Pöytäkirja PDF

Comments

Transcription

Pöytäkirja PDF
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
1 (19)
Kokoustiedot
Aika
20.05.2015 keskiviikko klo 18:00 - 19:05
Paikka
Varppeen lastentarha
Lisätietoja
Saapuvilla olleet jäsenet
Kimmo Nurmi, puheenjohtaja
Helena Sukari, varapuheenjohtaja
Marja Kannisto
Aimo Koskela
Kimmo Kosonen
Veera Köpsi
Mirka Lasarov
Lassi Lehtinen
Raimo Perälahti
Kai Suovanen Tommi Liimatainen
Katriina Ylönen
Muut saapuvilla olleet
Pipsa Allén
Matti Sivonen
Esa Ilanti
Päivi Rantanen
Juha-Matti Sillanpää
Anne Sulander
Ulla Haataja
Asiat
kaupunginhallituksen edustaja
esittelijä
talouspäällikkö
päivähoidon johtaja
päiväkodinjohtaja,
paikalla klo 18-18.30
erityislastentarhanopettaja,
paikalla klo 18-18.30
pöytäkirjanpitäjä
45 - 57 §
Allekirjoitukset
Kimmo Nurmi
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus
Ulla Haataja
pöytäkirjanpitäjä
Raisio, 25.5.2015
Veera Köpsi
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Raisio, 26.5.2015
Ulla Haataja
pöytäkirjanpitäjä
Kimmo Kosonen
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
2 (19)
Käsitellyt asiat
Nro
§
Liite
Otsikko
Sivu
1
45 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3
2
46 §
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
4
3
47 §
Esityslistan hyväksyminen
5
4
48 §
Lastentarhanopettaja Hanna Ikosen anomus opintovapaan keskeyttämisestä
6
5
49 §
Lastentarhanopettaja Hanna Ikosen opintovapaahakemus
7
6
50 §
Laitosapulainen Heidi Kaunelan vuorotteluvapaahakemus
8
7
51 §
Sivistyskeskuksen virkojen ja toimien täyttäminen
9
8
52 §
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuma 31.3.2015
11
9
53 §
Ihalan koulun ystävyyskuntamatka Sigtunaan 31.8.-4.9.2015
12
10
54 §
Matkaraportti lukion venäjän opiskelijoiden opintomatkasta Pietariin
16.-19.4.2015
14
11
55 §
Matkaraportti lukion opiskelijoiden ystävyysmatkasta Sigtunassa ja
Tukholmassa 6.-9.5.2015
15
12
56 §
Viranhaltijapäätökset 20.5.2015
16
13
57 §
Ilmoitusasiat 20.5.2015
17
Muutoksenhaku
45-57 § Muutoksenhakuohje
18
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
3 (19)
45 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Ennen varsinaisten asioiden käsittelyä päiväkodinjohtaja Juha-Matti Sillanpää
ja erityislastentarhanopettaja Anne Sulander kertoivat Varppeen lastentarhan
toiminnasta klo 18-18.30.
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
4 (19)
46 §
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Veera
Köpsin ja Kimmo Kososen.
Päätös
Sivistyslautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Veera
Köpsin ja Kimmo Kososen.
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
5 (19)
47 §
Esityslistan hyväksyminen
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi päätettiin lisätä
ilmoitusasioihin: Vaisaaren koulun sisäilmatilanne, koulunkäyntiavustajien nimikemuutosasia, Varppeen lastentarhan monikulttuuristen lasten tilanne.
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
6 (19)
Asianro 1120/01.01.03/2013
§ 48
Lastentarhanopettaja Hanna Ikosen anomus opintovapaan keskeyttämisestä
Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen 7.5.2015:
Sivistyslautakunta on myöntänyt lastentarhanopettaja Hanna Ikoselle opintovapaata ajalle 1.9.2014 – 31.7.2015 (14.5.2014 § 32). Hanna Ikonen anoo
opintovapaan keskeytystä 15.7.2015 alkaen sijoittaakseen pidettävät vuosilomapäivät heinäkuun loppuun.
