ידיעון ביה"ס לשנת הלימודים תשעו

Comments

Transcription

ידיעון ביה"ס לשנת הלימודים תשעו
‫המכללה הטכנולוגית אורט תעופה וחלל‬
‫בשיתוף חיל האוויר‬
‫________________________________________________________________‬
‫המכללה הטכנולוגית‬
‫אורט תעופה וחלל‬
‫מעלה אדומים‬
‫מעלה אדומים‪ ,‬רח' דרך קדם ‪ ,70‬טל'‪ 02-5357314 ,02-5900243 ,02-5900923:‬פקס‪02-5902605:‬‬
‫‪http://astro.ort.org.il‬‬
‫סמל בי"ס ‪170803‬‬
‫ידיעון לשנה"ל תשע"ו‬
‫תוכן עניינים‪:‬‬
‫דבר מנהל המכללה‪ ..............................................................................‬עמ' ‪3‬‬
‫דבר המנהלת הפדגוגית‪ .........................................................................‬עמ' ‪4‬‬
‫בעלי תפקידים ועובדי מינהל‪ ..................................................................‬עמ' ‪5‬‬
‫רשימת כיתות ומחנכים‪ .........................................................................‬עמ' ‪7‬‬
‫רשימת טלפונים פנימיים‪ ......................................................................‬עמ' ‪8‬‬
‫דמות הבוגר‪ .......................................................................................‬עמ' ‪9‬‬
‫אני מאמין‪ .........................................................................................‬עמ' ‪10‬‬
‫מה מיוחד אצלנו‪ .................................................................................‬עמ' ‪11‬‬
‫תקנון בית הספר‪ ................................................................................‬עמ' ‪12‬‬
‫הערכות פדגוגית‪ +‬לוח חופשות‪ ...............................................................‬עמ' ‪18‬‬
‫אספות הורים שכבתיות‪ +‬ישיבות היכרות‪ +‬ישיבות הכנה לטיולים השנתיים‪ ...‬עמ' ‪19‬‬
‫ישיבות פדגוגיות מחצית א'‪ ...................................................................‬עמ' ‪20‬‬
‫ישיבות פדגוגיות סוף שנה‪ ....................................................................‬עמ' ‪21‬‬
‫נהלי בית הכנסת‪ ................................................................................‬עמ' ‪22‬‬
‫פעילות חברתית שכבת י'‪ .....................................................................‬עמ' ‪23‬‬
‫פעילות חברתית שכבת יא'‪ ...................................................................‬עמ' ‪26‬‬
‫פעילות חברתית שכבת יב'‪ ...................................................................‬עמ' ‪29‬‬
‫אלפון מורים‪ .....................................................................................‬עמ' ‪32‬‬
‫לוח צלצולים והפסקות‪ ........................................................................‬עמ' ‪36‬‬
‫‪2‬‬
‫מנהל‪:‬‬
‫ותעופה‬
‫דבר מנהל המכללה לחלל‬
‫ותעופה‪:‬‬
‫לחלל‬
‫המכללה‬
‫ותעופה‪:‬‬
‫לחלל‬
‫המכללה‬
‫מנהל‬
‫דברדבר‬
‫וצוותרב‪,‬‬
‫שלום‬
‫מורים‪,‬הל‪-‬‬
‫המינ‬
‫עובדי‬
‫וצוות‬
‫‪ ,‬מורים‪ ,‬חיילים‬
‫שלום‬
‫המינהל‬
‫עובדי‬
‫חיילים‬
‫מורים‪,‬‬
‫הורים‪,‬‬
‫תלמידים‪,‬‬
‫רב‪ ,‬רב‪,‬‬
‫שלום‬
‫המינ‪-‬הל‪-‬‬
‫עובדי‬
‫וצוות‬
‫חיילים‬
‫הורים‪,‬‬
‫תלמידים‪,‬‬
‫ומוצלחת‪.‬‬
‫טובה‬
‫בשנה‬
‫ביה"ס‬
‫ומוצלחת‪.‬‬
‫טובה‬
‫בשנה‬
‫ביה"ס‬
‫בשערי‬
‫הבאים‬
‫מברך‬
‫אים אני‬
‫ומוצלחת‪.‬‬
‫טובה‬
‫בשנה‬
‫ביה"ס‬
‫בשערי‬
‫הבאים‬
‫את את‬
‫מברך‬
‫בשעריאני‬
‫כאדם‬
‫התלמיד‬
‫של‬
‫לטיפוח‬
‫לתרום‬
‫הוא‬
‫הספר‬
‫בית‬
‫פקידו של‬
‫כאדם‬
‫התלמיד‬
‫אישיותו‬
‫לטיפוח‬
‫לתרום‬
‫הוא‬
‫הספר‬
‫בית‬
‫שתפקידו‬
‫מאמינים‬
‫כאדם‬
‫התלמיד‬
‫של של‬
‫אישיותו‬
‫לטיפוח‬
‫לתרום‬
‫אישיותוהוא‬
‫הספר‬
‫בית‬
‫של של‬
‫שתפקידו‬
‫מאמינים‬
‫אנו אנו‬
‫וחירותו‪.‬‬
‫האדם‬
‫המודעותכבוד‬
‫ערכי‬
‫למימוש‬
‫והמעורבות‬
‫ק את המודעות‬
‫וחירותו‪.‬‬
‫האדם‬
‫למימוש‬
‫והמעורבות‬
‫המודעות‬
‫להעמיק‬
‫אוטונומי‪,‬‬
‫וחירותו‪.‬‬
‫האדם‬
‫כבודכבוד‬
‫ערכיערכי‬
‫למימוש‬
‫והמעורבות‬
‫את את‬
‫להעמיק‬
‫אוטונומי‪,‬‬
‫אתה‬
‫אם‬
‫שכן‬
‫אדם‬
‫להיות‬
‫קשה‬
‫לא‬
‫ירות‪.‬‬
‫להביאהח‬
‫השגת‬
‫לידי‬
‫האדם‬
‫א להביא את‬
‫משכיל‬
‫להיות‬
‫קשה‬
‫ירות‪ .‬לא‬
‫הח‬
‫השגת‬
‫לידי‬
‫האדם‬
‫את‬
‫החינוך‬
‫מטרת‬
‫אתהאתה‬
‫אם אם‬
‫שכןשכן‬
‫משכיל‬
‫אדםאדם‬
‫להיות‬
‫קשה‬
‫משכיללא‬
‫ירות‪.‬‬
‫הח‬
‫השגת‬
‫לידי‬
‫האדם‬
‫את‬
‫להביא‬
‫היאהיא‬
‫החינוך‬
‫מטרת‬
‫משכיל‪.‬‬
‫נחשב‬
‫אתה‬
‫לומד‪-‬‬
‫יודע‬
