Liite A, rakennemuutosesitys

Comments

Transcription

Liite A, rakennemuutosesitys
Toimial
Muutostyöryhmä
Talousarvio 201-6
Kokkolan kaupunki
rakennemu
2015
KH
7.L2.20t5
Alustava
(Huoml Näiden lisäksi ns. normaalit säästötoimet kaikilla toimialoilla, mm. henkilöstömenot)
Vaikutus 2016 Vaikutus 2017 Vaikutus 2018
Sivistyspalvelut
Palveluverkot
1 Perusopetuksen palveluverkon muutokset
(kouluverkkopäätös/Chydenius, kouluyksikköjen
lopetta minen). Lisä ksi kou lun koon perusteella
lakkautettavat yksiköt. Aikataulu riippuu
kouluverkkopäätöksestä. Henkilöstömenojen
leikka u kset 3-5 htv, tukipa lveluiden tehostum inen,
koulujen yhdistäminen.
2
3
4
5
Suomenkielisen lukion palvelurakenteen muutos
(Lucina Hagman loppuu L.8.16). Henkilöstömenojen
leikkaaminen.
Varhaiskasvatus / Pikiruukin tiloista luopuminen,
vuokramenojen lasku.
Varhaiskasvatus / Kälviän vuorohoidon selvittely, 0,4 htv
Varhaiskasvatus / English K.G. / -1 htv
300 000
170 000
€
€
170 000 €
550 000 €
90 000 €
10 000 €
10 000 €
45 000 €
Lakkautukset
6 Peruskoulujen johtokuntien karsinta, vain
aluejohtokunnat toimivat 2016
7 Oppimateriaalikeskuksen toiminta lakkaa,
yhdistetään kirjastotoimeen, -L htv
8 Museon turhat rakennukset pois kaupungin
vastuulta ja budjetista, vuokrasäästöt, rakennukset
myydään (Varvi, Korsu, Tykki, Veturi,
kalastajamuseiot, kotiseutumuseot), museo
keskittyy ydintoimintaa nsa
9
M
2s 000 €
20 000 €
34 000 €
useon a ukioloaikojen lyhentä minen, näyttelytilat
kiin ni sun nuntaisin, kotiseutum useot avoinna vain
tila
u
10 000 €
ksesta
10 Kotiseutuarkisto ja kaupunginarkisto yhdistetään
7
?
Palvelutaso
11 Sivistystoimen päätöksenteko- ja
organisaatiorakenne (mm.lautakunnat), säästöt
25 000 €
työprosesseissa
L2 Kokkola -tuen tason lasku vaiheittain (20 €/v)
13 Palkattomat lomat päivähoidossa, etu pysyväksi
14 Va rhaiskasvatusla in muutokset, subj. päivähoitooikeus muuttuu, ryhmäkoot kasvavat
15 Perusopetuksen tuntikehyksen tiu kenta minen,
opetusryhmien koko suu rissa ka u punkikouluissa
160 000 €
200 000 €
200 000 €
?
?
90 000
kasvaa
Taloushallinto
160 000 €
JariSaarinen
€
25 000 €
220 000 €
716
1-6 Säästöt ha
rrastustoim inna n tukemisesta
(ku
ltuuri ja
nuoriso)
17 Kirjaston aukioloajat ja kirjastoverkko (Koivuhaan
lä hikirjaston korvaam inen kirjastoa utol la 2017),
aukioloajat lyhenevät iltaisin ja sunnuntaina,
kok.säästöt 2 htv + vuokrasäästöt
18 Liikuntapaikkojen ku nnossapidon leikkaukset
(päivystysvuorojen vä hentä minen),
ka
Muutostyöryhmä
Talousarvio 201-6
Kokkolan kaupunki
usityöntekijöiden
pa
lkkasäästöt
35 000 €
20 000
€
100 000 €
15 000 €
19 Best-Hall areenan hoitosopimus uusitaan, lisää
s000€
tuloja
20 Nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimitilojen
yhteiskäyttö Kä lviä llä, nuorisotilat kunna nta lon
kella rista va paa-aikata loon
30 000 €
Pitkä aikaväli
21 Keskuskentän sulkeminen ja edustusjalkapallon
siirto Santahakaan, suora säästö L,5 htv,
keskuskentän tontin myynti (arvoidut myyntitulot
miljoona uokkaa). Yksityisra hoitus
I
katsomoha nkkeelle.
50 000 €
22 Harjoitusjää llin rakenta minen (yllä pitokust.), -1htv yl lä pidosta, energia kusta n n ukset a las, lisää
tuloja
23 Sivistyskeskuksen toimitilajärjestelyt (siirtyminen
omiin tiloihin, ulk. vuokrat nyt 1-1 000 €/kk)
ha
35 000 €
?
