Opinto-opas 2015-2016

Comments

Transcription

Opinto-opas 2015-2016
KESKUSTAN KOULU 7-9
OPINTO-OPAS 2015-2016
SISÄLTÖ
Rehtorin tervehdys
Työajat
Koulun arjen käytännöt
Opintojen arviointi
Poissaolokäytänteet
Oppilashuolto
Opinto-ohjaus
Oppilaskunta
Terveydenhoito
Välitunnit
Yhteystiedot
ABC-kirja
TERVETULOA UUTEEN LUKUVUOTEEN!
KESKUSTAN KOULUN 7-9
QR-KOODI, JOKA VIE
SUORAAN KOTISIVUILLE
Keskustan koulu 7-9
Myllykatu 3C
29200 Harjavalta
REHTORIN TERVEHDYS
Suomi elää tällä hetkellä monien merkittävien uudistusten ja muutosten aikaa.
Koulutuksen osalta yksi keskeisimmistä on uusien opetussuunnitelmien
käyttöönotto vuonna 2016. Valtioneuvoston antama asetus (2012) opetuksen
tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta määritteli tavoitteet esiopetukselle,
perusopetukselle,
lisäopetukselle
sekä
perusopetukseen
valmistavalle
opetukselle. Asetus sisälsi myös perusopetuksen uuden tuntijaon. Opetushallitus
päätti täten opetussuunnitelman uudet perusteet (2014). Niiden mukaisesti
kaikilla kouluasteilla korostetaan oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista
roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen
kestävään elämäntapaan. Tämä perusopetuksen uusintaminen on siis nyt
alkavana lukuvuonna myös meillä Harjavallassa loppumetreillä. Uusi lukuvuosi
2015-2016 on siis omalla tavallaan jotain vanhaa ja jotain uutta. Eräänlainen
merkkipaalu.
Olen aloittanut työni Keskustan yläkoulussa (tuolloin Harjavallan yläasteella) yli 20
vuotta sitten. Tänä aikana olen tietenkin opettanut tuhansia oppilaita, nähnyt
useita rehtoreita, kymmeniä opettajia… Lyhyesti sanottuna: olen nähnyt sen
tämän koulun toiminnan ja sen antaman merkityksen tälle kaupungille hyvin
pitkältä ajalta. Perusopetuksen tärkeimmät tehtävät – opetus ja kasvatus – ovat
kulkeneet käsi kädessä. Oppilaille ei ole pelkästään opetettu tarpeellisia tietoja
ja taitoja eri oppiaineissa. Heidän kasvuaan ihmisinä on myös tuettu ja annettu
parhaalla mahdollisella tavalla jatkokelpoisuus toisen asteen opintoihin.
Harjavallan yläaste ja nyt Keskustan yläkoulu toteuttavat hyvin asetettuja
tavoitteita. Sama koskee meneillään olevaa uudistustyötä – uuden lukuvuoden
yksi keskeinen työ on saattaa loppuun uusi paikallinen opetussuunnitelma.
Kaiken tämän muutoksen keskellä haluan kuitenkin korostaa kahta asiaa. Niitä,
jotka ovat olleet minulle tärkeitä jo opettajavuosinani.
Oppimisen edellytyksiä on toki useita. Niistä minulle yksi keskeisimmistä on
edelleen opettajan ja oppilaan välinen hyvä vuorovaikutus. Luottamus,
avoimmuus, hyvä yhteishenki – nämä kaikki ovat oppimiseen liittyvää positiivista
ilmapiiriä, jota myös uusi OPS korostaa. Toinen hyvin keskeinen seikka on taas se,
että koulun on mielestäni oltava toiminnoissaan hyvin avoin. ”Koulu keskellä
kylää” –ajatus korostaa sitä, että yksin koulu ei voi vastata kaikkiin opetuksen ja
sen arjen haasteisiin. Opetuksen riittävä resursointi, yhteiset tavoitteet kodin ja
koulun välillä ja ennen kaikkea avoin keskustelu luovat varmasti hyvän koulutusta
kannustavan ja arvostavan toimintaedellytykset.
Toivotan näiden ajatusten myötä kaikille oppilaille, huoltajille, opettajielle ja
muulle henkilökunnalle kaikkea mahdollista hyvää uudelle lukuvuodelle !
Harjavalta 3.8.2015
Risto Tenhunen
rehtori
LUKUVUOSI 2015-2016
Keskustan koulun (7-9) työskentelyajankohdat on määritelty sivistyslautakunnan kokouksessa. Sen mukaisesti lukuvuosi jakaantuu kahteen eri lukukauteen sisältäen myös loma- ja muita poikkeusaikoja.
TYÖAJAT
LUKUKAUSI
AJANKOHTA
Syyslukukausi
11.08.2015-19.12.2015
Kevätlukukausi
07.01.2016-04.06.2016
POIKKEUKSET
Syysloma
19.10.2015-25.10.2015
Itsenäisyysjuhla
04.12.2015
Joululoma
21.12.2015-06.01.2016
Talviloma
22.02.2016-28.02.2016
Lukuvuoden päätös
04.06.2016
Lisätietoja muutoksista löytyy tietenkin kuulutuksista, ilmoitustaululta,
wilman tiedotteista sekä koulun kotisivuilta.
JAKSOT JA OPPITUNNIT
JAKSON NUMERO
AJANKOHTA
1
11.08.2015-25.09.2015
2
28.09.2015-27.11.2015
3
30.11.2015-05.02.2016
4
08.02.2016-08.04.2016
5
11.04.2016-04.06.2016
Lukuvuosi
on jaettu
jälleen
viiteen
jaksoon
OPPITUNNIN NUMERO
AJANKOHTA
1
08.25-09.10
2
09.15-10.00
3
10.15-11.00
4
11.15 TAI 11.30
5
12.30-13.15
6
13.30-14.15
7
Koulu sujuu
parhaiten,
kun toimii
annettujen
ohjeiden
mukaan
14.20-15.05
KOULUN ARJEN KÄYTÄNNÖT
OLE AJOISSA
MUISTA LEVÄTÄ
TEE LÄKSYT
MUISTA
OPISKELUVÄLINEET
KÄYTTÄYDY
HYVIN
Parhaiten yläkoulun arki sujuu, kun noudattaa oheisia lyhyitä neuvoja. Tunneille kannattaa saapua aina ajoissa – myöhästyminen vaikeuttaa monin eri tavoin opiskelua. Ilman kirjoja ja muita tunneilla
tarvittavia välineitä on hankala opiskella. Oppituntien häiritseminen
on monella eri tapaa haitallista. Häiritsevä oppilas ei ensinnäkään
itse opi. Toiseksi hän hankaloittaa myös muiden koulunkäyntiä. Koulupäivien päätteeksi on hyvä tehdä annetut läksyt mahdollisimman
pian. Tällöin sinulle jää aikaa harrastaa, tavata kavereita ja ennen
kaikkea myös levätä riittävästi.
KESKUSTAN YLÄKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
#
TOIMI NÄIN
1
Kohtele kaikki tasa-arvoisesti
2
Noudata hyviä tapoja
3
Älä kiusaa toisia
4
Anna kaikille työ- ja ruokarauha
5
Ole oikeassa paikassa ajoissa opiskeluvälineet mukanasi
6
Kunnioita koulun omaisuutta ja pidä koulu siistinä
7
Saat poistua koulun alueelta vain luvalla
8
Tule kouluun siistinä ja asiallisesti pukeutuneena
9
Selvitä poissaolosi välittömästi
10
Noudata Suomen lakia ja tervettä järkeä
KESKUSTAN YLÄKOULUN ARVOPOHJA 2015-2016
KUNNIOITUS ITSEÄNI KOHTAAN
Oppilaan vastuu omasta turvallisuudesta on vastuuta
omista töistä ja teoista. Muille se ilmenee vastuuna
omista töistä ja yhteisistä tavoitteista
KUNNIOITUS LAPSIA JA NUORIA KOHTAAN
Oppilas huolehtii työrauhasta ja suvaitsevaisuudesta.
Muille tämä merkitsee asiallista ja johdonmukaista
opetusta
KUNNIOITUS HENKILÖKUNTAA KOHTAAN
Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja on yhteistyökykyinen.
Muille tämä merkitsee tasa-arvoisuuttaa ja toisten
työn arvostusta
KUNNIOITUS YMPÄRISTÖÄ KOHTAAN
Oppilas ja henkilökunta käyttää koulun tarvikkeita
jne. asiallisesti , kunnioittaen. ja ympäristöystävllisesti
Tämän opinto-oppaan lopussa on erillinen, hyvin seikkaperäinen
ohjeistus siitä, kuinka Keskustan yläkoulussa mikäkin asia toimii. Kannattaa huomata, että aakkosittain etenevät käytänteet on suunnattu oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle.
