UutisAnkkuri 2 2015

Comments

Transcription

UutisAnkkuri 2 2015
Pyhärannan kunta
Pajamäentie 4
23950 PYHÄRANTA
Puh. (02) 8383 400
Kunnantoimisto
avoinna:
ma klo 9 – 17
ti, ke, to klo 9 – 15
pe klo 9 – 14
[email protected]
http://pyharanta.fi
**KUNTA TIEDOTTAA*
Kunnanhallituksen kokousaikataulu 2015
ja kunnanhallituksen pöytäkirjojen
nähtävilläolo
Kunnanhallituksen alustava kokousaikataulu
vuonna 2015: 19.1., 9.2., 9.3., 30.3., 13.4., 4.5.,
25.5., 15.6., 24.8., 14.9., 5.10., 2.11., 23.11. ja
7.12.
Kokoukset pidetään maanantaisin klo 17.00 alkaen kunnanvirastossa kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Tarvittaessa kokousaikataulua ja
kokouspaikkaa muutetaan.
Kunnanhallituksen tarkistettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä kunnanhallituksen kokousta
seuraavana kolmantena kunnanviraston aukiolopäivänä viraston aukioloajan kunnanviraston hallintotoimessa.
Pöytäkirjat julkaistaan nähtävilläolon jälkeen kunnan kotisivuilla ja ne säilytetään siellä kaksi vuotta.
Koululaisten ja opiskelijoiden
kesätyöllistämistuki
Kunnanhallituksen 9.2.2015 tekemän päätöksen mukaan Pyhärannan kunta tukee vuonna 2015 yrityksiä, yrittäjiä ja yhdistyksiä, jotka
tarjoavat kesätyöpaikkoja pyhärantalaisille koululaisille ja opiskelijoille seuraavin
ehdoin:
- työnantaja on yritys, yrittäjä tai yhdistys
- työllistettävä on pyhärantalainen koululainen
tai opiskelija (vakituinen asuinpaikka on Pyhäranta avustuksen hakuhetkellä sekä työllistämisjakson aikana)
- työllistettävä on työn alkaessa täyttänyt 15
vuotta, mutta ei vielä 21 vuotta
- työllistämisjakso on vähintään 1 kuukausi
- työllistämisjakso tulee sijoittaa ajalle 1.5. 30.9.2015
- työnantajalle maksettava avustus on 375 euroa/työllistetty
- palkka työjaksolta tulee olla vähintään 750
euroa
- avustusta ei myönnetä oman perheen eikä
osakeyhtiön osakkaiden perheenjäsenten työllistämiseen. Tukea ei myönnetä oman tai puolison lapsen tai lapsenlapsen työllistämiseen.
Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
- avustusta voidaan myöntää enintään kahden
koululaisen työllistämiseen/työnantaja.
- tukea ei myönnetä, mikäli nuori on samana
kesänä työskennellyt kunnan palveluksessa tai
toisessa tukipaikassa
- tukea ei voida myöntää, jos työpaikkaan saadaan jotakin muuta tukea
- maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla hän ei
voi palkata sijaista kesätyöpaikkatuella
- nuorelle tulee maksaa palkkaa ko. alan työehtosopimuksen mukaisesti.
- mikäli työsuhde ei ala tai keskeytyy, työnantajan tulee välittömästi ilmoittaa siitä Pyhärannan
kuntaan
Työnantajan tulee anoa kesätyöpaikkatukea
kunnanvirastosta ja kunnan kotisivuilta saatavalla lomakkeella 30.4.2015 mennessä. Päätökset tehdään hakemusten saapumisjärjestyksessä
niin kauan, kun varattua määrärahaa on käytössä.
Mikäli työnantaja on hakenut tukea useammalle
työntekijälle, tukea myönnetään saapumisjärjestyksen perusteella vain yhdestä työntekijästä.
Toisen työntekijän osalta tuki myönnetään vain,
mikäli määrärahaa jää jäljelle.
Tuki maksetaan sen jälkeen, kun työnantaja on
toimittanut kuntaan jäljennöksen työsopimuksesta,
työtodistuksesta ja palkkatodistuksesta. Selvitykset tulee toimittaa kuntaan 31.10.2015 mennessä.
Mikäli selvityksiä ei toimiteta määräajassa, tukea
ei makseta.
Lisätietoja: Tiina Peltoniemi p. 044-7383 411
Pyhärannan terveysaseman
sisäilmaongelmat
Terveysaseman toiminta on siirtymässä maaliskuun lopulla väliaikaistiloihin sisäilmaongelmien ja
hajuhaitan vuoksi. Tilaratkaisuja etsitään parhaillaan ja tiedotamme niistä lisää maaliskuun UutisAnkkurissa.
