HPHuttunen - Alkuvaiheen kotoutumisen prosessi

Comments

Transcription

HPHuttunen - Alkuvaiheen kotoutumisen prosessi
Uudenmaan ELY-keskus ja
kotouttamisen osaamiskeskus
Kohti tiiviimpää yhteistyötä
Helsinki 30.3.2015
Hannu-Pekka Huttunen
Asiantuntijakonsultti
Laki kotoutumisen edistämisestä: LUVUT 1-4
1. Yleiset säännökset
Tavoitteet, soveltamisala, määritelmät
2. Maahanmuuttajan kotoutumista edistävät toimenpiteet
Alkuvaihe: perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus,
kotoutumissuunnitelma
Kotoutumistuki
Kotoutumiskoulutus ja omaehtoinen opiskelu
3. Kotoutumisen edistäminen paikallistasolla
Tavoitteet, kunnan tehtävät, monialainen yhteistyö, kotouttamisohjelma
4. Valtion kotoutumista edistävät toimet
Valtion kotouttamisohjelma, ministeriöiden tehtävät ja yhteistoiminta, ELY:n
tehtävät, TE-toimiston tehtävät
Maahanmuuttajan kotoutumista edistävät toimenpiteet - alkuvaiheen
johdonmukaisesti etenevät palvelut (2 luku)
1. Perustieto (7 §)
•
Oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskeluoikeuden
rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja
väestörekisteröinnin yhteydessä
•
Perustieto oikeuksista, velvollisuuksista yhteiskunnassa ja
työelämässä
•
Tietoa palvelujärjestelmästä ja kotoutumista edistävistä
palveluista
•
www.lifeinfinland.fi
www.infopankki.fi
OHJE:
- perustietoaineistoa hyvä pitää saatavilla paikallistasolla
- virkailijan hyvä varmistaa, että asiakas on saanut
perustietoaineiston
- materiaalia on hyvä täydentää paikallistiedolla ja
yksityiskohtaisemmalla tiedolla
- TE-toimiston on informoitava työnhakijaa:
* työnhausta,
* TE-toimiston palveluista,
* työnhaun voimassa pidosta ja muutosturvasta
* tarvittaessa työllistymistä edistävistä muista
palveluista ja toimenpiteistä
* työnhakijan yleisistä velvollisuuksista
* työttömyysturvan työvoimapoliittisista
edellytyksistä
Maahanmuuttajan kotoutumista edistävät toimenpiteet alkuvaiheen johdonmukaisesti etenevät palvelut (2 luku)
2. Ohjaus ja neuvonta (8 §)
•
Kunnan, TE -toimiston ja muiden viranomaisten annettava
opastusta, ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä
toimenpiteistä, palveluista ja työelämästä
OHJE:
- neuvontapalveluja voidaan järjestää yhteistyössä muiden
viranomaisten kanssa
- tavoitteena nopeuttaa pääsyä henkilökohtaiseen ohjaukseen
- tavoitteena turvata pääsy oikea-aikaisiin toimenpiteisiin
- ALPO:n julkaisu: Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia
ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen
(TEM, Työ ja yrittäjyys 5/2014)
3. Alkukartoitus (9 -10 §)
•
työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä
pyytäville
•
Kunta tai TE -toimisto arvioi alustavasti työllistymis-, opiskeluja muut kotoutumisvalmiudet
•
Alkukartoitukseen perustuen viranomainen arvioi tarpeen
kotoutumissuunnitelmaan (11 §)
570/2011 Valtioneuvoston asetus alkukartoituksesta
571/2011 Valtioneuvoston asetus kustannusten
korvauksesta
OHJE:
-
TE-toimisto käynnistää kotoutumislain mukaisen
alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työtön ja
rekisteröitynyt työnhakijaksi
-
TE-toimisto voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä
pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos hänen arvioidaan
sitä tarvitsevan
-
Kartoitus on käynnistettävä kahden kuukauden kuluttua
asiakkuuden alkamisesta tai pyynnön esittämisestä
-
ALPO:n julkaisu: Alkukartoituksen avuksi, esimerkkejä
kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä
käytännöistä (TEM, Työ ja yrittäjyys 11/2012)
4. Kotoutumissuunnitelma tarpeen mukaisesti (11 - 18 §)
•
Kunta tai TE -toimisto laativat yhdessä maahanmuuttajan kanssa
•
Laaditaan aina työttömälle työnhakijalle tai toimeentulotuen saajalle sekä
alaikäiselle ilman huoltajaa tulleelle ja oleskeluluvan saaneelle
•
Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma laaditaan enintään yhden vuoden ajaksi.
Kotoutumissuunnitelmaan oikeuttava enimmäisaika on kolme vuotta
ensimmäisen kotoutumissuunnitelman allekirjoittamisesta. Erityisiä
toimenpiteitä tarvitseville voidaan laatia pitempikestoinenkin suunnitelma.
Perhevapaa- sairaus- tms. aikaa ei sisällytetä tähän aikaan
•
Perhekohtainen yhteensovitus, tarvittaessa alaikäisen oma
kotoutumissuunnitelma
•
Työmarkkinatuki ja toimeentulotuki kotoutumistukena, toimenpiteisiin
osallistuminen kotoutumistuen edellytyksenä
•
Maahanmuuttajan velvollisuus osallistua toimenpiteisiin, viranomaisten
velvollisuus tarjota aktiivisesti toimenpiteitä määrärahojen rajoissa
- sovitaan koulutuksesta, työnhausta, työnhakua tukevista ja työllistymistä
edistävistä toimenpiteistä ja palveluista
