Pöytäkirja PDF-muodossa

Comments

Transcription

Pöytäkirja PDF-muodossa
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
6/2015
73
26.05.2015
AIKA
26.05.2015 17:00 - 18:50
PAIKKA
Kaupungintalo, hallituksen huone
KÄSITELLYT ASIAT
§
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Otsikko
Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Esityslistan hyväksyminen
Yleissivistävän koulutuksen talousraportti 30.4.2015
Nuoriso- ja raittiustoimen talousraportti 30.3.2015
Lukion opinto-ohjaajan viran täyttäminen
Laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttäminen
Erityisluokanopettajan viran täyttäminen
Vastaavan koulukuraattorin viran täyttäminen
Koulukuraattorin viran täyttäminen
Koulunjohtajien nimeäminen Ojakylän ja Niemelän kouluille
Viranhaltijapäätökset
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivu
75
76
77
78
79
80
82
84
86
88
90
91
YLIVIESKAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
26.05.2015
6/2015
74
OSALLISTUJAT
LÄSNÄ
POISSA
Nimi
Marjakangas Kati
Klo
17:00 - 18:50
Tehtävä
Puheenjohtaja
Matikainen Iina
Oikarinen Teijo
Uusikylä Tapani
17:00 - 18:50
17:00 - 18:50
17:00 - 18:50
Jäsen
Jäsen
Varapj.
Voltti Taneli
Ylimäki Jouko
Kärkinen Samuli
17:00 - 18:50
17:00 - 18:50
17:00 - 18:50
Karstunen Hannu
Perttu Kai
Korhonen Outi
Isokoski Juha
17:00 - 17:20
17:00 - 18:50
17:00 - 18:50
17:00 - 18:50
Jäsen
Jäsen
Kaupunginhallituk
sen edustaja
Asiantuntija
Esittelijä
Pöytäkirjanpitäjä
Varajäsen
Lepistö Jari
Sipilä Rauni
Säkkinen Tuulia
Männistö Elisa
Myllymäki Heta
Vinkka Sirkku
Lisätiedot
Poistui kokouksesta § 43
käsittelyn ajaksi
Toimi kokouksen puheenjohtajana
§ 43 käsittelyn ajan
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Asiantuntija
Asiantuntija
Varajäsen
ALLEKIRJOITUKSET
Kati Marjakangas
Puheenjohtaja
Outi Korhonen
Pöytäkirjanpitäjä
KÄSITELLYT ASIAT
34 - 45
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Taneli Voltti
Jouko Ylimäki
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Ti 2.6. klo 12, kouluosasto, Valtakatu 4, 3 krs.
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 34
6/2015
26.05.2015
Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
SIVISLTK § 34
26.5.2015
Hallintosäännön 5 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään vähintään
kolmea (3) päivää ennen kokousta.
Kuntalain 58 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
SIVISTYSJOHTAJA: Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
75
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 35
6/2015
76
26.05.2015
Pöytäkirjan tarkastajat
SIVISLTK § 35
26.5.2015
SIVISTYSJOHTAJA: Lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi
Jouko Ylimäen (varalla Tapani Uusikylä) ja Rauni Sipilän (varalla
Taneli Voltti).
Tarkastus tapahtuu viimeistään tiistaina 2.6. klo 9.00 mennessä.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai
estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan kyseisen
asian osalta varalle valittu henkilö.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Ylimäki (varalle
Tapani Uusikylä) ja Taneli Voltti (varalle Juha Isokoski).
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 36
6/2015
26.05.2015
Esityslistan hyväksyminen
SIVISLTK § 36
26.5.2015
SIVISTYSJOHTAJA: Lautakunta hyväksyy laaditun esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
77
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 37
6/2015
78
26.05.2015
Yleissivistävän koulutuksen talousraportti 30.4.2015
SIVISLTK § 37
26.5.2015
(Asian valmistelija Hannu Karstunen puh. 044 4294315)
Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan talouden alustava toteutumisraportti tilanteessa 30.4.2015 on seuraava (ajankohdan laskennallinen toteumaprosentti tulisi olla 33,3 %):
Yleissivistävä koulutus
Tot. %
Vert. 2014
MENOT YHTEENSÄ
34,0
33,4
TULOT YHTEENSÄ
45,3
51,3
NETTO
33,4
32,6
Tarkempia tietoja ajankohtaisesta taloustilanteesta annetaan lautakunnan kokouksessa. Oheismateriaalia.
SIVISTYSJOHTAJA: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi
huhtikuun lopun tilanteen mukaisen alustavan talousarvion toteutumisen.
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 38
6/2015
79
26.05.2015
Nuoriso- ja raittiustoimen talousraportti 30.3.2015
SIVISLTK § 38
26.5.2015
(Asian valmistelija Elisa Männistö, puh 044 4294355)
Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan talouden toteutumisraportti
tilanteessa 30.3.2015 on seuraava:
Nuoriso- ja raittiustoimi Tot %
Vertailu 2014
MENOT YHTEENSÄ
23,1 %
18,5 %
TULOT YHTEENSÄ
29.7 %
3,4 %
NETTO
20,1%
24,8 %
Tilanne on maaliskuun viimeisen päivän tilanne. Toteutuman
positiivisuuteen vaikuttaa se, että osa avustuksista on jo saatu koko
vuodeksi. Tilanne tulee tasoittumaan loppuvuoden aikana.
SIVISTYSJOHTAJA: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi
maaliskuun lopun tilanteen mukaisen talousarvion toteutumisen.
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 39
6/2015
80
26.05.2015
Lukion opinto-ohjaajan viran täyttäminen
SIVISLTK § 39
26.5.2015
(Asian valmistelija Kai Perttu, p. 044-4294314)
Ilmoitus lukion opinto-ohjaajan viran hausta on julkaistu
Kuntarekryssä, sanomalehti Kalajokilaaksossa, työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla sekä kaupungin virallisissa ilmoituksissa:
Ylivieskan kaupungin sivistystoimessa on haettavana seuraavat virat:
-----11. Lukion opinto-ohjaajan virka: Kelpoisuusvaatimukset: asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, lukion opinto-ohjaajan kelpoisuus, 11§.
Virka täytetään 1.10.2015 alkaen (tuntiopettajuutena 1.-30.9.2015).
----------Kaikkia virkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, paperiset hakemukset toimitetaan
osoitteeseen Kouluosasto, Valtakatu 4, 3. krs, 84100 YLIVIESKA. Kuoreen
merkitään haettava virka. Hakuaika päättyy 22.4.2015 klo 15.
Tehtäviin valittujen on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain
6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Hakijoista valitaan myös mahdolliset pidempiaikaiset sijaiset.
Lisätietoja: www.kuntarekry.fi (hakusana Ylivieska), sivistysjohtaja Kai Perttu, puh.
044-4294314.
Määräaikaan mennessä virkaan tuli 29 kelpoisuusehdot täyttävää
hakemusta. Yhdistelmä hakijoista on esityslistan oheismateriaalina.
Virkaan haastateltiin neljä hakijaa hakijaa. Haastattelijoina toimivat
lukion rehtori, apulaisrehtori, sivistysjohtaja sekä sivistyslautakunnan
puheenjohtaja. Haastattelut suoritettiin 19.5.2015.
SIVISTYSJOHTAJA: Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Lukion opinto-ohjaajan virkaan valitaan Matti
Strömmer. Perustelut: Matti Strömmerin koulutus- ja
työkokemustausta on laaja-alainen ja monipuolinen lukion
opinto-ohjaajan tehtävään. Strömmerin kokemukset ja tulokset
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 39
6/2015
81
26.05.2015
alueellisen oppilas- ja opiskelijahuollon toimintamallin
kehittämisessä ovat merkittävät. Lisäksi hänen valintaansa puoltaa
haastattelusta saatu kokonaiskäsitys.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 40
6/2015
82
26.05.2015
Laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttäminen
SIVISLTK § 40
26.5.2015
(Asian valmistelija Kai Perttu, p. 044-4294314)
Ilmoitus perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan viran
hausta on julkaistu Kuntarekryssä, sanomalehti Kalajokilaaksossa, työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla sekä kaupungin virallisissa ilmoituksissa:
Ylivieskan kaupungin sivistystoimessa on haettavana seuraavat virat:
1. Laaja-alainen erityisopettaja (perusopetus): Kelpoisuusvaatimuksista
säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 8§:ssä. Koska erityisopettaja työskentelee eri kouluilla, on virkaan
valittavalla tarpeen olla auto käytössään.