OPPILAAN ARVIOINTI
Oppilaan arvioinnin perusteet on määritelty perusopetusta koskevassa lainsäädännössä.
Oppilasta arvioidaan opintojen aikana seuraavasti:
Opintojen aikainen arviointi
Arvioinnin kohteina ovat oppiminen ja sen edistyminen sekä työskentely. Myös oppilaan käyttäytymistä tulee arvioida. Käyttäytymisen arviointi ei kuitenkaan ole osa oppiaineen arviointia, joten
käyttäytyminen ei vaikuta esimerkiksi oppiaineesta saatuun todistusarvosanaan. Arviointipalaute auttaa oppilasta suuntaamaan
opiskeluaan oikein ja kehittämään opiskelutaitojaan. Ohjaava palaute tukee opitun jäsentymistä tieto- ja taitokokonaisuuksiksi. Monipuolisen ja riittävän arviointipalautteen avulla myös huoltaja pystyy entistä paremmin tukemaan lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista. Osaamisen tason määrittely ja ilmaiseminen ei varsinkaan
koulunkäynnin alkuvaiheessa ole arvioinnissa etusijalla.
Päättöarviointi
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on
perusopetuksen päättyessä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän mukaiset tavoitteet eri oppiaineissa. Päättöarvosanojen
määräytymisen periaatteista ei päätetä paikallisessa opetussuunnitelmassa vaan sitä varten on sitovat valtakunnalliset ohjeet. Kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin on määritelty valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit. Kriteerit suuntaavat arviointia ja määrittelevät tietoja taitotason, joka oppilaan tulee keskimäärin saavuttaa saadakseen todistusarvosanan kahdeksan. Kriteerien tehtävänä on lisätä
päättöarvosanojen vertailukelpoisuutta.
Valinnaisten aineiden arviointi
Valinnaisissa aineissa arvioinnin perustana on oppilaan osaaminen
eli hänen tietonsa ja taitonsa suhteessa valinnaiselle aineelle paikallisessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin.
Mikäli valinnainen aine muodostaa vähintään kahden vuosiviikkotunnin kokonaisuuden, arvioidaan se todistuksissa numeroarvosanalla. Tämä kokonaisuus voi muodostua esimerkiksi siten, että kyseistä valinnaista ainetta opetetaan yksi vuosiviikkotunti 7. luokalla
ja yksi 8. luokalla. Oleellista on, että valinnainen aine on paikallisessa opetussuunnitelmassa määritelty vähintään kahden vuosiviikkotunnin kokonaisuudeksi, jonka oppilas valitsee kerralla.
Mikäli valinnainen aine on laajuudeltaan alle kaksi vuosiviikkotuntia, arvioidaan se todistuksissa sanallisesti. Sanallisena arviona on
merkintä ”hyväksytty” tai ”hylätty”.
Käyttäytymisen arviointi
Perusopetuslain mukaan oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Perusopetusasetuksen
mukaan kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle tulee antaa todistus, johon merkitään arvio myös oppilaan käyttäytymisestä. Arviota käyttäytymisestä ei merkitä päättö- ja erotodistukseen.
Käyttäytymistä koskevat tavoitteet määritellään paikallisesti kunnissa ja kouluissa ja ne kirjataan paikalliseen opetussuunnitelmaan.
Tavoitteet nousevat koulun yleisistä kasvatustavoitteista ja arvopohjasta ja ovat yhteydessä myös koulun järjestyssääntöihin. Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Arviointia
ei voida perustellusti tehdä, mikäli käyttäytymiselle ei ole selkeästi
määritelty tavoitteita. Käyttäytymisestä annetaan oppilaille koulun
kasvatustehtävän mukaisesti ohjaavaa palautetta sekä suullisesti
että kirjallisesti. Kirjallinen palaute annetaan useimmiten todistuksen
avulla. Käyttäytymisestä annetaan todistukseen sanallinen arvio tai
numeroarvosana. Käyttäytymisen arviointi ei ole osa oppiaineen
arviointia eikä käyttäytyminen sinällään saa vaikuttaa oppiaineesta saatavaan arvioon tai arvosanaan.
Arvioinnin uusiminen ja oikaisu
Mahdollisuus uusimiseen ja oikaisuun koskee päättöarviointia sekä
opinnoissa etenemistä ja vuosiluokalle jättämistä koskevaa päätöstä. Pyyntö arvioinnin uusimisesta osoitetaan koululle ja huoltajan on
tehtävä se kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä. Jos huoltaja on tyytymätön koulun ratkaisuun, hän voi pyytää arvioinnin oikaisua Aluehallintovirastolta.
POISSAOLOKÄYTÄNTEET
Kun oppilas on poissa, huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta viipymättä luokanopettajan tai -valvojan antamien ohjeiden mukaan.
Opettajan merkitsee poissaolo WILMAan. Kun poissaoloja on
enemmän kuin 50 h, asia viedään oppilashuoltoon.
Enintään kolmen vuorokauden loman voi myöntää luokanvalvoja,
Pidemmät lomat anotaan kirjallisena rehtorilta. Loma-anomuksen
voi tulostaa koulun kotisivuilta.
Huoltaja on vastuussa lapsensa koulunkäynnistä poissaolon aikana.
OPPILASHUOLTO
Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltotyö
kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.
Oppilashuoltoa määrittelee uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
(2013). Uuden lain mukaan oppilashuoltotyö jaetaan yhteisölliseen
oppilashuoltoon ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.
Yhteisöllinen oppilashuolto tähtää koko yhteisön hyvinvointiin ja on
luonteeltaan ennaltaehkäisevää. Mukaan pyritään ottamaan niin
oppilaat, huoltajat, työntekijät, eli kaikki koulutalossa työskentelevät.
Yksilöllinen oppilashuolto on aina luottamuksellista. Jokainen yksilöllinen palaveri vaatii aina huoltajan (tai oppilaan) kirjallisen luvan. Tapaamisessa ovat paikalla aina ne henkilöt, joita juuri kyseisessä tapauksessa tarvitaan.
OPINTO-OHJAUS
Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja
sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun
kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja.
Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen
avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä
tasa-arvoa. Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.
Keskustan koulun oppilaanohjaajana toimii Marika Peltoniemi (GSM
044 4325307). Hänen toimipisteensä on yläkoulun ensimmäisessä
kerroksessa (huone105). Oppilaanohjaaja hän tapaa kaikki oppilaat
oppilaanohjaustuntien yhteydessä. Hänen työnkuvaansa kuuluvat
myös
oppilaiden
opiskelutaitojen
kehittäminen
ja
jatkoopintosuunnittelu.
OPPILASKUNTA
Oppilaskuntatoiminta on keskeinen lasten ja nuorten osallistumista
sekä vaikuttamista edistävä lakiin perustuva toimintamuoto. Perusopetuslain mukaan perusopetuksen koululla voi olla sen oppilaista
koostuva oppilaskunta. Keskustan koulussa tällä toiminnalla on pitkät perinteet.
Uusi
oppilashuoltolaki
tarkoittaa
muutoksia
moniin
asioihin
Oppilaskunnan tehtävänä on kehittää kouluyhteisön toimintaa ja
vaikuttaa oppilaita koskeviin kysymyksiin. Sillä on merkittävä rooli
kouluyhteisön yhteishengen luomisessa ja nuorten demokratiakasvatuksen edistämisessä.
Keskustan koulussa oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Marika Peltoniemi.
TERVEYDENHOITO
Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri sekä yksilöllisten terveystarkastusten että luokan hyvinvointia arvioimalla. Koululääkärillä ei ole koululla sairasvastaanottoa vaan hän tekee
pääosin asetuksen mukaisia terveystarkastuksia. Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat määräajoin tehtävissä terveystarkastuksissa.
Oppilaan tarkastus sisältää kuhunkin ikäluokkaan kuuluvat seulontatutkimukset ja neuvonnan. Tarvittaessa oppilas ohjataan lääkärille
tai jatkotutkimuksiin. Rokotukset annetaan valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti.
Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle oppilas voi hakeutua seuraavissa tilanteissa:
-pienet hoitotoimenpiteet
-koulussa äkillisesti sairastuessa ja koulutapaturman sattuessa
-kun terveydentilassa ja hyvinvoinnissa on jotakin huolestuttavaa
-kun halutaan lisätietoa ravitsemukseen/syömiseen liittyvissä asioissa
-kun halutaan apua päihdeongelmiin
-kun halutaan puhua kasvamisesta ja murrosiästä
-kun halutaan keskustella seurusteluun tai seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista
Oppilaan huoltaja vastaa sairastuneen lapsen/nuoren hoidosta.
