Pöytäkirja PDF-muodossa

Comments

Transcription

Pöytäkirja PDF-muodossa
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Ympäristönsuojelujaosto
04.03.2015
AIKA
04.03.2015 klo 16:30 - 17:58
PAIKKA
Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone
2/2015
1(17)
KÄSITELLYT ASIAT
§
Otsikko
Sivu
13
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3
14
Pöytäkirjan tarkastus
4
15
Työjärjestyksen hyväksyminen
5
16
Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa,
6
Haapavuori, Mänttä-Vilppula
17
Ympäristölupamääräysten tarkistaminen,
7
Pohjois-Hämeen Betoni, Mänttä-Vilppula
18
Lausunto "Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
8
määrittäminen ja turvaaminen metsien käytössä"
-ohjeluonnoksesta
19
Nitraattiasetuksen mukaiset valvontailmoitukset /
10
Mänttä-Vilppula
20
Nitraattiasetuksen mukaiset valvontailmoitukset / Keuruu
11
21
Viranhaltijalausunnot
12
22
Viranhaltijapäätökset
13
23
Ilmoitusasiat
14
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Ympäristönsuojelujaosto
2/2015
2(17)
04.03.2015
OSALLISTUJAT
LÄSNÄ
POISSA
Nimi
Tehtävä
Lisätiedot
Kukkamo Helena
jäsen
poistui klo
17:50
Niittymäki Antti
Pihlainen Jouko
Pirttijärvi Mirja
Vuolle-Apiala Kastehelmi
Lahtinen-Joensalmi Taina
Jokinen Helena
Raivio Minna
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
esittelijä
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
Vaissi Juho
Kaup.hall edustaja
ALLEKIRJOITUKSET
puheenjohtaja
Antti Niittymäki
KÄSITELLYT ASIAT
§:t 13 - 23
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Keuruulla, maaliskuun 4. päivänä 2015
Helena Kukkamo
pöytäkirjanpitäjä
Minna Raivio
Kastehelmi Vuolle-Apiala
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on nähtävillä Keuruun kaupungintalon yhteispalvelupisteessä
sekä Mänttä-Vilppulan kaupungintalon neuvonnassa 11.3.2015 klo 10 - 14.
Pöytäkirja on luettavissa myös Keuruun kaupungin internet-sivuilta.
Minna Raivio
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Ympäristönsuojelujaosto
§ 13
2/2015
04.03.2015
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
YMPJAOST 04.03.2015 § 13
Päätösehdotus:
Ympäristönsuojelusihteeri Taina Lahtinen-Joensalmi
Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3(17)
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Ympäristönsuojelujaosto
§ 14
2/2015
4(17)
04.03.2015
Pöytäkirjan tarkastus
YMPJAOST 04.03.2015 § 14
Tammikuun 28. päivänä 2015 tehdyn päätöksen mukaisesti
pöytäkijan tarkastuksen suorittavat Keurusselän
ympäristönsuojelujaoston jäsenet aakkosjärjestyksessä, kaksi
kerrallaan.
Pöytäkirjan tarkastus on toimitettava kokouksessa laaditun
pöytäkirjan antamispäivään mennessä.
Päätösten antamispäivä on 11.3.2015.
Päätösehdotus:
ympäristönsuojelusihteeri Taina Lahtinen-Joensalmi
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kastehelmi Vuolle-Apiala ja
Helena Kukkamo.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Pöytäkirjan tarkastajiksi hyväksyttiin Kastehelmi Vuolle-Apiala ja
Jouko Pihlainen.
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Ympäristönsuojelujaosto
§ 15
2/2015
04.03.2015
Työjärjestyksen hyväksyminen
YMPJAOST 04.03.2015 § 15
Päätösehdotus:
ympäristönsuojelusihteeri Taina Lahtinen-Joensalmi
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
5(17)
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Ympäristönsuojelujaosto
§ 16
2/2015
6(17)
04.03.2015
Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa, Haapavuori, Mänttä-Vilppula
264/11.01.00/2014
YMPJAOST 04.03.2015 § 16
Markku Seppälä hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kallion louhintaan ja murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella tilalle Haapavuori (508-401-8-68) Mänttä-Vilppula.
Lupahakemuksesta on kuulutettu Mänttä-Vilppulan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 19.11 - 18.12.2014. Kuulutusaikana saapui yksi
muistutus.