Opintovapaalain 10 § mukaan Ikosella on oikeus opintovapaan keskeyttämiseen.
Päätösehdotus
Sivistysjohtaja Matti Sivonen
Sivistyslautakunta päättää
myöntää lastentarhanopettaja Hanna Ikoselle opintovapaan keskeytyksen
15.7.2015 alkaen.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Hanna Ikonen
Palkat
Varhaiskasvatus
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
7 (19)
Asianro 1120/01.01.03/2013
§ 49
Lastentarhanopettaja Hanna Ikosen opintovapaahakemus
Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen 11.5.2015:
Lastentarhanopettaja Hanna Ikonen anoo palkatonta opintovapaata kasvatustieteen maisterin (luokanopettajan) tutkinnon loppuun saattamiseksi ajalle
3.8.–31.12.2015. Koulutuksen järjestäjä on Jyväskylän Yliopisto, Kokkolan
yliopistokeskus Chydenius. Hanna Ikoselle on aikaisemmin myönnetty opintovapaata ajalle 7.1.–19.6.2014 ja 1.9.2014–31.7.2015. (Viimeiseen opintovapaaseen on haettu keskeytystä 15.7.2015 alkaen.)
Päiväkodinjohtaja Tarja Äikäs puoltaa opintovapaan myöntämistä.
Päätösehdotus
Sivistysjohtaja Matti Sivonen
Sivistyslautakunta päättää
myöntää Hanna Ikoselle palkatonta opintovapaata ajaksi 3.8.–31.12.2015.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Hanna Ikonen
Palkat
Varhaiskasvatus
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
8 (19)
Asianro 457/01.01.03/2015
§ 50
Laitosapulainen Heidi Kaunelan vuorotteluvapaahakemus
Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen 12.4.2015:
Laitosapulainen Heidi Kaunela anoo palkatonta työlomaa vuorotteluvapaan
ajaksi. Vuorotteluvapaata on anottu ajalle 1.7.2015–6.1.2016. Heidi Kaunelalla on työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista lain edellyttämä vähintään 16 vuotta sekä palvelussuhde saman työnantajan palveluksessa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 13 kuukautta (Vuorotteluvapaalaki
§ 4–5). Tehtävään on saatavissa vuorotteluvapaalain edellyttämä sijainen.
Päiväkodinjohtaja Tarja Äikäs puoltaa vuorotteluvapaan myöntämistä.
Päätösehdotus
Sivistysjohtaja Matti Sivonen
Sivistyslautakunta päättää
myöntää Heidi Kaunelalle palkatonta työlomaa vuorotteluvapaan ajaksi
1.7.2015–6.1.2016.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Heidi Kaunela
Palkat
Varhaiskasvatus
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
9 (19)
Asianro 201/01.01.01/2015
§ 51
Sivistyskeskuksen virkojen ja toimien täyttäminen
Kaupunginhallituksen henkilöstön palkkaamisohjeita koskevan päätöksen
mukaisesti (Kh 10.8.2009 § 402) viranhaltijoiden tekemät päätökset vakinaisen henkilöstön ottamisesta tulee tehdä niin, että ne tulevat otto-oikeusajan
kuluessa tiedoksi hallintokeskuksen osalta kaupunginhallituksen esityslistalla
tai ao. lautakunnan esityslistalla omana asianaan. Tarkoitus on, että ottooikeusviranomainen voi kokouksessaan ratkaista otto-oikeuden käyttämisen
kyseisen valinnan osalta.