- tulee arvioida monialaisen yhteistyön palvelutarve
- kotoutumissuunnitelman laatiminen on käynnistettävä kahden viikon kuluessa
alkukartoituksesta
- asiakas ohjattava hakeutumaan toimenpiteeseen viimeistään kuukauden
kuluttua kotoutumissuunnitelman laatimisesta
- kunta ja TE-toimisto yhdessä vastaavat toimenpiteiden ja palveluiden
järjestämisestä
- voidaan laatia paikallisia tai seudullisia yhteistyösopimuksia toimenpiteiden ja
palveluiden järjestämisestä, jotta laissa säädetyt määräajat toteutuvat
- enimmäisajan päätyttyä kotoutumista tuetaan yleisten palvelujärjestelmien
piirissä
- järjestetään tarkoituksenmukaisia tukitoimenpiteitä
- SEURANTA; kotoutumissuunnitelmaa tulee seurata ja arvioida vähintään
kerran vuodessa ja pyydettäessä
- ALAIKÄISEN KOTOUTUMISSUUNNITELMA; 17-vuotta täyttänyt nuori, joka on
rekisteröitynyt työnhakijaksi, yhteensovitetaan muiden viranomaistahojen
kanssa, huomioidaan alaikäisen edustajaa koskevat säännökset (KotoL luku 7)
- PERHEEN KOTOUTUMISSUUNNITELMA; tarvittaessa, edellyttää kunnan ja
työvoimaviranomaisen yhteistyötä
ALPO -Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja osaamisen
kehittäminen –tukirakenne / Manner-Suomen ESR-ohjelma 20072013
Vuosien 2007–2014 aikana toteutettiin yhteensä 52 projektia eri puolilla
Suomea kuntien, TE-toimistojen, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden
toimesta. ALPO-tukirakenteessa mukana olleiden projektien tavoitteena on ollut
maahanmuuton alkuvaiheen palveluiden ja maahanmuuttajien kotoutumisen
kehittäminen.
ALPO-hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnoimien Osallisena Suomessa - Maahanmuuttajien koulutuksen
kehittämishankkeen sekä työvoiman maahanmuuttoa edistävän MATTOhankkeen kanssa. ALPO-hanketta on toteutettu yhteistyössä myös
Opetushallituksen AIKIS- Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus -hankkeen
ja Opin Ovi - Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin kanssa.
 Suomeen muuttavalle jaettava kotoutumislain tarkoittama suomalaisesta
yhteiskunnasta kertova opas (Perustietoa Suomesta -opas)
 Maahanmuuttajien koulutuksen tietojärjestelmä (Koulutusportti)
 Kielitaidon lähtötasoarvioinnin ja testausten järjestelmä (Testipiste)
 Omakielisten neuvojien verkoston muodostaminen ja kouluttaminen
 Maahanmuuttajien neuvontapalveluiden asiakaskäyntirekisterin (ALPOrekisteri) kehittäminen ja käyttöönotto
 Toimijoiden työtä tukevat julkaisut
 Työllistymisen ja yrittäjyyden edistäminen
PALVELUMUOTOILU
(service design)
Palvelumuotoilu on systemaattinen tapa lähestyä palveluiden
kehittämistä ja innovointia yhtä aikaa sekä analyyttisesti että
intuitiivisesti.
- Juha Tuulaniemi
Palvelumuotoilu on uusi ja kehittyvä muotoilun osaamisala, jolla
tarkoitetaan palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua
muotoilun menetelmin. Palvelujen käyttäjä on suunnittelun
keskipiste.
- Mikko Koivisto
Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu
maahanmuuttajien alkuvaiheen kotouttavissa
palveluissa
• Eri maahanmuuttajaryhmillä on statuksestaan (EU, Pohjoismaat, 3. maa,
puoliso, opiskelija, pakolainen, työntekijä) riippuen erilainen palvelupolku
läpikäytävänään
• Ei riitä, että palvelupolun varrella olevat palvelut ovat yksinään korkealaatuisia,
vaan myös kokonaisuuden (ts ohjautuminen palvelusta toiseen) täytyy olla
käyttäjän näkökulmasta sujuvaa ja yhdenvertaista(ts. käyttäjälähtöisyys)
• Tämä edellyttää, että jokainen palveluntuottaja palvelupolun varrella
hahmottaa paikkansa osana palvelupolkua, ja osaa ohjata maahanmuuttajaa
palvelupolulla seuraavaan paikkaan – vaikka maahanmuuttaja ei osaisi kysyä
oikeita kysymyksiä
Mihin tarvitaan käyttäjälähtöistä muotoilua
alkuvaiheen kotouttavissa palveluissa?
• Osaamiskeskuksen tavoite on visualisoida mm. ALPO:n tulokset
käyttäjälähtöisiksi palvelupoluiksi eri maahanmuuttajaryhmille ja eri
paikkakunnille. Tätä ei ole tehty kokonaisuudessaan vielä missään
hankkeessa
• Eri maahanmuuttajastatuksilla tulleiden palvelupolkujen visualisoiminen
tarkoittaa erilaisten polkujen kuvaamista käyttäjien näkökulmasta
• Eri maahanmuuttajastatuksilla tulleiden palvelupolut poikkeavat myös
paikkakunnittain: hyvä visualisointi sisältää myös sen, mistä palvelua
saa,milloin, ja mitä dokumentteja pitää olla mukana
• Käyttäjälähtöisten palvelupolkujen visualisointi paikkakunnittain auttaa
palveluntarjoajia hahmottamaan omaa rooliaan sekä maahanmuuttajia
löytämään palvelun
KIITOS!
Yhteystiedot:
Hannu-Pekka Huttunen
[email protected]
040 570 5580
Skype: hanhut
Twitter: @HPHuttunen

Similar documents