Luento 8.9.2015 - Noppa

Comments

Transcription

Luento 8.9.2015 - Noppa
Johdatus tutkimustyöhön (811393A)
5 op eli 128 h opiskelijan työtä
2. luento 8.9.2015
Tutkimuksen tekemisestä
Raija Halonen
Johdatus tutkimustyöhön 5 op
(811393A)
Sisältö:
• Yleistä tutkimuksesta, tieteellinen argumentointi,
empiirisen aineiston keruun ja analysoinnin
menetelmät, tiedonhaku, tutkimusprosessin
ymmärtäminen, tieteellinen julkaiseminen.
Työtavat:
• Luennot (18h) ja harjoitukset (36h) sekä itsenäinen
opiskelu (74h)
• -- KÄYTTÄJÄTUNNUKSET saliin TS135 -• (Yhden lukuvuoden työmäärä tunteina on n. 1600
tuntia, joka vastaa 60 opintopistettä (eli 1 op = 1600
h/ 60 op = n. 26,7 työtuntia))
• Kaikkia harjoituksia EI tehdä läsnäoloperiaatteella
Raija Halonen
1
Kertausta
Arkitiedon piirteitä:
•
•
•
•
•
•
Epäluotettavat havainnot
(havainnoimme puutteellisesti,
muistamme väärin, silti uskomme
omiin havaintoihimme)
Selektiiviset havainnot
(havainnoimme valikoiden)
Liiallinen yleistäminen (omien
havaintojen mukaan, rajallisen
kokemuksen perusteella)
Puutteellinen päättely (”poikkeus
vahvistaa säännön”)
Lyhytjänteisyys (pohdiskelu loppuu
kun sopivalta tuntuva vastaus on
saatu)
Asioiden tarkastelu irti
yhteyksistään (väärät mittasuhteet)
Tutkitun tiedon piirteitä:
• Täsmentää ongelmiin liittyviä
kysymyksiä, suuntaa huomion
oleellisiin seikkoihin.
• Auttaa vapautumaan perinteisistä
oletuksista, ajattelutottumuksista ja
sidonnaisuuksista.
• Antaa aineksia ajattelulle,
rikastuttaa ja monipuolistaa
arkitiedon luomaa käsitystä asioista
ja tilanteista, antaa uusia ideoita
oman työn kehittämiseen.
• Herättää kiinnostusta uusiin
aiheisiin ja auttaa systemaattiseen
lähestymistapaan.
• Luo uusia käsitteitä ja siten uusia
näkökulmia maailmaan.
Raija Halonen
Kertausta: Miksi tutkimusta tehdään?
• Tuotetaan uutta tietoa
• Luodaan uusia käsitteitä
• Laajennetaan olemassa olevaa tietoa
(entisen pohjalle)
• Pidetään yllä entistä tietoa
• Epäillään tutkittavan kohteen oikeellisuutta
• Ratkaistaan tutkimusongelma
Tehtävä: Mieti esimerkki jokaiseen kohtaan!
Raija Halonen
2
Department of Information Processing Science
Raija Halonen
Tiede
”Tiede on luontoa, ihmistä ja yhteiskuntaa
koskevien tietojen systemaattinen
kokonaisuus ja samalla tietoinen ja
järjestelmällinen pyrkimys tällaisten tietojen
saavuttamiseen” (filosofi Niiniluoto)
-> järjestelmällistä uuden tiedon tuottamista
-> teorioiden luomista
-> totuuden etsimistä
Raija Halonen
3
Tiede …
• Tieteellinen tiede on järjestelmällistä ja
järkiperäistä uuden tiedon hankintaa
tieteellisten tutkimusmenetelmien avulla.
• Oleellista on tieteen julkisuus, kriittisyys,
testattavuus ja objektiivisuus (mutta …)
• Oleellista on, että tiede on keskusteltavissa
ja arvioitavissa – tieteellisen yhteisön
arviointi!
Raija Halonen
Tutkimus voi olla
• Testaava tutkimus (hypoteesit)
• Tulkitseva tutkimus (ymmärtäminen)
• Kehittämistutkimus (käytännön ongelman
ratkaiseminen)
• Käsitetutkimus (ajatteluvälineiden
luominen)
Esimerkkejä?
Raija Halonen
4
…
Tutkimusta EI ole
• yleisluonteinen tietojenkeruu
• selvitys
• tietokoneohjelman teko
• tieteellisen informaation etsintä ja
välittäminen.
Raija Halonen
…
• Tutkimusongelman perustelussa voidaan
lähteä samoista asioista kuin aiheen
perusteluissa.