Sairasta oppilasta ei tule lähettää kouluun. Sairaanhoidollisissa asioissa vanhemmat varaavat ajan omalle terveyasemalle, ei kouluterveydenhuoltoon. Pitkäaikaissairauksien hoito ja seuranta tai vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat hoidetaan omalla terveysasemalla, ei kouluterveydenhuollossa.
Terveydenhoitaja Marjo-Riitta Ala-Kleemola on paikalla parillisina
viikkoina (044 9067540 ja [email protected] Terveydenhoitaja Heidi Saarela on paikalla parittomina viikkoina (044
9067540 ja sähköposti [email protected])
VÄLITUNTIOHJEISTUS
Koulualueelta ei saa poistua luvatta koulupäivän aikana.
Koulualue kattaa koulurakennusten välittömässä läheisyydessä olevat alueet sekä myös muut tilat/alueet, silloin kun niissä järjestetään
koulun toimintaa.
Välitunnille siirrytään tunnin päätyttyä. Ala-aulaan ei jäädä odottelemaan. Välituntialue rajautuu koulun etupihaan. Kellojen soidessa
oppilaat siirtyvät luokkien eteen (HUOM! Mikäli seuraava oppitunti
on lukiolla, välitunti vietetään yläkoulun välituntialueella)
Pakkasraja on -15 astetta.
Välituntialueen kartta:
Välitunnit
vietetään
koulun
alueella
opettajien
valvonnassa
MOPOT
PYÖRÄT
TUPAKOINTI JA PÄIHTEET
Tupakointi on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavan oppilaitoksen sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.
YHTEYSTIEDOT
POSTIOSOITE
Keskustan koulu 7-9
Myllykatu 3C
29200 Harjavalta
INTERNET
kotisivu
oppimisalusta
harjavalta.fi
peda.net/harjavalta
QR-KOODI
REHTORI
Risto Tenhunen
GSM 044 4325 321
Sähköposti [email protected]
VARAREHTORI
Sari Lukka
GSM 044 432 5297
Sähköposti [email protected]
KOULUSIHTEERI
Satu Metso
GSM 044 4325 322
Sähköposti [email protected]
OPINTO-OHJAAJA
Marika Peltoniemi
GSM 044 432 5307
Sähköposti [email protected]
KURAATTORI
Arto Salonen
GSM 044 432 5311
Sähköposti [email protected]
TERVEYDENHOITAJA
Marjo-Riitta Ala-Kleemola
GSM 044 906 7540
Sähköposti [email protected]
Heidi Saarela
GSM 044906540
Sähköposti [email protected]
OPETTAJAT
Opettajanhuone GSM 044 432 5301
Opettajainhuone | Taitotalo GSM 044 432 5312
Erityisopetus | Forsell GSM 044 432 5318
Erityisopetus | Henriksson GSM 044 432 5460
Erityisopetus | Holmi GSM 044 432 5315
Erityisopetus | Karpeeki GSM 044 432 5461
Erityisopetus | Oittinen GSM 044 432 5304
Keskustan
koulu siirtyy
2015-2016
käyttämään
sähköistä
oppimisalustaa
Liikunta | Horelli GSM 044 432 5305
Liikunta | Linden GSM 044 432 5306
Tekninen työ |Rintamaa GSM 044 432 5310
RUOKAHUOLTO
Mervi Takala GSM 044 432 5228
KIINTEISTÖNHOITAJAT
Taito Kossi GSM 044 4325 397
Eero Taranto GSM 044 4325 404
OPETTAJAT
NIMI
OPETUSAINE(ET)
Auli Forsell
Hannele Henriksson
Jussi Holmi
Heidi Horelli
Riitta Isotalo
Sinikka Kajava
Tiina Karpeeki
Jouni Kokkonen
Marianne Koulu
Katriina Kurkinen
Ester Laaksonen
Tuula Lehtilä
Seija Lehtonen
Anne Levonen
Kimmo Linden
Sari Lukka
Leena Mäkinen
Sinikka Nieminen
Marika Peltoniemi
Marjaana Oittinen
Jussi Rintamaa
Sari Sainio
Risto Tenhunen
Ritva Tenhunen
Katriina Tuomisto
Tuula Tyni-Blomfelt
Hanna Viitanen
EO (Telakka)
EO (JOPO) (LV7-9F)
EO (Eemeli) (LV7-9F)
LI(LV7A)
KO,TVT (LV7B)
EN (LV7-9E)
EO (Pienryhmä)
HI,YH
HI (LV9A)
AI,VI (LV8A)
BG,GE,TE
FY,KE,MA
KO (LV9D)
MU
LI (LV7D)
AI
TS (LV7C)
RU
OP
EO (Sairaala)
TN
FY,KE,MA (LV9B)
KT
BG,GE
KU (LV8B)
EN (LV8C)
SA (LV9C)
AVUSTAJAT
Eila Aalto
Katja Silvennoinen
Tero Vilkman
KESKUSTAN YLÄKOULUN KÄYTÄNTEITÄ JA OHJEITA
YLEISESTI
Kaikki koulussa työskentelevät reagoivat välittömästi huonoon käytökseen. Joka
häiritsee tai rikkoo koulun sääntöjä voidaan määrätä mm. kasvatuskeskusteluun
ja jälki-istuntoon.
Koulun alueelta ei poistuta ilman perusteltua opettajan lupaa. Myöskään opetuksessa tarvittavia välineitä ei lähdetä noutamaan kesken koulupäivän.
Oppilaiden ja opetushenkilöstön kuvaaminen on pääsääntöisesti kielletty, lupa
on kysyttävä etukäteen rehtorilta.
Päähineet riisutaan ruokalassa, oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa. Käytäntö
koskee sekä tyttöjä, että poikia.
OPPITUNNIT
Negatiiviset Wilma -merkinnät korvataan heti tai niin pian kuin mahdollista esim.
laiskanläksyyn tai jälki-istuntoon jättämällä. Huolen noustessa toistuvista merkinnöistä luokanvalvoja tai aineenopettaja ottaa yhteyden kotiin.
Tunnin pituus on 60 minuuttia, josta vähintään 45 minuuttia on opetusta
Kaksi viimeistä tuntia 13.30-15.00 saa pitää yhteen, jos koko luokka pääsee koulusta samaan aikaan. Myös liikunnassa ja valinnaisaineissa tunnit voidaan pitää
yhteen käytännön syistä. Tällaisillekin tunneille kuitenkin lähdetään välitunnilta
vasta kellon soidessa sisään.
Hyviin tapoihin Keskustan koulussa kuuluu pulpetista nouseminen ja tervehtiminen tunnin alussa, myös tunnin lopussa tervehditään.
Kännyköiden, musiikkisoitinten ym. elektronisten laitteiden käyttö oppitunnilla ilman opettajan lupaa on kielletty. Tarvittaessa ne kerätään pois.
Purukumia ei syödä oppitunnilla.
Ulkokengät otetaan pois luokkaan mentäessä paitsi FY- ja KE-luokissa.
VÄLITUNNIT
Liike rapuissa välitunnilla vain alaspäin.
Opettajilla on valvontavastuu välitunneilla.
Välitunnit vietetään ulkona. Pakkasraja on – 15o C.
Oppilaat siirtyvät välitunnilta suoraan luokan eteen opettajaa odottamaan.
RUOKAILU
Opettaja lopettaa tunnin vasta, kun ruokailuaika alkaa ja menee edellä ruokalaan.
Opettaja katsoo, että lakit, takit ja reput jäävät ruokalan naulakkoon ja päästää ryhmän sisään.
Opettaja ohjaa ryhmänsä ruokalaan ja asettuu istumaan itsekin samalle puolelle, kun jää ruokailemaan.
Opettaja valvoo, että oppilaat eivät käytä kännykkäänsä ruokalassa.
MOOTTORIAJONEUVOT
Pääsääntöisesti oppilaat eivät käytä moottoriajoneuvoa kesken päivän. Liikuntatunneille moottoriajoneuvolla voidaan mennä, jos ne ovat päivän ensimmäiset
tai viimeiset tunnit.
KÄYTÄNTEET
A
Ala-aula
7-9 luokkien pääsisäänkäynnin aula. Aulassa voi oleskella välituntisin silloin, kun välituntivalvoja antaa sisälläoloon luvan (esim. kovalla pakkasella tai sateella).
Auditorio
Harjavalta-sali. Salin varaukset tehdään 1-6 luokkien kansliasta, puh. 044 4325302.