864 000
Sivitvspalvelut vhteensä
€
1 oss 000
€
88s 000 €
Vaikutus 2016 Vaikutus 2017 Vaikutus 2018
Tekninen to¡m¡ala
Palveluverkot
24 Sairaalanmäen järjestelyt (puhtaanapidon
yhdistäminen)
25 lsokylän monitoimitalon tekniset palvelut
(mahdollinen ulkoistaminen)
26 Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistäminen ja
mitoitukset, hallinnon yhdistäminen ja sopeutus
27 Ympäristöpalveluiden rationalisointi (ulkoilureittien
hoito)
28 Ykspihlajan ja Koivuhaan kentät päiväkäytölle, ei
hoitoa iltaisin tai viikonloppuisin
50 000
?
€
100 000 €
?
L50 000
€
150 000 €
40 000 €
20 000 €
Palveluiden lakkauttaminen
hoito (KantaKokkola) siirretään
Yksityisteiden
29
tiekunnille 2017
30 Yksityisteiden avustukset tiekunnille
2018
Taloushallinto
100 000 €
la
kkautetaa n
100 000 €
JariSaarinen
2/6
Muutostyöryhmä
Talousarvio 2016
Kokkolan kaupunki
31 Yksityisteiden ja pihateiden auraukset lopetetaan
kaupungin toimesta 2018, siirretään tiekuntien ja
tontinomistajien vastuulle
32 Kiinteistöjen myynti (käyttömenosäästöt), esim.
Kirkonmäen neuvola, Knivsundin koulu, Koppisen
talot
100 000 €
4s 000 €
s0 000 €
s0 000 €
Palvelutaso
33 Puistojen hoitotason lasku, 1,5 htv vähennys
34 Liikenneväylien talvihoito (asuntoalueilta ei ajeta
lunta pois, vain ydinkeskustasta)
50 000 €
Tulojen lisääminen
35 Tonttihintojen ja -vuokrien korotus
80 000
28s
Tekninen toimiala yhteensä
aali-
te
s0 000 €
€
100 000
€
000€ 450000€
12s 000 €
625 000
Vaikutus 2016 Vaikutus 2017 Vaikutus
I
Palveluverkko
36 Maakuntien terveysasemat yhdistetään yhdeksi
toimipaikaksi (Kälviä, Lohtaja, Ullava), ks.
erillissu unnitelma
37 Kanta Kokkola n terveyspa lvel uverkko ka rsitaa n ja
yhdistetään pääterveysaseman remontin
yhteydessä 2Ot8-201,9, mm. neuvolat ja suun th.
Lisäksi selvitetään mahdollisuudet muun terveyspalvelutoiminnan uudelleenorganisointiin.
38 Ullavan kehva -yksikkö muutetaan vanhuspalveluksi
39 * PerhekotiAinola lakkautetaan
40 Suu n terveyden h uollon pa lveluiden keskittä m inen
pääterveysasemalle ja a ukioloaikojen pidentä minen
- mobiilit palvelut - koululaisten tarkastukset
kouluilla suuhygienistin toimesta
40 000
€
L25 000
€
200 000 €
100 000 €
25 000 €
1s0 000 €
50 000 €
50 000 €
Palveluiden lakkautukset
4L Sovittelutoimisto pois kaupungilta (ulkoinen
25 000 €
Tlaja L.L.2Ot7
lopetetaan, säästö 1,5 htv +
toiminta
42 Koivutuvan
kiinteistökul ut, yksityinen toimija tilalle?
43 Juttutuvan toiminta lopetetaan, kiinteistökulut,
henkilöstösäästöt, yksityinen toim ija tila lle?
44 MLL:n avustuksesta luovutaan
45 Wissin talon myynti
46 Tk:n lääkäriasuntojen myynti (A.Chyd.katu)
s0 000 €
2s0 000 €
Palvelutaso
47 Doctagon -palvelun käyttöönotto, kotihoidon
palveluiden parantaminen, säästöä raskaiden
palveluiden käytön vähentymisestä
300 000
pa lve I u nt
Taloushallinto
uo
Jari Saarinen
64 000 €
29 000 €
10 000 €
€
300 000 €
3/6
Muutostyöryhmä
Talousarvio 2016
Kokkolan kaupunki
48 Kuntoutusyksikköä laajennetaan, säästöä raskaiden
palveluiden käytön vä hentym isestä
49 * Asiointiliikenne / Seinäjoen malli (asiakkaat eivät
tee matkoja taksilla yksin)
50 Vuodeosastopaikkojen vähennys 3+3 paikkaa
*
51- Harkinnanvaraisten kriteerien tiukennus, mm.