Mikä on tutkimuksen teoreettinen
merkitys?
Mikä on tutkimuksen yhteiskunnallinen
tai käytännön merkitys?
Mitä uutta tietoa odotetaan tutkimusongelman ratkaisusta tai
tutkimustuloksista?
Raija Halonen
5
…
• Millainen ilmiö tutkimuksen kohde on?
• Mitä tiedetään jo ennestään? Mistä tieto on
saatu?
• Millaista tietoa tarvitaan tutkimusongelman
ratkaisemiseksi?
• Mitä vastauksena syntyy?
– uusi teoria?
– uusia käsitteitä?
– toinen käsitys asiasta?
Raija Halonen
Tutkimussuunnitelma
Miksi tarvitaan tutkimussuunnitelma?
Raija Halonen
6
TOL tutkielmapohja
https://wiki.oulu.fi/display/DIPS/Thesis+Instructions
Raija Halonen
Tutkimussuunnitelma
• Esimerkki
Raija Halonen
7
Tutkimussuunnitelman rakenne
•
•
•
•
•
•
•
Johdanto
Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät
Rajoitukset
Aiempi tutkimus
Lähdeluettelo
Aikataulu
Alustava sisällysluettelo
Raija Halonen
TOL:n tutkimusalueita
•
•
•
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tutkimustoiminta
kohdistuu pääosin tietojärjestelmiin ja
ohjelmistotuotantoon.
Tietojärjestelmissä tutkitaan hypertekstitietojärjestelmiä ja
elektronista kaupankäyntiä, käyttöliittymiä ja
käytettävyyttä, tietoturvaa ja tietojärjestelmiä sekä
tietotyötä.
Ohjelmistotuotannon tutkimuksessa aiheina ovat
ohjelmistojen laatu ja laatutekniikat, ohjelmistotuotantoprosessien kyvykkyyden mittaaminen ja
kehittäminen, ohjelmistotuoteliiketoiminta sekä
tulevaisuuden telekommunikaatiotuotteet ja –palvelut.
Raija Halonen
8
TOL:n tutkimus voidaan jakaa karkeasti kahteen
opetusohjelmien mukaan
Ohjelmistotuotannon parissa kaksi tutkimusryhmää:
•M-Group (http://www.oulu.fi/mgroup)
•The focus of M-Group is empirical software engineering. We carry out research
typically in collaboration with industry. A wide domestic and international industrial
contact network provides a solid basis for empirical research that has high quality
academic impact and also strong relevance for practitioners. The main topics of
empirical research for software and data intensive systems and services include:
Processes and quality, Agile & Lean methods, Software development methodologies,
Requirements engineering, Software and system architectures, Testing, Cloud based
development and systems (in and for cloud), Innovation processes, Service design
methods and tools. contact: professor Markku Oivo
•MOBI (http://www.oulu.fi/mobi)
•The specific aim of MOBI Research group is to develop smart homes and living
environments and advanced mobile location- and context-based services such as
augmented reality services. This is achieved with the help of innovative embedded,
ubiquitous mobile and internet applications and services. contact: professor Petri
Pulli
Raija Halonen
Tietojärjestelmien parissa kolme ryhmää:
•INTERACT (http://www.oulu.fi/interact/)
•The INTERACT research group has strong background in multidisciplinary research,
combining perspectives from both humanistic and information technology oriented
disciplines. The group relies mainly on qualitative, participatory, and constructive
research approaches; in many cases developing novel pilot IT applications and
experimenting with them in the field has an important role in research. contact:
professor Netta Iivari
•OASIS (http://www.oasis.oulu.fi/)
•The OASIS research group studies how software and information systems can best
serve people and organizations to perform knowledge work and other activities. In
many cases the research is carried out by constructing new concepts and
technology, and experimenting with it. A special emphasis is put in parallel on
investigating both the usefulness and the ease of use of these systems. contact:
professor Harri Oinas-Kukkonen
•ISSRC
•Information Systems Security Research focuses the following research areas:
Integration of information security to the information systems and software
development methods, behavioural aspects of information security at the
organizational and home contexts, effect of information security training and
awareness for employees’ information security behaviour, implication of the different
managerial tactics to reduce cyber loafing at work place, influence of Information
Technology (IT) incidents on users’ use of IT services, and Models for Explaining
Social Engineering. contact: adjunct professor Seppo Pahnila
Raija Halonen
9
TOL:n tutkimus voidaan jakaa karkeasti kahteen
opetusohjelmien mukaan … mutta
1.1.2016 tilanne muuttuu:
Laitosjako poistuu, ja niiden tilalla ovat tutkimusryhmät, joita on
vuoden alusta kolme:
•INTERACT (http://www.oulu.fi/interact/)
•M-Group (http://www.oulu.fi/mgroup)
•OASIS (http://www.oasis.oulu.fi/)
Raija Halonen
Tutkimus TOL:lla
• TOL:lla valmistuu vuosittain 60-200 gradua
(onko tutkimusta?)
