Henkilötietolain mukainen seloste

Comments

Transcription

Henkilötietolain mukainen seloste
VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO
Rekisteriseloste
71/020/14
HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERISELOSTE
(Henkilötietolaki 22.4.1999/523, 10 §)
1. Henkilörekisterin sisältävän tietojärjestelmän nimi
Uljas (ulosoton tietojärjestelmä)
2. Henkilörekisterin sisältävän tietojärjestelmän rekisterinpitäjä ja vastuutaho
Ulosottorekisteriä pitävät paikalliset ulosottoviranomaiset yhdessä. Tiedot tallettanut
ulosottoviranomainen vastaa tallettamiensa tietojen virheettömyydestä sekä tallettamisen ja
käytön laillisuudesta omien tehtäviensä hoidossa. Ulosottovirastojen yhteystiedot löytyvät
ulosoton internet-sivuilta osoitteesta www.oikeus.fi.
Valtakunnanvoudinvirasto huolehtii rekisterin yleisestä ylläpidosta ja kehittämisestä sekä
antaa määräyksiä tietojen teknisestä tallettamis- ja käsittelytavasta.
Yhteystiedot: Kauppiaskatu 1, PL 330, 20101 TURKU
Asiointisähköposti: [email protected]
3. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus
Ulosottorekisteriä pidetään ja käytetään ulosottoviranomaisille kuuluvien tehtävien
suorittamista varten. Ulosottoviranomaisten tehtäviin kuuluu laiminlyödyn maksuvelvoitteen
ja muun ulosottokaaressa (15.6.2007/705) tarkoitetun velvoitteen täytäntöönpano.
4. Rekisteröidyt henkilöryhmät ja niihin liittyvät tiedot
Ulosoton tietojärjestelmän henkilörekisteriin voidaan tallentaa seuraavien henkilöryhmien
tietoja:
1. Velallinen
2. Hakija ja asiamies
3. Maksukiellon saaja
4. Luottotietojen vastaanottaja
5. Muu ulosoton asiakas
Alla on kuvattu, mitä tietoja eri henkilöryhmistä voidaan tallettaa ulosoton tietojärjestelmän
henkilörekisteriin. Kaikki tiedot eivät ole pakollisia, joten niitä ei välttämättä ole kaikilla
rekisteröidyillä henkilöillä (esimerkiksi juridisesta ja luonnollisesta henkilöstä saatetaan
tallettaa eri tietoja).
2
1. Velallinen
-Perustiedot: Henkilötunnus, y-tunnus, järjestelmän luoma henkilönumero,
syntymäaika, kuolinpäivämäärä, sukupuoli, kieli, kansallisuus, nimi, etunimet, yrityksen
nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, velallisen vastuuhenkilö, yhteystietojen
luovutuskielto -tieto
-Osoitetiedot
-Tilinumerotiedot
-Lisätiedot: Lisätiedon laji (ammatti, holhooja, huollettavat, konkurssipesänhoitaja,
kuolinpesänhoitaja, omaisuus, puhelinnumero, sekalainen lisätieto, siviilisääty, tilikausi,
verottajan ilmoittama työnantaja, yhtiömuoto, verottajan ilmoittama lainatieto,
verottajan ilmoittama asianhoitaja, poissaolo, edunvalvonta, luottotietojen peruutukset,
työturva), lisätietoteksti
-Omaisuus: Omistusosuus, omaisuuden laji, omaisuuden tarkenne ja sijainti, tietolähde
-Vastuut: ulosottovirasto, velallisen vastuuhenkilön nimi, ajanjakso.
-Vireilläolojaksot ja niiden päättymisen syyt
-Rekisterikyselyt
-Muut velallisselvitystiedot
-Yksinkertainen ulosottoselvitys
-Velallisen maksutapahtumat
-Velallista koskevat toimenpiteet
-Luottotietotoiminnan harjoittajalle välitetyt tiedot
2. Hakija ja asiamies
-Perustiedot: henkilötunnus, y-tunnus, järjestelmän luoma henkilönumero, sähköisen
hakijan tai asiamiehen tunnus, syntymäaika, sukupuoli, kieli, kansallisuus, nimi,
etunimet, yrityksen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteystietojen
luovutuskielto –tieto
-Osoitetiedot
-Tilinumerotiedot
-Lisätiedot: peritäänkö henkilöltä ulosottomaksuja, peritäänkö henkilön asiat loppuun,