------Virat täytetään toistaiseksi 1.8.2015 alkaen.
Kaikkia virkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, paperiset hakemukset toimitetaan
osoitteeseen Kouluosasto, Valtakatu 4, 3. krs, 84100 YLIVIESKA. Kuoreen
merkitään haettava virka. Hakuaika päättyy 22.4.2015 klo 15.
Tehtäviin valittujen on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain
6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Hakijoista valitaan myös mahdolliset pidempiaikaiset sijaiset.
Lisätietoja: www.kuntarekry.fi (hakusana Ylivieska), sivistysjohtaja Kai Perttu, puh.
044-4294314.
Määräaikaan mennessä virkaan tuli 12 hakemusta, joista 10:ssä
oli kyseisiin virkoihin vaadittava kelpoisuus. Yhdistelmä hakijoista on
esityslistan oheismateriaalina.
Virkoihin haastateltiin yhteensä kolme hakijaa. Haastattelijoina
toimivat rehtori Ulla Hautamäki sekä sivistysjohtaja Kai Perttu.
Haastattelut suoritettiin 20.5.2015.
SIVISTYSJOHTAJA: Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Laaja-alaisen erityisopettajan virkaan valitaan
Karoliina Järviaho. Perustelut: Karoliina Järviaholla on monipuolinen
ja laaja-alainen työkokemus erityisopettajan työstä. Hänellä on kyky
innostaa ja kannustaa positiivisella tavalla oppilaita. Järviaho käyttää
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 40
6/2015
83
26.05.2015
opetuksessaan monipuolisia,oppilaita aktivoivia opetusmenetelmiä.
Lisäksi hänen valintaansa puoltaa haastattelusta saatu
kokonaiskäsitys.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Virkaan valitun on 30 päivän sisällä valinnasta tiedon saatuaan
toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä
nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä).
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 41
6/2015
84
26.05.2015
Erityisluokanopettajan viran täyttäminen
SIVISLTK § 41
26.5.2015
(Asian valmistelija Kai Perttu, p. 044-4294314)
Ilmoitus perusopetuksen erityisluokanopettajan viran hausta
on julkaistu Kuntarekryssä, sanomalehti Kalajokilaaksossa,
työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla sekä kaupungin virallisissa
ilmoituksissa:
Ylivieskan kaupungin sivistystoimessa on haettavana seuraavat virat:
------2. Erityisluokanopettaja, Rahkolan koulu
------Virat täytetään toistaiseksi 1.8.2015 alkaen.
Kaikkia virkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, paperiset hakemukset toimitetaan
osoitteeseen Kouluosasto, Valtakatu 4, 3. krs, 84100 YLIVIESKA. Kuoreen
merkitään haettava virka. Hakuaika päättyy 22.4.2015 klo 15.
Tehtäviin valittujen on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain
6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Hakijoista valitaan myös mahdolliset pidempiaikaiset sijaiset.
Lisätietoja: www.kuntarekry.fi (hakusana Ylivieska), sivistysjohtaja Kai Perttu, puh.
044-4294314.
Määräaikaan mennessä virkaan tuli yhdeksän hakemusta, joista
viidellä oli kyseisiin virkoihin vaadittava kelpoisuus. Yhdistelmä
hakijoista on esityslistan oheismateriaalina.
Virkoihin haastateltiin kolme hakijaa. Haastattelijoina toimivat
Rahkolan koulunjohtaja sekä sivistysjohtaja. Haastattelut suoritettiin
26.5.2015.
SIVISTYSJOHTAJA: Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Erityisluokanopettajan virkaan valitaan Minna
Mastosaari. Perustelut: Minna Mastosaaren kokemus ja osaaminen
erityisluokanopettajan työssä. Osaamista on kartuttanut
työkokemuksen lisäksi myös tuen kolmiportaisuuden kehittämisen
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 41
6/2015
85
26.05.2015
KELPO-hankkeen koordinointi Alavieskan kunnassa. Mastosaari
osoittautui myös haastattelun perusteella soveltuvaksi
erityisluokanopettajan tehtävään.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Valitun on 30 päivän kuluessa tiedon valinnasta saatuaan
toimitettava kouluosastolle hyväksyttävä todistus terveydentilastaan
sekä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettu ote rikosrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä).