ma ksuva pa utusten myöntäm isehdot
52 Keski-Pohja n maan kehitysvam maisten pa lveluiden
100 000 €
kokonaisoptimointi
53 Mielenterveysasiakkaiden kotihoito, säästöä
raskaiden palveluiden käytön vähentymisestä
100 000 €
54 * Hoitajakäyntien asiakasmaksut (uusi maksu)
55 * Muiden asiakasmaksujen hintojen korotus 201-6,
320 000 €
asiakasmaksulain mukaiset maksimihinnat, korotus
27,5 Yo, lautakunta päättää
56 Mesilän ryhmäkodin mitoitukset
57 Laboratoriotutkimusten optimointi
58 Videovisiitti - muistutuskäynnit, hillitsee kulukasvua
59 * Vanhuspalveluiden mitoitukset (15 htv),
henkilöstöä sirrtyy tekemään sijaisuuksia,
määräaikaisten sijaisten tarve vähenee
60 Vuodeosastot, mito¡tuksen laskeminen
61 Terveyspa lveluiden to¡mipaikkojen pidennetyt sulut
Sosiaali- ja
ml
200 000 €
100 000 €
780 000 €
100 000 €
100 000 €
10 000 €
4s0 000 €
150 000 €
90 000 €
3 613 000
nsa
Summasta sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2016
budjettiin jo sisältyvät erät (*)
Muut to¡m¡alat
85 000 €
110 000 €
€
s00 000
€
350 000
1 985 000 €
Vaikutus 2016 Vaikutus 2017 Vaikutus 2018
ishankkeet
OZ Päätöksenteon tehostaminen (delegointi alemmas,
kh:lle ei rutiiniasioita päätettäväksi, isojen
kokonaisuuksien valmistelun tehostaminen)
63 Avustusten koordinointi (kok.määrärahat,
toim.prosessi, avustusten asteittainen pienennys)
64 Kuljetusten logistiikka ja optimointi (kuljetukset,
reitit, aikataul ut, yhdistä miset, kilpailutus)
ruokapalveluiden, kiinteistöhoidon ja
Siivouksen,
65
muiden teknisten tu kipa lvel uiden osaulkoistu kset
(alueellinen ta rkastelu, osakokona isuuksien
kilpail utus ja asteitta inen u lkoistusten lisää m inen)
66 Maaseutuasioiden hoidon vaihtoehdot
20 000
€
100 000 €
50 000
€
25 000
€
s0 000 €
150 000
€
35 000 €
50 000 €
L75 000 €
75 000 €
125 000 €
200 000 €
?
?
?
67
Hankinnat (yksikkökohtaiset prosentuaaliset
säästötavoitteet), hankintaohjelma n toteutta minen
68 Hankkeet ja konsultointi (nettokustannuksia
aiheuttavia uusia hankkeita ei aloiteta 2OL6 - 2077,
konsultointipäätökset aina kh:lle)
Taloushallinto
JariSaarinen
s0 000
€
1_00
000
€
150 000 €
75 000
€
100 000
€
125 000 €
4/6
Kokkolan kaupunki
Muutostyöryhmä
Talousarvio 2016
69 Taloushallinnon ja lT -palveluiden
jä rjestämisratka isut
40 000 €
80 000
€
150 000 €
70 Sisäinen henkilöstöpa nkki (henkilöstösiirtojen ja
eläköitymisten sekä sijaisuuksien hoidon
tehostaminen, varhe -maksut)
71 Päätetään vuosi-investointien tasoksi enintään L5
milj.€/vuosi, Tämän pohjalta päätetään mitä
hankkeita vuosittain voidaan toteuttaa. llman
investointitason rajausta ei pystytä saamaan
velkaa ntumiskehitystä kää ntymää n.
72 Muut henkilöstösäästöt / -vähennykset, käytössä
vapaaehtoiset palkattomat vapaat, sijais- ja
sairauslomakuluihin vaikuttaminen, varhe -
50 000
€
100 000
€
L50 000 €
100 000
€
150 000
€
200 000 €
s0 000
€
100 000 €
930 000
€
1 33s 000 €
maksujen minimointi jne., ks. lisäselvitys alla
73 Tilakustannukset, keskittäminen, kaupungintalon
käyttö tehostuu merkittävästi, väistötiloista
voidaan luopua ja taloon sijoittuu uuden
toim inta ma llin a nsioista selvästi a ikaisempaa
enemmän työpisteitä ja henkilöstöä.
