kaikki suoritukset

Comments

Transcription

kaikki suoritukset
Kaikki HitAndHope -sarjat
lopulliset tulokset
5. sarja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Jesse Kallio
Eetu Pusenius
Juha Kaksonen
Kari Tuomainen
Pentti Peiponen
Lauri Sipilä
Harri Korkka
Tomi Jääskeläinen
Jarmo Ahokas
Vesa Orava
Matti Juhola
Jukka Korhonen
Henry Laine
Kimmo Korkka
Lauri Hyttinen
Joonas Haapanen
Juuso Rikkola
Sami Päiväniemi
Minna Huomo
Väinö Korhonen
Jukka Koponen
Juho Rissanen
Kari Thure
Markku Veijanen
Aki Jaakkola
Ville Peni
Risto Sankilampi
Mika Oksanen
Antero Jämsä
Heikki Syvänen
Pekka Horttanainen
Perttu Jussila
Paavo Partanen
Irja Hujanen
Risto Kyttä
258
290
248
211
254
241
259
232
207
208
234
186
199
278
236
226
226
213
202
245
233
215
233
212
250
239
207
245
215
184
189
223
220
170
214
tasoitus
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
2
8
17
17
0
1
21
0
8
17
19
0
11
25
21
0
0
29
13
17
1
6
0
14
11
2
0
13
18
2
0
17
33
4
6. sarja
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
278
224
236
254
203
247
226
211
276
258
214
258
279
177
191
208
247
259
212
200
203
251
223
256
190
207
254
219
222
241
268
237
206
222
236
tasoitus
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
2
8
17
17
0
1
21
0
8
17
19
0
11
25
21
0
0
29
13
17
1
6
0
14
11
2
0
13
18
2
0
17
33
4
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
536
518
500
499
491
488
487
485
483
482
482
482
478
477
477
476
473
472
472
471
470
468
468
468
468
468
465
464
463
461
461
460
460
458
458
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Veijo Lyytikäinen
Kimmo Ihalainen
Ville Laakkonen
Jaakko Oinonen
Joonas Jehkinen
Kari Hurri
Jussi Särkkä
Rauno Haapanen
Markku Lahikainen
Timo Koivula
Aki Hurri
Teemu Laukkarinen
Minka Mäkelä
Anne Kokkola
Arto Piiponniemi
Joni Oksanen
Niina Parviainen
Nihat Manis
Tommi Oinonen
Sanna Pasanen
Jouni Helminen
Peetu Pikkarainen
Niko Liukkonen
Harri Rummukainen
Jukka Hurtta
Jonna Jokinen
Sami Lampo
Ville Haapanen
Samuli Tiainen
Juuso Vehviläinen
Marko Tuominen
Jesse Ahokas
Janne Huotari
Väinö Smolander
Jari Aikioniemi
Jorma Huovilainen
Pirjo Torniainen
Urho Roivas
Jukka Supinen
Kalle Haapanen
229
201
151
219
240
267
211
211
190
235
217
213
209
222
244
207
228
233
153
234
206
221
247
222
195
249
205
190
248
199
167
203
217
181
217
190
205
192
217
202
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
14
28
13
8
0
0
20
19
9
2
5
18
25
25
4
5
33
8
24
0
0
11
1
26
0
8
0
8
0
16
0
20
9
13
2
26
25
20
4
19
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
201
200
279
221
214
186
202
203
244
212
224
202
192
178
197
232
155
199
246
213
239
200
194
168
247
177
235
233
191
207
269
193
200
227
213
191
177
200
205
190
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
14
28
13
8
0
0
20
19
9
2
5
18
25
25
4
5
33
8
24
0
0
11
1
26
0
8
0
8
0
16
0
20
9
13
2
26
25
20
4
19
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
458
457
456
456
454
453
453
452
452
451
451
451
451
450
449
449
449
448
447
447
445
443
443
442
442
442
440
439
439
438
436
436
435
434
434
433
432
432
430
430
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
Mika Nykänen
Jyrki Hyytiäinen
Pekka Hein
Heikki Määttä
Raine Laine
Nina Kiviharju
Matti Laitinen
Janne Murto
Mari Nykänen
Timo Kokki
Marko Koponen
Mari Lukkari
Timo Laukkarinen
Tommi Markkanen
Sari Ohrimovitsch
Samu Tervakorpi
Juha Kuru
Niko Oksanen
Jaakko Polttila
Juha Immonen
Simon Susiluoto
Timo Takoja
Petri Siivonen
Oiva Maaranen
Antti Peltola
Roosa Lunden
Sebastian Jurvainen
