Pöytäkirja PDF

Comments

Transcription

Pöytäkirja PDF
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
4/2015
59
Sivistyslautakunta
AIKA
13.05.2015 klo 16:00 - 17:58
PAIKKA
Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
§
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Otsikko
Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Sivistystoimen viranhaltijapäätökset
Kulttuuritoimen toiminta-avustukset vuodelle 2015
Liikuntatoimen toiminta-avustukset vuodelle 2015
Nuorisotoimen toiminta-avustukset vuodelle 2015
Neljän koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen
Perusopetuksen biologian ja maantiedon lehtorin viran
vakinaistaminen
Perusopetuksen koulujen tuntikehys ja lukion kurssien määrä
lv. 2015-2016
Pyhäjärven perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen
Pyhäjärven Yrittäjät ry:n esitys yrittäjyyskavatuksen
yhteistyöstä
Toimenpiteet ja tiedoksisaatot
Varhaiskasvatuksen siirto sivistystoimen
järjestettäväksi/tilannekatsaus
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivu
61
62
63
64
65
66
68
70
71
72
73
75
77
79
80
81
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
13.05.2015
4/2015
OSALLISTUJAT
Nimi
Päivärinta Pekka
Kauranen Jorma
Tammela Dennis
Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
Puro Marja
Shemeikka Laimi
jäsen
jäsen
POISSA
Karsikas Juho
Aulakoski Eeva
Mykkänen Teija
Kämäräinen Markku
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
MUU
Lehtosaari Jukka
Hynninen Mirja-Liisa
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
khall edustaja
LÄSNÄ
Lisätiedot
saapui klo 16:07, § 45
kohdalla
työeste
este: yksitysasia
työeste
työeste
ALLEKIRJOITUKSET
Pekka Päivärinta
Puheenjohtaja
Jukka Lehtosaari
Pöytäkirjanpitäjä
KÄSITELLYT ASIAT
41 - 56
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika ___ / ___ 2015
Laimi Shemeikka
Jorma Kauranen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pyhäjärven kaupungintalo 20.5.2015 klo 9.00 - 15.00
Pöytäkirjan tarkastajat:
60
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 41
13.05.2015
Kokouksen avaaminen
944/00.02.04/2013
SIVLTK § 41
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02.
Pöytäkirjan tarkastajat:
4/2015
61
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 42
4/2015
13.05.2015
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
945/00.02.04/2013
SIVLTK § 42
Kuntalain 58 §:n mukaan sivistyslautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Sivistyslautakunnan päätösvaltaisuus edellyttää siten 4 jäsenen läsnäoloa.
Hallintosäännön 7 §:n mukaan:
"Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä,
mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla".
Esityslista toimii kokouskutsuna.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
62
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 43
4/2015
13.05.2015
Pöytäkirjantarkastajien valinta
946/00.02.04/2013
SIVLTK § 43
Kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa
puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Sivistyslautakunnan on syytä päättää, että sen kokousten pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittavaa jäsentä siten,
että mahdolliset jääviydet käsiteltäviin asioihin otetaan valinnassa
huomioon.
Kuntalain 63 §:n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen
jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi sivistyslautakunnan jäsentä.
Päätös:
Valittiin Laimi Shemeikka ja Jorma Kauranen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
63
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 44
4/2015
13.05.2015
Työjärjestyksen hyväksyminen
621/00.02.04/2012
SIVLTK § 44
Hallintosäännön 11 §:n mukaan:
" Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Toimielin voi ottaa ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei
ole mainittu kokouskutsussa, mutta asia voidaan päättää vain viranhaltijaesittelystä."
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa
järjestyksessä.
Päätös:
Hyväksyttiin. Päätettiin, että lautakuntaa informoidaan
varhaiskasvatuksen siirtämisen tilanteesta muiden asioiden
yhteydessä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
64
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 45
4/2015
13.05.2015
Sivistystoimen viranhaltijapäätökset
1462/00.02.04/2015
SIVLTK § 45
Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten
otto-oikeuden käyttäminen ajalta 8.4.2015-12.5.2015.
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja on käsitellyt päätökset 14
vuorokauden sisällä päätöksen tekemisestä ja todennut, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettava sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen.
Päätös:
Dennis Tammela saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.
Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
65
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 46
4/2015
13.05.2015
Kulttuuritoimen toiminta-avustukset vuodelle 2015
1516/02.05.01/2015
SIVLTK § 46
Kulttuuritoimen avustusta on ollut haettavana 12.500 € pyhäjärvisille yhdistyksille, ryhmille tai taiteen tekijöille ja pääasiassa Pyhäjärvellä tapahtuvaan toimintaan, sisältäen tapahtuma-avustukset.
Vapaa-aikatoimen avustukset hakijan opas uusittiin
8.4.2015 § 37. Samalla uudistettiin avustushakemuslomake.
Kulttuuritoimen avustuksilla ei ole tarkoitus rahoittaa haettavia
hankkeita kokonaisuudessaan ja siksi avustettavalla toiminnalla
ja hankkeilla tulee aina olla myös omarahoitusosuutta tai muuta
rahoitusta.
Kulttuuriavustusta 12.500 € hakivat määräaikaan 27.4.2015 klo
15.00 mennessä seuraavat:
– Agonizer
– Jokikylä-Ruhkala kylätoimikunta
– Kirjoittajayhdistys Inspis ry
– Kurjenpolvet -ryhmä (juniorituki)
– Kurjenpolvet ry
– Pyhäjärven Kehitysvammaisten tuki ry
– Pyhäjärven Kolmikanta ry Teatteri KesäHeinä
– Pyhäjärven Veteraani-Vekottimet
– Pyhäjärvi-Seura
– Pyhäsalmen VPK
– Taideosuuskunta Tanssiaitat
2.000 €
1.000 €
300 €
500 €
500 €
650 €
350 €
500 €
550 €
1.000 €
400 €
7.750 €
Oheismateriaalina nro 1 yhteenveto on toimijoiden avustuskohteesta.
Valmistelijan, kulttuurisihteerin ehdotus:
– Agonizer
– Jokikylä-Ruhkala kylätoimikunta
– Kirjoittajayhdistys Inspis ry
– Kurjenpolvet -ryhmä (juniorituki)
– Kurjenpolvet ry
– Pyhäjärven Kehitysvammaisten tuki ry
– Pyhäjärven Kolmikanta ry Teatteri KesäHeinä
– Pyhäjärven Veteraani-Vekottimet
– Pyhäjärvi-Seura
– Pyhäsalmen VPK
– Taideosuuskunta Tanssiaitat
Pöytäkirjan tarkastajat:
2.000 €
1.000 €
0€
500 €
500 €
650 €
350€
500 €
550 €
1.000 €
400 €
7.450€
66
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 46
4/2015
13.05.2015
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää jakaa kulttuuritoimen avustukset
kulttuurisihteerin esityksen mukaisesti. Jakamatta jäävästä
kulttuuritoimen toiminta-avustussummasta järjestetään elokuussa
2015 uusi hakukierros.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Yhteenveto pöytäkirjan liitteenä nro 18.
Pöytäkirjan tarkastajat:
67
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 47
4/2015
13.05.2015
Liikuntatoimen toiminta-avustukset vuodelle 2015
1516/02.05.01/2015
SIVLTK § 47
Paikallisella järjestöllä tarkoitetaan valtakunnallisiin keskusjärjestöihin kuuluvia rekisteröityjä liikuntajärjestöjä, joiden sääntöjen
mukaisena pääasiallisena tarkoituksena on liikunnan järjestäminen tai muu liikuntaa edistävä toiminta.
Vapaa-aikatoimen avustukset hakijan opas uusittiin
8.4.2015 § 37. Samalla uudistettiin avustushakemuslomake.
Liikuntajärjestöille tarkoitettua toiminta-avustusta 20.000 €, hakivat määräaikaan 27.4.2015 klo 15.00 mennessä seuraavat
järjestöt:
– Lamminahon Ahto ry
– Pyhäjärven Liikkujat ry
– Pyhäjärven Naisvoimistelijat ry
– Pyhäjärven Pohti ry
– Pyhäjärven Pohti ry, juniorijalkapallo
– Pyhäjärven Ratsastajat ry
2.900 €
1.000 €
4.500 €
10.000 €
2.500 €
1.500 €
22.400 €
Oheismateriaalina nro 2 yhteenveto eri toimijoiden
avustuskohteista.
Valmistelun, vapaa-ajan ohjaajan ehdotus:
– Lamminahon Ahto ry
– Pyhäjärven Liikkujat ry
– Pyhäjärven Naisvoimistelijat ry
– Pyhäjärven Pohti ry
– Pyhäjärven Pohti ry, juniorijalkapallo
– Pyhäjärven Ratsastajat ry
2.200 €
1.000 €
4.200 €
9.300 €
2.500 €
800 €
20.000 €
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää jakaa liikuntatoimen avustukset
vapaa-ajan ohjaajan esityksen mukaisesti.
