syksyn 2015 koulutukset

Comments

Transcription

syksyn 2015 koulutukset
Syksy 2015
Koulutusten lisätiedot
ja ilmoittautuminen
opetuksen ja hallinnon verkosta:
http://kurssikalenteri.edu.hel.fi
muualta kirjaudutaan:
http://pulpetti.edu.hel.fi
Kokopäiväkoulutusten
sijaiskustannukset
maksetaan joidenkin koulutusten osalta
keskitetysti. Maksutiedot löytyvät jokaisen
koulutuksen kohdalta kurssikalenterista.
Kehittämis- ja suunnitteluosaaminen
1
Pedagogisten menetelmien soveltaminen
Pedagogiset perustaidot
Kansalais- ja mediataidot
Opetusviraston mediakeskus
Mäkelänkatu 84, 4.krs
PL 3010, 00099 Helsingin kaupunki
puh. 09 310 86375
[email protected]
Syksy 2015
VERKKOPEDAGOGIIKKA
Verkkopedagogiikan modulaarisissa koulutuksissa huomioidaan uusien opetussuunnitelmien tavoitteet ja työtavat.
Opettaja suunnittelee omaan opetukseensa
opetussuunnitelman mukaisen oppimisprosessin jo ennakkotehtävästä/orientaatiosta
alkaen. Tavoitteena on luoda opetuskäytänteitä, jotka pohjaavat pedagogisiin menetelmiin ja uuden OPS:n tavoitteisiin.
Jokainen koulutusmoduuli koostuu ennakkotehtävästä, lähipäivästä, etätyöskentelystä kouluttajan ohjauksessa sekä osallistujan antamasta arviointipalautteesta.
Oppimisprosessin suunnittelu 1op
17.9.2015 klo 9.00-16.00
Tavoitteena on, että osallistuja:
• ymmärtää ihmisen oppimisen perusmekanismit ja periaatteet verkko-oppimisen ja opetussuunnitelman oppimiskäsityksen lähtökohdista
• ymmärtää verkkopedagogiikan/tieto-ja
viestintätekniikan opetuskäytön perusteet ja on tietoinen pedagogisista malleista sekä verkko-ohjauksen käytänteistä
• osaa suunnitella pedagogisesti mielekkään, tavoitelähtöisen oppimisprosessin
• osaa huomioida oppimisprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa erilaiset
oppijat ja vaihtoehtoiset työtavat
dollistaa yksilöllisiä oppimisprosesseja
(esim. oppimistehtäväksiannoissa ja
työmuodoin)
• osaa osallistaa oppijat oppimistehtävissä ja huomioida oppijoiden oman mediamaailman
• osaa hyödyntää oppimistehtävissä monimuotoisia työmuotoja kuten vertaisarviointia ja yhteisöllistä tiedonrakentelua
sekä ongelmalähtöisyyttä
• osaa ohjata oppimistehtävien työstöä
ja hallitsee oppimistehtäviin liittyen
eri ohjauksen ja palautteen antamisen
muodot.
Ennakkovaatimuksena Oppimisprosessin
suunnittelu -koulutuksen suorittaminen.