Otto-oikeusaika on 14 vuorokautta. Määräaika alkaa, kun viranhaltijapäätös
pidetään julkisesti nähtävillä. Nähtävilläolosta kuulutetaan niin sanotulla vuosiilmoituksella vuosittain. Vuosi-ilmoituksen mukaisesti "viranhaltijan esittelystä
tekemät vakinaisten henkilöiden valintapäätökset pidetään nähtävillä valintaa
seuraavana arkipäivänä kello 9.00-15.00, aikaisintaan kuitenkin 12 päivää
ennen valintaa seuraavaa asianomaisen lautakunnan tai kaupunginhallituksen kokousta. Kokousajat päätetään kyseisessä hallintokunnassa".
1. Sivistysjohtaja on rehtorin esittelystä tehnyt 11.5.2015 § 64 oheismateriaalina olevan Tahvion koulun luokanopettajan viran täyttämistä koskevan
viranhaltijapäätöksen. Luokanopettajan virkaan valittiin Jaakko Niemi ja
varalle Jukka Saarikoski. Päätös on ollut julkisesti nähtävänä sivistyskeskuksessa 12.5.2015.
2. Sivistysjohtaja on rehtorin esittelystä tehnyt 11.5.2015 § 66 oheismateriaalina olevan Kuloisten koulun luokanopettajan viran täyttämistä koskevan viranhaltijapäätöksen. Luokanopettajan virkaan valittiin Tanja Kolehmainen. Päätös on ollut julkisesti nähtävänä sivistyskeskuksessa
12.5.2015.
3. Sivistysjohtaja on päivähoidon johtajan esittelystä tehnyt 11.5.2015 § 63
oheismateriaalina olevan lastenhoitajan toimen täyttämistä koskevan viranhaltijapäätöksen. Lastenhoitajan toimeen valittiin Marijetta Rosendahl.
Päätös on ollut julkisesti nähtävänä sivistyskeskuksessa 12.5.2015.
4. Sivistysjohtaja on päivähoidon johtajan esittelystä tehnyt 11.5.2015 § 65
oheismateriaalina olevan laitosapulaisen toimen täyttämistä koskevan viranhaltijapäätöksen. Laitosapulaisen toimeen valittiin Marjo Rantanen ja
varalle Nina Hietala. Päätös on ollut julkisesti nähtävänä sivistyskeskuksessa 12.5.2015.
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
Oheismateriaali
Päätösehdotus
1
10 (19)
Valintapäätökset.pdf
Sivistysjohtaja Matti Sivonen
Sivistyslautakunta päättää,
että se ei käytä otto-oikeutta edellä mainittujen virkojen ja toimien täyttämistä
koskeviin viranhaltijapäätöksiin.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Valitut
Palkat
Koulut
Varhaiskasvatus
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
11 (19)
Asianro 379/02.02.02/2015
§ 52
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuma 31.3.2015
Talouspäällikkö Esa Ilanti 29.4.2015:
Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanoohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumisesta laaditaan raportit lautakunnittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta. Raportit tuodaan
valtuuston tietoon.
Oheismateriaali
Päätösehdotus
2
Sila toteutuma 31.3.2015.pdf
Sivistysjohtaja Matti Sivonen
Sivistyslautakunta päättää
merkitä tilauksen toteutuman 1.1.-31.3.2015 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja –valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
12 (19)
Asianro 469/04.04.02/2015
§ 53
Ihalan koulun ystävyyskuntamatka Sigtunaan 31.8.-4.9.2015
Rehtori Timo Tuusvuori esittää kaupunginhallituksessa 11.5.2015 § 149 hyväksytyn ystävyystoiminnan määrärahamuutoksen mukaisesti:
Ystävyysluokkien yhteinen leirikoulu Sigtunassa:
Ihalan koulun nykyinen 5 E-luokka on lähdössä leirikouluun Sigtunaan syyslukukauden alussa 31.8.–4.9.2015. Matkalle lähtee 25 oppilasta, luokanopettaja
Rainer Haarte sekä kaksi valvovaa vanhempaa, Marja Tereska-Korhonen ja
Juha Keskitalo. Matka rahoitetaan pääosin luokan omilla rahoilla. Tukea on
haettu Pohjola Nordenilta sekä Raision kaupungin ystävyyskuntatoimintavaroista.