Päätös:
Dennis Tammela ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian
käsittelyssä ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi.
Jorma Kauranen teki seuraavan muutosesityksen avustuksen
Pöytäkirjan tarkastajat:
68
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 47
4/2015
13.05.2015
jakamiseen:
Lamminahon Ahto ry
Pyhäjärven Liikkujat ry
Pyhäjäerven Naisvoimistelijat ry
Pyhäjärven Pohti ry
Pyhäjärven Pohti ry, juniorijalkapallo
Pyhäjärven Ratsastajat ry
2.000 €
1.000 €
4.000 €
9.000 €
2.500 €
1.500 €
20.000 €
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja tiedusteli, voiko lautakunta
hyväksyä yksimielisesti Jorma Kaurasen muutosesityksen.
Lautakunta päätti hyväksyä Kaurasen esityksen yksimielisesti.
Yhteenveto pöytäkirjan liitteenä nro 19.
Pöytäkirjan tarkastajat:
69
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 48
4/2015
13.05.2015
Nuorisotoimen toiminta-avustukset vuodelle 2015
1516/02.05.01/2015
SIVLTK § 48
Paikallisella nuorisotyötä tekevällä järjestöllä tarkoitetaan rekisteröityä järjestöä tai muuta yhteisöä, jonka toiminnasta ainakin osa
on nuorisotyötä ja jonka nuorisotyö on laajuudeltaan verrattavissa
valtakunnallisen nuorisojärjestön toimintaan. Tähän ryhmään
kuuluvat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjapidossa erotettavissa pääjärjestöstä.
Vapaa-aikatoimen avustukset hakijan opas uusittiin
8.4.2015 § 37. Samalla uudistettiin avustushakemuslomake.
Nuorisojärjestöille tarkoitettua toiminta-avustusta 5.800 € hakivat
määräaikaan 27.4.2015 klo 15.00 mennessä seuraavat järjestöt:
– Kurjenpolvet
– Kuusenmäen nuorisoseura
– Pyhäjärven 4H-Yhdistys ry
– Pyhäsalmen VPK, nuoriso-osasto
1.800 €
800 €
2.500 €
2.000 €
7.100 €
Oheismateriaalina nro 3 yhteenveto eri toimijoiden
avustuskohteista.
Valmistelijan, vapaa-ajan ohjaajan ehdotus:
– Kurjenpolvet
– Kuusenmäen nuorisoseura
– Pyhäjärven 4H-Yhdistys r
– Pyhäsalmen VPK, nuoriso-osasto
1.200 €
300 €
2.500 €
1.800 €
5.800 €
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää jakaa avustukset vapaa-ajan ohjaajan
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Yhteenveto pöytäkirjan liitteenä nro 20.
Pöytäkirjan tarkastajat:
70
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 49
4/2015
13.05.2015
Neljän koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen
1457/01.01.00/2015
SIVLTK § 49
Kaupungin hallintosäännön mukaan virkojen ja toimien toistaiseksi täyttämiseen antaa luvan kaupunginhallitus.
Pyhäjärven kaupungin sivistystoimen palveluksessa on tällä hetkellä kahdeksan määräaikaisella työsopimuksella palkattua koulunkäynninohjaajaa (aiempi koulunkäyntiavustajan tehtävänimike), joista osalla määräaikainen työsuhde on jatkunut ketjutettuna
jo useita vuosia.
Koulunkäynninohjaajat ovat perusopetuksen oppilaiden henkilökohtaisia ohjaajia ja heidän työhönottoperusteena on yleensä terveydenhuollon asiantuntijalausunto. Henkilökohtaisen ohjaajan
tarpeessa olevalla oppilaalla on subjektiivinen oikeus ohjaajaan.
Henkilökohtaisten ohjaajien määrä voi vaihdella tarpeen mukaan
vuosittain ja sen vuoksi on perusteltua, että osa ohjaajien toimista
on täytetty määräaikaisesti, mutta käytäntö on osoittanut, ettei
ohjaajatarve ole ainakaan vähentymässä.
Työsuojelulain mukaan työnantajalla ei ole oikeutta täyttää virkoja
ja toimia määräaikaisesti ilman perusteltua syytä. Ohjaajatarpeen
vaihtelua ei voida pitää perusteluna syynä niin isolle määrälle
määräaikaisia toimia kuin tällä hetkellä koulunkäynninohjaajien
osalla on.
