Liite 5: Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätökseen 29.6.2015 §264

Comments

Transcription

Liite 5: Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätökseen 29.6.2015 §264
a o.o3. o.oa o
Letti Sini
lähettäjä :
Lähetetty :
Vastaanottaja :
Aihe:
Liitteet :
minna -riitta elo <minnariitta aOhotmail.com>
13. heinäkuuta 2015 23:44
Kirkkonummen kirjaamo
FILE_OOOl.pdf, oikaisuvaatimus lupautunut 15-0165-A
FILE_OOOl.pdf; ATTOOOOl.txt
Jätin 1.6 vastineen koskien tätä rakennuslupaa ja haluan perustelut esittämiini asioihin kirjallisena. Tätä uutta lupaa
ei ole toimitettu asianosaisille nähtäväksi eikä mitään tietoa mistä se olisi voinut lukea. Sain tämän naapurlta, joka
oli pyytänyt sen kunnalta. Minusta tällainen käytös on sopimatonta.
Rajakorkoihin ei ole otettu kantaa ja asemakaavan toteutuminen ei selviä näistä selityksistä, koskien pukujaa ja
puiden kaatoa ja maaston nykyisiä rajakorkoja.
Myöskään selvitystä siitä miksi liikennettä ei voi siirtää kulkemaan tontilla jätekatoksen toiselta puolelta ja
parkkipaikkojen sijainnin muutokseen en löydä minkäänlaista selvitystä.
Haluan vastauksen jokaiseen esittämääni parannukseen/muutokseen.
Oikaisuvaatimukseni koskien tätä rakennuslupaa kohden ovat siis:
Ehdoton asemakaavan noudattaminen
Turha puiden kaataminen ja luonnon tuhoaminen puistokaistaleelta ja tontin rajalta.
Turha maan korkojen muuttaminen, korkoja ei voi muuttaa tontin rajalla.
Parkkipaikkojen siirtäminen toiseen paikkaan ja liikenteen ohjaaminen jätekatoksen toiselta puolen jolloin pukuja
saadaan toteutettua. Tässä piirustuksessa se ei toteudu.
Alunperinkään en saanut asemakaavapiirrosta vaan jouduin sen tilaamaan kunnasta.
Tästä korjatusta lupahakemuksesta ei tullut mitään tietoa asianosaisille.
Minusta tällainen käytös on kerrassaan käsittämätöntä. Tulee tunne että meitä naapureita ei haluta kuulla ja lupa
viedään salaa läpi.
Haluan itselleni tiedon jatkossa kirjallisena osoitteeseen Minna Elo Kotitontunkuja 16
02400 Kirkkonummi
tai sähköisenä osoitteeseen
[email protected]
Terveisin Minna Elo
1
KIRKKONUMMEN KUNTA
Rakennusvalvonta
Päätösote
Lupatunnus 15-0165-A
29.06.2015
$ 264
Sivu 1
Suomen Hoivatilat Oy
Voudintie 4
90400 OULU
Asia
Rakennuslupa
Hakemus on saapunut 18.5.2015 ja sitä on täydennetty 10.6.2015.
Rakennuspaikka
KILLINMÄKI, 257-420-0001-0076
Kotitontunkuja 18, 02400 KIRKKONUMMI
KILLINMAKI
487289 m2
Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Kaavatilanne
Kaavatilanne
YL Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue
Asemakaava 2979
Hakija
Suomen Hoivatilat Oy
Kirkkonummen kunta
Voudintie 4, 90400 OULU
Suunnittelijat
Pääsuunnittelija
Toimenpide
Päiväkäyttöinen lasten päiväkoti.
Kerrosala
Kokonaisala
Tilavuus
571 m2
571 m2
2020 m3
Kuuleminen
Kunta on hakijan toimeksiannosta ilmoittanut hankkeesta naapureille
21.5.2015 lähteneillä kirjieliä Määräaikaan 4.6.2015 mennessä
huomautuksen ovat jättäneet tilojen
420-1-11, 420-1-15, 420-1-55 ja
420-1-59 omistajat joihin hakija on antanut vastineen 10.6.2015.
Kyseessä on voimassaolevan asemakaavan mukainen rakentaminen.
Alueen rakennustapaohjeet eivät koske kyseistä YL-tonttia.