Valmistelija vs. ympäristönsuojelusihteeri Helena Jokinen
Päätösehdotus
vs. ympäristönsuojelusihteeri Helena Jokinen
Keurusselän ympäristönsuojelujaosto myöntää liitteen mukaisen ympäristöluvan Markku Seppälälle. Toiminta voidaan aloittaa lupapäätöksen saatua lainvoiman.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
Liite 1
Pöytäkirjan tarkastajat:
Seppälä ympäristölupa Haapavuori 2015
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Ympäristönsuojelujaosto
§ 17
2/2015
7(17)
04.03.2015
Ympäristölupamääräysten tarkistaminen, Pohjois-Hämeen Betoni, Mänttä-Vilppula
256/11.01.00/2014
YMPJAOST 04.03.2015 § 17
Pohjois-Hämeen Betoni Oy on toimittanut 31.10.2014
ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupahakemuksen
betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristölupamääräysten
tarkistamiseksi. Voimassa olevan ympäristöluvan on myöntänyt
Mäntän kaupungin ympäristölautakunta 20.9.2004. Hakemus on
kuulutettu Mänttä-Vilppulan kaupungin ilmoitustaululla 6.10 4.11.2014 ja naapurikiinteistöjen omistajille on lähetetty
erityistiedoksiannot. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai
mielipiteitä.
Ympäristölupamääräykset on ajantasaistettu vastaamaan nykyisen
lainsäädännön vaatimuksia. Lisäksi lupamääräyksissä on asetettu
määräaikoja mm. käytöstä poistetun maanalaisen öljysäiliön puhdistamiselle ja tarkastamiselle (31.8.2015 mennessä), säiliön maasta
poistamiselle (31.10.2015 mennessä) sekä kirjallisen suunnitelman
toimittamiselle pohjapadon rakentamispaikasta, rakenteesta ja rakentamisaikataulusta (31.5.2015 mennessä) sekä itse pohjapadon
rakentamiselle (31.8.2015 mennessä).
Valmistelija vs. ympäristönsuojelusihteeri Helena Jokinen
Päätösehdotus
vs. ympäristönsuojelusihteeri Helena Jokinen
Keurusselän ympäristönsuojelujaosto myöntää liitteen mukaisen ympäristölupapäätöksen Pohjois-Hämeen Betoni Oy:n ympäristöluvan
lupamääräysten tarkistamisesta. Sijoituspaikan osalta Mäntän kaupungin ympäristölautakunnan 20.9.2004 myöntämä ympäristölupa
jää voimaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
Liite 2
Pöytäkirjan tarkastajat:
Päätös_Pohjois-Hämeen Betoni
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Ympäristönsuojelujaosto
§ 18
2/2015
8(17)
04.03.2015
Lausunto "Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittäminen ja
turvaaminen metsien käytössä" -ohjeluonnoksesta
30/11.01.04/2015
YMPJAOST 04.03.2015 § 18
Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö uudistavat
parhaillaan vuodelta 2004 peräisin olevaa liito-oravaohjetta. Ohje
koskee luonnonsuojelulain ja EU:n luontodirektiivin säännösten huomioon ottamista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittelyssä, rajaamisessa ja metsän käsittelyssä. Ympäristöministeriö pyytää ohjeluonnoksesta lausuntoja 18.3.2015 mennessä.
Ajan tasalle saatettavan ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää viranomaisten toimintaa ja käytäntöjä. Lisäksi tavoitteena on edelleen parantaa viranomaisten yhteistyötä sekä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevaa tiedonvaihtoa. Sekä luonnonsuojelulaissa
että metsälaissa on säädetty viranomaisten toiminnasta silloin, kun
metsänkäyttöilmoitus koskee tiedossa olevaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.
Lausunnon valmisteluun on osallistunut Keurusselän ympäristönsuojelujaoston varapuheenjohtaja Jouko Pihlainen.
Valmistelija vs. ympäristönsuojelusihteeri Helena Jokinen, puh. 050
5622734.
Päätösehdotus
Vs. ympäristönsuojelusihteeri Jokinen
Lausuntonaan Keurusselän ympäristönsuojelujaosto toteaa liito-oravaohjeen luonnoksesta seuraavaa:
Uudessa ohjeessa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajausten ohjeistusta tulisi muuttaa siten, että rajaus mahdollistaisi todellisuudessakin liito-oravan elinolojen säilymisen. Faktaa on, ettei
liito-orava liian avonaisessa maastossa viihdy ja tarvitsee pesäpuun
ja levähdyspaikkojen lisäksi riittävästi ravintopuita. Tehtyjen tutkimusten perusteella harvennushakkuissa liito-orava säilyy rajatulla lisääntymis- ja levähdyspaikalla selvästi varmemmin kuin jos
suojelualue rajautuu avohakkuualueeseen.
Nykyiset rajauspäätökset eivät usein varsinkaan avohakkuualueilla
ole liito-oravan elinolojen säilymiseksi riittäviä. Usein hakkuut ovat
hävittäneet joko liito-oravan kulkuyhteydet tai ravinto- ja suojapuut.