Sosiaalisen median työkalujen
pedagoginen käyttö 1op
11.11.2015 klo 9.00-16.00
Tavoitteena on, että osallistuja:
• ymmärtää sosiaalisen median yleisimpien työkalujen pedagogiset käyttökohteet ja näkee työkalujen pedagogisen
lisäarvon
• osaa hyödyntää sosiaalista mediaa ja
sen työkaluja oppimisprosessiperustaisesti omassa opetuksessaan
• osaa käyttää sosiaalisen median työkaluja kuten wiki-ympäristöä monimuotoisesti yhteisölliseen tiedonrakenteluun
• osaa huomioida erilaiset oppijat ja osallistaa oppijat sosiaalisen median hyödyntämisessä
Toimivien oppimistehtävien
suunnittelu oppimisprosessiin 1op
Oppimisprosessin rakentaminen
sosiaalisen median työkaluin 1op
Tavoitteena on, että osallistuja:
Tavoitteena on, että osallistuja:
• osaa rakentaa pedagogisesti toimivia
oppimistehtäviä suunnittelemaansa oppimisprosessiin
• ymmärtää miten oppimistehtävillä
ohjataan oppijan oppimista ja kognitiivisia prosesseja (ml. havainto, tulkinta,
tiedonprosessointi ja reflektio)
• osaa huomioida oppimistehtävien ja
oppimistilanteiden suunnittelussa sekä
toteutuksessa erilaiset oppijat ja mah-
• osaa rakentaa (aikaisemmin suunnitellun) oppimisprosessin sosiaalisen median työkaluin (erityisesti wiki-ympäristö)
• osaa linkittää oppimisprosessirakenteeseen tarvittavat sosiaalisen median
työkalut ja resurssit
• osaa hyödyntää sosiaalisen median yleisimpiä työkaluja ja käyttää tiedostonjakopalveluja
6.10.2015 klo 9.00-16.00
2.12.2015 klo 9.00-16.00
2
Syksy 2015
Ilmiöpohjainen oppiminen 1op
21.10.2015 klo 9.00-16.00
Tavoitteena on, että osallistuja:
•
jäsennys, yhdistely, lajittelu, abstrahointi)
ymmärtää miten tiedonprosessointi
voidaan hajauttaa ihmisen ja koneen
kesken
osaa tuottaa ja rakentaa uutta tietoa
(tiedonrakentelu, kriittinen ajattelu, looginen päättely)
osaa käsitellä multimediaalista tietoa
osaa yhteisöllisen tiedonrakentelun ja
-tuottamisen prosessit
• ymmärtää ilmiöpohjaisen oppimisen
periaatteet opetussuunnitelman oppimiskäsityksen lähtökohdista
• osaa suunnitella pedagogisesti toimivan
ilmiöpohjaisen oppimisprosessin
• osaa suunnitella pedagogisesti toimivia
oppimistehtäviä ilmiöpohjaiseen oppimisprosessiin
• ymmärtää autenttisuuden oppimisessa
Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen
1op
Perusopetuksen ilmiöpohjainen
oppimisprosessi 2op
Tavoitteena on, että osallistuja:
1.10. ja 20.10.2015 klo 9.00-16.00
Tavoitteena on, että osallistuja:
• ymmärtää ilmiöpohjaisen oppimisen
lähtökohtia, periaatteita ja mahdollisuuksia perusopetuksessa
• ymmärtää, miten ilmiöpohjainen oppiminen tukee ajattelutaitojen ja laaja-alaisen osaamisen oppimista
• ymmärtää, miten ilmiöpohjainen oppiminen edistää oppijan osallistumista
toimintaan eri vaiheissa ja oppimista
kognitiivisella tasolla
• osaa suunnitella oppijayhteisön tavoiteja arviointilähtöisen ilmiöjakson yhteistyössä opettajakollegoiden kanssa
• osaa ohjata ilmiöpohjaisen oppimisen
prosessia
• osaa edistää ja tukea oppijan metakognitiivisten taitojen kehittymistä
• ymmärtää ilmiöpohjaisuuden mahdollisuuksia oppiaineiden ja aiheiden integroinnissa sekä koko koulun projektityöskentelyssä
Tiedonkäsittelytaidot 1op
5.11.2015 klo 9.00-16.00
Tavoitteena on, että osallistuja:
• ymmärtää tiedonhankinnan perusteet ja
osaa tiedonhankinnan strategioita
• osaa käyttää ja soveltaa tietoa (mm.
synteesi, vertailu, yhteenveto jne.)
• osaa muokata ja prosessoida tietoa
(esim. organisointi, laskenta, uudelleen-
•
•
•
10.11.2015 klo 9.00-16.00
• ymmärtää tutkivan ja yhteisöllisen oppimisen periaatteet sekä sen, miten tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen edistää
oppijan oppimista kognitiivisella tasolla
• ymmärtää ilmiöpohjaisuuden ja autenttisen oppimisen periaatteet
• osaa soveltaa tutkivan ja yhteisöllisen
oppimisen periaatteita omassa opetuksessaan
• osaa ohjata tutkivan oppimisen prosessia
• näkee tutkivan oppimisen käyttömahdollisuudet myös oppiaineiden ja aiheiden integroinnissa sekä projektityöskentelyssä
Tutkivan oppimisen projekti
omassa opetuksessa 1op
1.12.2015 klo 9.00-16.00
Tavoitteena on, että osallistuja:
• osaa suunnitella ja rakentaa verkko-oppimisympäristöä hyödyntävän tutkivan
oppimisen prosessin
• osaa toteuttaa tutkivaa ja yhteisöllistä
oppimista verkko-oppimisympäristössä
• osaa hyödyntää tutkivaa verkko-oppimista oppiaineiden ja aiheiden integroinnissa sekä projektityöskentelyssä
• osaa ohjata tutkivan oppimisen prosessia ja yhteisöllistä projektityöskentelyä
Ennakkovaatimuksena Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen -koulutuksen suorittaminen.