Matti/Avario Oy Haikola , arkkitehti
Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausuntopvm
Lausunnon tulos
Terveysvalvonta
18.06.2015
Puollettu
Lausunnon antaja
Lausuntopvm
Lausunnon tulos
Pelastusviranomainen
27.05.2015
Puollettu
Lausunnon antaja
Lausuntopvm
Lausunnon tulos
Museoviranomainen
28.04.2015
Ehdollinen
Liitteet
Omistus - ja hallintaoikeuden selvitys
KIRKKONUMMEN KUNTA
Rakennusvalvonta
Päätösote
Lupatunnus 15-0165-A
29.06.2015
264
Ote peruskartasta
Ote asemakaavasta
Kiinteistörekistenote
Pääpiirustukset
Selvitys pohja - ja perustamisolosuhteista
RH-ilmoitus
Selvitys suunnittelijoista
Kaupparekistenote
Naapurien kuuleminen suoritettu
Energiatodistus
Selvitys pääpiirustusten sisällöstä
Museoviraston lausunto 2 kpl
Paloturvallisuuslomake
Pk-ote
Päätös
Myönnän haetun luvan maankäyttö - ja rakennuslain ja sen nojalla
annettujen asetusten ja määräysten perusteella jäljempänä mainituin
ehdoin sekä vahvistan esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi.
Työn aloittaminen
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:
- rakennustöiden vastaava työnjohtaja
- kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen vastaava työnjohtaja
- ilmanvaihtolaitteiston vastaava työnjohtaja
Vaaditut suunnitelmat
Ennen kunkin tyävaiheen aloittamista on
rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava seuraavat selvitykset ja
erityissuunnitelmat:
- rakennesuunnitelma
- vesi- ja viemärisuunnitelma
- ilmanvaihtosuunnitelma
- pihasuunnitelma
- pohjatutkimus
Viranomaiskatselmukset ja tarkastukset
Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava
rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää
seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:
- aloituskokous
- paikan ja korkeusaseman merkitseminen
- sijaintikatselmus
- rakennekatselmus
- vesilaitteiden katselmus
- erityinen palotarkastus
- loppukatselmus
Lupamääräykset
Museoviraston lausunnossa 28.4.2015 mainittu alue on suojattava ja
tutkittava museoviraston edellyttämällä tavalla.
Sivu 2
KIRKKONUMMEN KUNTA
Rakennusvalvonta
Päätösote
Lupatunnus 15-0165-A
29.06.2015
264
Sivu 3
Rakennuksessa on suoritettava tiiveysmittaus ennen
käyttöönottokatselmusta energiatodistusta päivitettäessä
. Laskennassa
on ilmanvuotolukuna käytetty 2, ja käytettäessä pienempää arvoa kuin
4, on mitattava (RakMK D3 2.3.2).
Kunkin suunnittelualan vastuullisen erityissuunnittelijan ja vastuullisen
tyänjohtajan tulee todentaa rakennusmateriaalien ja -tuotteiden
sopivuus käyttökohteessa.
Rakennustyön edistymisen mukaan on pidettävä ja kirjattava
tarkastusasiakirjaan vastuuhenkiläiden tarkastuksia seuraavasti:
- pohjatarkastus (pohjatutkija/rakennesuunnittelija)
- raudoitustarkastus (rakennesuunnittelija)
- perustustarkastus (rakennesuunnittelija)
- rakenteiden tarkastus (rakennesuunnittelija)
- osastoivien rakenteiden tarkastus (rakennesuunnittelija)
- salaoja - ja routaeristystarkastus (kw-/vastaava työnjohtaja)
- vesieristysten tarkastus (rakennesuunnittelija)
- ilmanvaihtolaitteistojen tarkastus
(iv-suunnittelija)
- sähköasennuksen tarkastus (sähköurakoitsija)
- julkisivujen tarkastus (ARK-rakennussuunnittelija)
- hulevesi- ja pihatarkastus (pääsuunnittelija)
- esteettömyystarkastus (pääsuunnittelija)
- käyttö-ja huolto -ohje (hankkeeseen ryhtyvä)
Pelastusviranomaiselta on pyydettävä seuraavat katselmukset ennen
rakennuksen käyttöönottoa:
- erityinen palotarkastus
Rakennuttajan tulee osoittaa rakennustyömaan ajaksi autojen ja
koneiden pysäköintipaikat.
Rakennuttajan on nimettävä turvallisuuskoordinaattori
(VnA 205/2009).
Ennen rakennustöiden aloittamista tulee ottaa
yhteyttä
kunnossapitopalvelujen kadunpitoon ja sopia tyämaaliikenteen
järjestämisestä ja yleisten alueiden kunnon tarkastamisesta.