Rajauspäätösten tekemisessä tulisi ottaa rajattujen metrimäärien tai
puumäärien lisäksi todelliset selviytymismahdollisuudet huomioon
esimerkiksi avohakkuualueella rajauksen tulee olla merkittävästi laajempi kuin harvennushakkuukohteessa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Ympäristönsuojelujaosto
§ 18
2/2015
9(17)
04.03.2015
Lisääntymispaikan koko pitäisi olla vähintään 0,2 ha ja sen lähistöllä
pitää olla isoja kuusia suojapuiksi ja leppiä, haapoja sekä pihlajia
ruokailupuiksi. Mänty ei ole liito-oravalle tärkeä. Liito-oravan suojelemisen lisäksi rajauspäätöksillä suojellaan arvokkaita vanhoja haapoja ja lahopuita. Kyseisillä puilla ei ole taloudellista merkitystä, mutta
suuri merkitys biodiversiteetille.
Kuten ohjeluonnoksessa on mainittu lisääntymis- ja levähdyspaikan
käsitteeseen luetaan myös niiden välittömässä läheisyydessä olevat
suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. Tämä määritelmä tulisi ottaa käytännön ohjenuoraksi rajauspäätöksiä laadittaessa.
Uuden kirjallisen ohjeen lisäksi tulisi kiinnittää huomiota, että eri ELY
-keskusten alueella ohjetta niin viranomaisten kuin hakkuita suorittavien osalta tulkittaisiin aina samalla tavalla. Viime vuosina tehdyissä
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilymisestä tehdyissä
tutkimuksissa on osoitettu, että rajauspäätösten lopulliset pinta-alat
ovat vaihdelleet merkittävästi eri ELY-keskusten välillä. Yleisesti liito-oravan suojelun parantamiseksi tulisi myös metsänomistajien tietoisuutta lisätä itse liito-oravista sekä lainsäädännöstä.
Lisäksi ohjeessa tulisi painottaa milloin rajauspäätöksiä tulee tehdä.
Todellisten havaintojen tekemiseksi liito-orava katselmuksia ei tule
tehdä kuin keväällä ja kesällä. Muina vuodenaikoina papanoita löytyy huonosti tai ei ollenkaan vaikka liito-oravia alueella asustelisikin.
Huomionarvoista ohjeluonnoksessa on maininta, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoilla ei tehdä uudistushakkuita ja tämä
toivotaan tosiaan jalkautuvan myös käytäntöön.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Ympäristönsuojelujaosto
§ 19
2/2015
10(17)
04.03.2015
Nitraattiasetuksen mukaiset valvontailmoitukset / Mänttä-Vilppula
YMPJAOST 04.03.2015 § 19
vs. ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut nitraattiasetuksen
(931/2000) mukaisen valvontailmoituksen.
Veljekset Välikoski Oy, Vilppula. Lannan patterointi, 350 m3
Loukkusuo, peruslohko 506-00077-27
Valmistelija vs. ympäristönsuojelusihteeri Helena Jokinen
Päätösehdotus
vs. ympäristönsuojelusihteeri Helena Jokinen
Keurusselän ympäristönsuojelujaosto merkitsee valvontailmoituksen
tietoonsa saaduksi.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Ympäristönsuojelujaosto
§ 20
2/2015
11(17)
04.03.2015
Nitraattiasetuksen mukaiset valvontailmoitukset / Keuruu
4/11.01.00/2015
YMPJAOST 04.03.2015 § 20
Ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut seuraavat nitraattiasetuksen (VNA 931/2000) mukaiset valvontailmoitukset:
Petri Niemelä
Korkatintie 71
42700 Keuruu
lannan patterointi (80 - 100 m3, 1 kpl)
- työtekniset ja -hygieeniset syyt
- peltolohko Mannila 3 249-00931-61
Matti Raiski
Oulukuja 6
63700 Ähtäri
lannan patterointi (300 m3, 2 kpl)
- työtekniset syyt
- peltolohko Mökkelipelto 249-01838-95
tilalla Raiskinmäki RN:o 249-407-10-20
Tommi Matomäki
Mäkikyläntie 529
42910 Pihlajavesi
lannan patterointi (250 m3, 2 kpl)
- työtekniset syyt
- peltolohkot Kallioportinpelto 249-01228-67
ja Kolmiopelto 249-01229-68 tilalla Pohjola
RN:o 249-407-1-108
Irja Järvenpää-Ryymin lannan patterointi (200 m3, 2 kpl)
Hautalantie 310
- työtekniset syyt
42520 Asunta
- peltolohko Peräkytö 249-04271-06 tilalla
Kyöpeli RN:o 249-410-10-112
Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Taina Lahtinen-Joensalmi,
puh. 040 587 2229.