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 42
6/2015
86
26.05.2015
Vastaavan koulukuraattorin viran täyttäminen
SIVISLTK § 42
26.5.2015
(Asian valmistelija Kai Perttu, p. 044-4294314)
Ilmoitus vastaavan koulukuraattorin viran hausta on julkaistu Kuntarekryssä, sanomalehti Kalajokilaaksossa, työ- ja
elinkeinotoimiston sivuilla sekä kaupungin virallisissa ilmoituksissa:
Ylivieskan kaupungin sivistystoimessa on haettavana seuraavat virat:
------10. Vastaava koulukuraattori
Vastaavalta kuraattorilta edellytetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta (laki
sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 3§).
------Virat täytetään toistaiseksi 1.8.2015 alkaen.
Kaikkia virkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, paperiset hakemukset toimitetaan
osoitteeseen Kouluosasto, Valtakatu 4, 3. krs, 84100 YLIVIESKA. Kuoreen
merkitään haettava virka. Hakuaika päättyy 22.4.2015 klo 15.
Tehtäviin valittujen on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain
6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Hakijoista valitaan myös mahdolliset pidempiaikaiset sijaiset.
Lisätietoja: www.kuntarekry.fi (hakusana Ylivieska), sivistysjohtaja Kai Perttu, puh.
044-4294314.
Määräaikaan mennessä virkaan tuli kaksi hakemusta, joista
molemmila oli kyseisiin virkoihin vaadittava kelpoisuus. Yhdistelmä
hakijoista on esityslistan oheismateriaalina.
Virkoihin haastateltiin kaksi hakijaa. Haastattelijoina toimivat
Jokirannan koulun rehtori, Katajan koulun rehtori,
Raudaskosken koulun koulunjohtaja sekä sivistysjohtaja.
Haastattelut suoritettiin 21.5.2015.
SIVISTYSJOHTAJA: Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Vastaavan koulukuraattorin virkaan valitaan
Leea Savela-Leppänen. Perustelut: Leea-Savela Leppänen omaa
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 42
6/2015
87
26.05.2015
hakijoista ainoana kokemusta koulukuraattorin työstä, koska hän on
toiminut aiemmin koulujen yhteisenä sosiaalityöntekijänä.
Savela-Leppänen osoittautui myös haastattelun perusteella
vastaavan kuraattorin tehtävään parhaiten soveltuvaksi.
Helena Eskola valitaan virkaan varalle.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan
toimitettava kouluosastolle hyväksyttävä todistus terveydentilastaan
sekä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettu ote rikosrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä).
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Tämän pykälän käsittelyn jälkeen puheenjohtaja Kati Marjakangas
poistui kokouksesta § 43 käsittelyn ajaksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 43
6/2015
88
26.05.2015
Koulukuraattorin viran täyttäminen
SIVISLTK § 43
26.5.2015
(Asian valmistelija Kai Perttu, p. 044-4294314)
Ilmoitus koulukuraattorin viran hausta on julkaistu
Kuntarekryssä, sanomalehti Kalajokilaaksossa, työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla sekä kaupungin virallisissa ilmoituksissa:
Ylivieskan kaupungin sivistystoimessa on haettavana seuraavat virat:
------9. Koulukuraattori
Kelpoisuusehtona on vähintään sosiaalihuollon ammatillisista
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6§:n mukainen kelpoisuus.
------Virat täytetään toistaiseksi 1.8.2015 alkaen.
Kaikkia virkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, paperiset hakemukset toimitetaan
osoitteeseen Kouluosasto, Valtakatu 4, 3. krs, 84100 YLIVIESKA. Kuoreen
merkitään haettava virka. Hakuaika päättyy 22.4.2015 klo 15.
Tehtäviin valittujen on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain
6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Hakijoista valitaan myös mahdolliset pidempiaikaiset sijaiset.
Lisätietoja: www.kuntarekry.fi (hakusana Ylivieska), sivistysjohtaja Kai Perttu, puh.
044-4294314.
Määräaikaan mennessä virkaan tuli 35 hakemusta, joista
32:lla oli kyseisiin virkoihin vaadittava kelpoisuus. Yhdistelmä
hakijoista on esityslistan oheismateriaalina.