Matkan opetuksellinen tarkoitus ja tavoite:
Leirikouluun osallistuu kolme kuudetta luokkaa: Sätunaskolan/Märsta, Maestroskolan/Nacka ja Ihalan koulu/Raisio. Oppilaat ovat viidennen luokan aikana
tutustuneet toisiinsa kolmiportaisen projektin avulla. Ensimmäinen askel oli
PowerPoint-presentaatiot: ”A book of myself/Boken av mig själv.” Tämän jälkeen oppilaat saivat omat kirjeenvaihtokaverit, joiden kesken on oltu yhteydessä sähköpostitse. Kolmas vaihe on kokeilla videojutustelua koulujen välillä. Kaikkien kolmen koulun oppilaat aloittavat viidennen luokan keväällä saman, historiaan liittyvän projektin, jonka sisältöinä ovat Viikinkiaika, Kustaa
Vaasa sekä Ruotsin Suurvalta-aika ja Suomi osana sitä. Yksi ryhmistä keskittyy Vanhaan Postitiehen Turusta Ahvenanmaan kautta Tukholmaan. Ryhmät
kolmen koulun välillä ovat yhteydessä toisiinsa projektin edetessä ja vaihtavat
kokemuksia ja ideoita matkan varrella. Varsinaisen leirikoulun aikana ryhmien
tuotokset kootaan yhdessä. Leirikoulun kokemuksia ja sen herättämiä uusia
ideoita työstetään kuudennen luokan aikana ja suunnitteilla on ruotsalaisten
vastavierailu Raisioon keväällä 2016.
Ohjelma:
Maanantai 31.8.
Vanhemmat tuovat lapsensa terminaaliin, matkustamme iltalaivalla Turusta
Tukholmaan.
Tiistai 1.9.
Aamiainen Sätunaskolanissa. Aamupäivä tutustumista kouluun ja sen ympäristöön ryhmissä. Lounas koululla ja sen jälkeen majoittuminen hotelliin (Arlanda Hotellby). Iltapäivällä oppilaat Nackasta tulevat Märstaan ja aloitamme
ryhmätöiden purkuprosessin koululla. Työn ohessa paljon yhteistoiminnallisia
aktiviteetteja, jotta oppilaat tutustuvat toisiinsa paremmin. Nämä aktiviteetit
tulevat Comenius-projektin loppuraporttikansiosta: “Feel well, against bullying
towards welfare of a child.” Päivä päättyy yhteiseen grillijuhlaan.
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
13 (19)
Keskiviikko 2.9.
Aamupäivä koululla - ryhmätöiden työstäminen jatkuu. Lounaan jälkeen tutustuminen Wanhaan Sigtunaan. Päivä jatkuu kunnan leirikeskuksessa, jossa tutustumme viikinkiaikaiseen elämään ja kulttuuriin. Paikka järjestää koululaisille räätälöityjä paketteja aiheeseen liittyen, paljon käsillä tekemistä ja konkreettista kosketusta historiaan.
Torstai 3.9.
Aamiainen koululla, jonka jälkeen sigtunalaiset ja raisiolaiset matkustavat
Tukholmaan, jossa tapaamme Nackan oppilaat. Vierailuja Tukholman historiallisiin kohteisiin. Ohjelma on vielä auki, mutta suunnitteilla Drottningholmin
linna, Gamla Stan/TreKronor sekä Wasa-laiva, kun siirrymme Djurgårdenille.
Iltapäivällä päätämme yhteisen leirikoulun huvitteluun Gröna Lundin huvipuistossa. Päivä päättyy iltalaivalle kohti Turkua.
Perjantai 4.9.
Terminaalista aamupalalle koululle, jonka jälkeen oppilaat kotiin.