Päätösehdotus
Ympäristönsuojelusihteeri Lahtinen-Joensalmi
Keurusselän ympäristönsuojelujaosto merkitsee käsitellyt nitraattiasetuksen mukaiset valvontailmoitukset tietoonsa saaduiksi.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Ympäristönsuojelujaosto
§ 21
2/2015
12(17)
04.03.2015
Viranhaltijalausunnot
YMPJAOST 04.03.2015 § 21
vs. ympäristönsuojelusihteeri Helena Jokinen:
Lausunto 9.2.2015: Mänttä-Vilppulan 1. kaupunginosan korttelialueen 167 osaa ja katualuetta koskeva asemakaavamuutosluonnos.
Päätösehdotus
vs. ympäristönsuojelusihteeri Jokinen
Keurusselän ympäristönsuojelujaosto merkitsee viranhaltijalausunnot tietoonsa saaduiksi.
Päätös
Viranhaltijapäätökset merkittiin tietoon saaduksi.
Liitteet
Liite 3
Pöytäkirjan tarkastajat:
Korttelialueen 167 osa
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Ympäristönsuojelujaosto
§ 22
2/2015
13(17)
04.03.2015
Viranhaltijapäätökset
YMPJAOST 04.03.2015 § 22
ympäristönsuojelusihteeri vs. Helena Jokinen
25.2.2015 Päätös hakemukseen kiinteistön vapauttamiseksi
velvollisuudesta liittyä vesihuoltoliikelaitoksen (nyk.
Mäntän Kaukolämpö Oy) viemäriverkostoon. Maija-Liisa
Rautio, kiinteistöt 508-405-9-333 ja 508-405-9-396,
Kivipolku 15, Kolho Vapautus viemäriverkostoon
liittymisvelvollisuudesta myönnetään nykyisen
jätevesijärjestelmän käyttöiän ajaksi.
25.2.2015 Päätös hakemukseen kiinteistön vapauttamiseksi
velvollisuudesta liittyä vesihuoltoliikelaitoksen (nyk.
Mäntän Kaukolämpö Oy) vesijohto- ja viemäriverkostoon. Marko Kivinen, kiinteistö 508-401-3-377,
Väinöläntie 74, 35700 Vilppula. Kiinteistölle myönnetään
vapautus vesijohtoverkostoon liittymisestä, mutta ei
viemäriverkostoon liittymisestä.
25.2.2015 Päätös hakemukseen kiinteistön vapauttamiseksi
velvollisuudesta liittyä vesihuoltoliikelaitoksen (nyk.
Mäntän Kaukolämpö Oy) vesijohto- ja viemäriverkostoon. Annikki Eeva Pehkonen, kiinteistö 508-401-3-401,
Tupalantie 60, 35700 Vilppula. Kiinteistölle myönnetään
vapautus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä
toistaiseksi.
Päätösehdotus
ympäristönsuojelusihteeri vs. Helena Jokinen
Keurusselän ympäristönsuojelujaosto merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saaduiksi.
Päätös
Viranhaltijapäätökset merkittiin tietoon saaduksi.
Liitteet
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Pöytäkirjan tarkastajat:
vapautusasian päätös_Pehkonen Annikki
viemäriverkostoon vapautus_Maija Liisa Rautio_päätös
viemäriverkostoon vapautus_Marko Kivinen_päätös
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Ympäristönsuojelujaosto
§ 23
2/2015
04.03.2015
Ilmoitusasiat
YMPJAOST 04.03.2015 § 23
Merkitään tiedoksi:
Saapunut posti
Päätösehdotus:
ympäristönsuojelusihteeri Taina Lahtinen-Joensalmi
Posti merkitään tietoon saaduksi.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Saapunut posti merkittiin tietoon saaduksi.
14(17)
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
2/2015
15(17)
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät
13 - 15, 18 - 23
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
13 - 15
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:
Aika:
Keskiviikkona 11.3.2015 klo 10 - 14
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pykälät
Oikaisuvaatimusoikeus:
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Keurusselän
ympäristönsuojelujaosto
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: [email protected]
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15
Oikaisuvaatimusaika:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on anettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan
asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
2/2015
16(17)
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 /vaihde
faksi 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.haoikeus.fi
aukioloaika ma-pe klo 8.00 – 16.15
Muu valitusviranomainen, valitusaika 30 päivää
Pykälät
16 - 17
Valitusviranomainen
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43 4. krs 65101 Vaasa
Kirjaamo 029 56 42780
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asiaosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen tiedot voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
2/2015
17(17)
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Lisätietoja
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä Tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/193) mukaisen
oikeudenkäyntimaksun.
Pöytäkirjan tarkastajat: