Kaavakartta

Comments

Transcription

Kaavakartta
Asemakaavamääräykset ja -merkinnät:
HYVÄKSYTTÄVÄ KAAVA
2
e=0.5
mb1ap/70m 2
28
pp
2
II
5P
LEMSANPUISTO
3
LH-1
7
vy4m
50
1
ek-2
1as
1ap/70m2
5
554
KT
13
21
3
u
Osa-alueen raja.
72
6t
RT
NO
a2
TU
KA
ON
AM
41
37 42
10
3
a2
4
+23.8
5
tk
i
a2
III1
8
+16.3
+19.9
23
38
24
KATU
VAINIO
3
1 I
t
i
Pihat
Rakennusluvan yhteydessä esitetään pihasuunnitelma ja
tontin tasaussuunnitelma, jossa esitetään mm. tontin
liittyminen katu- ja poistoalueisiin, istutukset,
valaistussuunnitelma ja pintamateriaalit.
Rakennusala.
a2
A11905
Pysäköintialueet ja niille johtavat ajoreitit, jalankululle
varatut kulkureitit viheralueet ja rakennukset erotetaan
toisistaan välittävillä materiaaleilla esim. luonnonkivi
kiveyksin.
Merkinnällä varustetulla alueella saa rakentaa maanalaisia
tai enintään kaksikerroksisia autokatoksia ja -talleja
rakennusoikeuden sitä estämättä.
A125
a3
Pysäköintitalon rakennusala, jolle saa rakentaa
pysäköintitasoja rakennusoikeuden sitä estämättä.
u
Uloke.
Jätehuoltotilat sijoitetaan lukittaviin huonetiloihin joko
pysäköintirakennukseen tai tontin muiden rakennusten
pohjakerroksiin liittyen.
A2001
Sadevedet ohjataan katoilta ja pinnoitetuilta pihaosuuksilta
hallitusti kunnalliseen sadevesijärjestelmään.
0
Asemakaavan muutos koskee:
Rauman kaupungin
5. kaupunginosan
korttelia 554.
Istutettava alueen osa.
1pp/80m2
1
AARNING
ONKATU
o
A163
1ap/50m2
100m
6779237
22473412
22473242
80
t
1
12
A16608
A17504
Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Rauman kaupungin
5. kaupunginosan
kortteli 554.
Merkintä osoittaa sen tontinrajan osan, joka on aidattava
yhden metrin korkuisella aidalla tai istutuksilla.
A15905
13
20
Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti
on rakennettava yksi säältä suojattu polkupyörien säilytystä
palveleva pyöräpaikka.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää.
A159
1
60
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.
II
19
12
40
+19.9
A15007
9
2:5
20
A108
4
15
6779237
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
518
t
t
4
2
100
II
A134
3
13
14
23
A100
Pysäköintirakennus
Pysäköintirakennuksen julkisivujen tulee toteutukseltaan
vastata toimistotalon julkisivujen laatutasoa. Erityisesti
Vuorikadulle ja Vetiskonpuistoon antavat julkisivut tulee
toteuttaa rapattuina tai punatiilipintaisina.
7
II
2
13
Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä
alueella saadaan käyttää myymälätiloja varten.
10.6
2
6
m1800
Mainoslaitteet
Mahdolliset valomainokset ja muut mainoslaitteet tulee
sijoittaa julkisivun räystäslinjan alapuolelle.
13
VETISKONPUISTO
t
II
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kaupungin- tai kunnanosan numero.
VP
2
7
6820
5P
43
1
A096
A113
44
8.9
1
Korttelin numero.
A11904
35
pp40
Väritys
Kun julkisivumateriaalina on rappaus, julkisivujen
päävärinä tulee käyttää vaaleata sävyä. Täydentävissä
rakennusosissa ja julkisivusommitteluun liittyvissä
pienemmissä julkisivuosissa saa ja on suositeltavaa
käyttää tummia värisävyjä.
t
33 12
36
554
17
18
VETISKONPUISTO 34 39
III
9
8
16
5
VP
A093
6
520
5P
+23.8
6
i
7
I
20
t
2
5
i
73
Katto ja julkisivut
Kattomuotona on tasakatto. Pääasiallisena
julkisivumateriaalina on paikalla muurattu punatiili tai
rappaus.
Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
A091
A09905
21
19
6779472
II
+19.9
0
A085
74
5
11
+12.00
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
3
LEMSANPUISTO
a3
6820
m1800
1ap/50m2 I
2
1pp/80m
2
sv3
IV
ek7
12
20
21
69
30
II
15
553
1
VUORIKA 6 p/t
TU p 5
5
mb1ap/70m 2
A084
5
71
LEMSANPOLKU
1
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
pp
70
4
1500
66 67
68
76
VP
K
1as
ek-2
5
POLKU
1
AN
1
VP
Yleistä
Kortteli 554 on kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla.
Erityisesti korttelin eteläosan rakennusmassat
muodostavat sisääntulonäkymää saavuttaessa Rauman
keskustaan Nortamonkatua etelästä. Korttelin
rakennuskannan tulee muodostaa välittävä elementti
keskustarakenteen ja Nummen vanhan pientaloalueen
välille. Alueen ilmeestä pyritään saamaan mittakaavaltaan
pienipiirteinen, mutta kuitenkin kaupunkimainen. Korttelin
eteläjulkisivun merkitys korostuu sisääntulonäkymän
päätteenä.
Toimistorakennusten korttelialue.
A082
7
KLH-1
/4VI
27
LEM
S
6779472
KT
A088
22473412
22473242
NORTAM
O
NKATU
A025
RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELI 554
A200
ek7
sv3
Sitova tonttijako: 5-554-3
Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti
on rakennettava yksi autopaikka.
Merkinnällä varustetulla alueella on noudatettava
kaavakartan yhteydessä olevia rakentamistapaohjeita.
Alue on UNESCO:n maailmanperintökohteen
suojavyöhykettä. Alueen rakennus- ja
liikennesuunnitelmissa ja toiminnoissa on otettava
huomioon Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisen ja
kaupunkikuvallisen erityisaseman vaaliminen.
RAUMAN KAUPUNKI
TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS
ASEMAKAAVAMUUTOS
KORTTELI 554 RAUMASTER
KAUPUNGINHALLITUS
KAUPUNGINVALTUUSTO
YMPÄRISTÖKESKUS
VOIMAANTULO
MITTAKAAVA
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK22
1:1000
Korkeusjärjestelmä:
SUUNNITTELIJA
PIIRTÄJÄ
PÄIVÄYS
Kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen
SS
10.3.2015
N2000
POHJAKARTTA ON JHS185 2.5.2014 MUKAINEN
KAAVOITUSJOHTAJA
JUHA ESKOLIN
TÄMÄ KARTTA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ RAUMAN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ VIRASTOSSA
TÄMÄ KARTTA ON RAUMAN KAUPUNGINVALTUUSTON / KAUPUNGINHALLITUKSEN
PÄÄTÖKSEN
/
§
MUKAINEN
KAUPUNGINSIHTEERI / KAUPUNGINLAKIMIES
KAAVATUNNUS
05-029