Auditoriossa istutaan alhaalta alkaen järjestyksessä: 9a, 9b, 9c, 9d, 9f, 8a, 8b, 8c,
8d, 8e, 8f, 7a, 7b, 7c, 7d ja 7-9 h.
Arviointi
Oppilaalle annetaan syyslukukauden päättyessä välitodistus ja kevätlukukauden
päättyessä lukuvuositodistus. Väliarviointi, johon liittyy myös oppilaan itsearviointi,
suoritetaan 9-luokkalaisille ennen syyslomaa ja maaliskuun lopussa. Vuosiluokilla 7-9
annetaan numeroarviointi kaikissa oppiaineissa. Käyttäytyminen ja työskentelytaidot arvioidaan sanallisesti vuosiluokkien 7-9 väliarvioinnissa (kts. tikutus) Vuosiluokilla
7-9 lukuvuositodistuksessa käyttäytyminen arvioidaan numeroilla. Lukukausien lopussa opettajat pitävät vuosiluokilla 7-9 arviointikokouksen ja arviointi suoritetaan
Wilmaan sovittuun päivämäärään mennessä.
Atk-ongelmat
Opettaja ilmoittaa heti häiriöstä ATK-tukihenkilölle puh. 044 4325211 tai 044
4325212.
E
Energiajuomat
Ko. juomat eivät ole sallittuja juomia koulupäivän aikana. Opettaja voi ottaa ne
talteen.
Ensiapu
Ensiapukaapit ovat keskusradiohuoneessa ja Taitotalon teknisen työn luokassa. Ensiapulaukut retkille ja teemapäiviin ovat lainattavissa kansliasta. Vakavammissa
tapauksissa otetaan yhteys terveydenhoitajaan puh. 044 9067540 tai terveyskeskukseen puh. 02 6773705 (myös 112).
Erityinen tuki
Luokilla 7-9 on pienryhmiä, joiden oppilailla on pääsääntöisesti erityisen tuen päätös. Osa-aikaisesta erityisopetuksesta sovitaan aina erikseen pedagogisessa oppilashuoltoryhmässä.
Erityisruokavaliot
Otettava yhteyttä Mervi Takalaan puh. 044 4325228.
Esineen haltuunotto
Opettajalla ja rehtorilla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuun vaarallinen, kielletty tai häiritsevä esine tai aine. Haltuunotto toteutetaan ensisijaisesti pyytämällä
ja vapaa-ehtoisuuteen perustustuen. Jos oppilas vastarintaa tekemällä yrittää välttää haltuunoton, opettajalla ja rehtorilla on oikeus käyttää välttämättömiä voimakeinoja, mutta ei voimankäyttövälineitä.
Esineen haltuunottotapahtumasta, jossa on käytetty voimaa on annettava kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle . Vaaralliset ja kielletyt esineet luovutetaan huoltajalle. Laissa kielletyt luovutetaan poliisille. Nämä esineet säilytetään rehtorin kassakaapissa. Esineen säilytysaika 3 kuukautta.
Eväät
Kouluretkille eväät tilataan keskuskeittiöltä puh. 044 4325228 (1-2viikkoa aikaisemmin). Tarvittaessa oppilaat voivat tuoda terveellisen välipalan kouluun ja niiden
nauttimisesta sovitaan opettajan kanssa.
H
Hammashuolto
Kutsut tarkastukseen tulevat luokittain. Vastaanotto on terveyskeskuksessa (puh. 02
6773 315). Mahdolliset peruutukset ja muutokset ovat vanhempien vastuulla.
Henkilökunta
Katso koulun internetsivuilta: www.harjavalta.fi/opiskelu ja koulutus/ keskustan koulu. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]
HOJKS
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Se laaditaan erityiseen tukeen siirretyille oppilaille yhteistyössä huoltajien, opettajien ja erityisopettajien kanssa. Vastuu laatimisesta on erityisopettajalla. Henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPPI) voidaan tehdä kaikille oppilaille, mutta se laaditaan aina, kun oppilas siirtyy tehostettuun tukeen. Vastuuhenkilönä tilanteesta riippuen aineenopettaja/luokanvalvoja/erityisopettaja.
Honkala
Kts. liikuntatunnit/tilat.
Hyvät tavat
Hyviin tapoihin Keskustan koulussa kuuluu pulpetista nouseminen ja tervehtiminen
tunnin alussa. Myös tunnin lopussa tervehditään. Päähineiden riisuminen sisätiloissa
sekä tytöillä että pojilla (tasa-arvon nimissä).
I-J
Info
Henkilökunnalla on viikottainen info keskiviikkoisin klo 13.15-13.30.
Jopo-ryhmä
Joustavaan perusopetukseen haetaan aina kevätlukukaudella. Jopo-opettajana
toimii Hannele Henriksson puh. 044 4325460.
Jälki-istunto
Ennen jälki-istuntoon määräämistä on nuorta kuultava kasvatuskeskustelussa. Poikkeuksena kuitenkin ovat:
- poistuminen koulu alueelta suoraan jälki-istunto
- väkivaltatilannesuoraan poliisiasia
- tupakkatuotteen käyttö koulun alueella ensimmäisellä kerralla 2h jälkiistuntoa ja toisesta kerrasta ilmoitus poliisille
Jälki-istunnon syy yksilöidään jälki-istuntolomakkeella, joka tuodaan huoltajan allekirjoituksella varustettuna jälki-istuntoon. Oppilasta kuullaan joko tilanteen selvittelyn tai jälki-istuntolomakkeen antamisen yhteydessä.
Jälki-istunto suoritetaan pääsääntöisesti torstaisin (joka toinen torstai) koulupäivän
päätteeksi. Muuhun ajankohtaan sovitut jälki-istunnot hoidetaan niin ikään kouluajan ulkopuolella. Pääsääntöinen tapa hoitaa jälki-istunto on perinteinen hiljaa istumisen malli. Jälki-istuntona teetetään kuitenkin tilannekohtaisen harkinnan mukaan myös opetusta ja kehitystä tukevia harjoituksia ja koulun yhteisöllisyyttä rakentavia töitä.
Jälki-istunto järjestetään joka toinen torstai klo 15.05 alkaen. Jos oppilaalla on ylivoimainen este istua rangaistuksensa, voidaan ajankohdasta joustaa mutta vain
erityisestä syystä. Tällaisia syitä eivät ole esim. työpäivän päättyminen klo 14.00 tai
illalla oleva jääkiekkopeli.
Annetut jälki-istunnot kirjataan lomakkeisiin, joita löytyy opettajainhuoneista sekä
kanslioista. Lomakkeeseen tulee kirjata jälki-istunnon/ muun rangaistuksen toimeenpanopäivä. Päivän määräämisessä on otettava huomioon se, että lomakkeen on ehdittävä käydä huoltajalla allekirjoitettavana ennen jälki-istunnon toimeenpanoa. Annettu rangaistus kirjataan myös kansliasta löytyvään rangaistuskirjaan sekä Wilmaan. Täytetty lomake annetaan oppilaalle, jonka tehtävä on toimittaa paperi huoltajalle allekirjoitettavaksi. Kun oppilas tulee istumaan jälki-istuntoa,
on hänellä oltava huoltajan allekirjoittama lomake mukana. Istunnon valvoja kerää lomakkeet ja toimittaa ne kansliaan.
Suoritetut rangaistukset merkitään rangaistuskirjaan. Suorittamattomista jälkiistunnoista laaditaan erillinen lista, joka löytyy rangaistuskirjan välistä. Listan päivittää jälki-istunnon valvoja. Luokanvalvojien tehtävänä on seurata jälki-istuntojen
suorittamista luokkansa oppilaiden osalta. Jos istuntoja alkaa kertyä yksittäiselle
oppilaalle runsaasti, puututaan asiaan oppilashuoltoryhmässä.
Jos oppilas ei ilman pätevää syytä (huoltajan ilmoitusta) saavu jälki-istuntoon seuraavana mahdollisena istuntopäivänä, hänelle määrätään kasvatuskeskustelu.
Valvovaa opettajaa ei paljasteta oppilaille etukäteen.
Jälki-istunto alkaa on luokissa 219 ja 220.
Jälki-istunto suoritetaan seuraavana mahdollisena torstaina (torstaina saadut istunnot pääsääntöisesti seuraavana torstaina, jotta tieto ehtii huoltajalle).
Jälki-istuntoon tullessa on esitettävä jälki-istuntolappu, jossa on huoltajan nimi. Huoltaja voi käydä myös Wilmassa kuittaamassa jälki-istuntotiedon luokanvalvojalle. Jos
lappu on jäänyt kotiin, jälki-istunnon pitäjä voi soittaa kotiin ja sopia rangaistuksen
käytäntöön panosta saman tien.