Päätösehdotus
Sivistysjohtaja Matti Sivonen
Sivistyslautakunta päättää
1) hyväksyä Ihalan koulun ystävyyskoulumatkan toteutettavaksi esitetyn
suunnitelman mukaisesti ja
2) myöntää matkustusluvan opettaja Rainer Haartelle Sigtunan matkalle
31.8.-4.9.2015.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Ihalan koulu
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
14 (19)
Asianro 173/12.02.01/2015
§ 54
Matkaraportti lukion venäjän opiskelijoiden opintomatkasta Pietariin 16.-19.4.2015
Lehtori Seija Kaisalmen ja lehtori Tiiu Kaskinoron 28.4.2015 toimittama matkaraportti venäjän opiskelijoiden vierailusta Pietariin:
Lukion venäjän opiskelijoiden opintomatka Pietariin toteutettiin 16.-19.4.2015.
Matkaan osallistui Kaisalmen ja Kaskinoron lisäksi yhdeksän lukiolaista.
Matkan tavoitteet toteutuivat erittäin hyvin.
Matkalla tutustuttiin Pietarin nähtävyyksiin sekä venäjän kulttuuriin ja historiaan. Eremitaasin taidemuseo oli sykähdyttävä kokemus jo ulkoa päin. Sisätilat mykistivät loistollaan ja taidekokoelman laajuus yllätti opiskelijat. Myös Verikirkon loisteliaisuus pysäytti. Pietarhovin matka kuljettiin julkisella reittitaksilla. Kesäpalatsin suihkulähteet eivät olleet toiminnassa kylmän kevään vuoksi,
mutta kävely palatsin puistossa oli silti mukavaa.
Opiskelijoiden venäjän kielen taito kohentui merkittävästi käytännön kommunikaatiotilanteissa. Oli mukava huomata, miten rohkeus venäjän kielen käyttöön lisääntyi matkan edetessä.
Päätösehdotus
Sivistysjohtaja Matti Sivonen
Sivistyslautakunta merkitsee matkaraportin tiedokseen.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
15 (19)
Asianro 168/04.04.02/2015
§ 55
Matkaraportti lukion opiskelijoiden ystävyysmatkasta Sigtunassa ja Tukholmassa
6.-9.5.2015
Lehtori Anne Santamäen 10.5.2015 toimittama matkaraportti:
Raision lukion opiskelijoiden matka Sigtunaan toteutui (6.-9.5.2015). Tavoitteena oli saada opiskelijat puhumaan ruotsia ja solmia kontakteja ruotsalaisiin
sekä tutustua Tukholmaan. Tavoite toteutui. Mukana oli 21 Raision lukion
opiskelijaa (4 poikaa ja 17 tyttöä) ja opettajat Kirsi Kajala ja Anne Santamäki.
Arlanda-lukion opettaja Beatrice Taavo oli vastassa meitä satamassa ja
saimme koulun tarjoamat päivän juna- ja bussikortit käyttöömme. Ensimmäisen päivän vietimme Sigtunassa tutustuen opiskelijoihin ja lukioon. Ohjelmassa oli mm. luova toistemme esittely ruotsiksi ja suunnistuskierros tietovisaillen. Iltapäivän olimme Gröna Lundin huvipuistossa, johon Arlanda IT tarjosi
meille sisäänpääsyn.
Toisen päivän aloitimme opastuskierroksella Kuninkaan linnan Livsrustkammaren museossa. Iltapäivän kaikki saivat kuljeskella omin päin ympäri Tukholmaa.
Opiskelijoiden mielestä matka oli onnistunut ja moni lähtisi uudestaan.