3
Syksy 2015
Pelillinen oppiminen ja
pelipedagogiikka 1op
7.10.2015 klo 9.00-16.00
Tavoitteena on, että osallistuja:
• osaa soveltaa erilaisia pelejä oppimisessa ja rakentaa pelillisen oppimisprosessin ja toteuttaa sitä erilaisissa oppimisympäristöissä
• ymmärtää pelien systeemisen luonteen ja sen yhteyden ilmiöpohjaiseen,
tutkivaan ja yhteisölliseen oppimiseen
sekä tutustuu erilaisiin peleihin ja niiden
soveltamiseen oppimisessa
• osaa hyödyntää pelillisen oppimisen
narratiivista viitekehystä omassa opetuksessaan ja käyttää tarkoituksenmukaisia pelillisiä reflektioita ja arviointia
tukevia työtapoja
Verkko-oppimisen menetelmät 1op
26.10.2015 klo 9.00-16.00
Tavoitteena on, että osallistuja:
• ymmärtää menetelmien merkityksen
monimuotoisessa verkko-oppimisessa
• ymmärtää miten oppimisportfolion,
oppimispäiväkirjan, vertaisvuorovaikutuksen ja vertaispalautteen sekä verkko-ohjauksen menetelmien hyödyntäminen edistää oppijan oppimista
• osaa käyttää verkko-opetuksessa monipuolisia, oppimista tukevia sekä luovia
ja innovatiivisia oppijakeskeisiä menetelmiä
• osaa hyödyntää monimuotoisia menetelmiä osaamisen arvioinnissa
Ennakkovaatimuksena Oppimisprosessin
suunnittelu -koulutuksen suorittaminen.
Verkkopedagogikoulutus
perusasteen opettajille (8op) 2015
Oppimisprosessin ja toimivien oppimistehtävien suunnittelu oppimisprosessiin (2op)
lähiopetus
21.9.2015 klo 9.00-16.00 ja
22.9.2015 klo 13.15-16.00
Verkko-oppimisympäristön työkalujen
pedagoginen käyttö ja oppimisprosessin
rakentaminen verkko-oppimisympäristöön
(2op)
lähiopetus
22.10.2015 klo 9.00-16.00 ja
23.10.2015 klo 13.15-16.00
Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen ja tutkivan oppimisen projekti omassa opetuksessa (2op)
lähiopetus
11.1.2016 klo 9.00-16.00 ja
12.1.2016 klo 13.15-16.00
Sosiaalisen median työkalut ja sosiaalisen
median pedagoginen projekti (2op)
lähiopetus
10.3.2016 klo 9.00-16.00 ja
11.3.2016 klo 13.15-16.00
Verkkopedagogikoulutus:
Ilmiöpohjainen lukiopedagogiikka
8op
Ryhmä 1
23.9.2015 klo 9.00-16.00
24.9.2015 klo 9.00-16.00
28.10.2015 klo 9.00-16.00
29.10.2015 klo 13.15-16.00
30.11.2015 klo 9.00-16.00
1.12.2015 klo 13.15-16.00
Ryhmä 2
28.9.2015
29.9.2015
2.11.2015
3.11.2015
2.12.2015
3.12.2015
klo
klo
klo
klo
klo
klo
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
13.15-16.00
9.00-16.00
13.15-16.00
4
Syksy 2015
MEDIATAIDOT JA
MUSIIKINTEKNOLOGIAKOULUTUKSET
Koulutukset tarjoavat käytännönläheisiä
malleja monilukutaidon, musiikinteknologian ja mediakasvatuksen opetukseen.
Animaation työpaja - kaikki alkaa
tarinasta
17.-19.11.2015 klo 9.00-16.00
Kurssilla tutustutaan perinteisiin animaatiotekniikoihin. Samalla harjoitellaan audiovisuaalista tarinankerrontaa hyvin konkreettisesti tekemällä itse roolihahmot ja ohjaamalla hahmoja, sekä editoimalla animaatio
tabletilla.