**TEKNINEN TOIMI**
Korjaus- ja energia-avustukset
Korjaus-, ja energia-avustuksia
voi hakea ympärivuotisessa
asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen tai asunnon omistaja. Korjaus-, ja energiaavustuksia myönnetään valtion
varoista seuraaviin toimenpiteisiin.
Kunnan myöntämät avustukset
 vanhusväestön ja vammaisten asuntojen
korjaamiseen sosiaalisin perustein (hakijaruokakunnasta vähintään yksi 65vuotias tai vammainen)

kuntotutkimukseen kosteusvaurioituneisiin
asuinrakennuksiin

tarveharkintaiset pientalojen energiaavustukset (enintään kaksi asuntoa) erinäisiin toimenpiteisiin.
Tarkemmin tietoja avustuksista ja lomakkeista saa
ARAn sivuilta http://www.ara.fi/fiFI/Rahoitus/Avustukset/Kuntien_myontamat_korja
us_ja_energiaavustukset tai kunnan teknisen
toimiston toimistosihteeriltä p. 044 738 3414 tai
rakennustarkastajalta p. 044 738 3417.
Vuoden 2015 avustusten hakuaika päättyy
26.3.2015.
ARAN myöntämät avustukset
 hissien rakentaminen

muu liikuntaesteen poistaminen
Rakennettavien hissien ja liikkumisesteen poistamiseen hakuaika on jatkuva ja niitä tullaan myöntämään käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa. Hakemukset tulee jättää Pyhärannan tekniselle toimistolle.
Korjaustoimenpiteitä ei saa
aloittaa ennen kuin avustuksen myöntämistä koskeva päätös on annettu.
Korjaus-, energia-avustushakemukset toimitetaan
kunnan tekniseen toimistoon, osoite Pyhärannan
kunta, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta tai sähköpostitse osoitteella [email protected]
Yksityisteiden kunnossapitoon myönnettävät avustukset
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle
2015 ovat haettavana.
Hakemukseen tulee liittää
selvitys tiekunnan vuoden
2014 menoista ja tuloista,
jotka tulee ilmoittaa kunnossapidon käyttötilityslomakkeella. Käyttötilityslomake tulee asianmukaisesti allekirjoittaa ja tilintarkastajien hyväksyä.
Lomakkeita saa tekniseltä osastolta tai kunnan
kotisivulta http://www.pyharanta.fi/yksityistiet.
Tiekunnat, jotka ovat vuonna 2014 hakeneet
avustusta, saavat lomakkeet postissa.
Hakemukset tulee toimittaa kunnan tekniselle
osastolle ti 31.3.2015 klo 15 mennessä osoitteella: Pyhärannan tekninen lautakunta, Pajamäentie
4, 23950 Pyhäranta tai sähköpostitse osoitteella
[email protected]
Lisätietoja teknisen osaston toimistosihteeriltä
puh. 044 7383 414 tai rakennustarkastajalta puh.
044 738 3417.
**SOSIAALITOIMI**
Palvelusetelin käyttöönotto Pyhärannassa
Pyhärannan kunnanvaltuusto on
09.02.2015hyväksynyt
palvelusetelin käyttöönoton 1.3.2015 lukien
tehostetussa palveluasumisessa.
Setelin enimmäisarvoksi hyväksyttiin 96 euroa/vuorokausi.
Kunnanvaltuusto hyväksyi palvelusetelin myöntämisen ehdot sisältävän sääntökirjan ja hakuohjeet. Sääntökirjaa noudatetaan 1 3.2015 lukien.
Pyhärannassa tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo määräytyy tulosidonnaisesti. Palveluseteliä käytettäessä kunta ei saa asiakastuloja,
mutta kunnan maksaman palvelusetelin arvo alenee asiakkaan tulojen noustessa.
Palvelusetelin arvoa määriteltäessä tulona otetaan huomioon asiakkaan jatkuvat ja säännölliset
kuukausittaiset nettotulot. Nettotuloilla tarkoitetaan
asiakkaan tuloja säännönmukaisen ennakonpidätyksen ja ennakonkannon mukaisten verojen
vähentämisen jälkeen. Jos kuukausittaiset tulot
vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon
viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Puolison tulot eivät vaikuta palvelusetelin arvoon.
Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on Pyhärannan kunnan asiakkaalleen antama sitoumus,
jonka mukaan kunta maksaa asukkaan tehostetun
palveluasumisen kustannuksia korkeintaan setelin
enimmäisarvon verran. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta palveluseteliin, mutta kunta voi
tarjota asiakkaalle palveluseteliä. Asiakas voi
halutessaan myös kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänelle on järjestettävä vastaavat palvelut
muulla tavoin.