Toimien muuttaminen toistaiseksi täytetyiksi ei aiheuta taloudellisia muutoksia.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se
antaa sivistyslautakunnalle luvan täyttää neljä koulunkäynninohjaajan tointa toistaiseksi 10.8.2015 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
71
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 50
4/2015
13.05.2015
Perusopetuksen biologian ja maantiedon lehtorin viran vakinaistaminen
1457/01.01.00/2015
SIVLTK § 50
Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön mukaan virkojen ja toimien toistaiseksi täyttämiseen myöntää luvan kaupunginhallitus.
Perusopetuksen biologian ja maantiedon lehtorin virkaa on hoidettu useita vuosia määräaikaisilla työsopimuksilla. Määräaikaisuuden perusteena on ollut pienenevä oppilasennuste ja sitä
kautta epävarmuus opetustuntien määrästä jatkossa.
Täyttä varmuutta opetusvelvollisuuden täyttymiselle tulevina vuosina pelkästä biologiasta ja maantiedosta ei ole nytkään, mutta
opetus on kuitenkin järjestettävä. Tästä velvoitteesta johtuen ei
ole laillista perustetta täyttää virkaa vuodesta toiseen
määräaikaisesti. Viran täytön edellytyksenä tulee kuitenkin olla
velvollisuus ottaa tarvittaessa myös muiden aineiden tunteja
täydentämään opetusvelvollisuutta.
Viran täyttäminen toistaiseksi ei aiheuta taloudellisia vaikutuksia.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se
antaa luvan täyttää perusopetuksen biologian ja maantiedon
lehtorin viran toistaiseksi 1.8.2015 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
72
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 51
4/2015
13.05.2015
Perusopetuksen koulujen tuntikehys ja lukion kurssien määrä lv. 2015-2016
1543/12.00.01/2015
SIVLTK § 51
Koulutyön järjestämiseksi ja lukuvuosisuunnitelmien tekemiseksi
perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetusryhmien määrä sekä
käytettävissä oleva tuntikehys tulee päättää lukuvuodelle 2015 2016. Kaupungin hallintosäännön mukaan päätöksen tekee
sivistyslautakunta.
Kokonaisuudessaan perusopetuksen oppilasmäärässä ei
tapahdu oleellista muutosta lukuvuodelle 2015 - 2016, mutta
koulujen välillä tapahtuu muutoksia.
Alakoulujen tuntikehyslaskelmaa valmisteltaessa on lähdetty siitä,
että Emolahden koululla aloittaa neljä perusopetusryhmää ja
Hiidenkylän koulun toiminta lakkaa. Ruotasen koululle esitetään
viittä perusopetusryhmää nykyisen tapaan. Ikosen koulun
perusopetusryhmien määrän esitetään kasvavan yhdellä. Ikoselta
siirtyy yksi ryhmä yläkouluun ja esiopetukseen tulee kolme
ryhmää, mutta samalla yhdistetään tulevan kuudennen luokan
kaksi ryhmää yhdeksi ryhmäksi. Rannakylän koululla aloittaa
poikkeuksellisen iso esiopetusryhmä ( 8 oppilasta) ja sen
tukemiseen on varauduttu varaamalla tunteja sivutoimisen
esiluokaopettajan palkkaukseen.
Yläkoulun osalta esityksenä on lähes sama tuntimäärä kuin
kuluvalla lukuvuodella. Seitsemännen luokan aloittaa kolme
perusryhmää ja yhdeksänneltä luokalta poistuu kuluvan
lukuvuoden jälkeen neljä ryhmää. Tämä pienentää tuntiresurssia,
mutta samalla joudutaan oppilasaineksen vuoksi lisäämään
erityisopetusta.
Lukion kurssimäärän suhteen valmistelussa on lähdetty siitä, että
koko lukio jatkaa 2-sarjaisena. Yhteishaussa lukioon on
ilmoittautunut 33 opiskelijaa.
Koulujen rehtoreiden kanssa on keskusteltu tuntikehyksestä ja
kursseista kehityskeskustelujen yhteydessä sekä
johtajapalaverissa.
Oheismateriaalina nro 4 on esitys perusopetuksen tuntikehyksen
määrästä kouluittain sekä lukio-opetuksen kurssien määrästä
lukuvuodelle 2015 - 2016. Taulukosta on nähtävissä tuntimäärien
ja oppilasmäärien kehitys neljän vuoden ajalta.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää perusopetuksen koulujen tuntikehyksen sekä lukion kurssien määrän oheismateriaalin nro 4
Pöytäkirjan tarkastajat:
73
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 51
4/2015
13.05.2015
mukaisesti lukuvuodelle 2015 - 2016.