Kurssi tukee monilukutaidon kehittymistä
audiovisuaalisen lukutaidon näkökulmasta,
painottaen tarinan helppoa kerrontaa.
Kurssia täydentää Kuva, ääni, leikkaus
-koulutus.
Elokuva-analyysi - näkökulmia
elokuvan lukutaitoon
24.-25.9.2015 klo 9.00-16.00
Koulutuksen aikana tutustutaan erilaisiin
elokuva-analyysimenetelmiin ja opitaan
ymmärtämään elokuvan kieltä. Analysoinnin seurauksena elokuvan katsomisesta
tulee aktiivisempaa, kriittisempää ja palkitsevampaa.
Kurssi tarjoaa työkaluja elokuvan katseluun ja monipuolistaa elokuvan kerronnan
konventioiden, merkitysten ja piiloviestien
tiedostamista. Elokuva-analyysissä pureudutaan elokuvailmaisuun liittyvien tekijän
valintojen ja päätösten tiedostamiseen.
Painotuksena tekijyys, erityisesti omista
havannoista ponnistava tutkiva, merkityksellinen, luomisen prosessi.
Kuva, ääni, leikkaus - elokuvalliset
menetelmät tabletilla
3.-5.11.2015 klo 9.00-16.00
Kurssilla opetellaan editoinnin perusteet
ja perehdytään elokuvan kielioppiin kuvaleikkauksen näkökulmasta. Kuvaamisen
suunnittelu ja leikkaamisen periaatteet
opetellaan käytännönläheisten harjoitusten
avulla. Harjoitukset toteutetaan tableteilla.
Koulutuksen aikana omaksutaan kuvanluvun ja tarinankerronnan menetelmiä, sekä
elokuva-analyysitaitoja. Koulutus antaa
myös toimivia käytännön taitoja, joiden
avulla oppilaiden elokuvien ilmaisu monipuolistuu.
Kurssi tukee monilukutaidon kehittymistä
audiovisuaalisen lukutaidon näkökulmasta,
painottaen monipuolista elokuvailmaisua.
Kurssia täydentää Animaatiotyöpaja.
Kuvallinen viestintä - visuaalisen
kielen ymmärtäminen
21.-23.10.2015 klo 9.00-16.00
Koulutuksessa kehitetään kuvanlukutaitoa
valokuvaamalla, videokuvaamalla, analysoimalla kuvia ja keskustelemalla niistä.
Pääpaino on kuvan viestintäkeinojen ymmärtämisessä.
Kurssilla opitaan kuvallisia vaikutuskeinoja kuten rajausta, sommittelua, katsetta
kuljettavia linjoja ja huomiovärien käyttöä.
Samoin tutustutaan semiotiikan käsitteisiin: denotaatio, konnotaatio, metafora ja
metonymia.
Kurssi on osa medialukutaidon koulutuskokonaisuutta, joka antaa valmiuksia monilukutaidon kehittymiseen painottaen mediataitoja.
Medialukutaito osana
monilukutaitoa
2.9.2015 klo 13.00-16.00
Johdantokurssi medialukutaidon kokonaisuuteen. Päivän aikana avataan käsitteitä
monilukutaito ja medialukutaito.
Taustamateriaalina käytetään Opetushallituksen laaja-alaisen osaamisen alueen
työryhmien jäsenten esityksiä, opetussuunnitelma 2016 määritelmät monilukutaidosta
ja UNESCOn määritelmiä medialukutaidosta.
5
Syksy 2015
Osallistu ja opi - mediamenetelmiä
kielten opetukseen
25.-26.11.2015 klo 9.00-16.00
Kurssilla otetaan käyttöön eri mediamenetelmiä kielten opetukseen. Osallistujat
saavat kokeilla eri menetelmiä ja sovelluksia, joiden avulla tuotetaan koko ryhmän
kesken opituista sisällöistä ja tuotoksista
yhteinen verkkolehti videoiden kera.
Tarkoituksena on käytännönharjoituksin ja
ilman suuria esivalmisteluja tai runsasta
laitteistoa oppia luomaan omia, mielekkäitä
ja osallistavia tuotoksia.