Tommi Kananen
Seppo Korhonen
Kari Korhonen
Aimo Gren
Timo Sintonen
Seppo Kämäräinen
Aku Huolman
Jari Vettenranta
Aleksi Märkälä
Harri Kekkonen
Jenna Kurppa
Juha Nykänen
Markku Häkkinen
202
186
195
199
221
195
165
246
206
186
171
213
171
211
165
189
191
223
213
227
168
170
227
179
158
196
191
174
164
185
224
186
199
166
192
180
167
184
192
203
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
28
7
19
11
25
24
7
25
24
30
5
16
5
5
2
19
1
0
0
17
18
13
27
23
1
7
28
33
17
11
17
11
7
10
3
27
18
19
8
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
184
188
219
190
184
182
213
163
166
187
189
197
216
198
244
225
188
192
203
189
214
208
160
179
208
214
203
178
176
186
158
183
182
223
190
215
180
179
168
178
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
28
7
19
11
25
24
7
25
24
30
5
16
5
5
2
19
1
0
0
17
18
13
27
23
1
7
28
33
17
11
17
11
7
10
3
27
18
19
8
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
430
430
428
427
427
427
426
423
422
421
420
420
419
419
419
418
417
417
416
416
416
414
413
412
412
412
408
408
406
405
404
403
403
403
402
401
401
399
398
397
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
Kari Thure
Heidi Manninen
Jarmo Suvisuo
Timo Liukkonen
Timo Broman
Simo Ruohtula
Marko Posio
Kalle Pinomaa
Reija Lunden
Pasi Ruhanen
Pirkko Airas
Ann-Mari Jansson
Jukka Karvinen
Sulo Hietala
Eero Nykänen
Nina Haavisto
Mikko Isakow
Paavo Ruohoaho
Raimo Uotinen
Erno Akkanen
Saku Konttila
Olavi Kuusisto
Ari Kuuva
Timo Lapakko
Klara Poikolainen
Jouko Roivas
Tomi Kaisla
Veijo Kuisma
Sirpa Tella
Harri Kosonen
Antti Monto
Krista Pöllänen
Antero Rautiainen
Väinö Kauhanen
Antti Loikala
Aila Karhu
Jorma Soininen
Pertti Tamminen
Jouko Väätämöinen
Pasi Närhi
184
182
176
173
175
204
193
196
181
178
148
165
175
212
140
185
174
150
183
200
182
162
179
189
163
169
146
186
181
167
162
183
181
186
153
153
176
149
166
137
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
6
3
18
33
10
15
26
12
0
32
30
28
14
5
20
15
9
21
20
11
0
14
19
10
30
13
28
21
21
12
13
0
10
14
17
19
25
14
11
15
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
201
209
184
155
198
157
145
170
209
146
178
165
182
163
204
168
191
189
156
157
196
188
160
167
152
180
172
146
149
181
183
186
167
151
178
167
128
175
163
184
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
6
3
18
33
10
15
26
12
0
32
30
28
14
5
20
15
9
21
20
11
0
14
19
10
30
13
28
21
21
12
13
0
10
14
17
19
25
14
11
15
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
397
397
396
394
393
391
390
390
390
388
386
386
385
385
384
383
383
381
379
379
378
378
377
376
375
375
374
374
372
372
371
369
368
365
365
358
354
352
351
351
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
Sisko Putkonen
Mikko Loikala
Vesa Hämäläinen
Riitta Niemi
Toni Karvinen
Tapio Paappanen
Kaija Väisänen
Jukka Oikari
Virve Valtasaari
Heikki Tiainen
Pekka Lojander
Rauno Saukkonen
Katja Meskanen
Joona Lehtonen
Elias Rinne
Tuomas Kilpi
Stig Poikolainen
Pentti Kääriäinen
159
165
171
105
172
164
149
141
133
176
140
140
132
146
140
144
155
137
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
33
23
18
33
16
21
33
27
30
9
20
24
33
11
18
5
18
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
126
139
143
177
144
137
124
143
145
144
155
144
133
159
147
162
121
134
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
33
23
18
33
16
21
33
27
30
9
20
24
33
11
18
5
18
20
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
351
350
350
348
348
343
339
338
338
338
335
332
331
327
323
316
312
311