käyttääkö henkilö nettotilitystä, verkkolaskuosoite.
-Tietojärjestelmähakijan tai –asiamiehen sähköiseen hakemiseen liittyviä tietoja.
3. Maksukiellon saaja
-Perustiedot: henkilötunnus, y-tunnus, järjestelmän luoma henkilönumero, syntymäaika,
sukupuoli, kieli, kansallisuus, nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteystietojen
luovutuskielto –tieto.
-Osoitetiedot
-Lisätiedot
4. Luottotietojen vastaanottaja
-Perustiedot: y-tunnus, järjestelmän luoma henkilönumero, kieli, nimi, puhelinnumero,
sähköpostiosoite
-Osoitetiedot
5. Muu ulosoton asiakas
Perustiedot: henkilötunnus, y-tunnus, järjestelmän luoma henkilönumero, syntymäaika,
sukupuoli, kieli, kansallisuus, nimi, etunimet, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
yhteystietojen luovutuskielto –tieto.
-Osoitetiedot
-Tilinumerotiedot
3
5. Tietojen säännönmukainen luovutus
Luottotietotoiminnan
harjoittajille
luovutetaan
luottotietotoiminnassa
tarpeelliset
asianhallintatiedot niistä ulosottoasioista, joista on annettu ulosottokaaren 3 luvun 95 §:n 1
momentissa tarkoitettu varattomuusestetodistus tai 3 luvun 107 §:ssä tarkoitettu suppean
ulosoton estetodistus. Lisäksi luottotietotoiminnan harjoittajille luovutetaan tietoja
pitkäkestoisesta ulosotosta.
Verohallinnolle luovutetaan päivittäin tietoja velallisten omaisuuden ulosmittauksista.
Ulosottoasioiden asianosaisille luovutetaan vuosittain ulosottokaaren mukainen
määräaikaisilmoitus (asetus ulosottomenettelystä 9 §) sekä erikseen pyydettäessä
asianosaisjulkisia todistuksia (ulosottokaari 1 luku 34 §).
Jokaisella on oikeus saada paikalliselta ulosottoviranomaiselta nimeämäänsä henkilöä
ulosottoasian vastaajana koskeva todistus ulosottorekisteristä (ulosottokaari 1 luku 31 §).
Viranomaisille ja muille julkista tehtävää hoitaville luovutetaan tehtäviensä hoitamiseksi
tarpeellisia tietoja salassapitosäännösten estämättä (ulosottokaari 1 luku 33 §).
Tilastokeskukselle luovutetaan tilastojen laatimisen kannalta välttämättömiä henkilötietoja
(tilastolaki 15 §). Kansallisarkistoon luovutetaan pysyvästi säilytettäviä tietoja siten kuin
arkistolaitos erikseen määrää (arkistolaki 14 §).
Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikölle luovutetaan tietoja ilmiöselvitysten ja
velvoitteidenhoitoselvitysten laatimista varten (laki harmaan talouden selvitysyksiköstä 4 § ja
5§).
Ulosottorekisterin tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
6. Rekisterin suojausperiaatteet
Käyttöoikeudet ja niiden hallinta
Kihlakunnanvoudit,
heidän
alaisensa
virkamiehet
sekä
oikeusministeriön
ja
Valtakunnanvoudinviraston asianomaiset virkamiehet saavat käsitellä ulosottoasiassa tai
ulosoton hallintoasiassa ulosottojärjestelmään talletettuja tietoja.
Ulosottoviraston päällikkö vastaa käyttöoikeuksista ja niiden jakamisesta henkilöstölle
ulosottovirastossaan. Käyttöoikeushallinta on teknisesti keskitetty oikeushallinnon yhteiseen
hakemistopalveluun, jonka käyttöoikeudet ovat rajoitetut. Henkilöiden tietoja pääsee
tallentamaan ja päivittämään vain vastaava ulosottovirasto. Järjestelmään jää tieto
toimenpiteen tallettajasta.
Tietoliikenne
Tietojärjestelmän tietoliikenne
tietoliikenneverkossa.
kulkee
oikeushallinnon
suojatussa
ja
suljetussa
Laitteet (työasemat, palvelimet)
Työasemat sijaitsevat yleisöltä suljetuissa tiloissa ja ne on suojattu käyttäjätunnuksilla ja
salasanoilla. Tietojärjestelmän palvelimet ja massamuistit ovat käyttöpalvelutoimittajan
tiloissa asianmukaisesti suojattuina.

Similar documents