Sävellyttäminen - kaikki osaa
säveltää
28.-29.10.2015 klo 9.00-16.00
Kurssin aikana käydään läpi neljä sävellyttämisen menetelmää:
1.Kuvalähtöinen (elokuvan musiikki)
2.Tilalähtöinen (tilan äänet ja improvisaatio)
3.Laitelähtöinen (livelooping ja iPad)
4.Sanalähtöinen (yksittäinen sana tai runo)
Näistä menetelmistä kuunnellaan esimerkit,
joiden yhteydessä pohditaan mitä säveltäminen ja improvisaatio pohjimmiltaan on.
Koulutuksen aikana tehdään myös musiikkia yhdessä.
Sävellyttäjän ensisijainen tehtävä on herätellä oppilaan mielikuvitusta, tukea luomistyötä ja taltioida valmis teos. Tärkeää
on luoda turvallinen luova ilmapiiri, jossa
jokainen voi toteuttaa itseään ilman arvioivaa tai vähättelevää arvostelua.
Kurssi tukee monilukutaidon kehittymistä
auditiivisen lukutaidon näkökulmasta, painottaen matalan kynnyksen säveltämistä.
Äänellinen viestintä - auditiivisen
kielen ymmärtäminen
6.-8.10.2015 klo 9.00-16.00
Koulutuksessa kehitetään auditiivista lukutaitoa sekä opettajan äänen käyttöä. Kurssilla virittäydytään kuuntelemaan hyödyntäen kannettavia tallentimia.
Kurssilla tuotetaan myös muutaman minuutin pituinen ääniteos. Koulutuksesta saa
taitoja äänen huoltamiseen, jotta opettajan työn tärkein työkalu, oma ääni, pysyy
kunnossa.
Kurssi on osa medialukutaidon koulutuskokonaisuutta, joka antaa valmiuksia monilukutaidon kehittymiseen painottaen mediataitoja.
TYÖVÄLINEOHJELMISTOJEN
ILTAPÄIVÄKOULUTUKSET
Adobe Connect Pro - videoyhteys
lukio-opetuksessa
31.8.2015 klo 14-16
14.9.2015 klo 14-16
30.9.2015 klo 14-16
8.10.2015 klo 14-16
26.10.2015 klo 14-16
10.11.2015 klo 14-16
Koulutuksen tavoitteena on antaa lukioiden opettajille perusvalmiudet ACP-työkalun käytöstä opetuksessa. Osallistuja saa
tietotaidon videopohjaisen etäopetustunnin
suunnittelemiseen, valmisteluun ja toteuttamiseen.
Dreambroker-videopalvelun
pedagogiset mahdollisuudet
9.9.2015 klo 13.15-16.00
8.10.2015 klo 13.15-16.00
18.11.2015 klo 13.15-16.00
Koulutuksessa opettaja oppii käyttämään
Dreambroker-videopalvelua ja kykenee löytämään erilaisia pedagogisia käyttökohteita
videopalvelun käyttöön.
Excel 2010: opettajan perustaidot
29.10.2015 klo 13.15-16.00
Koulutuksessa sisällöt nousevat tvt-taitotasotavoitteista. Koulutuksen tavoitteena on,
että osallistuja hallitsee koulutuksen jälkeen vähintään perusopetuksen kuudennelle vuosiluokalle asetetut taitotasotavoitteet.
6
Syksy 2015
Fronter-kertauskoulutus 0,5 pv
10.9.2015 klo 13.15-16.00
22.9.2015 klo 13.15-16.00
1.10.2015 klo 13.15-16.00
21.10.2015 klo 13.15-16.00
Koulutus on suunnattu opettajille/avustajille, joiden oppimisympäristön käyttö on
ollut vähäistä. Kertauksen tavoitteena on
vahvistaa ja kerrata opettajan Fronterin
käyttötaitoja.
Koulutuksen jälkeen opettajalla on valmiudet hyödyntää omassa opetuksessa Fronterin yleisimpiä työkaluja sekä mediakeskuksen verkko-oppimateriaaleja. Koulutukseen
voivat osallistua opettajat/avustajat, jotka
ovat suorittaneet käyttöönottokoulutuksen.