560 000
Muut
€
Vaikutus 2016 Vaikutus 2017 Va¡kutus 2018
Rakennemuutoses
€
Kaikki yhteensä
s 322 000
Nettovaikutus uudet karsinnat
3 337 000 €
Kokkofan kestävwsvaje 15 000 000 - 25 000 000 €
Esitys maaku ntien terveysasemaverkostosta
/
2 93s 000
€
3 19s 000 €
Kokkolan soten nettomenot-tO% = 15,2 milj.€
:
Kälviän, Lohtajan ja Ullavan terveysasemat ovat tällä hetkellä yhteensä 1 500 m2, kunto heikko Ullavaa
lukuunottamatta. Kaikien peruskorjaus taloudellisestija toiminnallisesti täysin kannattamaton vaihtoehto
Kälviälle rakennetaan uusi terveysasema 500 - 600 m2, Lohtajan ja Ullavan toimipisteet lopetetaan
Kustannusarvio L,3 - 1,5 milj.euroa. Käyttömenosäästöt S €/m2/kk x 900 m2 = 85 000 € / vuosi.
Suun terveydenhuolto ja välinehuolto keskitetään KantaKokkolaan pääterveysasemalle
Hammaslääkäreiden palveluaikoja jatketaan pääterveysasemalla vähintään 2 tunnilla per arkipäivä joko
omana työnä tai vuokraamalla tilat ja laitteet yksityisille toimijoille. Kapasiteetti kasvaa noin 2-4 hammaslää kärityövuoden verra n. Tilojen käyttöaste nousee.
Koululaisten suun terveydenhuollon tarkastukset hoidetaan kuljetettavan kaluston avulla kouluilla esim
kouluterveydenhoitajan tiloissa ja mahdollisesti suuhygienistien toimesta.
Väliaika ennen uutta rakennusta voidaan toimia erillisillä ilmastointilaitteilla Kälviän tiloissa. Mitä
nopeammin edellä kuvattu prosessitoteutuu, sitä nopeammin saadaan säästöjä.
Aikataulu ja nopea päätöksenteko ovat keskeisiä asioita
Talousha llinto
Jari Saarinen
s/6
Kokkolan kaupunki
Talousarvio
201-6
Muutostyöryhmä
Henkilöstövaikutusten arviointia
Esitetyillä muutoksilla on toteutuessaan henkilöstövaikutuksia. Henkilöstön asemasta neuvotellaan
ja sovitaan voimassa olevien lakien ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Nykyisten linjausten mukaan henkilöstömuutoksia toteutetaan ilman irtisanomisia. Henkilöstön
työtehtäviin ja toimenkuviin sekä työpaikan sijaintiin voi tulla muutoksia. Muutokset ja vähennykset
toteutetaan pääsääntöisesti eläköitymisten ja muiden luonnollisten henkilöstömuutosten kautta.
Sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän aloittaessa 7.1,.2OI7 kaupungin henkilöstöstä suuri osa siirtyy
kuntayhtymän palvelukseen. Tämän prosessin kokonaisvaikutukset tarkentuvat valmistelun edetessä.
Todennäköistä on, että koko sosiaali- ja terveystoimen nykyinen henkilöstö ei siirry kuntayhtymään, mikä
tuo kaupungille haasteita. Tukipalveluissa työskenetelevien henkilöiden osalta tilanne riippuu
tukipa lveluiden järjestämistavoista.
Listalla olevat esitykset merkitsevät esimiestehtävien selvää vähentvmistä. Suuremmat palveluyksiköt
ja uudelleenorganisoinnit mahdollistavat esimiesten määrän vähentymisen. Esimiestehtävät
vähentyvät siivous- ja ruokapalveluissa, teknisessä toimessa, sote:n palveluissa ja sivistystoimessa.
Tukipalveluiden yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi pienentää esimiestyön tarvetta.
Toimintojen siirto pois kaupungin vastuulta vähentää myös esimiestyötä.
Suunnitellut osaulkoistukset tarkoittavat myös esimiestehtävien vähentymistä. Hallinto- ja työnjohto-
tehtävät vähentyvät.
Henkilöstön kanssa käydään koko ajan tiivistä vuoropuhelua. Henkilöstövaikutusten arviointia ja muutosten
toteutusmalleja suunnitellaa n yhteistyössä.
Tavoitteena on yhdessä löytää joustavia malleja henkilöstömenojen vähentämiseen ja tuottavien
työprosessien luomiseen.
Henkilöstövaikutukset täsmentyvät, kun päätetään esitysten jatkovalmistelusta ja toteuttamisesta.
Taloushallinto
JariSaarinen
616