Jälki-istunnoista poistetaan huonosti käyttäytyvät ja istuntoa ei tällöin hyväksytä
istutuksi.
Valvojalistan laatii yläkoulun koulusihteeri.
Jälki-istuntojen seurannasta vastaa luokanvalvoja.
Jälki-istuntolista
Jälki-istuntojen valvontavuorot laaditaan kansliassa.
Järjestyssäännöt
Kohtelen kaikkia tasa-arvoisesti.
Noudatan hyviä tapoja. ks. Hyvät tavat
En kiusaa ja autan kiusattua.
Annan kaikille työ- ja ruokarauhan.
Olen oikeassa paikassa oikeaan aikaan tarvittavat kouluvälineet mukanani.
Kunnioitan koulun omaisuutta ja pidän työpaikkani siistinä. En roskaa.
Poistun koulun alueelta vain erityisellä luvalla.
Tulen kouluun siistinä ja asiallisesti pukeutuneena.
Poissaoloni selvitetään koululle välittömästi.
Noudatan koulussamme Suomen lakia ja käytän tervettä järkeä.
Jäähalli
Yhteystiedot puh. 050 345 5394. Kts. liikuntatunnit/tilat.
Johtoryhmä
Koulutoimen johtoryhmään kuuluvat sivistystoimenjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja ja sivistysviraston hallintosihteeri (sihteeri). Ryhmä kokoontuu noin kerran
kuukaudessa valmistelemaan ja käsittelemään ajankohtaisia asioita.
K
Kaapit
Oppilailla on oma kaappi, johon saa avaimen 7.-luokan alussa luokanvalvojalta.
Avain tulee palauttaa 9. luokan päättyessä. Tarvittaessa kadonnut avain on korvattava (hinta 5€). Opettajalla mahdollisuus saada lukollinen kaappi opettajanhuoneessa ja WC-tiloissa. Avaimen saa kuittausta vastaan koulusihteeriltä.
Kanslia
Opettajainhuoneiden yhteydessä. Kanslia on avoinna kello 10.30-14.30. Koulusihteerinä toimii Satu Metso puh. 044 4325 322.
Kasvatuskeskustelu
Ensisijainen puuttumiskeino huonoon käytökseen ja laiminlyönteihin koulussa on
kasvatuskeskustelu. Siitä täytetään aina lomake, joita säilytetään rehtorin kassakaapissa . Perusopetuksen suorittamisen jälkeen/erotodistuksen saamisen jälkeen
tiedot siirretään oppilaan aktiin. Kasvatuskeskustelu hoidetaan yhdessä tai kahdessa vaiheessa (yhteensä enintään 2 h). Paikalla on oppilaan lisäksi teon havainnut
opettaja ja/tai rehtori ja hänen lisäkseen toinen opettaja tai rehtori. Ensivaiheessa
huoltajaa ei välttämättä kutsuta paikalle, mutta toisessa vaiheessa hänen edellytetään olevan paikalla. Kasvatuskeskusteluja ei pidetä oppituntien aikana.
Kehitysryhmä
Koulun toimintaa kehittää rehtorin johtama kehitysryhmä.
Kierrätys
Luokissa on sekajätteille ja kierrätyspaperille omat keräyspisteensä.
Kiinteistönhuolto
Kiinteistönhoitajina toimivat Taito Kossi puh. 044 4325397 ja Eero Taranto puh. 044
4325401.
Kioskitoiminta
Yläkoululla oppilaskunta hoitaa kahvikioskitoimintaa.
Kirjasto
Kaupunginkirjasto puh. 044 4325338.
Kiusaaminen
Koulussa tai koulumatkalla tapahtuvasta kiusaamisesta tiedon saanut opettaja/rehtori ilmoittaa
asiasta sekä epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneen, että häiritsevästi käyttäytyneen huoltajille
puhelimitse/Wilman kautta.
Kodin ja koulun yhteistyö
Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Tavoitteena on edistää oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyön lähtökohtana on eri osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Käytössä olevia yhteistyön muotoja ovat esim. kokeiden ja todistusten käyminen kotiväen nähtävillä, tiedotteet, tapaamiset, vanhempainillat ja Wilma.
Kokeet
Koevaraukset tehdään wilmaan, josta ne näkyvät oppilaille ja vanhemmille sekä
toisille opettajille. Samalle päivälle voi määrätä vain yhden kokeen. Oppilaan arvosana ei määräydy pelkästään kokeiden mukaan.
Kolmiportainen tuki (lyhyesti, tarkemmin Harjavallan opetussuunnitelmassa)
1 yleinen tuki: yleisopetuksen luokassa luokanopettajan, aineenopettajan ja laajaalaisen erityisopettajan yhteistyönä. Tuen keinoina esim. tukiopetus ja eriyttäminen.
2 tehostettu tuki: silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Perustuu luokanopettajan, luokanvalvojan/aineenopettajan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa laatimaan
pedagogiseen arvioon. Tehostetun tuen aloittaminen käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Tuki on säännöllisempää, laajempaa ja pysyvämpää kuin yleisessä tuessa. 3 erityinen tuki: silloin kun tehostettu tuki ei riitä. Erityiseen tukeen siirrytään kun
huoltajien ja oppilaan kanssa on neuvoteltu, pedagoginen selvitys on tehty (laatimisen käynnistää luokanopettaja tai luokanvalvoja, laatimiseen osallistuvat myös
muut oppilasta opettavat opettajat ja erityisopettaja, kirjaamisvastuu on erityisopettajalla) ja asiaa on käsitelty oppilashuoltoryhmässä. Käytössä on kaikki koulun
tukikeinot. Päätöksen erityiseen tukeen siirtymisestä tekee sivistystoimenjohtaja.
Jatkopäätöksen tekee koulun rehtori.
Korvausvelvollisuus
Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle aiheuttamansa vahingon
(vahingonkorvauslaki 412/74). Sen vaatiminen oppilaan muulle kuin koulun omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta ei ole koulun asia. Vahingon aiheuttanut teko
voi kuitenkin olla koulun rangaistusvallan piiriin kuuluva. Koulu ei vastaa oppilaiden
omista kadonneista tai rikkoontuneista tavaroista (esim. kännykkä, mopoauto).
Myös vahinkojen korjaaminen on mahdollista.
Pääsääntöisesti oppilas velvoitetaan puhdistamaan/ uudelleen järjestämään tahallaan tai huolimattomuuttaan likaamansa / epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden tai tilan. Huoltajalle ilmoitetaan (soitto), jos korvaaminen tapahtuu
koulupäivän ulkopuolella.
Kotitehtävät
Oppilaan ja huoltajien tulee huolehtia siitä, että läksyt ovat asianmukaisesti hoidettu. Tekemättä jääneistä tehtävistä tulee merkintä Wilmaan. Kts. läksyparkki
Koulu- ja välituntialue
Koulualueelta ei saa poistua luvatta koulupäivän aikana. Koulualue kattaa koulurakennusten välittömässä läheisyydessä olevat alueet sekä myös muut tilat/alueet,
silloin kun niissä järjestetään koulun toimintaa. Välituntialue rajautuu koulun asfalttipihaan. Lukio – ammattiopiston pihalle ei ole lupa päästää oppilaita odottamaan
lukiolla pidettäviä oppitunteja. Oppilaat siirtyvät lukiolle vasta ulkovalvojan/kellon
ilmoittaessa välitunnin päättyneen. Jos tunnit alkavat lukiolla suoraan välitunnilta,
on ao. opettajan tehtävä olla oppilaita vastassa.
Koulukirjat
Uudet oppikirjat leimataan (leimasin kansliassa). oppilas merkitsee saadessaan
oppikirjan tietonsa leimaan /etusivulle.
Koulumatkat
Koulumatkat eivät ole koulun toimintaa. Koululla ei ole valvontavelvollisuutta koulumatkoille eikä oikeutta käyttää koulun ojentamis- ja kurinpitokeinoja. Opettajilla/rehtorilla on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta kiusaamisesta koulumatkalla sekä kiusaajan, että kiusatun koteihin. Koulumatkoilla tapahtuneiden
tapaturmien hoito on maksutonta. Tieliikennelaki edellyttää pyöräilykypärän käyttöä polkupyörällä liikuttaessa. Jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi,
oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen (perusopetuslaki 32§). Koulukuljetuksessa olevan oppilaan koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja
puoli tuntia. Jos oppilas on täyttänyt 13 vuotta tai oppilas on otettu tai siirretty erityisopetukseen, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.
Koulukuljetusten lähtöpaikat määrätään lukuvuoden alussa. Bussikuljetukset lähtevät luokkien 7-9 liikuntasalin edestä ja vuoropysäkeiltä.