Fronter-käyttöönottokoulutus
2 x 0,5 pv
1. ja 16.9.2015 klo 13.15-16.00
19.11.2015 klo 13.15-16.00
Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat valmiudet käyttää interaktiivista
valkotaulua (IVT) pedagogisesti mielekkäästi osana omaa opetusta. Koulutuksessa
osallistujat saavat malleja ja valmiita pedagogisia pohjia interaktiivisen valkotaulun
käyttämiseen.
JavaScript -ohjelmointi
17.9.2015 klo 13.30-16.00
29.10.2015 klo 13.30-16.00
26.11.2015 klo 13.30-16.00
Koulutuksessa harjoitellaan tietokoneohjelmoinnin perusteita monikäyttöisellä
JacaScript-alustalla. Osallistuja tutustuu
aitojen opetusesimerkkien kautta JavaScript-ohjelmointiin opetustilanteissa ja
suunnittelee opetustuokion omaan opetukseen.
Koulutuksen tavoitteena on antaa opetushenkilöstölle perusvalmiudet oppimisympäristön opetus- ja verkostoitumiskäytön
aloittamiseksi. Koulutus sisältää myös malleja ja ideoita verkko-oppimisympäristössä
oppimiseen.
MinecraftEdu opetuksessa
Fronter-pääkäyttäjien klinikka
0,5 pv
• hallitsee MinecraftEdu-pelimaailman
teknisen ja pedagogisen käytön
• hallitsee opettajakäyttöliittymän käytön
ja osaa ohjata oppilaita sekä jakaa tehtäviä pelialustalla
• tuntee pelillisen oppimisen prosessin
suunnittelun
25.8.2015 klo 13.15-16.00
7.9.2015 klo 13.15-16.00
29.9.2015 klo 13.15-16.00
Tukiklinikan tavoitteena on tukea koulujen
ja oppilaitosten Fronter-pääkäyttäjiä oppimisympäristön hallinnointiin ja käyttöön
liittyvissä kysymyksissä.
Google-pilvipalvelu opetuksessa
(Gafe)
9.9.2015 klo 13.30-16.00
8.10.2015 klo 13.30-16.00
26.11.2015 klo 13.30-16.00
Koulutuksessa opettaja suunnittelee omaan
opetukseen toteutuksen hyödyntäen Google Application for Education -sovelluksia ja
tallennepalvelua.
Interaktiivisen taulun pedagogiset
käytänteet
22.9.2015 klo 13.15-16.00
5.10.2015 klo 13.30-16.00
5.11.2015 klo 13.30-16.00
24.11.2015 klo 13.30-16.00
Tavoitteena on, että osallistuja:
Office 365 peruskoulutus
20.8.2015 klo 13.15-16.00
Koulutuksessa opettaja tutustuu Office
365-pilvipalvelun keskeisimpiin toimintoihin
ja tunnistaa pilvipalvelun mahdollisuudet
oman opetuksen toteutuksessa.
Office 365 sivustot ja blogit
-koulutus
23.9.2015 klo 13.15-16.00
16.11.2015 klo 13.15-16.00
Koulutuksessa luodaan alisivustoja ja blogi. Osallistuja rakentaa koulutuksen aikana
sivuston rakenteineen ja sisältöineen.
7
Syksy 2015
Office 365 -syventävä koulutus
2.9.2015 klo 13.15-16.00
28.10.2015 klo 13.15-16.00
Koulutuksessa perehdytään syvemmin Office 365 -palvelun tehokkaaseen käyttöön.
Ohjelmointikoulutus Kodu-alustalla
15.9.2015 klo 13.30-16.00
8.10.2015 klo 13.30-16.00
17.11.2015 klo 13.30-16.00
Koulutuksessa harjoitellaan tietokoneohjelmoinnin perusteita helppokäyttöisellä
Kodu-alustalla.
Ohjelmointikoulutus Scratchalustalla
1.9.2015 klo 13.30-16.00
7.10.2015 klo 13.30-16.00
11.11.2015 klo 13.30-16.00
Koulutuksessa harjoitellaan tietokoneohjelmoinnin perusteita helppokäyttöisellä
Scratch-alustalla.
PowerPoint 2010: opettajan
perustaidot
28.9.2015 klo 13.15-16.00
Koulutuksessa sisällöt nousevat tvt-taitotasotavoitteista. Koulutuksen tavoitteena on,
että osallistuja hallitsee koulutuksen jälkeen vähintään perusopetuksen kuudennelle vuosiluokalle asetetut taitotasotavoitteet.
