Pöytäkirja PDF-muodossa

Comments

Transcription

Pöytäkirja PDF-muodossa
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
1/2015
1
08.01.2015
AIKA
08.01.2015 17:00 - 19:05
PAIKKA
Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone
KÄSITELLYT ASIAT
§
1
2
3
4
5
6
Otsikko
Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Esityslistan hyväksyminen
Nuorisovaltuuston aloite nuorisovaltuuston edustajista
lautakuntiin
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö FM Kaisa
Heikkisen tekemään valitukseen
Sivistyslautakunnan viranhaltijapäätökset
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivu
3
4
5
6
8
10
YLIVIESKAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
08.01.2015
1/2015
OSALLISTUJAT
LÄSNÄ
Nimi
Marjakangas Kati
Lepistö Jari
Matikainen Iina
Sipilä Rauni
Uusikylä Tapani
Voltti Taneli
Ylimäki Jouko
Kärkinen Samuli
Klo
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
Perttu Kai
Korhonen Outi
Korhonen Marja-Leena
Vinkka Sirkku
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
POISSA Oikarinen Teijo
Säkkinen Tuulia
Karstunen Hannu
Männistö Elisa
Nevanperä Arja
Tehtävä
Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varapj.
Jäsen
Jäsen
Kaupunginhallituksen
edustaja
Esittelijä
Pöytäkirjanpitäjä
Varajäsen
Varajäsen
Lisätiedot
Jäsen
Jäsen
Asiantuntija
Asiantuntija
Esittelijä
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT
1-6
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirjan tarkastajat:
Pöytäkirjanpitäjä
2
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§1
1/2015
3
08.01.2015
Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
SIVISLTK § 1
8.1.2015
Lautakunnan johtosäännön 5 §:n mukaan lautakunnan kokouksesta
on ilmoitettava, mikäli mahdollista, kolmea päivää ennen kokousta
kirjallisesti sen jäsenille. Kuntalain 58 §:n 2. momentin mukaan
hallintokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on paikalla.
SIVISTYSJOHTAJA: Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§2
1/2015
08.01.2015
Pöytäkirjan tarkastajat
SIVISLTK § 2
8.1.2015
SIVISTYSJOHTAJA: Lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi
Rauni Sipilä (varalle Jari Lepistö) ja Tapani Uusikylä (varalle Iina
Matikainen).
Tarkastus tapahtuu viimeistään torstaina 15.1. klo 9.00 mennessä.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai
estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan kyseisen
asian osalta varalle valittu henkilö.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rauni Sipilä (varalle Jari
Lepistö) ja Tapani Uusikylä (varalle Iina Matikainen).
Pöytäkirjan tarkastajat:
4
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§3
1/2015
08.01.2015
Esityslistan hyväksyminen
SIVISLTK § 3
8.1.2015
SIVISTYSJOHTAJA: Lautakunta hyväksyy laaditun esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin, paitsi lisäksi kokouksessa käsiteltiin
lisälistalta viranhaltijapäätökset
Pöytäkirjan tarkastajat:
5
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§4
1/2015
6
08.01.2015
Nuorisovaltuuston aloite nuorisovaltuuston edustajista lautakuntiin
SIVISLTK § 4
8.1.2015
(Asian valmistelija Kai Perttu, p. 044-4294314)
KHALL 11.11.2014 § 220
"Mielestämme nuorten osallisuuden taso kaupungissamme on varsin matala. Ylivieskan väkiluvusta jopa 40,42 % muodostuu alle 29
-vuotiaista nuorista, joten koemme nuorten äänen kuuluvuuden hyvin tärkeäksi. Mielestämme lautakuntaedustus olisi hyvä ja edullinen
tapa tuoda nuorten näkökulmaa asioihin.
Olemme tehneet huomion, että Ylivieskan seutukunnassa asuu
Suomen toiseksi nuorin väestö ja haluamme tuoda näille nuorille
mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Jo nuorisolain
kahdeksannen pykälän mukaan nuoria on kuultava heitä koskevissa
asioissa. Tähän vedoten ehdotamme puhe- ja läsnäolo-oikeuden
myöntämistä Ylivieskan Nuorisovaltuuston edustajille seuraaviin lautakuntiin: sivistys-, liikunta-, kulttuuri- ja tekninen lautakunta.
Ylivieskan Nuorisovaltuuston päätehtävä on toimia nuorten ja kaupungin päättäjien välisenä linkkinä sekä nuorten äänenä kaupungissamme. Lautakuntapaikoilla voisimme varmistaa nuorten äänen
kuuluvuuden ja pääsisimme lähemmäksi päätöksentekoa.
Käytäntö nuorisovaltuuston lautakuntapaikoista on osoittautunut toimivaksi useissa muissa kaupungeissa ja uskomme sen olevan hyväksi meidänkin kaupungillemme.
Ylivieskan Nuorisovaltuuston puolesta
Heta Myllymäki
Puheenjohtaja
Meri Vähäkangas
Varapuheenjohtaja"
Nuorisovaltuuston toimintaperiaatteiden ja sääntöjen 9 §:n mukaan
nuorisovaltuuston edustaja/edustajat kutsutaan tarvittaessa hallintokuntien kokouksiin.
KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa, että nuorisovaltuuston sääntöjen 9. § mahdollistaa nuorten äänten kuulumisen ja