‫ואם אתה‬
‫משכיל‪.‬‬
‫לאדם‬
‫נחשב‬
‫יודע‪-‬‬
‫אתה‬
‫יודע‪,‬‬
‫אתה‬
‫לומד‪-‬‬
‫משכיל‪.‬‬
‫לאדם‬
‫נחשב‬
‫אתהאתה‬
‫יודע‪-‬‬
‫לאדםאתה‬
‫ואםואם‬
‫יודע‪,‬‬
‫אותנו‪.‬‬
‫שאחרים‬
‫ממה‬
‫רק‬
‫ולא‬
‫מתוכנו‬
‫לצמוח‬
‫צריך‬
‫שהלימוד‬
‫אותנו‪.‬‬
‫מלמדים‬
‫שאחרים‬
‫ממה‬
‫רק‬
‫מתוכנו‬
‫לצמוח‬
‫שהלימוד‬
‫להבין‬
‫החינוך‬
‫להביןעיקר‬
‫אותנו‪.‬‬
‫מלמדים‬
‫שאחרים‬
‫ממה‬
‫מלמדים רק‬
‫ולאולא‬
‫מתוכנו‬
‫לצמוח‬
‫צריךצריך‬
‫שהלימוד‬
‫להבין‬
‫הואהוא‬
‫החינוך‬
‫עיקר‬
‫אדם‪.‬‬
‫הם של‬
‫בחינוכו‬
‫מרכיבים מרכזיים‬
‫הם‬
‫האינטלקטואלי‬
‫אדם‪.‬‬
‫בחינוכו‬
‫מרכזיים‬
‫מרכיבים‬
‫הם‬
‫האינטלקטואלי‬
‫והחינוך‬
‫הערכי‬
‫חינוך החינוך‬
‫אדם‪.‬‬
‫של של‬
‫בחינוכו‬
‫מרכזיים‬
‫מרכיבים‬
‫האינטלקטואלי‬
‫והחינוך‬
‫הערכי‬
‫החינוך‬
‫בפנישל‬
‫המורכבות‬
‫האישית את‬
‫המחנך‬
‫בפני‬
‫מציג‬
‫והוא‬
‫האישית‬
‫הבחירה‬
‫ערך‬
‫את‬
‫ד במרכז‬
‫המורכבות‬
‫המחנך‬
‫הבחירה‬
‫במרכז‬
‫מעמיד‬
‫חינוך‬
‫של של‬
‫המורכבות‬
‫את את‬
‫המחנך‬
‫בפני‬
‫מציגמציג‬
‫והואוהוא‬
‫האישית‬
‫הבחירה‬
‫ערךערך‬
‫את את‬
‫במרכז‬
‫מעמיד‬
‫ערכיערכי‬
‫חינוך‬
‫מתנגשים‪.‬‬
‫מתנגשים‪.‬‬
‫ערכים‬
‫כאשר‬
‫רכים ההכרעה‬
‫מתנגשים‪.‬‬
‫ערכים‬
‫כאשר‬
‫ההכרעה‬
‫ותובע‬
‫מושגים‬
‫בבירור‬
‫עוסק‬
‫הוא‬
‫וביקורתית‪.‬‬
‫הגיונית‬
‫עצמאית‪,‬‬
‫חשיבה‬
‫אלי מטפח‬
‫ותובע‬
‫מושגים‬
‫בבירור‬
‫עוסק‬
‫וביקורתית‪.‬‬
‫הגיונית‬
‫עצמאית‪,‬‬
‫חשיבה‬
‫מטפח‬
‫אינטלקטואלי‬
‫חינוך‬
‫ותובע‬
‫מושגים‬
‫בבירור‬
‫עוסק‬
‫הואהוא‬
‫וביקורתית‪.‬‬
‫הגיונית‬
‫עצמאית‪,‬‬
‫חשיבה‬
‫מטפח‬
‫אינטלקטואלי‬
‫חינוך‬
‫הנחיות‬
‫להפריך‬
‫והכללות‪.‬‬
‫הנחיות‬
‫להפריך‬
‫לאשש או‬
‫לבדוק‪,‬‬
‫אשש אונכונות‬
‫והכללות‪.‬‬
‫הנחיות‬
‫להפריך‬
‫והכללות‪.‬או‬
‫לאשש‬
‫לבדוק‪,‬‬
‫נכונות‬
‫אחד‬
‫של כל‬
‫הפוטנציאל‬
‫ולמיצוי‬
‫אתכם‬
‫להביא‬
‫ביה"סת‬
‫ביה"ס מנ‬
‫ובאהבה על‬
‫של כל‬
‫הפוטנציאל‬
‫ולמיצוי‬
‫להצלחה‬
‫אתכם‬
‫להביא‬
‫ובאהבה מנ‬
‫ובאהבה על‬
‫במרץ‬
‫אחדאחד‬
‫של כל‬
‫הפוטנציאל‬
‫ולמיצוי‬
‫להצלחה‬
‫אתכם‬
‫להביא‬
‫להצלחהתמנת‬
‫על‬
‫במרץ‬
‫עובדעובד‬
‫במרץ צוותצוות‬
‫ואחת‪.‬‬
‫ואחת‪.‬‬
‫ביכולתזה‬
‫הקשבה‪,‬כבוד‬
‫מתוך‬
‫ולדבר‬
‫דעתלדון‬
‫ביכולת‬
‫הקשבה‪,‬‬
‫וביכולת‬
‫דעת‬
‫בחוכמה‪,‬‬
‫האדם‪,‬‬
‫כבוד זה‬
‫מתוך‬
‫ולדבר‬
‫הקשבה‪,‬‬
‫וביכולת‬
‫דעת‬
‫בחוכמה‪,‬‬
‫האדם‪,‬‬
‫באהבת‬
‫ונזכה‬
‫הבת מי‬
‫כבוד זה‬
‫מתוך‬
‫ולדבר‬
‫לדוןלדון‬
‫ביכולת‬
‫וביכולת‬
‫בחוכמה‪,‬‬
‫האדם‪,‬‬
‫באהבת‬
‫ונזכה‬
‫ייתןייתן‬
‫מי‬
‫לזה‪,‬לזה‪,‬‬
‫המתגבר‬
‫כמעיין‬
‫יהא‬
‫הלימוד‬
‫וערך‬
‫והסובלנות‬
‫הסבלנות‬
‫במתנת‬
‫והחידוש‪,‬‬
‫המתגבר‬
‫כמעיין‬
‫הלימוד‬
‫והסובלנות‬
‫הסבלנות‬
‫במתנת‬
‫והחידוש‪,‬‬
‫הביטוי‬
‫הלימוד‪,‬‬
‫הביטוי שמחת‬
‫המתגבר‬
‫כמעיין‬
‫יהאיהא‬
‫הלימוד‬
‫וערךוערך‬
‫והסובלנות‬
‫הסבלנות‬
‫במתנת‬
‫והחידוש‪,‬‬
‫הביטוי‬
‫הלימוד‪,‬‬
‫שמחת‬
‫בנפשותיכם‪...‬‬
‫בנפשותיכם‪...‬‬
‫דים מהנה‬
‫ופורייה‪,‬‬
‫מהנה‬
‫לימודים‬
‫שנת‬
‫מאחל‬
‫ופורייה‪,‬‬
‫מהנה‬
‫לימודים‬
‫ופורייה‪,‬שנת‬
‫מאחל‬
‫ה טובה!!‬
‫טובה!!‬
‫והצליחו‪,‬‬
‫טובה!!‬
‫שנהשנה‬
‫והצליחו‪,‬‬
‫עלו עלו‬
‫שלכם‪,‬‬
‫שלכם‪,‬‬
‫שלכם‪,‬‬
‫והערכה‬
‫בהוקרה והערכה רבה בהוקרה‬
‫רבהרבה‬
‫והערכה‬
‫בהוקרה‬
‫מנהל המכללה‬
‫המכללה‬
‫מנהל‬
‫המכללה‬
‫מנהל‬
‫ביה"ס ה‪ 8-‬שנתי‬
‫לוי יגאל‬
‫‪3‬‬
‫‪3 3‬‬
‫ביה"ס ה‪-‬‬
‫שנתישנתי‬
‫ביה"ס‪8‬ה‪8-‬‬
‫יגאליגאל‬
‫לוי לוי‬
‫דבר המנהלת הפדגוגית‬
‫מורים וחיילים יקרים‪,‬‬
‫אנו נמצאים בפתחה של שנת לימודים חדשה‪ ,‬שנה הטומנת בחובה אתגרים ועשייה חינוכית‪-‬ערכית ענפה‪.‬‬
‫העשייה החינוכית הינה שליחות מאתגרת המחייבת אותנו כאנשי חינוך לא להשאיר אף תלמיד מאחור‪,‬‬
‫כדברי הרב לאו‪" :‬התלמיד הוא נר תמיד שיש להציתו והמורה הוא האבוקה"‪.‬‬
‫מורים וחיילים יקרים‪ ,‬אתם אלה הנמצאים בחזית העשייה החינוכית‪ .‬עבודת הקודש שלכם‪ ,‬ההשקעה‪,‬‬
‫המסירות והנתינה הרבה לתלמידנו תורמת רבות לעיצוב דור העתיד‪.‬‬
‫אין לי ספק כי גם בשנה"ל הבעל"ט‪ ,‬כבשנים עברו‪ ,‬תמשיכו להוביל במרץ את תלמידנו להצלחות תוך מיצוי‬
‫הפוטנציאל והיכולת האישית של כל תלמיד‪.‬‬
‫אני מקדמת בברכה את המורים החדשים שנקלטו בשנה זו לבית ספרנו‪ .‬בטוחני שהמורים החדשים ילמדו‬
‫ממורינו הוו תיקים ויהפכו במהרה להיות חלק ממשפחת "אורט תעופה וחלל" מוסד בו מתקיימת אחווה‪,‬‬
‫ועזרה הדדית‪.‬‬
‫נאחל לכולנו שתתקיים בנו תפילתו של ר' נחמן מברסלב‪:‬‬
‫"למדני אלי היקר‪,‬‬
‫להתחיל מחדש‪ ,‬לשבור את דפוסי האתמול‪,‬‬