PowerPoint 2010: opettajan
syventävät taidot
12.11.2015 klo 13.15-16.00
Koulutuksessa sisällöt nousevat tvt-taitotasotavoitteista. Koulutuksen tavoitteena
on, että osallistuja hallitsee koulutuksen
jälkeen vähintään perusopetuksen yhdeksännelle vuosiluokalle asetetut taitotasotavoitteet.
Tabletit opetuksessa
27.8.2015 klo 13.15-16.00 (peruskoulu)
31.8.2015 klo 13.15-16.00 (toinen aste)
23.9.2015 klo 13.15-16.00 (peruskoulu)
6.10.2015 klo 13.15-16.00 (toinen aste)
27.10.2015 klo 13.15-16.00 (peruskoulu)
23.11.2015 klo 13.15-16.00 (toinen aste)
Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää
tablet-tietokoneen käyttölogiikka, laitteen
pedagogiset mahdollisuudet yhteisöllisessä
työskentelyssä ja vaihtelevissa työtavoissa.
Kohderyhmänä ovat perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajat.
Koulutuksen jälkeen opettajalla on valmiudet hyödyntää tablet-tietokoneen mobiiliutta opetuksessa, osata etsiä ja ladata oppimista tukevia pienoissovelluksia (appseja)
tablet-tietokoneelle ja käyttää tablet-tietokoneen mediaominaisuuksia opetuksessa.
Opettaja ymmärtää käytössä olevien tietokoneiden vahvuudet ja eri laitteille soveltuvimmat käyttötavat, osaa hakea laitteen/
sovellusten käyttö-ohjeita ja käyttötapoja
verkosta sekä aloittaa tablettien tukeman
työskentelyn oppilaiden/opiskelijoiden
kanssa.
Tabletit opetuksessa työpaja median tuottaminen
24.9.2015 klo 13.15-16.00
3.11.2015 klo 13.15-16.00
Osallistuja osaa hyödyntää tablet-laitteiden
mediaominaisuuksia oppilaiden/opiskelijoiden kanssa ja tunnistaa erilaisia pedagogisia käyttökohteita mediaominaisuuksien
käyttöön.
Tabletit opetuksessa työpaja työvälineet ja pilvipalvelut
20.10.2015 klo 13.15-16.00
27.11.2015 klo 13.15-16.00
Osallistuja osaa hyödyntää tablet-laitteiden keskeisiä työvälineitä sekä Helsingin
kaupungin tukemia pilvipalveluita omassa
opetuksessaan ja löytää näiden käytölle
pedagogisia ratkaisuja yhteisöllisessä työskentelyssä.
8
Syksy 2015
Word 2010: opettajan perustaidot
30.9.2015 klo 13.15-16.00
Koulutuksessa sisällöt nousevat tvt-
taitotasotavoitteista. Koulutuksen tavoitteena
on, että osallistuja hallitsee koulutuksen jälkeen vähintään perusopetuksen kuudennelle
vuosiluokalle asetetut taitotasotavoitteet.
Word 2010: opettajan syventävät
taidot
3.11.2015 klo 13.15-16.00
Koulutuksessa sisällöt nousevat tvttaitotasotavoitteista. Koulutuksen tavoitteena
on, että osallistuja hallitsee koulutuksen jälkeen vähintään perusopetuksen yhdeksännelle
vuosiluokalle asetetut taitotasotavoitteet.
9
Syksy 2015
SVENSKSPRÅKIGA
UTBILDNINGAR
Dreambroker - Pedagogisk
användning av videotjänsten
1.10.2015 kl 13.15-16.00
I fortbildningen lär sig deltagarna videotjänsten Dreambrokers olika funktioner och
inställningar och kommer på olika pedagogiska tilllämpningsområden för användning
av videotjänsten som stöd för den egna
undervisningen.
Fronterklinik för administratörer
26.8.2015 klo 13.15-16.00
Syftet med administratörskliniken är att
stöda skolornas administratörer i deras
användning av lärmiljön samt ge en insikt i
Fronters nya egenskaper och de möjligheter detta ger.
Fronter - Repetitionskurs
14.9.2015 kl 13.15-16.00
En repetition av grundanvändningen samt
de vanligaste verktygen för lärare som känner sig osäkra och/eller vill ha en ny start
på sin användning av Fronter.