Opiskelijoiden kommentteja: 'Tosi kiva reissu. Lukioon oli kiva tutustua, hyvä
seura ja rento meininki. Ainoa negatiivinen oli ehkä kiire Gröna Lundiin ja siellä oli muutenkin vähän tylsää. Perjantaina oli tarpeeksi vapaa-aikaa ja koko
reissun ohjelma oli toimiva'/'Olisi voinut olla enemmän tapahtumaa ruotsalaisten kanssa'/'Kuninkaan linnan näyttely oli kiehtova'. Plussaa annettiin myös
halvasta matkasta ja hotellin sijainnista.
Päätösehdotus
Sivistysjohtaja Matti Sivonen
Sivistyslautakunta merkitsee matkaraportin tiedokseen.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
16 (19)
Asianro 157/00.02.04/2015
§ 56
Viranhaltijapäätökset 20.5.2015
Leijapuiston päiväkodin johtaja
§ 54
§ 55
Päätösehdotus
Lastentarhanopettajan viransijaiseksi valittiin Kaisa Virusmäki
ajaksi 3.8.2015-30.9.2017
Lastenhoitajan viransijaiseksi valittiin Minna Soini ajaksi
3.8.2015-31.3.2016
Sivistysjohtaja Matti Sivonen
Sivistyslautakunta merkitsee päätöspöytäkirjat tiedokseen ja päättää, että
kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta ei käytetä.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
20.05.2015
17 (19)
Asianro 156/00.02.02/2015
§ 57
Ilmoitusasiat 20.5.2015
Päätösehdotus
1
Opetushallitus 14.4.2015 Dno 65/517/2015/Valtionavustuksen myöntäminen kerhotoiminnan kehittämiseen 28.000 euroa
2
Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.4.2015 Lukiokoulutuksen yksikköhintoja
vuonna 2015 koskeva muutos
3
Opetus- ja kulttuuriministeriö 30.4.2015 Päätös opetus- ja kulttuuritointa
varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta
vuodelle 2015
4
Opetus- ja kulttuuriministeriö 6.5.2015 Erityisavustusta kielikylpytoiminnan
laajentamiseen ei myönnetty
5
Raision lukion opettajainkokouksen pöytäkirja 13.4.2015
6
Ihalan koulun ystävyyskuntamatka Sigtunaan 19.-21.5.2015 (sila
22.4.2015 § 39), esteen vuoksi opettaja Rainer Haarten tilalle lähtee opettaja Marja Snellman
7
Raision kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014
Sivistysjohtaja Matti Sivonen
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi keskusteltiin
Vaisaaren koulun sisäilmatilanteesta, koulunkäyntiavustajien nimikemuutoksesta ja Varppeen lastentarhan monikulttuuristen lasten tilanteesta.
Raision kaupunki
Pöytäkirja
18 (19)
Muutoksenhakuohje
Sivistyslautakunta
20.05.2015
Muutoksenhakuohje (45-57 §)
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §):
§ 45, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57
Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta
valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:
§
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.
Oikaisuvaatimusohje
Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin
kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai
tulkinnasta (kunnallinen virkaehtosopimuslaki 26 § ja laki työtuomioistuimesta
1 §). Kuntalain 89 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:
§ 48, 49, 50, 53
Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen
Raision kaupungin sivistyslautakunta
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio
[email protected]
faksi (02) 435 4382
puh. (02) 434 3111 (vaihde)
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Raision kaupunki
Pöytäkirja
19 (19)
Muutoksenhakuohje
Sivistyslautakunta
20.05.2015
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
Yliopistonkatu 34, 7 krs, PL 32, 20101 Turku
[email protected]
faksi 010 36 42414
Kunnallisvalitus; pykälät
§
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus; pykälät
§
Valitusaika 30 päivää
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Itsenäisyydenaukio 2, PL 22, 20801 Turku
Hallintovalitus: pykälät
§
Valitusaika 14 päivää
Muu valituselin
(nimi ja postiosoite)
Valitusaika x päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
-
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös
laatijan ammatti, asuinkunta ja osoite on mainittava.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.
Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai
lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat on jätettävä postin kuljetettavaksi niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.