‫לא לומר איני יכול – כשיכול אני‪,‬‬
‫לא לומר אינני ‪ -‬כאשר הנני‪,‬‬
‫לא לומר שתקוע אנוכי ‪ -‬בשעה שחופשי אני לחלוטין"‪.‬‬
‫אני מאחלת לכולנו שנה טובה‪ ,‬שנת לימודים פורייה ומוצלחת‪ .‬שנה בה נזרע הצלחות בכל תחום ונגשים את‬
‫שאיפותינו‪.‬‬
‫בברכה‬
‫אורית שכטר‬
‫מנהלת פדגוגית‬
‫‪4‬‬
‫בעלי תפקידים‬
‫חברי הנהלה‬
‫יגאל לוי – מנהל המכללה‬
‫אורית שכטר – מנהלת פדגוגית‬
‫ויקי רנדי – מנהלת אדמיניסטרטיבית וע' מנהל מכללה‬
‫יהודית אילוק – מנהלת טכנית‬
‫ניר לוי – מפקד שלוחה‬
‫אבי שכטר – רכז שכבת י'‬
‫מיכאל סעדה – רכז שכבת יא'‬
‫לילך אלבז – רכזת שכבת יב'‬
‫יוסי ג'רסי – רכז בחינות בגרות ורכז מתמטיקה‬
‫יועצות ‪ :‬אורית דאר – יועצת שכבת י'‬
‫שרית שר שלום – יועצת שכבת יא'‪ +‬י‪3/‬‬
‫מירב שמאי – יועצת שכבת יב' וחינוך מיוחד‬
‫רכזי מגמה ‪ /‬מקצוע ‪ /‬תפקיד‬
‫יהודית אילוק – מדעית הנדסית ואלקטרוניקה‬
‫שירי ברקי – מחשבת ישראל‬
‫רענן דונוביץ – ביורפואה‬
‫אורית כהן ‪ -‬ספרות‬
‫כהן יורן – פיקוד ובקרה ( חשמל )‬
‫אילנית וינטר ‪ -‬לשון‬
‫אריאל ברוק – הנדסאים‬
‫לילך אלבז – תנ"ך‬
‫ג'רסי יוסי – מתמטיקה‬
‫גד דהן – פיסיקה‬
‫נוגה גרינשטיין – אנגלית‬
‫שרית שר שלום – חנ"ג‬
‫שלום בוטבול – טיולים ושל"ח‬
‫יגאל לוי – חינוך תעבורתי‬
‫כהן הילה – חינוך חברתי ‪ -‬ערכי‬
‫כהן שירן – מעורבות קהילתית‬
‫‪5‬‬
‫בעלי תפקידים‪-‬עובדי מינהל‬
‫רנדי ויקי‪-‬‬
‫מנהלת אדמניסטרטיבית וע' מנהל המכללה‬
‫אילוז דורין‬
‫מזכירת מנהל המכללה ומנהלת אדמניסטרטיבית‬
‫אטיאס ענבל‬
‫מזכירת מנהלת טכנית ובגרויות‬
‫ביטון נטלי‬
‫מזכירת מנהלת פדגוגית‬
‫שוקרון ירדנה‬
‫גזברית‬
‫אבו סירייה חוסם‬
‫אחזקה‬
‫סוטו אלי‬
‫אב בית‬
‫זולוטוב אדי‬
‫טכנאי מחשבים‬
‫שוורץ אנה‬
‫ספרנית‬
‫‪6‬‬
‫רשימת מחנכים‬
‫שכבת י' – רכז השכבה‪ :‬אבי שכטר‬
‫כיתה‬
‫חדר‬
‫שם המחנך‪/‬ת‬
‫רחלי גלמן‬
‫י‪1/‬‬
‫‪70‬‬
‫נטע כהן‬
‫שרית שר שלום‬
‫י‪2/‬‬
‫י‪3/‬‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫אורית שכטר‬
‫אבי שכטר‬
‫י‪4/‬‬
‫י‪5/‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫אורית דאר‬
‫ורד ברואריס‬
‫י‪6/‬‬
‫י‪7/‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫אתי פסח (סייעת)‬
‫ליאת וקנין (סייעת)‬
‫שכבת יא' ‪ -‬רכז השכבה‪ :‬מיכאל סעדה‬
‫שם המחנך‪/‬ת‬
‫כיתה‬
‫חדר‬
‫שירי ברקי‬
‫אורית כהן‬
‫יא‪1/‬‬
‫יא‪2/‬‬
‫‪46‬‬
‫מיכאל סעדה‬
‫הילה כהן‬
‫יא‪3/‬‬
‫יא‪4/‬‬
‫דניאל סגדי‬
‫טובי נתנאל פינטו‬
‫יא‪5/‬‬
‫יא‪6/‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫שמרית בלומברג (סייעת)‬
‫אהובה בן קליפה ( סייעת )‬
‫שכבת יב' ‪ -‬רכזת השכבה‪ :‬לילך אלבז‬
‫שם המחנך‪/‬ת‬
‫כיתה‬
‫חדר‬
‫לילך אלבז‬
‫אליעזר כהן‬
‫יב‪1/‬‬
‫יב‪2/‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫הילה אביעד‬
‫יב‪3/‬‬
‫‪12‬‬
‫עדי להב‬
‫יב‪4/‬‬
‫‪5‬‬
‫מירב שמאי‬
‫קרן ולנסי‬
‫יב‪5/‬‬
‫יב‪6/‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫שושי קדוש (סייעת)‬
‫דניאל בן צבי (סייע)‬
‫‪7‬‬
‫תקשורת ושלוחות טלפון פנימיות‬
‫קווי טלפון – תעופה וחלל מעלה אדומים‬
‫ניתוב שיחות ‪02-5900923 :‬‬
‫אתר אינטרנט‪www.astro.ort.org.il :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫שם‬
‫תפקיד‬
‫שלוחה‬
‫חדר‬
‫הנהלה‬
‫לוי יגאל‬
‫מנהל המכללה‬
‫אורית שכטר‬
‫מנהלת פדגוגית‬
‫רנדי ויקי‬
‫מנהלת אדמיניסטרטיבית‬
‫וע' מנהל המכללה‬
‫אילוק יהודית‬
‫אילוז דורין‬
‫ביטון נטלי‬
‫אטיאס ענבל‬
‫סוטו אלי‬
‫שוקרון ירדנה‬
‫שוורץ אנה‬
‫חזנוב מרינה‬
‫זולוטוב אדי‬
‫דאר אורית‬
‫שמאי מירב‬
‫שר שלום שרית‬
‫לוי ניר‬
‫חמד"ר א'‬
‫חמד"ר ב'‬
‫‪700‬‬
‫‪37‬‬
‫‪701‬‬
‫‪35‬‬
‫‪243‬‬
‫‪40‬‬
‫‪726‬‬
‫‪42‬‬
‫‪055‬‬
‫‪37‬‬
‫‪314‬‬
‫‪720‬‬
‫‪702‬‬
‫‪280‬‬
‫‪703‬‬
‫‪704‬‬
‫‪705‬‬
‫‪35‬‬
‫מנהלת טכנית‬
‫מזכירות ומשק‬
‫מזכירת מנהל‬
‫ואדמיניסטרטיבית‬
‫מזכירה פדגוגית‬
‫מזכירת בגרויות‬
‫אב בית‬
‫גזברית‬
‫ספרנית‬
‫לבורנטית‬
‫טכנאי מחשבים‬
‫יועצות‬
‫יועצת‬
‫(י‪,1‬י‪,2‬י‪,4‬י‪,5‬י‪,6‬יא‪,1‬יא‪)3‬‬
‫יועצת שכבת יב' וחנ"מ‬
‫יועצת – י‪,3‬יא‪,2‬יא‪,4‬יא‪5‬‬
‫חיל האוויר – צבאי‬
‫מפקד שלוחה (ממ"ח)‬
‫חונכים‬
‫מקסי"ם‬
‫‪720‬‬
‫‪709‬‬
‫‪710‬‬
‫חדר מורים‬
‫‪711‬‬
‫שלוחה חדר‬
‫תפקיד‬
‫שם‬
‫רכזי שכבות‪ ,‬מגמות ומקצוע‬
‫שכטר אבי‬
‫רכז שכבת י'‬
‫סעדה מיכאל‬
‫‪57‬‬
‫‪713‬‬
‫רכז שכבת י"א‬
‫‪2‬‬
‫‪714‬‬
‫רכזת שכבת י"ב‬
‫אלבז לילך‬
‫‪41‬‬
‫‪487‬‬
‫רכז מתמטיקה‬
‫ג'רסי יוסי‬