Palveluliikenteen autoa voi hyödyntää myös
isommilla porukoilla (max.15 henkilöä), jos haluatte osallistua erilaisiin tapahtumiin esim. Rauman
suunnalla. Näistä tulee kuitenkin aina neuvotella
kuljettajan kanssa.
Tärkeää on ilmoittaa autonkuljettajalle (puh.
045 773 191 93,) päivää aikaisemmin, jos tarvitset
asiointikuljetusta. Paluuajasta on myös mahdollista neuvotella kuljettajan kanssa, sillä hänen kanssa sovitaan tarkat lähtö/paluu-ajankohdat.
Lisätietoja tarvittaessa; puh. 044 7383 458/ Heidi
Eläkeläisten päivätoiminta
Eri-ikäisten eläkeläisten PÄIVÄTOIMINTA on alkanut taas 11.02.2015 palvelukeskus Ankkurissa,
Retkentie 6 Pyhäranta, joka toinen keskiviikko, klo
10-14.
Seuraava kokoontuminen on 25.02.2015:
klo 10-11 Bingo
Lisätiedot: sosiaalijohtaja Maarit Ketola
p.044-7383 419
Asiointikuljetus
Pyhärannan kunnan
sosiaalitoimi järjestää
yhdessä palveluliikenteen kanssa asiointikuljetuksen Raumalle sekä
Laitilaan (tarvittaessa
myös UuteenkaupunKiin) alla olevan aikataulun
mukaisesti:
MAANANTAI Rohdainen 9.00- Reila- Rauma,
Lähtö takaisin 11.30
TIISTAI Rohdainen 9.00- Ylikylä- Laitila tai Uusikaupunki, (paikka sovitaan kuljettajan kanssa ),
lähtö takaisin n. 11.00
TORSTAI Ihode 9.00-Rauma, Lähtö takaisin
11.30
Kaikilla pyhärantalaisilla on mahdollista käyttää
palveluliikenteen autoa asioidessaan esimerkiksi
kaupassa tai apteekissa. Kuljettajan kanssa on
mahdollista sopia, mihin asiointikuljetusta tarvitsee. Auto hakee asiakkaan kotoa, sekä tuo takaisin.
Kuljetuksesta veloitetaan linja-autotaksan mukainen hinta, ja maksuvälineinä käyvät raha sekä
matkahuollon kortit (Esim. seutulippu). Yllä mainitut päivät ovat sovittuja asiointikuljetus –päiviä, ja
kuljetukset toteutuvat säännöllisesti mikäli ilmoittautuneita löytyy.
Palveluliikenteellä on myös muita sovittuja ajoja,
jonka vuoksi autoa on mahdollista käyttää asiointipalveluun myös muina päivinä. Tämä tulee kuitenkin varmistaa etukäteen autonkuljettajalta.
klo 11-12 Ruokailu
klo 12-14 Katja Törrönen/ Liikunta
Tämän jälkeen päivätoimintaa järjestetään 11.3.
25.3 .8.4 . 22.4. ja kevätjuhla 6.5. Kevään ohjelmassa on mm. erilaisia vierailijoita, laulua, historiaa ja tietysti bingoa!
(11.3. alkaen kokoonnutaan uusissa tiloissa, lisätietoja alla olevasta numerosta sekä seuraavassa
ankkuri-lehdessä.)
Ruokailusta ja kahvista peritään 9 euron maksu.
Tarvittaessa järjestetään myös maksullinen kuljetus. Kevään ruokailuista, kahvista sekä kuljetuksista peritään maksut laskulla, kevään kokoontumiskertojen jälkeen.
Lisätietoa sekä uusien kävijöiden ilmoittautuminen
numeroon: 044 7383 458/Heidi
TERVETULOA KAIKKI MUKAAN!!
**SIVISTYSTOIMI**
Ilmoittautuminen esiopetukseen
Vuonna 2009 syntyneiden Pyhärannassa asuvien lasten huoltajille on lähetetty tiedote esiopetuksen järjestämisestä Pyhärannassa. Elokuussa
2015 alkavaan esikouluun tulee
ilmoittautua 27.2.2015 mennessä lomakkeella, joka on lähetetty tiedotteen mukana. Mikäli
ette ole saaneet lomaketta,
voitte tulostaa sen kunnan kotisivuilta Pyhäranta
/Lomakkeet/Sivistystoimi/Esikoulun esitietolomake
tai pyytää sen sivistystoimesta puh. 044 738 3426
tai 044 738 3432.