Sivistysjohtajalle annetaan valtuudet yksittäisten viikkotuntien
muutoksiin.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Perusopetuksen tuntikehys ja lukio-opetuksen kurssien määrä
pöytäkirjan liitteenä nro 21.
Pöytäkirjan tarkastajat:
74
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 52
4/2015
13.05.2015
Pyhäjärven perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen
1543/12.00.01/2015
SIVLTK § 52
Esi- ja perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön kaikissa Suomen kunnissa 1.8.2016. Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta kunnissa valmistellaan parhaillaan paikallisia opetussuunnitelmia. Pyhäjärvellä tämä työ on
aloitettu kuluvan lukuvuoden aikana. Opetussuunnitelmaprosessia ohjaa koulujen rehtoreista ja johtajista sekä ohjaavista opettajista koostuva työryhmä sivistysjohtajan johdolla.
Tavoitteena on, että uudet opetussuunnitelmat on valmiina hyväksyttäväksi sivistyslautakunnalla keväällä 2016 siten, että
niiden käyttöönottoon liittyvä henkilöstön perehdyttäminen
ennätetään tehdä vielä saman kevään aikana. Merkittävänä
välivaiheena opetussuunnitelmatyössä on uuden
opetussuunnitelman mukaisen tuntijaon valmistuminen.
Koulujen rehtorit ja johtajat yhdessä sivistysjohtajan kanssa ovat
valmistelleet esitystä Pyhäjärven kaupungin perusopetuksen uudeksi tuntijaoksi.
Uusi tuntijako ja perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan
käyttöön porrastetusti valtakunnallisen ohjeen mukaisesti 1. - 6.luokkalaisille 1.8.2016, 7.-luokkalaisille 1.8.2017, 8.-luokkalaisille
1.8.2018 ja 9.-luokkalaisille 1.8.2019. Porrastuksen perusteluna
on perusopetuksen oppilaiden vähimmäistuntimäärän täyttyminen
sekä valtakunnallisesti yhdenvertaisen päättöarvioinnin varmistaminen.
Valtioneuvoston asetuksessa 28.6.2012 on määrätty perusopetuksen uuden opetussuunnitelman kokonaistuntimääräksi vähintään 222 tuntia. Pyhäjärvellä on koulujen rehtoreiden ja johtajien
kanssa valmisteltu Pyhäjärven opetussuunnitelman tuntijakoa ja
on päädytty esittämään 225 tuntia. Esityksen perusteluna on yläkoulujen koulukuljetusten toimivuus ilman odotteluja, valinnaisaineiden opetusjärjestelyjen toteuttaminen sekä yhdysluokkaopetuksen toteuttamisedellytysten parantaminen. Pyhäjärven kaupungin nykyisen opetussuunnitelman tuntimäärä on 224 tuntia.
Esityslistan oheismateriaalina nro 5 on Valtioneuvoston asetus
28.6.2012 perusopetuksen vähimmäistuntimäärästä sekä nro 6
esitys Pyhäjärven kaupungin uudeksi tuntijaoksi.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalin nro 6 mukaisesti Pyhäjärven kaupungin perusopetuksen tuntijaon
1.8.2016 alkaen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
75
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 52
4/2015
13.05.2015
Päätös:
Hyväksyttiin.
Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen pöytäkirjan liitteenä
nro 22.
Pöytäkirjan tarkastajat:
76
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 53
4/2015
13.05.2015
Pyhäjärven Yrittäjät ry:n esitys yrittäjyyskavatuksen yhteistyöstä
1516/02.05.01/2015
SIVLTK § 53
Pyhäjärven Yrittäjät ry on lähestynyt sivistyslautakuntaa esittämällä yhteistyötä perusopetuksen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi korvausta vastaan.
Pyhäjärven Yrittäjät ry on toiminut useita vuosia yhteistyössä Salmen koulun kanssa järjestämällä monipuolista yrittäjyyskasvatukseen liittyvää toimintaa yläkoulun oppilaille. Tavoitteena on ollut
tehdä yritystoiminta tutuksi nuorille, kannustaa heitä yrittäjyyteen
sekä yrittäjälähtöiseen työskentelyyn ja tuoda esille elinkeinotoiminnan monipuolisuus Pyhäjärvellä. Salmen koululla on oltu hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön.