‫רכז בגרויות‬
‫‪1‬‬
‫‪717‬‬
‫רכז ביורפואה‬
‫דונוביץ רענן‬
‫חינוך חברתי‬
‫‪707‬‬
‫חינוך חברתי‬
‫כהן הילה‬
‫כהן שירן‬
‫המכללה להנדסאים‬
‫ברוק אריאל‬
‫‪44‬‬
‫‪39‬‬
‫‪202‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25‬‬
‫‪706‬‬
‫‪715‬‬
‫‪26‬‬
‫‪8‬‬
‫רכז הנדסאים‬
‫‪719‬‬
‫‪13‬‬
‫דמות בוגר המכללה לתעופה וחלל‬
‫אדם ואזרח ערכי‪ ,‬בעל מידות‪,‬‬
‫המתייחס בכבוד‪ ,‬בסובלנות‬
‫‪,‬‬
‫לסביבה ותורם ‪ ,‬לקהילה‪.‬‬
‫וברגישות‬
‫לומד‪ ,,‬סקרן ועצמאי‪ ,‬בעל ידע‬
‫ומיומנויות למידה‪. ,‬‬
‫השואף ללמוד‬
‫ולפתח ‪,‬יכולותיו‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.‬‬
‫‪‬‬
‫טיפוח זהות יהודית ‪,‬ציונית וישראלית‪-‬אנו רואים עצמנו מחויבים לשורשי המסורת‬
‫ולביסוסה אצל התלמידים‪,‬לחינוך לציונות ומחויבות לארץ ישראל ולכל עקרונותיה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חינוך לאורח חיים דמוקרטי‪-‬אנו רואים עצמנו מחויבים לחנך את תלמידנו על פי‬
‫ערכי הדמוקרטיה ולהקנות להם כלים לשימוש נכון ועצמאי בכל דרך בה יפנו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סולידאריות ואחריות חברתית בית ספרית וקהילתית‪-‬היעד הבית ספרי הוא עיצוב‬
‫התלמיד כאזרח אכפתי וכבן‪-‬אדם ערכי המקבל אחריות כלפי מעשיו וכלפי הסובב‬
‫אותו‪.‬הישגי התלמיד ויכולותיו צריכים להיעשות בהקשר של מחויבות לקהילה‬
‫ובפיתוח קשרים משותפים ערכיים הבאים בהלימה אחת עם ערך הנתינה‬
‫לסביבה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫טיפוח המצוינות ומיצוי היכולות ‪,‬העלאה מתמדת שלרמת הידע ‪ ,‬פיתוח חשיבה‬
‫ויצירתיות ‪ ,‬הכשרת התלמידים לחיים בחברהמדעית טכנולוגית קיימת ומשתנה ‪,‬‬
‫הבאה לידי ביטוי ביכולתם להשתמש ביעילות בטכנולוגיה קיימת ולחשוב על כיווני‬
‫התפתחות של טכנולוגיות חדשות‪.‬‬
‫מה שעשינו למען עצמנו בלבד‪ ,‬מת איתנו‪.‬‬
‫ומה שעשינו למען אחרים ולמען העולם‪-‬‬
‫חי לנצח (אלברט פוק)‬
‫‪10‬‬
‫מה מיוחד אצלנו ?‬
‫‪ ‬פעילות חברתית מגוונת‪ ,‬חוגי ספורט והעשרה‪.‬‬
‫‪ ‬מעבדות חדישות לאלקטרוניקה‪ ,‬מחשבים‪ ,‬פיזיקה‪ ,‬רובוטיקה‪,‬‬
‫ביולוגיה‪ ,‬מצפה כוכבים ופלנטריום‪.‬‬
‫‪ ‬צוות מדריכים מחיל האוויר המלמד שיעורי עזר אחרי שעות הלימודים‬
‫ללא תשלום‪.‬‬
‫‪ ‬קשר עתידי עם בסיס חיל האוויר ותעשיית היי‪-‬טק‪.‬‬
‫‪ ‬הכנה לשירות צבאי בהיבטים של ערכי המדינה‪ ,‬תרומה לקהילה‬
‫ומשמעת עצמית‪.‬‬
‫‪ ‬לימודי המשך לתואר הנדסאי י"ג י"ד במימון ‪ 80%‬ע"י חיל האוויר‪.‬‬
‫‪ ‬שרות אתגרי במערך הטכנולוגי של חיל האוויר בתחומי המחשב‬
‫והאלקטרוניקה‪.‬‬
‫‪ ‬שייכות לחיל האוויר – ארגון מקצועי ואיכותי‪.‬‬
‫‪ ‬הקניית ערכים מורשת חיל האוויר והמערך הטכנולוגי‪.‬‬
‫‪ ‬מדי חיל האוויר במהלך הלימודים‪.‬‬
‫‪ ‬תעודת שוחר המקנה נסיעה חינם בתחבורה הציבורים והנחות המוקנות‬
‫לחיילים‪.‬‬
‫‪ ‬השתתפות במימון המשלחת לפולין‪.‬‬
‫‪ ‬מדריך צבאי לכל כיתה לתמיכה חברתית ומשמעתית‪.‬‬
‫‪ ‬אפשרות ללימודי המשך מ – "הנדסאי" למהנדס ‪ BSC‬במימון מלא של‬
‫חיל האוויר ( מיועד לבוגרי י"ד )‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תקנון ביה"ס‬
‫מבוא – רציונל‬
‫ביה"ס שואף להגיע לאיזון מתאים בין מידת החופש של התלמיד לבין קיום כללי משמעת בסיסיים‪.‬‬
‫כללים אלה מיועדים לסייע לתלמיד לתפקד במסגרת חינוכית‪ ,‬ויחד עם זאת לחיות כאזרח חופשי‬
‫בחברה דמוקרטית‪ .‬הקווים המנחים את התקנון הם שיפור איכות החיים והגברת אחריות הפרט כלפי‬
‫עצמו וכלפי הכלל‪ .‬התקנון מהווה מסמך המחייב את כלל אוכלוסיית ביה"ס‪.‬‬
‫התנהגות ‪" -‬דרך ארץ קדמה לתורה"‬
‫התנהגות נאותה ומנומסת מעידה על האדם‪ ,‬כמו כן אנו מאמינים שללא תנאי התנהגות מוקדמים לא ייווצר אצל‬
‫התלמיד פנאי ללמידה‪ .‬על תלמידי בית הספר להישמע להוראות הצוות החינוכי‪ ,‬סגל חיל האוויר ועובדי המינהל‪.‬‬
‫‪ .1‬א‪ .‬פתיחת שיעור‪ -‬בתחילת כל שיעור התלמידים יעמדו ליד שולחנם ויחכו למורה בעמידה‪ .‬המורה יתחיל את‬
‫השיעור בהושבת התלמידים‪ .‬אין לחכות למורה מחוץ לכיתה‪.‬‬
‫ב‪ .‬התנהגות הולמת בשיעור ‪ -‬על התלמיד לשמור על משמעת עצמית במהלך השיעור‪ .‬לא תורשה הפרעה מכל סוג‬
‫שהוא המשבשת את מהלך השיעור‪.‬‬
‫תלמיד שהוצא משיעור‪ ,‬ירשם בספריה על הפרעה ויחזור לכיתה‪ .‬זכות התלמיד לערער על ההחלטה בפני המורה‬
‫בתום השיעור‪.‬‬
‫מחנך הכיתה יתעדכן במנב"ס על מספר ההפרעות ויזמין את התלמיד לשיחה ועל פי החומרה יזמין גם את ההורים‪.‬‬
‫תלמיד שיסרב לצאת מהכיתה או שלא ירשם‪ ,‬תירשם לו הפרעה כפולה ולא יוכל לערער‪.‬‬