Ilmoittautuminen 1. luokalle
Vuonna 2008 syntyneiden oppivelvollisuus alkaa elokuussa 2015. Pyhärannassa asuvien lasten huoltajille
on lähetetty tiedote/ ilmoitus ensisijaisesta koulupaikasta 5.2.2015.
Mikäli ette ole saaneet tiedotetta,
ottakaa yhteyttä sivistystoimenjohtajaan puh. 044 738 3426 tai toimistosihteeriin
puh. 044 738 3432.
**VAPAA-AIKATOIMI**
Vakka-Suomen musiikkiopisto
Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18:30 soi VakkaSuomen musiikkiopiston oppilaiden konsertti Pyhärannan Seurakuntakodissa. Tervetuloa kuulemaan ja kokemaan nuorten innostavaa musisointia!
Kevätlukukauden soitinesittelykonsertit ovat tiistaina 14.4.2015 klo 18:30 Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa ja torstaina 16.4.2015 klo
18:30 Laitilan kaupungintalolla. Tervetuloa tutustumaan soittimiin ja opiskeluun musiikkiopistossa.
siivous- ja kunnostustöitä. Palkattavan nuoren
työtunnit riippuvat esim. kerhoihin /uimakouluihin
osallistuvien lasten määrästä, joten tuntimäärät
eivät ole tässä vielä varmat. Pääosin työtunnit n.
30h/vko. Palkkaus n.10 e /h.
Sinun tulisi olla vähintään 17-vuotias.
Lisäksi etsitään kahta
15-17- vuotiasta kesätyöntekijää kuukaudeksi
kunnanvirastoon toimistotöihin, päivähoitoon tai
vapaa-aikatoimeen. Voit esittää hakemuksessa
oman toiveesi. Palkka 700e/kk, työaika 30h/vko.
Hakulomake on tulostettavissa netistä kohdasta:
Kunnan palvelut ja yhteystiedot/ liikunta/ avoimet
työpaikat.
Uimaopettajaa uimaopetustyöhön rannoillemme ajalle 6.7.-31.7.2015.
Hakemukset toimitettava 31.3.2014 mennessä osoitteella Pyhärannan kunta, vapaa-aikatoimisto, Pajamäentie 4, 23950
Pyhäranta. Lisätietoja
sähköpostitse:
[email protected] tai puhelimitse 044738 3424.
Vapaa-aikatoimen avustukset haettavana
Liikunnan ja nuorison toiminta-avustukset ja
kulttuurin kohdeavustukset ovat haettavissa
31.3.2015 klo 15.00 mennessä. Avustushakemukset tulee toimittaa Pyhärannan vapaaaikatoimistoon, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta,
mistä saa myös tarvittavia hakulomakkeita ja niiden täyttämiseen liittyvää lisätietoja.
Avustuksia koskevat tiedustelut ja neuvonta
vapaa-aikasihteeri
044- 7383 424.
Huom! Nettisivuilta löydät hakijan oppaan sekä
hakijan tarvitseman
lomakkeiston.
Etsivä nuorisotyö tiedottaa!
Avoimet kesätyöpaikat
Vapaa-aikatoimen tuntityöntekijä
Etsitään nuorta ohjaustyöhön leikkikenttätoimintaan ja erilaisiin nuorten kesäkerhoihin. Työhön
sisältyy leiritoimintaa, uimakoulujen apuohjaajan
työtä ja lisäksi muuta mahdollista työtä oman
suuntautuneisuuden ja taitojen mukaan. Kesätyöntekijä tekee myös alueiden hoitoon liittyviä
Jokaisen ammatillista koulutusta vailla olevan alle
25-vuotiaan tulee kevään yhteishaussa hakea
kahteen ammatilliseen tutkintoon johtavaan
koulutukseen.
Hakuvelvoite koskee myös peruspäivärahaa ja
ansiosidonnaista päivärahaa saavia nuoria, sekä
asepalvelusta tai siviilipalvelusta suorittavia
nuoria. Myös työsuhteessa olevat alle 25-vuotiaat
kouluttamattomat
nuoret
ovat
velvoitettuja
hakemaan yhteishaussa.
Yhteishakujen ajan etsivät nuorisotyöntekijät
pitävät kunnissa yhteishakupajoja, joissa sinulla on saatavissa apua yhteishakulomakkeen täyttöön.
Otathan
mukaan
Yhteishakupajalle
todistuksen, jolla haet yhteishaussa!
sen
YHTEISHAKUPAJA 2015 PYHÄRANNASSA:
24.2. klo 12.00 -16.00 vapaa-aikatoimistossa
3.3. klo 10.00 -14.00 kirjastossa, Ihodessa.
