Osallisuus koulutus Helsinki 5 - Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Comments

Transcription

Osallisuus koulutus Helsinki 5 - Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Osallisuutta oppimassa
– toimintatapoja osallisuuden
kehittämiseen alakouluissa
Helsingissä syksyllä 2015
Mannerheimin Lastensuojeluliiton koulutustila, Toinen linja 19
Osallisuutta oppimassa – koulutuksessa tuetaan alakouluja osallistavan toimintakulttuurin rakentamiseen
vahvistamalla ja kehittämällä oppilaita osallistavia toimintoja, kuten esimerkiksi kummioppilas-,
oppilaskunta- tai kerhotoiminta. Uudistuneessa perusopetuslaissa (47a §) korostetaan oppilaan
osallisuuden merkitystä kouluyhteisössä ja velvoitetaan kouluja muun muassa kehittämään
oppilaskuntatoimintaa. Koulutuksessa annetaan valmiuksia näiden vaatimusten toteuttamiseen.
Ensimmäisessä koulutuspäivässä pohditaan osallisuuden yhteyttä oppimiseen ja hyvinvointiin sekä
tutustutaan erilaisiin osallistaviin toimintoihin. Osallistujat valitsevat kehittämiskohteen, joka liittyy
olemassa olevaan tai uuteen työmuotoon, kuten esimerkiksi kummioppilastoiminnan ohjausrakenteen tai
sisältöjen kehittämiseen. Kehittämistehtävää tuetaan ohjatuilla verkkokeskusteluilla. Osallistujat järjestävät
oman koulun muille opettajille infotilaisuuden kehittämistehtävästään. Infotilaisuuteen osallistujat saavat
mukaansa Osallisuutta oppimassa – kouluttajan.
Toinen koulutuspäivä järjestetään noin kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä koulutuspäivästä ja
silloin keskitytään kokemusten jakamiseen ja jatkotyöskentelyn vahvistamiseen.
Koulutuksen runko



to 22.10.2015, klo 9.00–15.00: 1. Koulutuspäivä
loka-marraskuu 2015: infotilaisuus opettajakunnalle & kehittämistehtävän suunnittelua ja
mahdollista toteutusta
to 26.11.2015, klo 13.00–16.00: 2. Koulutuspäivä
Yhteen koulutusprosessiin pääsee mukaan seitsemän (7) koulua. Jokaisesta mukaan tulevasta alakoulusta
toivotaan osallistuvan 2-3 henkilökuntaan kuuluvaa aikuista.
Tiedustelut: Eve Markkanen, [email protected] tai puh. 050 3672101
Ilmoittautumiset: www.mll.fi/kouluille. Ilmoittautuminen 8.10.2015 mennessä.
Tervetuloa!
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.
Osallistuja vastaa itse matka-, ruokailu- ja majoituskuluista sekä muista mahdollisista kuluista.
Perusopetuslaki 47 a §
Osallisuus ja oppilaskunta
Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla
on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden
asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen
liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun.
Edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta.
Oppilaskunta voi olla useamman koulun yhteinen. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden
yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän
välistä yhteistyötä.
Opetuksen järjestäjän tulee kuulla koulun oppilaskuntaa ennen 1 momentissa mainittujen suunnitelmien ja
määräysten vahvistamista sekä ennen muita oppilaiden asemaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä.
Tässä pykälässä tarkoitettu toiminta järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti paikalliset
olosuhteen huomioon ottaen. Tarkemmin toiminnan järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä. Toiminta
tulee suunnitella opetussuunnitelman ja muiden koulun toimintaa ohjaavien suunnitelmien osana tai
yhteydessä.
Opetuksen järjestäjän tulee määräajoin selvittää oppilaiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä koulun ja
opetuksen järjestäjän toiminnasta.