‫זכור! פעמיים ציון שלילי (טעון שיפור) בהתנהגות במהלך הלימודים בביה"ס‪ ,‬דינם הרחקה לצמיתות מביה"ס‪.‬‬
‫ציון שלילי בהתנהגות כמוהו כשני ציונים שליליים בתעודה‪.‬‬
‫ג‪ .‬התנהגות אלימה‪ -‬מכל סוג שהוא בין כתלי ביה"ס‪ ,‬תגרור אחריה אמצעי ענישה חמורים‪ ,‬עד השעיה מלימודים‬
‫והרחקה לצמיתות מביה"ס‪ .‬במקרים חמורים‪ ,‬עפ"י שיקול הנהלת ביה"ס‪ ,‬תהיה התערבות של המשטרה‪.‬‬
‫ד‪ .‬תנאי התנהגות לקבלת תואר מצטיין – תלמיד לא יקבל הערה 'תלמיד מצטיין' או תעודת הצטיינות אם‬
‫התנהגותו פחות מטובה‪.‬‬
‫‪ .2‬ציוד לימודי‪ -‬יש להופיע בתחילת השיעור עם ספרים‪ ,‬מחברות וציוד נלווה בהתאם להוראות המורה‪ .‬אי הבאת‬
‫הציוד הדרוש ישפיע על הציון‪.‬‬
‫‪ .3‬שיעורי בית – קיימת חובה להגיע לכל שיעורי עם שיעורי הבית והמטלות הלימודיות שניתנו בהתאם להוראות‬
‫המורה‪ .‬אי הכנת שיעורי בית ישפיע על הציון‪.‬‬
‫‪ .4‬איחורים‪:‬‬
‫א‪ .‬כל תלמידי בית הספר יופיעו למסדר בוקר מידי יום בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫ב‪ .‬תלמיד‪/‬ה שיאחר לשיעור הראשון במערכת (‪ )8:10‬עד ‪ 10‬דקות מתחילת השיעור‪ ,‬יכנס לכיתה אך יירשם אצל‬
‫המורה‪ 3 .‬איחורים מסוג זה אצל אותו מורה =חיסור‪ .‬לגבי איחור מעל ‪ 10‬דקות וכן כל האיחורים במשך היום‪,‬‬
‫המורה יחליט אם להכניס את התלמיד לכיתה או לא‪ .‬אם כן‪ ,‬יירשם איחור ביומן המורה‪ .‬אם לא‪ ,‬יירשם ביומן‬
‫המורה חיסור והתלמיד יישלח לספריה ויציג אישור למורה המקצועי על שהייתו שם‪ .‬אין לשלוח את התלמידים‬
‫לרישום איחור בספריה אלא לשם שהייה בלבד‪.‬‬
‫ג‪ .‬תלמיד שירשמו לחובתו איחורים בלתי מוצדקים רבים – תירשם לו הערה בתעודה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬התלמיד יקבל ציון אחד פחות מהמגיע לו בציון בהתנהגות בסוף המחצית‪.‬‬
‫‪ .5‬היעדרויות‪:‬‬
‫א‪ .‬כל היעדרות מחייבת אישור מההורים‪ .‬ההיעדרויות יחולקו להיעדרויות שאינן מוצדקות‪ ,‬ועליהן יהיה אישור‬
‫‪12‬‬
‫הורים בלבד‪ ,‬ולהיעדרויות מוצדקות‪ -‬עבורן יצטייד התלמיד באישור רופא‪ /‬אישור מלשכת גיוס‪ /‬אישור לטסט‬
‫(פעם אחת במהלך שנת הלימודים)‪ /‬הזמנה לאירוע משפחתי מקרבה ראשונה‪ .‬האישור יימסר לאישורו של מחנך‪/‬ת‬
‫הכיתה ויוצג בפני המק"ס ובפני כל מורה מקצועי המלמד בכיתה ( באחריות המחנך‪/‬ת לתייק האישור בתיק‬
‫האישי)‪.‬‬
‫ב‪ .‬היעדרות של למעלה משלושה ימים מחייבת הצגת אישור רפואי‪.‬‬
‫ג‪ .‬בכל מקרה של היעדרות‪ ,‬חובה על התלמיד או על הוריו לדווח למחנך‪ /‬מק"ס הכיתה ו‪/‬או למזכירות הפדגוגית‪.‬‬
‫ד‪ .‬באחריותו של התלמיד שנעדר להשלים את החומר הלימודי ולהגיע מוכן לשיעור הבא עם המטלות שניתנו‬
‫בכיתה במהלך היעדרותו‪.‬‬
‫ה‪ .‬תלמיד המגיע לביה"ס בבוקר חייב להיות נוכח בכל השיעורים במשך היום‪ .‬חלה עליו החובה ללמוד ולכבד את‬
‫הזכות של חבריו ללמוד‪.‬‬
‫יציאה משטח ביה"ס מותרת רק באישור רכז השכבה לאחר תאום עם ההורים‪ .‬אסורה יציאה עצמאית!‬
‫ו‪ .‬תלמיד שנעדר למעלה מ ‪ 30%‬משיעורים במשך השנה ללא אישורים‪ ,‬תימנע ממנו הזכות לגשת למבחן בגרות‬
‫במקצוע זה‪.‬‬
‫ז‪ .‬תלמיד י"ב שנעדר מעל ‪ 40%‬מהשיעורים לא יהיה זכאי לתעודת ‪ 12‬שנות לימוד‪.‬‬
‫ח‪ .‬על התלמיד חלה חובת נוכחות בכל פעילות בית ספרית (טיולים‪ ,‬הצגות וכו')‪ .‬רק שחרור מסיבה רפואית יתקבל‪.‬‬
‫אם ניתנה לתלמיד התראה בעקבות היעדרות מפעילות‪ ,‬כל היעדרות נוספת תגרור פניה בכתב להורים‪ ,‬הערה‬
‫בתעודה והורדה בציון ההתנהגות‪.‬‬
‫ט‪ .‬חל איסור מוחלט על יציאה לחופשה משפחתית או אחרת על חשבון ימי לימוד‪( .‬במקרים חריגים יש להפנות‬
‫מראש בקשה למנהל ביה"ס)‪.‬‬
‫‪ .7‬לבוש – על התלמידים להקפיד על הופעה הולמת בבית הספר‪ .‬כל מורה חייב להקפיד בשיעורים שלו על לבוש‬
‫הולם של תלמידיו‪ .‬תלמיד שלא ימלא הוראות אלה יישלח לרכז‪/‬ת השכבה להמשך טיפול‪.‬‬
‫א‪ .‬תלמידים שהינם שוחרים מחויבים להגיע לבית הספר במדים נקיים‪ ,‬פנים מגולחות ובתספורת תקנית‬
‫בהתאם לפקודות הצבא‪ .‬תלמיד שיופיע לביה"ס באופן מרושל ו‪/‬או ללא מדים תקניים‪ ,‬לא יוכל ליטול חלק‬
‫בלימודים הסדירים ויטופל משמעתית‪.‬‬
‫ב‪ .‬תלמידים שאינם שוחרים מחויבים להגיע בחולצה עם סמל בית הספר מוטבע על החולצה‪.‬‬
‫בחורף ניתן להגיע עם סווצ'ר אך ורק עם סמל מוטבע של ביה"ס‪ .‬תלמיד שיופיע לביה"ס ללא תלבושת מתאימה‬
‫לא יורשה להשתתף בשיעורים המתקיימים וישב בספריית ביה"ס במהלך כל יום הלימודים‪.‬‬