Lisätietoja: Katja 044 7383424, Timo 044 7383434
Eläkeikäisten tasapainotunti
La 28.2. klo 11.30-12.15 Rohdaisten salissa
ELÄKEIKÄISTEN (myös nuoremmat saa tulla)
TASAPAINOTUNTI
erilaisia mukavia helppoja pieniä jumppatehtäviä
ikääntyville. Tähtää tasapainoon ja kehon hyvään
hallintaan. Katja vetää.
Ilmoittautumiset viim.to 26.2. 044-738 3424 tai
sähköpostitse [email protected]
Jos vaikka lähtisi liikkumaan………
**LIIKUNNASTA ELIVOIMAA**
Avoin kuntosalitreeni kaikille ti 24.2. ja ke
25.2. klo 9-10.30
Tervetuloa tutustumaan Rohdaisten
kuntosaliin. Tehdään pieni kiertoharjoittelutreeni. Sisäkengät ja liikuntavarusteet mukaan. Ohjaajana: Katja.
Lisätietoja: puh. 044-738 3424.
Avoin kuntosalitreeni ikäihmisille
pe 6.3. klo 9-10.15
Tervetuloa tutustumaan Rohdaisten
kuntosaliin.
Tehdään pieni kiertoharjoittelu
harjoitus. Sisäkengät ja liikuntavarusteet mukaan.
Ohjaajana: Katja.
Lisätietoja: puh. 044-738 3424.
Jumppapallo ja step-lauta treenit
La 28.2. treenataan klo 10-11.15
Rohdaisten salissa kiertoharjoitteluna. Kokonaisvaltaisesti kehoa harjoittava tunti, jossa vuorottelevat
jumppapallolla tehtävät liikkeet ja
step-laudalla sykettä kohottavat
liikkeet.
Tunti sisältää lyhyen alkulämmittelyosuuden ja
monipuolisesti tehokkaita ja hauskoja lihaskuntoja tasapainoliikkeitä, jotka vahvistavat erityisesti
keskivartalolihaksia ja parantavat vartalon hallintaa.
Nyt alkaa naisten ja miesten LAJIRALLI, joka on
tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole vielä löytäneet mieleistään lajia tai liikkuvat terveytensä
kannalta liian vähän. Rennolla fiiliksellä ja hyvällä
mielellä liikuskellaan, verenmaku suussa on turha
tulla mukaan ;-D. Katja ja Timo ohjaavat.
Toimintaa maaliskuun ajan eli yhteensä 1,5 h x 9.
Toimintaan osallistumisen hinta on 10 e. Voit osallistua niihin tunteihin mitkä sinulle sopivat.
Kokoontumiset:
Rohdaisten koulun salissa tiistaisin kello 18.3020.00.
3.3
10.3
17.3
24.3
31.3
Ihoden koulun salissa perjantaisin kello 17.3019.00.
6.3
13.3
20.3
27.3
Lajeina sovellettuna mm. sulkapallo, lentopallo,
salifutis ja nuijasäbä.
HUOMIO!
Ilmoittaudu ryhmään mukaan viimeistään
pe 27.2. puh. 044-738 3424
[email protected]
Kuntopolut
Tervetuloa mukaan tunnille! Katja vetää.
Tunnin hinta 4 e.
Kuntopolkujen kirjausvihkoihin on tullut paljon
kirjauksia vuoden 2014 aikana.
Ilmoittautumiset viim.to 26.2.
tekstiviestillä 044-7383 424 tai
sähköpostitse [email protected]
Onnittelut arvonnassa voittajille.
Ihoden metsästysmaja - Touko Vainio, kahvi +
suklaa Matias Saine, kahvi + suklaa
Kauhianpään lenkki - Pauli Laivo, jäänaskali
Ilveskallion lenkki/Järvenpään laavu - Anna Innola, kahvi + suklaa Eeva-Liisa Laine, kahvi + suklaa
Nihtiön lenkki - Rony Mikola, kahvi + suklaa
Polttila/Varhokylän lenkki - Raili Sainio Urheilusukat x3 Minna Karlund, kahvi + suklaa
Radansuu Kalasalmentie - Tarja Kallioinen Radansuu, kahvi + suklaa
Reilan työväentalo - Kari Topio, Urheilusukat x3
Rohdaisten kuntopolku - Raija Heinonen, kahvi +
suklaa
Rohdaisten pururata - Heli Pöyri, Juomapullo
Santeri Topio, kahvi + suklaa
Saaristola/Veerlan lenkki - Tero Vuorela, jäänaskali Pirkko Toivonen, kahvi + suklaa
Santtion laavu - Airi Siivonen, juomapullo Margit
Mikkonen, kahvi + suklaa
Santtion vapaa-aikatalon postilaatikkorivi - Riitta
Grönroos, kahvi + suklaa
Suomelan lenkki - Tuire Jokinen, kahvi + suklaa
Valkaman ruiskuhuone - Sirpa Kallio, juomapullo
Salla Laurikkala, uimalasit
Lisäksi arvottiin kahdet
käsipainot, jotka menivät
seuraaville: Kaarina Perhe
ja Kaarina Soini.