vaikuttamisen toimielinten päätöksenteossa ja esittää valtuustolle,
että nykyinen menettelytapa pidetään voimassa.
KAUPUNGINHALLITUS: Siirrettiin.
KHALL 24.11.2014 § 242
Hallintosäännön mukaan läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta toimielimen kokouksiin päättää asianomainen toimielin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§4
1/2015
7
08.01.2015
KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se suosittaa sivistys-, liikunta-, kulttuuri- ja teknisten
palveluiden lautakunnille, että ne antavat nuorisovaltuuston edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeuden lautakuntien kokouksiin 1.1.2015 alkaen muissa kuin salassapidettävissä asioissa.
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.
KVALT § 69
KAUPUNGINVALTUUSTO: Hyväksyttiin.
SIVISLTK
8.1.2015
SIVISTYSJOHTAJA: Sivistyslautakunta
1. pyytää Ylivieskan Nuorisovaltuustoa nimeämään edustajan ja
hänelle varaedustajan sivistyslautakunnan kokouksiin.
2. myöntää Nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja
läsnäolo-oikeuden sivistyslautakunnan kokouksiin muissa kuin
salassapidettävissä asioissa.
SIVISTYSLAUTAKUNTA: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§5
1/2015
8
08.01.2015
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö FM Kaisa Heikkisen tekemään
valitukseen
SIVISLTK § 5
8.1.2015
(Asian valmistelija Kai Perttu, p. 044-4294314)
Asianajotoimisto Talviaro Oy on valittanut Pohjois-Suomen (ent.
Oulun) hallinto-oikeudelle FM Kaisa Heikkisen toimeksiannosta
sivistyslautakunnan päätöksestä (kokous 2.6.2014, 71§).
Päätöksellä avoimena olleeseen perusopetuksen lehtorin virkaan
(1444) valittiin FT Heikki Pöykkö.
Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 27.8.2014 (92§) Talviaro
Oy:n Heikkisen toimeksiannosta tehdyn oikaisuvaatimuksen, jossa
lautakuntaa vaadittiin kumoamaan Pöykön valinta ja valitsemaan
hänen tilalleen Heikkinen. Sivistyslautakunta piti Pöykön valinnan
voimassa. Päätös syntyi äänestyksen (5-2) jälkeen.
Sivistyslautakunnalle esitellään kokouksessa valituksen sisältö
liitteineen sekä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle annettavan
lausunnon luonnos.
SIVISTYSJOHTAJA: Päätösesitys annetaan kokouksessa.
SIVISTYSLAUTAKUNTA:Lautakunta tutustui kokouksessa
esiteltyihin liitteisiin sekä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
suunnattuun lausuntoluonnokseen (liite 1).Lautakunta hyväksyi
luonnoksen vastineena Kaisa Heikkisen valitukseen.
Keskustelun aikana lautakunnan jäsen Iina Matikainen esitti asian
palauttamista käsittelyyn. Esitystä ei kannatettu. Iina Matikainen
ilmoitti jättävänsä lautakunnan päätöksestä päätöksestä eriävän
mielipiteen:
"Eriävä mielipide
Pykälä 5 Ylivieskan kaupunki/sivistyslautakunta 8.1.2015
Jätän eriävän mielipiteen koskien sivistyslautakunnan 8.1.2015 kokouksessa käsitellyn pykälän 5 päätöstä,
joka liittyy lautakunnan antamaan lausuntoon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien FM Kaisa
Heikkisen tekemää valitusta. Lausunnossa on mielestäni monta virheellistä kohtaa liittyen viran
täyttöprosessiin viran aukipanosta valintaperusteisiin sekä Heikkisen taitoa koskeviin luonnehdintoihin.
Ylivieskassa 8.1.2015
Iina Matikainen
sivistyslautakunnan jäsen"
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
Pöytäkirjan tarkastajat:
PÖYTÄKIRJA
§5
08.01.2015
1/2015
9
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§6
1/2015
10
08.01.2015
Sivistyslautakunnan viranhaltijapäätökset
SIVISLTK § 6
8.1.2015
Kirjastotoimenjohtaja
Henkilöstön hallinta/palkkaus
§ 10
10.12.2014
Nuorisotoimenjohtaja
Avustukset
§ 2–3
12.12.2014
Sivistysjohtaja
Henkilöstön hallinta/palkkaus
§ 63–74
3.–18.12.2014
SIVISTYSJOHTAJA: Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapöytäkirjat tiedoksi ja
päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 21 §:n perusteella
sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
1/2015
11
Kunta
Ylivieskan kaupunki
Sivistyslautakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Ylivieskan kaupungin sivistyslautakunta
Valtakatu 4
84100 Ylivieska
Pykälät
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Liitetään pöytäkirjaan
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
1/2015
12
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU
postiosoite: PL 189, 90101 OULU
faksi:
sähköposti:
puhelin:
virka-aika:
029 56 42841
[email protected]
029 56 42800
klo 8.00 - 16.15
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
– valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittanen
Lisätietoja
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
pöytäkirjaan
Pöytäkirjan tarkastajat:
Liitetään