‫ג‪ .‬חל איסור להופיע לביה"ס במכנסיים קצרים ( מעל הברך ) או בחצאיות מיני‪ .‬ניתן ללבוש מכנסיים עד גובה‬
‫הברך‪.‬‬
‫ד‪ .‬חל איסור להגיע לביה"ס עם כפכפים ונעלי אצבע‪ .‬אזרחים רשאים להגיע עם סנדלים‪.‬‬
‫ה‪ .‬חל איסור על שימוש באיפור מוגזם ואביזרי קישוט חריגים‪.‬‬
‫ו‪ .‬יש להופיע לשיעורי חנ"ג בתלבושת הולמת ובנעלי ספורט כפי הנדרש ע"י המורה לחנ"ג‪ .‬יש לזכור כי‬
‫תלבושת הספורט נועדה לשיעור חנ"ג בלבד‪ .‬אין לשבת בכיתות בתלבושת הספורט ואין להתהלך בתחומי בית‬
‫הספר בתלבושת זו‪ .‬לקראת שיעור חנ"ג יחליפו התלמידים את בגדיהם בכיתות או בתאי השירותים‪ ,‬בזמן‬
‫ההפסקה הגדולה‪.‬‬
‫‪ .8‬שקט במסדרונות‪ -‬על התלמיד לשמור על השקט במסדרונות ביה"ס בזמן שמתקיימים לימודים בכיתות‪.‬‬
‫‪ .9‬פתיחת דלתות‪ -‬אסור לפתוח דלתות של כיתות בזמן שמתקיימים שיעורים‪.‬‬
‫‪ .10‬משחקים‪ -‬משחקים בכדור רק במגרשי הספורט‬
‫‪ .11‬התנהגות בהפסקות‪ -‬יש לשמור על התנהגות נאותה בהפסקות במסדרונות ובקפיטריה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ .12‬נזק לרכוש‪ -‬על כל הנוכחים בבית הספר מוטלת החובה לשמור על ציוד ורכוש בית הספר‪ .‬תלמיד הגורם נזק‬
‫לרכוש ביה"ס במזיד‪ ,‬ייענש בחומרה ובנוסף ישלם עבור הנזק‪ .‬אם לא ייתפס התלמיד המשחית‪ ,‬כל‬
‫הכיתה‪/‬השכבה תשלם עבור הנזק‪ .‬תלמידים שיפגעו ברכוש בית הספר יושעו מלימודיהם עד לבירור עם הוריהם‪.‬‬
‫ציוד שניזוק לא יוחלף או יתוקן עד אשר תכוסה ההוצאה‪.‬‬
‫‪ .13‬שמירה על ציוד ורכוש בית הספר – תלמידי בית הספר מתבקשים שלא להשאיר בכיתות ובמעבדות ציוד יקר‬
‫ערך בשיעורים ובהפסקות‪ .‬בית הספר אינו אחראי על אובדן ציוד או נזק לדברי ערך‪.‬‬
‫‪ .14‬עישון‪ -‬חל איסור מפורש על עישון בתחום ביה"ס וסביבתו הקרובה או במהלך פעילויות בביה"ס ומחוצה לו‬
‫(כגון‪ :‬מסיבות‪ ,‬טיולים)‪ .‬תלמיד שיפר כלל זה‪ ,‬ינקטו כנגדו אמצעים משמעתיים חמורים‪ ,‬עד כדי השעיה מביה"ס‬
‫למשך ‪ 3‬ימים‪.‬‬
‫‪ .15‬ניקיון‪ -‬יש לשמור על ניקיון הכיתה וביה"ס‪.‬‬
‫‪ .16‬טלפונים ניידים‪ -‬על התלמידים והמורים לכבות טלפונים ניידים לפני כניסתם לשיעור ולכל פעילות בית ספרית‬
‫ולהכניסם לתיק‪ .‬מכשיר שיראה בשיעור או שייעשה בו שימוש‪:‬‬
‫‪‬‬
‫בפעם הראשונה‪ -‬התלמיד יירשם במזכירות הפדגוגית‪ ,‬המכשיר יוחרם ויוחזר לו בסוף היום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בפעם השנייה‪ -‬המכשיר יוחרם לשלושה ימים ותימסר הודעה בכתב להורים ע"י רכז‪/‬ת השכבה או המחנך‪.‬‬
‫‪ ‬בפעם השלישית ומעלה‪ -‬המכשיר יוחרם לעשרה ימים והתלמיד יקבל ציון אחד פחות מהמגיע לו בהתנהגות‬
‫בסוף המחצית‪.‬‬
‫במהלך בחינה יש לסוגרו בתוך התיק ולהניח את התיק בקדמת הכיתה‪ .‬הטלפון הנייד לא יהיה על השולחן או בכיסו של‬
‫התלמיד‪.‬‬
‫‪ .17‬איחורי מורים‪ -‬עד ‪ 10‬דקות מהישמע הצלצול‪ -‬על התלמידים לחכות בכיתה‪ .‬לאחר ‪ 10‬דקות‪ -‬על החניך התורן‬
‫לגשת למזכירות הפדגוגית‪ ,‬לקבל הנחיות מתאימות ולהעבירן לכיתה‪ .‬מורה המגיע לאחר ‪ 15‬דקות‪ ,‬אינו יכול‬
‫לרשום חיסורים‪.‬‬
‫‪ .18‬לו"ז שיעור‪ -‬על המורים לעמוד בלוח הזמנים עפ"י הצלצולים ולכבד את זמן ההפסקה‪ .‬שיעורים המתקיימים במעבדה‬
‫יימשכו שעתיים רצופות (ללא הפסקה של ‪ 5‬דקות ביניהם)‪ .‬ההחלטה נתונה לשיקולו של המורה‪.‬‬
‫‪ .19‬יציאה מחוץ לביה"ס‪ -‬א‪ .‬עפ"י הנחיות משרד החינוך‪ ,‬כל יציאה מחוץ לכותלי ביה"ס במהלך יום הלימודים‬
‫אסורה‪( .‬כל יציאה במהלך היום מחייבת אישור מגורם מוסמך בביה"ס)‪.‬‬
‫ב‪ .‬בקשות לשחרורי ם מיום לימודים או מחלקו‪ ,‬הידועים מראש‪ ,‬יוגשו למחנך‪/‬מק"ס הכיתה ע"י התלמיד על‪-‬גבי‬
‫טופס בקשת חניך חתומים ע"י הוריו שלושה ימים לפני המועד המבוקש‪.‬‬
‫‪ .20‬כללי התנהגות‪-‬כללי ההתנהגות המפורטים לעיל תקפים באוטובוסים של אגד ובתחנותיו‪.‬‬
‫‪ .21‬ענישה‪ -‬על הפרות משמעת יינקטו אמצעי ענישה בהתאם לחומרת המעשה ובתיאום עם המחנך‪ /‬רכז השכבה‪.‬‬
‫השעיית תלמיד‪ -‬תלמיד יישלח הביתה רק לאחר עדכון הורי התלמיד בטלפון‪ .‬אישור להשעיה יינתן ע"י המנהלת הפדגוגית‬
‫ו‪/‬או מנהל המכללה‪ ,‬ובתיאום עם מחנך הכיתה‪ .‬יש לתעד את השיחה עם הורי התלמיד בתיק האישי‪ .‬השעיה של יומיים‬
‫ומעלה מחייבת אישור מנהל ביה"ס‪.‬‬
‫נוהל שעות ביציאה‬
‫‪ .1‬במידה והוחלט להשאיר תלמיד בסוף יום הלימודים בשל בעיית משמעת‪ ,‬חובה ליידע את הורי‬
‫התלמיד טלפונית‪.‬‬
‫‪ .2‬חובה על התלמיד הנשאר להירשם בסוף השעה שנקבעה לו‪ ,‬בחמד"ר אצל אחד המדריכים‪.‬‬