Loppukatselmuksessa tulee olla esittää kadunpidon tarkastuspöytäkirja.
Rakennuksen valmistuessa (käyttöönotto ) tulee olla esittää päivitetty
energiaselvitys ja energiatodistus.
Ennen rakennustyön aloittamista on järjestettävä
Rakennustyöstä on pidettävä tarkastusasiakirjaa
arkistoidaan lupa-asiakirjojen yhteyteen.
Rakennuksesta on laadittava
aloituskokous.
, jonka yhteenveto
käyttö- ja huolto-ohje.
Rakenne-, kw- ja ilmanvaihtosuunnitelmien kokonaisuudesta vastaavat
KIRKKONUMMEN KUNTA
Rakennusvalvonta
Päätökote
Lupatunnus 15 0165-A
29 06 2015
264
Sivu 4
suunnittelijat tulee ilmoittaa viimeistään aloituskokouksessa.
Rakennuksen perustustyön valmistuttua rakentamista ei saa jatkaa
ennen kuin sijaintikatselmus on toimitettu. Mikäli korkeusasemassa tai
muussa sijainnissa on poikettu rakennusluvan mukaisesta sijainnista, ei
rakennustyötä saa jatkaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt muutoksen.
Rakennus ja tontti on varustettava rakennuksen
käyttäturvallisuusmääräysten ja ohjeiden RakMK F2 mukaisesti.
Vesikaton varusteet ja laitteet vesikaton väriin.
Autopaikat on yksiiöidysti merkittävä. Liikuntaesteisille tarkoitetut
pysäköintipaikat on varustettava opastusmerkeillä.
Rakennuksen suunnittelijan ja rakennuttajan on huolehdittava siitä, ettei
asuintilojen radonkaasupitoisuus ylitä terveysviranomaisten
määrittelemiä enimmäispitoisuuksia.
Rakennuksen asemakaavan merkityn sivun ääneneristävyyden
liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB (A).
Rakenteiden rakennusosineen tulee täyttää ääneneristysselvityksessä
esitetyt ääneneristävyyslukuvaatimukset.
Rakennesuunnitelmissa on esitettävä vaatimusten täyttyminen, sekä
vastaavan työnjohtajan on erikseen tarkastettava ja kirjattava
suunnitelmien mukainen toteutus näiltä osin.
Terveydensuojelulain 13 § ilmoitusvelvollisen toiminnanharjoittajan on
tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista tai sen
olennaista muuttamisesta kirjallinen ilmoitus kunnan
terveydensuojeluviranomaiselle (763/1994)
Kirkkonummi 29.06.2015
rakennustarkastaja
Lunastus
5054,20 £
Päätöksen antaminen
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30 .06.2015, jolloin sen katsotaan
tulleen asianosaisten tietoon . Lupapäätöksen viimeinen
oikaisuvaatimuksen jättäpäivä on 14.07.2015.
Rakennustyön aloittaminen
Ilmoitus aloittamisesta voidaan tehdä luvassa määrätyssä
aloituskokouksessa,
muutoin puhelinnumeroon 040-1269259.
Käyttöönotto
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on
katselmuksessa käyttöön hyväksytty.
KIRKKONUMMEN KUNTA
Rakennusvalvonta
Päätösote
Lupatunnus 15-0165-A
29 06 2015
264
Sivu 5
Luvan voimassaolo
Rakennustyö on aloitettava rakennuskohtaisesti 15.07.2018 mennessä
ja saatettava loppuun 15.07.2020 mennessä. Lupa raukeaa mikäli
voimassaoloaikoja ei pidennetä.
OIKAISUVAATIMUS
Päätöksen antopäivä on 30 .06.2015
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamaila
1 mom. )
(MRL 187 §
Päätökseen tyytymättömänä on oikeus saada asia
rakennusvalvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä
kirjallisesti asianomaiselle viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna
päätöksen antopäivästä tätä päivää Iukuun ottamatta.
Oikaisuvaatimusasiakirjaan on liitettävä tämä päätös alkuperäisenä tai
virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus
tiedoksisaannista , mikäli päätös ei ole annettu julkipanon jälkeen.
Jos vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä , itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä , joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen
toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä
. Postiln vaatimus on
jätettävä niin ajoissa , että se ehtii perille vaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa seuraavasti:
Kirkkonummen kunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
PL 20
02401 KIRKKONUMMI
tai sähköisesti [email protected]

Similar documents