Palkintosi voit noutaa
vapaa-aikatoimistosta tai sopia toimittamisesta.
timo.turunen(at)pyharanta.fi, 044-7383 434
Eläkeliitto Pyhärannan yhdistys
Tarinatupa tiistaina 24.2. klo 12.00 Lahdenvainion Kaljasmajalla. Salinranta 25 Pyhäranta.
Esitetään Kotiseutuyhdistyksen aikanaan tekemä
filmi pellavan valmistusvaiheista. Jukka Alhoranta
ja Juhani Tanner esiintyvät
myös. Kakkukahvit ja maistellaan ”riivattua” pannaria.
(vapaaehtoinen kahvimaksu)
Mahdollisuus suorittaa myös
yhdistyksen jäsenmaksu.
Maaliskuun kuukausitapaaminen/yhdistyksen
kevätkokous on Nälkloukkan kyläkodissa 17.3.
2015 klo 12.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat. Myös muut ajankohtaiset asiat.
Kyläkodin osoite on Kaukanraitti 24 Pyhäranta.
Kahvitarjoilu, arvontaa. Alueen puheenjohtaja
Anna-Liisa Nuutila on mukana tilaisuudessa.
MSL- luento.
Tarton matka Viroon tehdään 8.-10.6. Matkan
hinta A luokan 2 hengen hytissä 160,00/hlö ja B
luokan 2 hengen hytissä 150,00/hlö ja 180,00 A
luokan 1 henkilön hytissä. Yksityiskohtainen matkaohjelma on kotisivuilla.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Markulle,
p 0440324747.
Tervetuloa kaikkiin tilaisuuksiin
**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset
Yhdistyksen varsinainen
kokous Ihoden Säästöpankin kerhohuoneella
su 8.3.2015 klo 14.00.
Olethan muistanut maksaa
vuoden 2014 jäsenmaksusi!
Kokouksen jälkeen klo 16.00
jäsenille tarkoitettu Hyvinvointi –tilaisuus Ihoden
Säästöpankin kerhohuoneella. Tervetuloa!
Teatteriretki Porin teatteriin ”Eikä yksikään
pelastunut” la 21.3.2015 klo 13.00.
Lähtö Ihoden Säästöpankilta klo 11.30.
Hinta jäsen 20 € /
muut 25 € sisältää
matkan ja lipun.
Paluumatkalla arpajaiset.
Väliaikatarjoilun
jokainen hoitaa itse numerosta 02-6344 830.
Sitovat ilmoittautumiset teatteriin Tuija Ringbomille 050-5525163 tai [email protected]
viimeistään 27.2.2015.
Pyhärannan martat
Vuosikokous ti 24.2. klo 18 srk-kodissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat.
Martat järjestää kaikille avoimen leivontaillan
ti 17.3. klo 17 srk-kodissa.
Leivotaan kakkoa,
limppua ja pitkoa.
Arvontaa. Kahvitarjoilu. Nuorilla oiva mahdollisuus tulla mukaan
oppimaan.
Marttailta askartelun merkeissä ma
25.5. klo 17.30
Rihtniemen leirikeskuksessa.
Ohjelmassa kankaan kovetusta. Mukaan tarvittavista tarvikkeista ilmoitetaan myöhemmin.
Santtioseura
Pyhärannan Myrsky
Perinneillat Santtion Mainingissa jatkuvat keskiviikkona, 25. helmikuuta kello 18.30. Huomatkaa
muuttunut viikonpäivä. Aiheena "Rakentamisen
kerroksia Santtion kylässä". Tervetuloa!
Sääntömääräinen
kevätkokous
to 19.3. klo 18.30
kunnantalolla.
Toivotaan runsasta
osanottoa!
Kahvitarjoilu!
**ILMOITUKSIA**
Nälkloukkan kyläyhdistys
Pyhärannan Puutarha
Avoinna joka päivä klo 9-17.
