Yrityksen laskentatoimi

Comments

Transcription

Yrityksen laskentatoimi
8.5.2015
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN
2012–2015 ja 2015–2018 VÄLILLÄ
LASKENTATOIMEN OPINTOSUUNTA
Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2012–2014 aloittaneille opiskelijoille. Tätä
aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan katsomaan myös aikaisemmat siirtymäsäännökset ja
ottamaan epäselvissä tapauksissa yhteyttä yliopisto-opettajaan tai opintokoordinaattoriin.
Kieli- ja viestintäopintojen siirtymäsäännökset löytyvät täältä.
KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO
Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon vaaditaan vähintään 60 opintopisteen laajuiset tutkintoohjelman opinnot. Nämä koostuvat perusopinnoista sekä aineopinnoista (sis.
kandidaatintutkielman).
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman perusopinnot voivat koostua joko vuosien 2012–2015 tai 2015–2018 opinto-oppaan
mukaisesti.
Menetelmäopinnot
Laskentatoimen opintosuuntaan suuntautuvilla pitää olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta, 5 op
KATTV01 Kauppatieteellisen tutkimuksen menetelmät, 5 op (Aiemmin suoritettu KATLAA14 tai
LASKA210, Tiedon tuottamisen perusteet, 5 op, korvaa tämän)*
KATTAA01 Taloustieteen matematiikka, 5 op
* HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin -opintojakso on poistunut
tutkintovaatimuksista. Jos opiskelija on suorittanut tämän opintojakson, se luetaan tutkinnon vapaasti
valittaviin opintoihin.
Tietotekniikan peruskurssi tulee olla suoritettuna kaikilla.
(TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op (opiskeluvalmiudet) TAI TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi 3/5
op)
Tutkinto-ohjelman aineopinnot, suuntautumisalana laskentatoimi
Laskentatoimen opintosuuntaan suuntautuneella pitää olla suoritettuina seuraavat 50 op:n
pakolliset opintojaksot:






KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet 5 op
KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 10 op
KATLAA13 Laskentatoimi ja talousjohtaminen 5 op
KATLAA22 Liikekirjanpito ja tilinpäätös 5 op
KATLAA23 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 10 op
KATLAA24 Tilintarkastus I 5 op
8.5.2015

KATLAA99 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (laskentatoimi) 10 op
Pakollisten opintojaksojen lisäksi laskentatoimeen suuntaaviin opintoihin voidaan sisällyttää 0-15 op
seuraavista opintojaksoista:



KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting, 5 op
KATVAA13 Sustainable business practices, 5 op
KATLAA15 Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP), 5 op
Jos opiskelija on suorittanut vastaavia aiempien opetussuunnitelmien mukaisia opintojaksoja ennen
syksyä 2012, opiskelijan ei tarvitse suorittaa näitä opintojaksoja nykyisen opetussuunnitelman mukaisina,
vaikka jaksojen nimissä tai laajuuksissa olisi tullut muutoksia. Ks. alla oleva vastaavuustaulukko.
Tutustu tarvittaessa myös laskentatoimen siirtymäsäännöksiin opetussuunnitelmien 2005–2008 ja 2008–
2010 välillä, jos olet suorittanut KTK- tai KTM-tutkintoon sisältyviä opintoja ennen syksyä 2012.
20152018
KATLAP21
Laskentatoimen
perusteet
5 op
2012–
2015
KATLAP21
Tilinpäätösraportoinnin
perusteet
5 op
LASKP010
Tilinpäätösraportoinnin
perusteet
5 op
LASKP010
Tilinpäätösraportoinnin
perusteet
5 op
20102012
20082010
20152018
2012–
2015
KATLAA11 KATLAA12 KATLAA13
Johdon
Johdon
Laskentatoimi
laskentatoimen laskentatoimen ja talousjohtaperusteet
jatkokurssi
minen
5 op
10 op
5 op
KATLAP11 KATLAA12 KATLAA13
Johdon
Johdon
Laskentatoimi
laskentatoimen laskentatoimen ja talousjohtaperusteet
jatkokurssi
minen
5 op
10 op
5 op
LASKP030 LASKA040 LASKA100
Johdon
Johdon
Laskentatoimi
laskentatoimen laskentatoimen ja talousjohtaperusteet
jatkokurssi
minen
5 op
10 op
6 op
LASKP030 LASKA040 LASKA100
Johdon
Johdon
Laskentatoimi
laskentatoimen laskentatoimen ja talousjohtaperusteet
jatkokurssi
minen
5 op
10 op
6 op
KATLAA22
KATLAA23
Liikekirjanpito ja Tilinpäätös- ja
tilinpäätös
verosuun5 op
nittelu
10 op
KATLAA22
KATLAA23
Liikekirjanpidon Liikekirjanperusteet
pidon ja
5 op
tilinpäätös-
KATLAA24 KATLAA99
Tilintarkastus I Kandidaatti5 op
seminaari ja
tutkielma
10 op
KATLAA24 KATLAA99
Tilintarkastus I Kandidaatti5 op
seminaari ja
tutkielma
8.5.2015
raportoinnin
jatkokurssi
10 op
20102012
20082010
LASKP070
Liikekirjanpidon
perusteet
5 op
LASKA020
Liikekirjanpidon ja
tilinpäätösraportoinnin
jatkokurssi
10 op
LASKP070
LASKA020
Liikekirjanpidon Liikekirjanperusteet
pidon ja
5 op
tilinpäätösraportoinnin
jatkokurssi
10 op
10 op
LASKA150
LASKA200
Tilintarkastus I Aineopinto6 op
seminaari ja
kandidaatintutkielma
13 op
LASKA150
LASKA200
Tilintarkastus I Aineopinto6 op
seminaari ja
kandidaatintutkielma
13 op
KAUPPATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO
Kauppatieteiden maisterin tutkintoon laskentatoimen opintosuunnassa vaaditaan vähintään 80
opintopisteen laajuiset oman opintosuunnan opinnot.
Laskentatoimen opiskelijalla tulee olla suoritettuina seuraavat Menetelmäopinnot
 KATLAS14 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet, 5 op (Aiemmin suoritettu
LASKS210 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet, 6 op korvaa tämän.)
Laskentatoimen opiskelijalla tulee olla suoritettuina seuraavista opintojaksoista vähintään 35
op:
o KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I, 5 op
o KATLAS12 Johdon laskentatoimi ja inhimillinen käyttäytyminen, 10 op
o KATLAS13 Tilintarkastus II, 5 op
o KATLAS15 Laskentatoimen teoria ja IFRS II, 5 op
o KATLAS17 Konsernitilinpäätös I, 5 op
o KATLAS19 Konsernitilinpäätös II, 5 op
o KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi, 10
o KATLAS23 Strategic Management Accounting and Control, 10 ECTS *
o KATVAS21 Yhteiskunnallinen laskentatoimi, 10 op
o KATVAS22 Critical Perspectives on Accounting, 5 op
 KATLAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma, 40 op (Aiemmin suoritettu LASKS050
Tutkimusprojekti, 40 op, korvaa tämän.)
*Huom! Aiemmin suoritetut oppaan 2012–2015 opintojaksot KATLAS16 Accounting
Information Systems, 5 ECTS ja KATLAS18 Strategic Management Accounting, 5 ECTS
yhdessä korvaavat KATLAS23 Strategic Management Accounting and Control 10 op.