‫‪ .22‬איסור פרסום – אין לחלק דפי פרסום (פלאיירים) בשטח בית הספר ללא אישור ההנהלה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫הנפת דגל המדינה‬
‫מתוך כבוד למדינת ישראל סמליה ודיגלה‪ ,‬יונף דגל המדינה ע"י התלמידים בטקס שיתקיים‬
‫מידי בוקר לפני תחילת הלימודים‪ .‬בסיום יום הלימודים יורד הדגל ויקופל‪ .‬הנפת הדגל בבוקר‬
‫וקיפולו בסוף היום תתבצע ע"י התלמידים בתורנות שתקבע על ידיהם‪.‬‬
‫תרומה לקהילה‬
‫‪.1‬על תלמיד שנבחר או התנדב למועצת התלמידים לזכור כי חובותיו כתלמיד קודמות לחובותיו כחבר מועצה‪.‬‬
‫‪.2‬כאות הוקרה והערכה על תרומת תלמיד לחברת התלמידים‪ ,‬לקהילה‪ ,‬ולפעילות החברתית והספורט בביה"ס‪,‬‬
‫תינתן הזכות לרכזת חינוך חברתי‪ ,‬מנהלת פדגוגית ומנהל המכללה בלבד‪ ,‬להעניק עד ‪ 10‬נקודות בונוס (שיתחלקו‬
‫בין שני מקצועות לפחות בציון השנתי של שנת הלימודים הנוכחית (על פי בחירתו של התלמיד עד ‪ 5‬נקודות‬
‫למקצוע)‪ .‬במהלך השנה יפורסם מועד בו ימלא התלמיד טופס התנדבות‪ ,‬יחתימו במקום בו הוא מתנדב ויעביר‬
‫לרכזת חינוך חברתי‪ .‬במידה ולא יעביר התלמיד את הטופס בזמן‪ ,‬לא יוכל לבקש את אותן ‪ 10‬נקודות‪.‬‬
‫‪.3‬תלמיד שייצג את ביה"ס בתחרות לימודית יהיה זכאי לבונוס של עד ‪ 10‬נקודות‪.‬‬
‫‪.4‬תלמיד יוכל לצבור לזכותו בסה"כ ‪ 10‬נקודות בונוס על תחומי פעילות שונים‪ .‬רכז החינוך החברתי ירכז את‬
‫תוספות הציונים‪ ,‬ויעביר אותן לרכז‪/‬ת בגרויות‪.‬‬
‫‪.5‬כל התלמידים בכיתה י' ישתתפו בתכנית המחויבות האישית ולא יקבלו על כך בונוסים‪ .‬תלמיד בכיתה י' שלא‬
‫מילא חובתו בתכנית‪ ,‬לא יוכל לזכות בבונוס על אף אחת מהתרומות שתוארו לעיל‪.‬‬
‫‪.6‬מורה לא יפגע בציונו של תלמיד בשל השתתפותו בפעילות חברתית‪/‬ספורט של ביה"ס‪.‬‬
‫‪.7‬רכזת חינוך חברתי ‪ /‬חינוך גופני בתיאום עם מחנך הכיתה ימנעו המשך פעילותו של תלמיד אשר הישגיו‬
‫הלימודיים ירדו באופן משמעותי‪.‬‬
‫אחזקה שוטפת של בית הספר וניקיונו‪:‬‬
‫א‪ .‬תלמידי ביה"ס ישותפו בעבודות אחזקה שוטפות בבית הספר‪ ,‬בניקיון החצר והמתקנים‪ .‬הודעת על תורנות‬
‫הניקיון ועל אופן הביצוע תימסרנה על‪-‬ידי הנהלת ביה"ס באמצעות מחנך הכיתה ו‪/‬או המק"ס‪.‬‬
‫ב‪ .‬אנא‪ ,‬שמרו על ניקיונם של השירותים בבית הספר לרווחתכם ולהנאתכם‪.‬‬
‫ג‪ .‬התלמידים מתבקשים לשמור על ניקיון חדרי הלימוד‪ ,‬המסדרונות‪ ,‬המעבדות‪ ,‬השירותים והחצר ועל הציוד‪,‬‬
‫המצוי בביה"ס לרווחת התלמידים‪.‬‬
‫תורנויות‬
‫‪.1‬תורן ניקיון‪ -‬אחראי על שמירת ניקיון הכיתה במשך כל יום הלימודים‪ ,‬ובסיומו עליו לדאוג להרמת‬
‫הכיסאות‪ ,‬ניקיון הרצפה והלוח ונעילת הכיתה‪.‬‬
‫‪.2‬תורן מזכירות‪ -‬חניך תורן הוא האחראי להעברת הודעות רשמיות מהמזכירות הפדגוגית (בהקבצות‪ -‬ימונה‬
‫נציג ע"י התלמידים)‪.‬‬
‫‪.3‬תורנות מורים‪ -‬בכל הפסקה יהיה המורה התורן קשוב לבעיות שיובאו בפניו ויפעל לפתרונן‪.‬‬
‫מבחנים‪ ,‬בחנים וציונים‬
‫‪ .1‬מבחנים בכל המקצועות יוגשו לתלמיד בטופס מודפס וייכתבו על ידו בעט בדפי מבחן שיונפקו ע"י ביה"ס‪ .‬לא‬
‫ייבדקו מבחנים שייכתבו על דפים אחרים או בעפרון אלא אם כן יש אישור לכך מהמורה‪ .‬הציון עליהם יהיה‬
‫נכשל‪.‬‬
‫‪ .2‬המבחנים יתקיימו בהתאם ללוח המבחנים שיפורסם בתחילת כל רבעון‪ .‬כל שינוי בלוח המבחנים טעון‬
‫אישור של רכז השכבה והמזכירות הפדגוגית‪ .‬לוח המבחנים יתוכנן על‪-‬ידי רכז השכבה תוך התחשבות בבקשות‬
‫התלמידים במידת האפשר‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .3‬אין לקבוע יותר משלושה מבחנים בשבוע בלוח המבחנים‪.‬‬
‫‪ .4‬בשבוע שבו יש יותר ממבחן בגרות אחד או מתכונת‪ ,‬לא יתקיימו מבחנים אחרים‪.‬‬
‫‪ .5‬ביום בו מתקיים מבחן‪ ,‬לא יתקיימו בחנים (למעט במקצועות מתמטיקה‪ ,‬לשון ואנגלית)‪.‬‬
‫‪ .6‬מורה רשאי לקיים בוחן ללא הודעה מוקדמת‪ ,‬על חומר שנלמד בשני השיעורים האחרונים ובתנאי שלא עברו‬
‫יותר משבועיים מאז‪ .‬במעבדה‪ ,‬המורה יכול לקיים בוחן רק על המעבדה האחרונה‪.‬‬
‫‪ .7‬על המורה לקיים שיעור חזרה למבחן‪ ,‬במידה שפנו אליו מראש והציגו שאלות‪.‬‬
‫‪ .8‬על המורה למסור לתלמידים כשבוע מראש את הנושאים שיכללו במבחן‪ .‬על התלמידים לפנות למורה‬
‫המקצועי למילוי הנחיה זו במידה וחומר המבחן לא ניתן ידווח נציג הכיתה לרכז השכבה על כך באותו יום‪.‬‬
‫‪ .9‬א‪ .‬מבחן המתכונת הינו מבחן המסכם את כל החומר למבחן הבגרות ומהווה עבור התלמיד הכנה והתנסות‬
‫משמעותית לקראת הבגרות‪ ,‬אי לכך‪ ,‬חלה חובה על התלמיד לגשת למבחן זה (כולל נבחני משנה)‪ .‬ציון מבחן‬
‫המתכונת יהווה עד ‪ 30%‬מהציון המוגש למשרד החינוך‪.‬‬