Nyt Pyhäjärven Yrittäjät ry esittää yhteistyön laajentamista myös
alakouluille 5. - 6.-luokkalaisille ja yhdistys hakee sivistystoimelta
toiminta-avustusta yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen 5 000
euroa.
Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman valmistelutyö on
alkanut ja yrittäjyyskasvatus tulee olemaan osana
syyslukukauden 2017 alusta käyttöön otettavaa
opetussuunnitelmaa.
On huomioitava, että alakoulujen 6.-luokkalaisten yrittäjyyskasvatuksen osalta kaupunki on sitoutunut jo yhteistyöhön PohjoisPohjanmaan Yrityskylä-hankkeen kanssa. Tämä hanke sisältää
opettajien koulutusta, yrittäjyyskasvatusmateriaalin ja opetustuntien tuntisuunnitelmat sekä yrityskylävierailun. Tänä keväänä on
toteutettu tämä kokonaisuus ensimmäistä kertaa.
On hyvin perusteltua ja kannatettavaa jatkaa yhteistyötä Pyhäjärven Yrittäjien kanssa yläkoulujen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen osalta. Toiminnan laajentaminen alakouluihin ei sen sijaan
ole Yrityskylä-hankkeessa mukana olon vuoksi niin välttämätöntä
tässä vaiheessa.
Pyhäjärven Yrittäjät ry:n avustushakemus oheismateriaalina nro
7.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksen
toteuttamisesta Pyhäjärven Yrittäjät ry:n kanssa jatketaan yläkoulun osalta koulun ja yrittäjäyhdistyksen yhteisen suunnittelun pohjalta. Siihen osoitetaan avustusta Pyhäjärven Yrittäjät ry:lle 3 000
euroa lukuvuodelle 2015 - 2016.
Pöytäkirjan tarkastajat:
77
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 53
4/2015
13.05.2015
Päätös:
Hyväksyttiin.
Yhdistyksen on toimitettava ennen avustuksen maksuunpanoa
kaupungille toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä yhdistyksen
säännöt.
Avustushakemus pöytäkirjan liitteenä nro 23.
Pöytäkirjan tarkastajat:
78
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 54
4/2015
13.05.2015
Toimenpiteet ja tiedoksisaatot
1464/07.02.01/2015
SIVLTK § 54
- Opetus- ja kulttuuriministeriön 10.4.2015 kirje OKM/4/040/2015
Lausuntopyyntö erityisen koulutustehtävän asemaa
lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä
- Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätös 27.4.2015 § 40
Hiidenkylän koulun lakkauttaminen.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Asiat saatetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
79
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 55
4/2015
13.05.2015
Varhaiskasvatuksen siirto sivistystoimen järjestettäväksi/tilannekatsaus
1463/00.02.04/2015
SIVLTK § 55
Varhaiskasvatus on siirtymässä Peruspalvelukuntayhtymä
Selänteeltä Pyhäjärven kaupungin sivistystoimen järjestettäväksi
1.1.2016 alkaen.
Sivistysjohtaja kertoi siirtojärjestelyjen etenemisestä
lautakunnalle.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Meritään tilannekatsaus tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
80
PÖYTÄKIRJA
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
§ 56
13.05.2015
Kokouksen päättäminen
944/00.02.04/2013
SIVLTK § 56
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58.
Pöytäkirjan tarkastajat:
4/2015
81
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
4/2015
82
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 41-45, 49-50, 54-56
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 46-48, 51-53
HallintolainkäyttöL 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN sivistyslautakunta
PL 15
86801 PYHÄSALMI
Pykälät: 46-48, 51-53
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Liitetään pöytäkirjaan
Pöytäkirjan tarkastajat:
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
4/2015
83
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 OULU
Sähköposti: [email protected]
Kunnallisvalitus: pykälät:
Valitusaika
30 päivää
Hallintovalitus: pykälät:
Valitusaika
30 päivää
Muu muutoksenhakuviranomainen, osoite ja postiosoite
Valitusasiakirja
Pykälät
Valitusaika
Hankintaoikaisu
Pyhäjärven
PL 15
86801 Pyhäslami
Sähköposti:
14 päivää
Markkinaoikeus
PL 118
00131 Helsinki
Sähköposti: [email protected]
14 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusasiakirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan
kuin HLL 21 §: ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Lisätietoja
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys-, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat
voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Liitetään pöytäkirjaan.

Similar documents