoisuusehtoja sovelletaan myös pääaineen vaihtajiin. Taideyliopistossa pääaineen vaihdon edellytyksenä on
taiteellisen lahjakkuuden ja soveltuvuuden arviointi tasokokeessa, joka järjestetään valintakokeiden yhteydessä tai
niiden osakokeena. Tasokoe on sama sekä Sibelius-Akatemian sisältä että toisesta akatemiasta pääaineen vaihtoa
hakevalle, mutta Sibelius-Akatemian sisäisesti pääaineen vaihtoa hakevat hakijat eivät osallistu yleisiin teoria- ja
säveltapailukokeisiin. Valinnan johtaja voi halutessaan päättää myös muista mahdollisista valintakokeen osista,
joihin pääaineen vaihtajien ei tarvitse osallistua. Vaihtajia kohdellaan yhdenvertaisesti asiasta päätettäessä.
Opiskeluoikeuden vaihtoa hakevien hakemukset ja valintakoesuoritukset käsitellään omana valintaryhmänään.
HUOM! Mikäli opiskelija on nykyisessä pääaineessaan jo maisterivaiheessa (5,5-vuotisen koulutuksen
maisterivaihe tai 2,5-vuotinen maisterikoulutus), hän ei voi enää hakea pääaineen vaihtoa kandidaattivaiheeseen.
Vaihdon tulee siis tapahtua ennen kandidaatiksi valmistumista tai maisterivaiheessa siirtymisenä toisen maisterin
tutkinnon opintoihin.
Mikäli kandidaattivaiheen opiskelija on suorittanut muualla kuin Taideyliopistossa korkeakoulututkinnon tai riittävän
määrän opintoja, jotka antavat hänelle akatemiakohtaisen valintaperusteiden mukaan kelpoisuuden ko. akatemian
maisterivaiheen opintoihin, opiskelija voi hakea pääaineen/pääinstrumentin vaihtoa suoraan maisterivaiheeseen.
Tällöin hän menettää aiemman kandidaatin tutkinnon suoritusoikeutensa.
Dekaani tekee pääaineen sisällä tai klassisissa instrumentti- ja lauluopinnoissa samassa pääinstrumentissa
tapahtuvaa opiskeluoikeuden vaihtamista (5,5-vuotisen koulutuksen kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen)
koskevan päätöksen opiskelijan hakemuksen ja ainejohtajan antaman lausunnon perusteella. Ainejohtaja voi
edellyttää hakijalta pääaineen näytettä, jonka arvioi ainejohtajan määräämä lautakunta.
Kahden samanaikaisen tutkinnon suorittaminen poikkeustapauksissa
Opiskelija, jolla on jo voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus Taideylipistossa voi hakea toista samanaikaista
tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta Taideyliopistossa ainoastaan poikkeustapauksissa.
Taideyliopiston koulutussäännön mukaisesti Taideyliopiston tutkinto-opiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi
tutkintoon johtava opiskeluoikeus. Rehtori voi perustellusta syystä myöntää hakemuksen perusteella poikkeusluvan
yhden opiskeluoikeuden säännöstä (Taideyliopiston koulutussääntö 13 §). Poikkeuslupaa haetaan Taideyliopiston
rehtorilta kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen tulee sisältää perustelut toisen samanaikaisen
tutkinnon suorittamiselle, opintosuoritusotteen sekä HOPSin aiemman tutkinnon loppuun suorittamiseksi. Hakemus
toimitetaan akatemian hakijapalveluihin 27.1.2016 mennessä samassa yhteydessä, kun hakija hakee uutta
2
tutkinnonsuoritusoikeutta kevään valinnoissa Opintopolku-järjestelmässä. Poikkeusta anoaksesi, ota yhteyttä
Taideyliopiston vastaavaan opintopäällikköön ([email protected]).
Mikäli opiskelija ei saa rehtorilta poikkeuslupaa kahteen samanaikaiseen tutkinnonsuoritusoikeuteen, hän menettää
aiemman tutkinnonsuoritusoikeutensa, jos tulee valituksi uuteen ohjelmaan ja ottaa paikan vastaan. Uuden tutkinnon
suoritusaika lähtee liikkeelle seuraavan lukuvuoden alusta (1.8.).
Opintojen aloittaminen, opiskeluaika ja henkilökohtaisen opetuksen määrä
Opiskeluoikeutta vaihtanut voi ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi vain, mikäli yliopisto
on antanut hänelle luvan siirtää opintojen aloittamista. Yliopistolain (39 §) mukaan ensimmäisen vuoden
opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan mikäli opiskelija:
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
Poissaolo-oikeutta on haettava kirjallisesti 15.7.2015 klo 15 mennessä.
Opiskeluajan laskenta alkaa opiskelijan alkuperäisestä tutkinto-opiskelun aloittamispäivästä. Mikäli opiskelija
siirtyy 5,5-vuotisen koulutuksen kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen muualla suoritetun
korkeakoulututkinnon perusteella, opiskeluaika maisterin tutkintoa varten ei voi olla pidempi kuin pelkästään
ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla. (Yliopistolain 40 § mukaan pelkästään
ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta
vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa eli 4,5 vuodessa).
Opiskeluoikeuden vaihtajien henkilökohtaisen opetuksen määrää voidaan rajata uuden opiskeluoikeuden
alkaessa.
3

Similar documents