Bussikortin käyttö:




korttia saa käyttää vain koulumatkoilla
kun kortti tyhjenee, oppilas saa kansliasta uuden kortin
korttia pitää ehdottomasti säilyttää siihen tarkoitetussa kotelossa
jos kortti katoaa tai rikkoutuu, oppilas on velvollinen suorittamaan 6 euron korvauksen.
Koulunkäyntiavustajat
- koulunkäyntiavustajien tehtäväkuvaus:
 oppilaan ohjaaminen oppimistapahtumassa – osallistuminen opettajan
ohella ja opettajan antamien ohjeiden mukaan erilaisen oppijan kasvatukseen ja ohjaukseen
 oppilaan ohjaus kuntoutukseen liittyvissä tehtävissä esim. fysio- tai puheterapeutin ohjeiden mukaan
 välitunnilla ulko- ja sisävalvontaan osallistuminen
 oppilaiden ohjaaminen ja avustaminen koulupäivän aikana omatoimisuutta vaativissa toiminnoissa: pukeminen, riisuminen, ruokailu, wckäynnit, liikkuminen, lääkitys
 opetustuokioiden: opetusmateriaalien valmistaminen, välineiden varaaminen, huoltaminen ja palauttaminen, kopiointi
 kyyditysten valvominen
 opettajan sijaisena toimiminen on toistaiseksi kielletty erillisen määräyksen mukaisesti
 päivähoitoon osallistuminen iltapäivähoidossa sekä koulujen lomaaikoina
 yhdyshenkilönä toimiminen kodin ja koulun välillä
 oppimisympäristön ja yhteisten tilojen viihtyvyydestä ja siisteydestä huolehtiminen
 työrauhan ylläpitäminen
- koulunkäyntiavustajien työtä ohjaavat samat lait ja asetukset kuin opettajienkin työtä (esim. vaitiolovelvollisuus)
Koulupäivän työajat (välitunnit, tunnit, ruokailut)
8.25
I tunti alkaa
9.10
siirtymävälitunti
9.15
II tunti alkaa
10.00
ulkovälitunti
10.15
III tunti alkaa
11.00
1. ruokailuvuoro
2. ruokailuvuoro
- lounas + välitunti
- välitunti
- IV tunti alkaa 11.30
- IV tunti alkaa 11.15
- välitunti 12.15
- lounas + välitunti 12.00
12.30
V tunti alkaa
13.15
välitunti
13.30
VI tunti alkaa
14.15
siirtymävälitunti
14.20
VII tunti alkaa
15.05
Koulu päättyy
Kouluterveydenhuolto
Terveydenhoitajana toimii Marjo-Riitta Ala-Kleemola puh. 044 9067540. Hänen vastaanotto sijaitsee luokkien 1-6 rakennuksen pohjakerroksessa. Puhelinaika ja sairasvastaanotto klo 8-9 ja 11-12 ilman ajanvarausta, muina aikoina on varattava aika
puhelimitse. Ajat koululääkärille varataan kouluterveydenhoitajalta.
Kuraattori
Kuraattorina toimii Arto Salonen. Hän toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja
koulun henkilökunnan kanssa. Työn painopisteenä on koulussa esiin tulevien vaikeuksien havaitseminen ja varhainen puuttuminen niihin. Koulukuraattorilta saa apua
jos lapsella / nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin.
Kuvaaminen ja muu tallentaminen
Oppilaiden ja opetushenkilöstön kuvaaminen on pääsääntöisesti kielletty. Lupa on
kysyttävä etukäteen rehtorilta.
Kriisitilanteet
Suunnitelma kriisitilanteissa toimimisesta on kansliassa. Tarvittaessa kriisiryhmän kokoaa oppilashuoltoryhmä.
Kännykät
Kännyköiden käyttö oppitunneilla ilman opettajan lupaa on kielletty. Koulu ei vastaa kännyköiden katoamisesta tai rikkoutumisesta.
Käyttäytyminen
Yläkoulussa kiinnitetään erityistä huomiota hyvään käytökseen. Koulussa työskentelevät tervehtivät toisiaan ja reagoivat välittömästi huonoon käyttäytymiseen. Työrauha on kaikkien etu, josta jokainen on omalta osaltaan vastuussa. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen.
L
Liikenne ja liikkuminen kouluaikana
Siirtyminen yhdessä kulkiessa/retkillä kohteeseen tapahtuu opettajan ohjeita ja liikennesääntöjä noudattaen. Luokilla 7-9 tunneille ei pääsääntöisesti liikuta polkupyörillä ja mopoilla. Liikuntatunneille saa tulla moottoriajoneuvolla vain jos tunnit
ovat aamun ensimmäiset tai viimeiset tunnit. Välituntialueilla liikutaan ainoastaan
jalkaisin.
Liikuntatunnit
Yläkoulun liikunnanopettajina toimivat Heidi Horelli (044 4325305) ja Kimmo Linden
(044 4325306)
Liikuntatiloja ovat
liikuntasalit: alakoulu, yläkoulu, Vinnari, toimintakeskuksen sali
-liikuntavälineet alakoulun, yläkoulun ja Honkalan varastoissa
-liikuntatilojen avaimista saa tietoa kanslisteilta
-yläkoululla kuntosali
-opettaja huolehtii valot pois salista tunnin jälkeen ja varaston kuntoon
-liikuntatunneille lähdetään vasta kellon soidessa sisään
Honkalan liikuntakeskus:
-urheilulaitosmies Tapani Oras puh. 044 4325371
-jäähallivuorot varattava erikseen
-jääpeleissä kypäräpakko
-myös ladut koulukeskukseen tilattavissa
Hiittenharjun hiihtokeskus, puh. 02 674 1632
Liikuntahalli puh. 02 674 3215
Koulukeskuksen kenttä ja tapahtuma-aukio
Liikuntavälineet
Oppilailla on oltava pääsääntöisesti omat varusteet liikuntatunneilla. Koululla on
rajoitettu määrä luistimia, suksia, kypäriä ja mailoja. oppilaat vaihtavat liikuntavaatteet tunneille mentäessä ja käyvät suihkussa liikuntatunnin jälkeen opettajan
ohjeen mukaisesti.
Leirikoulu
Kirjataan vuosittaiseen työsuunnitelmaan. Se vaatii yksityiskohtaisen suunnitelman,
joka esitetään sivistyslautakunnalle. Leirikoulu on toimintaa koulun säännöillä.
Luokanvalvoja
Luokanvalvojan tehtäviin kuuluu oman luokkansa jälki-istuntojen ja poissaolojen
seuranta. Hän on oman luokkansa edustaja opetusta ja järjestyksen pitoa koskevissa asioissa. Luokanvalvojan tulee tutustua luokan oppilaisiin ja heidän kasvuympäristöönsä. Hänen tulee neuvotella tarvittaessa oppilaiden ja heidän huoltajiensa
kanssa koulunkäyntiä koskevista asioista.
Luokasta poistaminen
Opettaja voi määrätä opetusta häiritsevän oppilaan poistumaan jäljellä olevan
oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan
taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.
Läksyparkki/läksyjen laiminlyönti
Perusopetuslain (1998/628 § 36) mukaan ”kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään”. Opettaja voi määrätä oppilaan läksyparkkiin suorittamaan määrättyjä tehtäviä. Toistuvasti laiminlyödyistä kotitehtävistä voi saada
jälki-istuntorangaistuksen.
Löytötavarat
Tiedustelut opettajilta, kansliasta ja siivoojilta.
M
Matkat/retket
Opintomatkat on ilmoitettava työsuunnitelmassa kuukauden tarkkuudella (tai tehtävä selvitys sivistyslautakuntaan siten, että lautakunta ehtii käsitellä ennen retkelle
lähtöä). Tilattava bussi on oltava alkolukolla varustettu ja koulukuljetukset peruutettava matkan ajalta kuljetusoppilailta. Ruokailun osalta yhteys Mervi Takalaan (044
4325228).
Myöhästymiset
Myöhästymiset merkitään Wilmaan. Toistuvista myöhästymisistä voi saada myös
rangaistuksen.
O
Oppilashuolto
Oppilashuoltoryhmän toiminnan tarkoituksena on tukea oppilaan selviytymistä
koulutyöstään. Tärkeää on myös ongelmien ennaltaehkäisy.