Office 365 grundutbildning
24.9.2015 kl 13.15-16.00
Deltagaren bekantar sig med de centrala
funktionerna i molntjänsten Office 365 och
ser de möjligheter den erbjuder den egna
undervisningen.
Office 365 fördjupad
19.10.2015 kl 13.15-16.00
Deltagaren kan använda verktygen i O365
mera mångsidigt i den egna undervisningen
och förstår grunderna i följande nya verktyg; OneNote, Excel-formulär och uppgifter.
Tabletter i undervisningen
8.9.2015 kl 13.15-16.00
25.11.2015 kl 13.15-16.00
Deltagarna förstår tabletternas grundlogik
och pedagogiska möjligheter i kollaborativt
skolarbete ovh vid användning av varierande arbetsmetoder. Deltagarna lär sig
använda tabletternas mobila och mediala
egenskaper.
De kan söka och ladda ner pedagogiska
program (apps), hitta hjälp och välja lämplig apparat och program för varierande
undervisningssituationer. Efter utbildningen
har läraren färdighet att ta i bruk tabletter
med sina egna elever / studerande som
stöd för den egna undervisningen.
Tablet work shop tabletternas mediaegenskaper
22.10.2015 kl 13.15-16.00
Deltagaren kan utnyttja tablettens mediaegenskaper med sina elever/studerande
och känner igen olika pedagogiska användningsområden samt kan självständigt
producera, redigera, lagra och dela videon,
bilder och ljudfiler för olika situationer och
målgrupper.
Tablet work shop molntjänster och verktyg
19.11.2015 kl 13.15-16.00
Deltagaren kan använda tablettens centrala
verktyg och utnyttja de molntjänster som
stöds av Helsingfors stads utbildningsverk.
Deltagarna kan ta i bruk verktygen och
tjänsterna i sin egen undervisning, använda dem kollaborativt samt hitta pedagogiska tillämpningsområden för deras användning.
10
Syksy 2015
http://www.media.edu.hel.fi
http://www.oppaat.edu.hel.fi
INTRA-sivut:
http://helmi/opev/Sivut/default.aspx
https://www.facebook.com/Mediakeskus
Koulut ja oppilaitokset voivat tilata mediakeskuksesta koulutuksia omalle koululle.
Tilattavia koulutuksia ovat mm.
• sosiaalisen median työpajat: blogi-kirjoittaminen, eduGoogle opetuksessa,
O365-työkalut opetuksessa
• tabletit opetuksessa
• Office365-käyttöönottokoulutus
• Fronter-kertauskoulutus ja työpaja
• interaktiivisen taulun pedagogiset käytänteet ja työpaja
• esitysgrafiikka: opettajan perus- ja syventävät taidot
• kuvankäsittely: opettajan perus- ja syventävät taidot
• taulukkolaskenta: opettajan perus- ja
syventävät taidot
• tekstinkäsittely: opettajan perus- ja
syventävät taidot
Tilaaminen edellyttää rehtorin suostumusta. Rehtori nimeää koulutukselle yhteyshenkilön, joka huolehtii koulutuksen
toteutumisesta ja yhteydenpidosta mediakeskukseen. Koulutukset ovat työvälineiden
pedagogisia koulutuksia ja kouluttajina toimivat mediakeskuksen kollegakouluttajat.
Lisätiedot:
johtava konsultti Petri Eskelinen
[email protected]
puh. 310 86989
erityissuunnittelija Kristian Roos
[email protected]
puh. 310 80028
koulutussihteerit:
Nora Khelif puh. 310 84006
Ulla Melén-Vaisto puh. 310 86416
Musiikki- ja mediaprojektit
Koulujen omiin musiikki- ja mediaprojekteihin tarjoamme tilat (kuva- ja äänistudio)
sekä osaavan henkilöstön tuen. Opettaja-oppilasryhmä saa tukea mediaprojektin
suunnittelusta ja teknisestä opastuksesta
aina räätälöityihin työpajoihin asti.
Mediaprojektien varaukset:
erityissuunnittelija Anne Seppänen
[email protected]
puh. 310 86997
Musiikkiprojektien varaukset:
studiomestari Tuomas Hakkarainen
[email protected]
puh. 310 72097
11