KYLÄKODISSA TAPAHTUU, Kaukanraitti 24
LASTEN LEIVONTAPIIRI 7.3.2015
klo 12.00Taas leivotaan, tällä
kerralla pipareita. Katsellaan myös jotain kivaa
DVD:tä.
Ilmoittautuminen Tuulalle p. 0440182596
YHTEISLAULUILTA 13.3.2015 klo 18.00Varaslähtö NAISTENPÄIVÄN kunniaksi:
Lauluja, runoja jne. naisille.
Esko ja Lasse säestävät ja
Esko esilaulaa. Vaihdetaan
kirjoja, lehtiä ja tutustutaan
Merihistoriallisen yhdistyksen vuosikirjaan, jossa on
Jarmo Laaksosen artikkeli.
Tulkaa joukolla laulamaan ja keskustelemaan.
JUHLA- JA KOKOUSTILAA VUOKRATTAVANA
Kyläkodissa
Käytettävissä kaikki AV-välineet
Varaukset: Margetta 0505203861
KOTISIVUSTO: googlaamalla: nälkloukka
Tervetuloa toimintaan ja tapahtumiin!
Kansalaisopiston oppilaskunta
Kansalaisopiston oppilaskunnan kokous
Rohdaisten koululla to 12.3.2015 klo 18.00
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä pää
tetään yhdistyksen lakkauttamisesta.
Johtokunta
Tervetuloa!
Ropantie 2, puh. 050 3025 194
**UutisAnkkurin oma nurkkaus**
Kunnan henkilöstölle ja yhdistyksille tiedoksi:
 aineisto tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteella
kunta(at)pyharanta.fi
 teksin tulee olla muotoilematonta ja fonttina Arial 10
SEURAAVA NUMERO ilmestyy la 21.3.2015
Aineistotoimitukset viim. pe 13.3. klo 14.
UutisAnkkuri 2/2015
kokoaja: Tiina Peltoniemi
EDUSKUNTAVAALIT 2015
Suomessa toimitetaan eduskuntavaalit sunnuntaina 19.4.2015
ILMOITUSKORTTI
Väestörekisterikeskus lähettää viimeistään 26.3.2015 jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle, joiden osoite on tiedossa, ilmoituskortin,
jossa on tiedot, minkä äänestysalueen vaaliluetteloon hänet on merkitty
sekä milloin ja missä vaalitoimitus tapahtuu. Ilmoituskorttia voi käyttää
myös lähetekirjeenä ennakkoäänestyksessä.
ENNAKKOÄÄNESTYS
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 8.4.2015 ja
päättyy tiistaina 14.4.2015.
ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA
Ennakkoäänestyspaikkana Pyhärannan kunnassa on toimistohuone
kunnanviraston talon päädyssä (os. Pajamäentie 4). Aukioloaika on:
ke 8.4. ja to 9.4.
pe 10.4.
la 11.4. ja su 12.4.
ma 13.4.
ti 14.4.
klo 9-15
klo 9-14
klo 10-14
klo 9-17
klo 9-15
KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä
kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
KOTIÄÄNESTYKSEEN
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava
siitä kirjallisesti tai puhelimitse p. 044 738 3414 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 7.4.2015 ennen klo 16. Ilmoittautumislomakkeita saa Pyhärannan kunnanvirastosta. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä,
se on mainittava ilmoituksessa.
ILMOITTAUTUMINEN
VAALIPÄIVÄN
ÄÄNESTYS
VAALIPÄIVÄN
ÄÄNESTYSPAIKAT
Eduskuntavaalien vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina
19.4.2015
klo 9-20 äänestysalueittain. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä
äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.
Äänestysalue 001 Ihoden koulu, Ihoden kylätie 27, kuuluvat Ihoden,
Lahdenvainion, Nuuskin, Polttilan ja Varhokylän kylät,
Äänestysalue 002 Reilan koulu, Eemelintie 6, kuuluvat Kaunissaaren,
Kukolan, Nihtiön, Reilan ja Rihtniemen kylät,
Äänestysalue 003 Rohdaisten koulu, Rantatie 5, kuuluvat Hirslahden,
Kauhianpään, Kaukan, Pappilan, Radansuun, Rohdaisten, Santtion,
Valkaman ja Ylikylän kylät.