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta ja edistetään opiskeluympäristön terveellisyyttä. Sivistystoimenjohtaja nimeää ryhmän vetäjän. Ryhmän jäsenet: kuraattori, terveydenhoitaja, opo, rehtori, erityisopettaja ja opettaja
(joka vaihtuu vuosittain). Pedagoginen oppilashuoltoryhmä kokoontuu rehtorin
johdolla (tiistaisin klo 14). Ryhmään kuuluvat myös opinto-ohjaaja, erityisopettaja,
oppilaan opettaja ja tarvittaessa muita henkilöitä. Pedagoginen oppilashuoltoryhmä hoitaa kolmiportaiseen pedagogiseen tukeen liittyvät yksilökohtaiset toimenpiteet sekä kurinpitoon liittyvät oppilashuollolliset tehtävät. Yksilökohtainen
oppilashuoltoryhmä suunnittelee yksittäiselle oppilaalle järjestettävät koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut, sekä yksittäisen oppilaan asioiden käsittelyn monialaisessa ryhmässä. Vastuuhenkilönä kuraattori. Ryhmän koostumus vaihtelee oppilaan tarpeen mukaan
. Opettajat ja huoltajat
voivat esittää oppilasasioita käsiteltäviksi ottamalla yhteyttä em. ryhmien jäseniin.
Yhden oppilaan asioille varataan noin puoli tuntia. Ajat sovitaan etukäteen ja ilmoitetaan pääsääntöisesti vanhemmille.
Oppilaanohjaus (OPO)
Oppilaanohjaajana vuosiluokilla 7-9 toimii Marika Peltoniemi (044 4325307) Hänen
toimipiste on yläkoulun ensimmäisessä kerroksessa (huone 105). Oppilaanohjaaja
tapaa kaikki oppilaat oppilaanohjaustuntien yhteydessä. Hänen työnkuvaansa
kuuluvat oppilaiden opiskelutaitojen kehittäminen ja jatko-opintosuunnittelu. Oppilaanohjaaja on oppilashuoltoryhmän jäsen.
Oppilaan koulupäivän keskeyttäminen
Jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan
käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Asiasta soitetaan huoltajalle.
Oppilaan/oppilaan tavaroiden tarkastaminen
Vaarallisten/kiellettyjen/häiritsevien tavaroiden /aineiden haltuun ottamiseksi opettaja/rehtoria saa tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa
olevan säilytyslokeron ja päällisin puolin myös vaatteet. Tarkastajia tulee olla kaksi
koulun henkilökuntaan kuuluvaa täysi-ikäistä ja tarkastajan samaa sukupuolta .
Oppilaan on saatava valita toinen tarkastava henkilö. Kiireellistä toimintaa vaativassa tilanteessa edellisistä voi poiketa. Oppilaan tarkastaminen on kirjattava (lomake c).
Oppilashuollon ohjaaja
Koulun sosiaalityöntekijänä toimii Arto Salonen ( 0444325311). Oppilashuollonohjaaja auttaa oppilaita sosiaalisissa vaikeuksissa ja vastaa tukioppilastoiminnasta.
Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelma on nähtävissä koulun kotisivuilla.
Oppilaskunta
Kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan, jota edustaa oppilaskunnan hallitus. Sen
muodostavat vaaleilla valitut luokkien edustajat ja heidän varahenkilönsä. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Marika Peltoniemi.
Opettajien huone
Opettajienhuone on tarkoitettu henkilökunnan työskentely- ja taukotilaksi. Oppilas
koputtaa opettajainhuoneen oveen ja odottaa lisäohjeita. Oppilaiden tulee käyttäytyä asiallisesti opettajainhuoneessa asioidessaan. (puh. 044 4325301)
P
Pahoinpitely / väkivalta
Ohjeet pahoinpitely- / väkivaltatilanteissa ovat opetussuunitelmassa.
Pakkasraja
– 15 oC.
Pedanet
Keskustan koulun sähköinen oppimisalusta.
Opetuksesta poikkeava ohjelma
Oppilas ei saa ”vapaata” poikkeavien päivien ylimääräisistä tunneista. Kun opettajaryhmä valmistelee poikkeavaa ohjelmaa tai muuten tarvitsee normaalista
poikkeavia tiloja/tavaroita /eväitä/atk-apua yms. muista ilmoittaa hyvissä ajoin.
Ruoka ja juoma |Mervi Takala 044 4325228
Auditorion varaukset |Leena Tikka 044 4325302. ATK-tuki | Niko Vuolio 044 4325212
ja Kari Rintamaa 044 4325211.
Poissaolot
Huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta viipymättä luokanopettajan tai -valvojan
ohjeiden mukaan. Opettajan merkitsee poissaolo WILMAan. Kun poissaoloja on
enemmän kuin 50 tuntia, asia viedään oppilashuoltoon. Enintään kolmen vuorokauden loman myöntää luokanvalvoja, pidemmät poissaolot anotaan kirjallisena
rehtorilta. Loma-anomuksen voi tulostaa koulun kotisivuilta ja se on toimitettava
koululle hyvissä ajoin. Huoltaja on vastuussa lapsensa koulunkäynnistä poissaolon
aikana.
Pukeutuminen
Oppilaiden on pukeuduttava asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Pipo, lippalakki
ja huppu eivät kuulu päähän sisällä. Ulkojalkineet jätetään käytävälle luokan ulkopuolelle
Purukumi
Purukumia ei syödä oppitunneilla. Se laitetaan syönnin jälkeen paperiin käärittynä
roskakoriin.
Pysäköinti
Opettajien autoilla ja muilla kulkuvälineillä on omat pysäköintialueet. Nämä lämpöpistokepaikat ovat varattuja ja maksullisia. Paikat on varattu henkilökunnalle.
Oppilaiden mopoautojen, mopojen ja polkupyörien säilyttäminen koulun aulassa
olevan kartan mukaisesti.
Päivänavaus
Päivänavaukset pidetään erillisen listan mukaan. Luokanvalvoja huolehtii mahdollisista luokkansa päivänavausvuorosta ja päivänavauksen asiallisuudesta.
Päihteet
Keskustan koulu on päihteetön koulu. Tupakkatuotteiden käytöstä koulussa 2 h jälki-istuntoa. Yli 15 vuotiailla toisesta kiinnijäämisestä tehdään ilmoitus poliisille
R
Raha
Oppilas ei pääsääntöisesti tarvitse rahaa koulussa. (Ruokailun jälkeen toimii oppilaskunnan kahvikioski, jota varten voi olla pieni summa rahaa mukana) Opettaja
päättää yhdessä oppilaiden ja heidän huoltajien kanssa luokan yhteisten luokkarahojen keruusta.
Rangaistukset
Oppilasta ohjataan ensisijaisesti keskusteluin ja sovitteluin (huono käyttäytyminen,
tunnin /tilaisuuksien häirintä, ilkivalta, roskaaminen) Sääntöjen rikkomisesta voi seurata kasvatuskeskustelu, luokasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, jälkiistunto, kirjallinen varoitus tai koulusta erottaminen määräajaksi.
Ruokailu
Ruokailuun siirrytään luokittain ruokailua edeltäneen oppitunnin opettajan johdolla. Ruokalassa noudatetaan hyviä käytöstapoja ja pyritään rauhalliseen ruokailuhetkeen. Kännykkää ei ruokalassa käytetä. Opettajat valvovat ruokailutilannetta.
Oppilaan tulee jättää oma ruokailupaikka siistiksi.
Reput/henkilökohtaiset tavarat
Luokilla 7-9 oppilaat kuljettavat reppua mukanaan; välitunnin aikana reppu voidaan säilyttää koulun naulakossa tai aulassa (kameravalvonta).
S
Salassapito
Koulussa työskentelevät noudattavat salassapitosäännöksiä. Oppilasta koskevat
asiat arkistoidaan lain vaatimalla tavalla ja tuhotaan asianmukaisesti.
Sairaalakoulu
Sairaalakoulu toimii Harjavallan sairaalan yhteydessä. Opettajana toimii Marjaana
Oittinen (044 4325304).
Sairastuminen
Koulupäivän aikana sairastunut oppilas lähetetään kotiin tai ohjataan terveydenhoitajalle. Huoltajan on ilmoitettava oppilaan sairastumisesta ja ilmoitus on saatettava luokanvalvojan tietoon. Pitkäaikaisissa sairaustapauksissa opetusjärjestelyistä
sovitaan erikseen.
Siisteys
Koko kouluyhteisö on vastuussa työympäristönsä siisteydestä ja viihtyisyydestä. Koulun siistijöitä ovat Vuokko Kaveri ja Ritva Lankolainen.
Sivistysvirasto
Sivistystoimenjohtajana toimii Hannele Tähtinen (044 4325291) ja hallintosihteerinä
Eliisa Saarinen ( 044 4325292).