Virkoihin haastateltiin yhdeksän hakijaa. Haastattelijoina toimivat
Jokirannan koulun rehtori, Katajan koulun rehtori,
Raudaskosken koulun koulunjohtaja sekä sivistysjohtaja.
Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja tuli paikalle myöhemmin ja
oli mukana osassa haastatteluita. Haastattelut suoritettiin
21.5.2015.
SIVISTYSJOHTAJA: Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 43
6/2015
89
26.05.2015
PÄÄTÖSEHDOTUS: Koulukuraattorin virkaan valitaan Maarit
Eskola. Perustelut: Maarit Eskola osoittautui haastattelussa
parhaiten soveltuvaksi koulukuraattorin virkaan. Lisäksi Eskolan
työstä on saatu hyviä kokemuksia hänen toimiessaan koulujen
yhteisenä sosiaalityöntekijänä.
Varalle valitaan Maria Perälä.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Virkaan valitun on 30 päivän sisällä tiedon valinnasta saatuaan
toimitettava kouluosastolle hyväksyttävä todistus terveydentilastaan
sekä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten ja nuorten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Tämän pykälän aikana kokouksen puheenjohtajana toimi
sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Tapani Uusikylä.
Puheenjohtaja Kati Marjakangas ei osallistunut tämän pykälän
käsittelyyn.Kati Marjakangas palasi kokouksen puheenjohtajaksi,
kun § 43 oli käsitelty.
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 44
6/2015
90
26.05.2015
Koulunjohtajien nimeäminen Ojakylän ja Niemelän kouluille
SIVISLTK § 44
26.5.2015
(Asian valmistelija Kai Perttu, p. 044-4294314)
Sivistyslautakunta on nimennyt 11.6.2012 perusopetuksen koulun
johtajat, varajohtajat, vara- ja apulaisrehtorit sekä lukion
apulaisrehtorin neljän vuoden määräajaksi (1.8.2012-31.7.2016).
Niemelän koululla koulunjohtajan tehtävää hoitanut luokanopettaja
Maritta Pälli on jäämässä eläkkeelle 1.8.2015 alkaen. Samasta
ajankohdasta on jäämässä eläkkeelle myös Ojakylän koululla
koulunjohtajan tehtävää hoitanut luokanopettaja Sirkka Salminen.
Sivistyslautakunnan tulee nimetä koulunjohtajat Niemelän ja
Ojakylän kouluille ajalle 1.8.2015-31.7.2016.
Molemmilta kouluilta on tullut opettajakunnan esitykset
koulunjohtajiksi nimettävistä opettajista. Päätösehdotus perustuu
annettuihin esityksiin.
SIVISTYSJOHTAJA: Sivistyslautakunta nimeää ajalle
1.8.2015-31.7.2016
1. Ojakylän koulun koulunjohtajaksi luokanopettaja Satu Vaaralan.
2. Niemelän koulun koulunjohtajaksi luokanopettaja Ari
Saastamoisen.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 45
6/2015
26.05.2015
Viranhaltijapäätökset
SIVISLTK § 45
26.5.2015
Sivistysjohtaja
VIRVA Virka- ja työvapaat (ei sair.), § 14
12.5.2015
SIVISTYSJOHTAJA: Sivistyslautakunta merkitsee
viranhaltijapöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia
päätöksiä oteta kuntalain 21 §:n perusteella sivistyslautakunnan
käsiteltäväksi.
PÄÄTÖS: Kouluosaston ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
91
YLIVIESKAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
6/2015
92
Kunta
Ylivieskan kaupunki
Sivistyslautakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Ylivieskan kaupungin sivistyslautakunta
Valtakatu 4
84100 Ylivieska
Pykälät
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Liitetään pöytäkirjaan
Pöytäkirjan tarkastajat:
YLIVIESKAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
6/2015
93
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU
postiosoite: PL 189, 90101 OULU
faksi:
sähköposti:
puhelin:
virka-aika:
029 56 42841
[email protected]
029 56 42800
klo 8.00 - 16.15
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
– valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittanen
Lisätietoja
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
pöytäkirjaan
Pöytäkirjan tarkastajat:
Liitetään