• Tieteellisiä artikkeleita julkaistaan 50-100
(konferenssit, aikakauslehdet, kokoelmat)
• Väitöskirjoja valmistuu vuosittain 5-10
Raija Halonen
10
Tutkielman ohjaajia ja aiheita
https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?title=Thesis+Supervisors+and+Topics&spaceKey=DIPS
Käyttäjävuorovaikutuksen suunnittelu
Prosessien käyttäjälähtöinen kehittäminen ICT: n avulla
Käyttäjien tietoturvakäyttäytyminen organisaatiokontektissa ja
vapaa-aikana
Teknologian suunnittelu lapsille
Wikipedia ja muut wikit
Tietokonepelien genret ja teknologiat
Teknologiavälitteinen arki
Ketterät menetelmät
Personointi ja personoidut palvelut
Rinnakkainen ja hajautettu ohjelmointi
Käyttöliittymät, käyttöliittymien suunnittelu
Raija Halonen
Esimerkkejä (suomenkielisistä) graduista
•Automaattisen testaamisen käyttöönotto pienessä yrityksessä / Tommi Wiik
•Born global -ohjelmistoyrityksen kansainvälistymisessä tarvitsemat resurssit ja
kyvykkyydet / Juulia Ruha
•Brandiuskollisuus ohjelmistoliiketoiminnassa / Veli-Antti Leinonen
•Citrix-virtualisointiratkaisu ja sen ICT-hyötyjen mittaaminen / Juhani Lehtonen
•E-palveluita ikäihmisille : Case SkypeTV / Eija Saranpää
•Evoluution avulla optimaaliseen Blackjack-strategiaan / Antti Mäkinen
•Finanssiverkkokaupan menestystekijöiden ja ostamisen esteiden
tunnistaminen loppukäyttäjän näkökulmasta / Petteri Parkkisenniemi
•ITIL-prosessikehyksen soveltuminen IT-ympäristön hallinnan kehittämiseen /
Emma Järvenpää
•Kajaanin ammattikorkeakoulun virtuaali-oppimisympäristön integraatio / Esa
Niiranen
•Kansalaiskeskustelu tietoverkossa Nokia Kalevan juttutuvassa / Hannu
Herraniemi
•Kosketuskäyttöliittymä ikäihmisten kommunikoinnin apuvälineenä / Antti Aalto
Raija Halonen
11
Esimerkkejä väitöskirjoista
•Timo Koskela: Vuorovaikutus varantopohjaisessa arvontuotannossa
innovaatioverkostoissa - Tapaus ohjelmistoteollisuus
Interaction in asset-based value creation within innovation networks : the case of
software industry (24.10.2014)
•Heli Päätalo: Sidosryhmien vuorovaikutus ohjelmistoratkaisujen
tuotteistamisessa. Mobiiliratkaisujen tapaus
Stakeholder interactions in cross-functional productization. The case of mobile
software development (26.9.2014)
•Agnis Stibe: Sosiaalisuuden kautta suostuttelevat tietojärjestelmät:
Kannustaminen julkisilla näytöillä tapahtuvaan Twitter-pohjaiseen viestintään.
Socially influencing systems: Persuading people to engage with publicly
displayed Twitter-based systems. (11.9.2014)
•Sitwat Langrial: Suostuttelevien muistutusten ja virtuaalisen harjoittelun vaikutus
käytöksen muutosta tukevien järjestelmien tehokkuuteen.
Exploring the influence of persuasive reminders and virtual rehearsal on the
efficacy of health behavior change support system. (27.5.2014)
•Florian Matusek: Valikoiva yksityisyyden suojaus videovalvonnassa
Selective Privacy Protection For Video Surveillance (7.5.2014)
Raija Halonen
Pohdintatehtävä
• Mieti, millaisesta aiheesta voisit tehdä
LuK-tutkielman (tai gradun)!
”Miksi tutkimusta tehdään …?”
LuK-tutkielmaidea on hyvä
päästää ajatuksiin ajoissa J
Raija Halonen
12

Similar documents