Soittimet
Omien musiikkisoittimien käyttö oppituntien aikana on kielletty. Opettaja voi poikkeustapauksissa sallia soittimen käytön oppitunnillaan. Koulu ei vastaa kadonneista
tai rikkoontuneista laitteista. Koulun musiikkisoittimia voidaan soittaa välitunneilla
opettajan antamien ohjeiden mukaan.
Sähköinen asiointi
Jokaisella opettajalla on sähköpostiosoite: [email protected]
Oppilasta koskevan yhteydenpidon välineenä on Wilma –järjestelmä.
T
Tablettitietokoneet
Yläkoululla on 8 tablettia ryhmätöiden tekemistä varten. Niiden varauksista vastaavat Riitta Isotalo ja Katriina Tuomisto.
Talonmies
Kiinteistönhoitajina toimivat Taito Kossi (044 4325397) ja Eero Taranto (044 4325404)
Tapaturmat
Tapaturmissa otetaan yhteyttä terveydenhoitaja Marjo-Riitta Ala-Kleemolaan (044
9067540) tai terveyskeskukseen (02 6773 111). Tapaturmista täytetään tietolomake.
Tehostettu tuki
Tehostettu tuki tarkoittaa ennaltaehkäisevien yleisten tukitoimenpiteiden tehostamista määrällisesti ja laadullisesti. Oppilaan tarvitsemista tukitoimista neuvotellaan
yhdessä huoltajien ja oppilashuollon kanssa. Tukitoimia voivat olla esim. eriyttäminen, samanaikaisopetus, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja oppilashuolto.
Tuen tarpeesta riippuen tukitoimenpiteitä voivat tarjota opettajat, oppilashuollon
ohjaaja, oppilaanohjaaja, koulunkäyntiavustajat, kouluterveydenhoitaja, sosiaalitoimi ja terveystoimi.
Telakka
Tehostettua ja erityistä tukea annetaan osa-aikaisena erityisopetuksena Telakkaluokassa alakerrassa (luokka 141). Opettajana toimii Auli Forsell (044 4325318).
Tekemättömien tehtävien tekeminen
Huoltajien velvollisuus on huolehtia, että oppilas tekee koulutehtävänsä. Tekemättömistä läksyistä tiedotetaan huoltajille. Opettaja voi määrätä oppilaan tekemään
tekemättömät tehtävät koulupäivän jälkeen.
TET – jaksot
TET –jaksot ovat työelämään tutustumisen jaksoja. Lisätietoja saa oppilaanohjaajalta.
Tiedottaminen
Luokilla 7-9 tiedotetaan keskusradion kautta, erillisillä kirjallisilla tiedotteilla, tekstiviesteillä, kotisivuilla sekä Wilmassa. Koulun asioista ulkopuolisille tiedottaa rehtori.
Tietokoneluokka
Varauslista on opettajainhuoneen kansiossa.
Traktorit
Traktoreita ei ajeta koulun pihaan. - jos oppilas huoltajan luvalla käyttää traktoria
kulkuvälineenä, on parkkipaikka etsittävä siten, että koulun alueella tai sen läpi ei
kuljeta.
Tukioppilaat
Luokilla 7-9 toimii tukioppilaita, jotka valitaan seitsemännellä luokalla yläkoulun
ajaksi. Tukioppilastoimintaa ohjaa Arto Salonen puh. 044 432531.
Tukiopetus
Tukiopetusta annetaan tarvittaessa. Aloitteen sen antamisesta oppilaalle tekee
ensisijaisesti opettaja. Myös oppilas tai huoltaja voi pyytää oppilaalle tukiopetusta.
Tukiopetusta voi antaa koulun opetushenkilöstöön kuuluva.
Tupakointi
Tupakkalaki kieltää alaikäiseltä tupakkatuotteiden hallussapidon, joten tupakointi
on täysin kielletty lasten ja nuorten käytössä olevissa tiloissa. Kaikkien koulun henkilökuntaan kuuluvien on puututtava tupakointiin. Tupakkatuotteiden käytöstä koulussa annetaan 2h jälki-istuntoa, 15-vuotiaasta ilmoitetaan poliisilla toisen kerran
kiinni jäädessä.
Turvallisuus
Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma on kokonaisuudessaan kansliassa.
U
Ulko-ovet
Pääsisäsäänkäynti on oppilaille ainoa sisään- ja uloskäynti, poikkeuksena 1) ruokailuun meno Harjavaltasalin vastaisesta uloskäynnistä ja 2) hätätilanne.
Ulkopuoliset koululla
Koululle tulevia ulkopuolisia tervehditään ja tiedustellaan heidän asiaansa koululle.
Tarvittaessa heitä opastetaan eteenpäin. Oikeutta päästä seuraamaan opetusta
voidaan opetuksen julkisuutta koskevan perusopetuslain 19 §:n mukaan rajoittaa
vain perustellusta syystä. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi, että käytettävän
opetusmenetelmän tai tilojen ahtauden vuoksi ulkopuolisten mukana olo voi
häiritä oppilaiden ja opettajan työskentelyä. Pienryhmien oppituntien seuraamista
ei yleensä sallita muiden kuin oppilaiden huoltajien ollessa kysymyksessä. Muiden
henkilöiden osalta opetuksen seuraaminen voi tapahtua vain täysin
poikkeuksellisesti, jos siihen esitetään uskottavasti erityisen painava ja hyväksyttävä
syy. Asiasta on aina sovittava etukäteen ja edellytyksenä on, että seuraaminen
voidaan toteuttaa niin, että se ei häiritse opetusta.
Uskonnot
Koulu järjestää tällä hetkellä ev.lut. uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta.
Muihin kuin ev.lut. tai ort. seurakuntiin kuuluvilla on oikeus korvaavaan toimintaan
koulun uskonnollisten tilaisuuksien aikana.
Uusi opettaja
Uudelle opettajalle osoitetaan rehtorin toimesta ”tukihenkilö”.
V-W
Vaarallisten töiden tekeminen
Peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien oppilaat voivat iästään riippumatta
tehdä asetuksen 4 §:ssä tarkoitettua vaarallista työtä, jos se on opetuksen
toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat ko. käyttöön tarkoitettuja
ja käyttökuntoisia, nuorelle työntekijälle sopivia ja turvallisia käyttää.
Perusopetuksessa asetus koskee varsinkin käsityötä – erityisesti teknisen työn
opetuksessa käytettyjä koneita, laitteita ja työvälineitä. Asetus koskee myös
fysiikan, kemian, biologian ja kuvataiteen käytännön harjoitustöissä käytettäviä
kemiallisia aineita ja valmisteita sekä työkaluja ja sähköisiä laitteita.
Keskustan koulun vuosiluokilla 7-9 tehdään opetussuunnitelman mukaisesti
opetukseen liittyviä vaarallisia töitä käsityössä (tekninen työ), fysiikassa ja kemiassa,
biologiassa ja kuvataiteessa.
Lisätietoa asiasta antavat lehtorit Jussi Rintamaa (TN), Eeva Hakala (FY&KE) ja
Katriina Tuomisto (KU).
Valinnaisaineet
Kahdeksannella luokalla opiskellaan valinnaisaineita 7 tuntia viikossa ja
yhdeksännellä luokalla valinnaisaineita on 6 tuntia viikossa. Oppilaat valitsevat
seitsemännen luokan keväällä luokilla 8-9 opiskeltavat valinnaisaineet. Lyhytkurssi
on puolestaan yhden vuosiviikkotunnin valinnainen oppiaine 8.-luokalla.
Väliarviointi
Syys- ja kevätlukukauden keskellä jaetaan ”4- ja 5-varoitukset”. 9-luokkalaiset suorittavat myös itsearvioinnin ja opettajat tiedottavat heille muita luokkia laajemmin
opintomenestyksestä jo lukukauden kuluessa.
Välineet
Opettaja ja oppilas huolehtii käyttämänsä välineet tunnin jälkeen paikoilleen
Välitunnit
Kts. koulupäivän työajat. Jos oppilas jää toistuvasti kiinni välituntia koskevien ohjeiden rikkomisesta (käytännössä piilottelee käytävissä, vaikka oppilaat on ohjattu
ulos) oppilaalle määrätään kasvatuskeskustelu.
Välituntivalvonta
Välitunteja valvotaan erillisen ohjelman mukaisesti. Opettaja hoitaa itselleen varahenkilön ollessaan itse estynyt. Kannattaa huomioida, että koululla on tallentavat
valvontakamerat.
Väestösuojat
Luokkien 7-9 rakennuksessa väestönsuojaan pääsee ala-aulasta alaspäin meneviä
portaita.
Wilma
Sähköinen koulutyön ja poissaolojen seurantaohjelma. Wilma-tunnukset annetaan
yläkoululla huoltajien lisäksi myös oppilaille (eri oikeuksilla)