Pyhärannassa 29.1.2015
PYHÄRANNAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Maaseutuohjelman tukihaut aukeavat huhtikuussa
Ravakan tiedotuskiertue hanketuista
ti 24.2.2015 Laitila,
Ravakan toimistolla, Vihtorinkatu 6 (Vihtorintoria
vastapäätä, keltainen makasiini)
ke 25.2. Mynämäki, kunnan virastotalolla, valtuustosalissa, Keskuskatu 21
ti 3.3. Vehmaa,
Turun seudun Osuuspankin tilat, Vinkkiläntie 17 (?)
to 5.3. Rauman Lappi,
ti 10.3. Pyhäranta,
Kivikylän Palvaamo, Savulaaksontie 121
valtuustosali, Pajamäentie 4
ke 11.3. Uusikaupunki, Kalanti,
to 19.3. Eurajoki,
Nuorisoseurantalo Häähäntie 88
Lounaspata Kaivettulantie 2
Tilaisuudet alkavat klo 18.00, kahvitus klo 17.30
Tule kuulemaan maaseutuohjelman tarjoamista tuista sekä Leader Ravakan
muista maksuttomista neuvontapalveluista.
Onko yhdistykselläsi tarvetta investointeihin tai toiminnan kehittämiseen?
Kiinnostaako kansainvälisyys, voisiko kylälle kehittää uusia palveluja, entä
kulttuuritarjonnan monipuolistaminen tai ympäristön kohentaminen. Ravakka
voi tukea näitä asioita tai neuvoa miten ideoiden kanssa pääsee eteenpäin.
Tilaisuudessa kuulet lyhyet tietoiskut Ravakan toiminnasta ja Ravakan kautta
haettavista hanketuista.
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset
2 päivää ennen tilaisuutta Ulla Kallio 0440 344345 tai [email protected]
Lue lisää maksuttomista palveluistamme:
www.ravakka.fi
Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka
Vihtorinkatu 6, 23800 LAITILA
[email protected]
www.ravakka.fi, www.facebook.com/ravakka
ASKARRUTTAVATKO JÄTEVESIASIAT ?
Paineviemäröinti, suodatus, imeytys, umpisäiliö ym.ym. Oletko perillä jätevesijärjestelmistä?
Kaipaatko tietoa edellä mainituista asioista?
Älä turhaan mieti, voit ottaa yhteyttä meihin, olemme vuosia asioiden parissa toimineita pyhärantalaisia yrittäjiä. Toimintaamme kuuluu erilaisten jätevesijärjestelmien suunnittelua, laitteistojen toimitusta, asennusta ja huoltoa, unohtamatta muuta kiinteistöjen piha- ja rakennusten perustuskaivuuta. Suoritamme myös energiapuun hakkuuta.
Kuuluu kiinteistösi sitten paineviemäriverkoston piiriin tai käsitteletkö jätevetesi itse, aina löytyy
ratkaisu ongelmaan.
Hoidamme työn vaikka ”avaimet käteen ” periaatteella.
Imeytykseen, suodatukseen ja umpitankkiratkaisuun käytämme tunnettuja laitevalmistajia.
Paineviemäriin on meillä tarjota tunnettu ja paljon käytetty LINING kiinteistöpumppaamo.
Saat kauttamme suunnitteluapua vaikka paikanpäällä, hoidamme asennuksen, laitetoimituksen,
tarvittavat muut materiaalit sekä käyttöönoton ja mikä tärkeintä, kauttamme saat myös huolto- ja
korjauspalvelun. Ja koska kaikki laitteet, varsinkin jäteveden kanssa tekemisissä olevat, tarvitsevat
ajoittain puhdistusta ja huoltoa voit tehdä kanssamme vaikka huoltosopimuksen.
Koska olemme paikallisia yrittäjiä niin apukin löytyy mahdollisissa ongelmatilanteissa läheltä.
Ota rohkeasti yhteyttä niin mietitään ratkaisu jäteveden käsittelyyn tai muuhun kiinteistöäsi koskevaan piha- tai maanrakennustarpeeseen.
Seuraa ilmoittelua, järjestämme kevään aikana Pyhärannassa paineviemärin toiminta-alueella
LINING-kiinteistöpumppaamo esittelytilaisuuden.
KONEURAKOINTI JUHANI URPOLAHTI
JUHANI URPOLAHTI
MYLLYPERKONTIE 2, 27320 IHODE
0400 591551
[email protected]
www.koneurakointijuhaniurpolahti.fi
JUKKA SAARINEN KY
KAI SAARINEN
SAARISTOLANTIE 13, 27320 IHODE
0400 920093 [email protected]
**YRITYSESITTELYJÄ**
Huomio pyhärantalaiset yrittäjät!
Haluatko esitellä yritystäsi UutisAnkkurissa? Jos haluat laatia vastaavanlaisen
esittelyn yrityksestäsi, ota yhteyttä Tiina Peltoniemeen p. 044-7383 411 tai
[email protected] .