‫ב‪ .‬אין מועד ב' למבחן מתכונת פרט לאישור רפואי חריג או אישור מצה"ל שנמסר למורה מראש‪.‬‬
‫ג‪ .‬על המורה להחזיר את המבחן לתלמיד לפחות שלושה ימים לפני מועד הגשת הציון‪ .‬אם לא יתקיים שיעור‪,‬‬
‫ישאיר המורה את המבחנים במועד המצוין אצל רכז השכבה‪ .‬ולא‪ ,‬ייפנו התלמידים למנהל הפדגוגי‪.‬‬
‫‪ .10‬המורה יחזיר לתלמידים מבחנים ובחנים תוך שלושה שבועות ממועד המבחן עם הערות ותיקונים‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫עליו להקדיש זמן בשיעור לתיקון והבהרת הנושאים הבעייתיים שהתגלו במבחן‪ .‬עבודות יוחזרו לפני מועד מתן‬
‫הציונים‪.‬‬
‫‪ .11‬חלה חובת נוכחות על התלמיד במהלך יום הלימודים ביום בו מתקיימת בחינה‪ .‬תלמיד לא יורשה‬
‫להיבחן במידה ויגיע לביה"ס אך ורק לבחינה‪.‬‬
‫‪ .12‬תלמיד רשאי לערער בכתב על ציונו במבחן על טופס מיוחד שנמצא במזכירות הפדגוגית‪ .‬על המורה להשיב‬
‫לערעור לפני מועד הגשת הציונים‪ .‬ציוני מגן יפורסמו על לוח המודעות כשבוע לפני מועד בחינת הבגרות‪.‬‬
‫נוהל הגשת ערעור על ציון מגן ‪ -‬ערעור בכתב יוגש למזכירת המנהלת הפדגוגית עד ‪ 48‬שעות לפני מועד המבחן‪ .‬לאחר‬
‫קבלת תשובה על הערעור‪ ,‬לא ניתן לפנות או לערער פעם נוספת על הציון באותו המקצוע‪.‬‬
‫‪ .13‬תלמיד הזכאי להארכת זמן או להקלות‪ ,‬יפנה ליועצת השכבה עם האבחון המקצועי ויקבל ממנה אישור‬
‫בהתאם‪ .‬באחריותו לדאוג למימוש ההקלות ע"י המורה בתיאום מראש‪.‬‬
‫‪ .14‬יש לשמור על טוהר הבחינות‪ .‬תלמיד שייתפס בהעתקה ייקבע לו ציון נכשל במבחן‪ ,‬כמו כן יקבל ציון אחד‬
‫פחות מהמגיע לו בהתנהגות בסוף הסמסטר‪.‬‬
‫‪ .15‬התנהגותו של התלמיד לא תשפיע על ציונו במקצוע‪.‬‬
‫‪ .16‬כל מורה מקצועי יציג בפני התלמידים בשיעור הראשון את הרכב הציון‪( .‬הכנת שיעורים‪ ,‬השתתפות‪,‬‬
‫בחנים‪ ,‬מבחנים וכו')‪.‬‬
‫‪ .17‬יש להציג במבחני מתכונת ובגרות תעודה מזהה‪.‬‬
‫נוהלי בחינות מועד ב'‬
‫מועדי ב' יתקיימו בימי שישי בשעה ‪ ,08:30‬עד שבועיים מיום הבחינה המקורי‪.‬‬
‫א‪ .‬רשאים להיבחן במועד ב' תלמידים שנעדרו מהבחינה מסיבה רפואית או בשל זימון לצה"ל‬
‫והמציאו למורה המקצועי אישור מהימן‪.‬‬
‫ב‪ .‬רשאים להיבחן במועד ב' תלמידים שנבחנו במועד א'‪ ,‬ומבקשים לשפר את הציון באישור המורה‪.‬‬
‫ג‪ .‬בכל מקרה אישור להיבחן במועד ב'‪ ,‬הוא בסמכותו הבלעדית של המורה המקצועי‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫ד‪ .‬מורה‪ ,‬שהחליט לא פשר לתלמיד להיבחן במועד ב'‪ ,‬ייתן לו אישור בכתב וימסור את רשימת‬
‫התלמידים הנבחנים וכן את שאלוני הבחינה למזכירות הפדגוגית שלושה ימים לפני מועד הבחינה‪.‬‬
‫‪ .1‬חומר עזר המותר לשימוש‪.‬‬
‫‪ .2‬משך הבחינה‪.‬‬
‫‪ .3‬שם התלמיד על הטופס‪.‬‬
‫‪ .4‬הנחיות מדויקות לנבחן‪.‬‬
‫ה‪ .‬אנו מזכירים לכולם שחל איסור מוחלט לקיים בחינות מיוחדות בחדר המורים או במהלך‬
‫השיעורים‪ ,‬או להוציא תלמיד משיעור על מנת שייבחן‪.‬‬
‫ו‪ .‬הנהלת ביה"ס מייחסת חשיבות רבה לסדרי בחינות מועד ב' ומבקשת מכל המורים לשתף פעולה‬
‫ולשמור היטב על ההנחיות ולנהוג רק על פיהן‪.‬‬
‫מורה אשר לא הגיש את המבחנים מראש למזכירות הפדגוגית לא יתקיימו המבחנים של אותו מורה‬
‫ביום שישי‪ .‬בכל מקרה של ספק נא לפנות למנהלת הפדגוגית‪.‬‬
‫ביטחון ובטיחות‬
‫‪-‬‬
‫על התלמידים להישמע לכל הוראות הבטיחות והביטחון בבית הספר‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫אין לרוץ בשטח בית ספר‪ ,‬במסדרונות ובחצר‪ ,‬אלא בשעורי חינוך גופני‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫אין לזרוק חפצים כלשהם זה על זה‪ ,‬או לכל עבר אחר בשטח בית ספר‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫אין להכות או לגעת איש בחברו‪ ,‬לא נגיעות "בצחוק" (או נגיעות חיבה) ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫אין לשחק במשחקי כדור בשטח בית ספר אלא במגרשי הספורט המיועדים לכך‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫אין לצאת משטח בית ספר בזמן הלימודים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫אין להפיץ בשטח בית הספר כל פרסום שהוא אלא באישור ההנהלה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫נסיעה בטרמפים אל בית הספר וממנו מסוכנת ואסורה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫יש להודיע לאיש סגל באופן מיידי על כל חפץ או דמות חשודה בשטח בית ספר או בקרבתו‪.‬‬
‫פרטיות‬
‫‪.1‬כל תלמיד בביה"ס זכאי לכיבוד פרטיותו‪ ,‬רגשותיו‪ ,‬רכושו והישגיו‪.‬‬
‫‪.2‬לא יעשה תלמיד ‪ /‬מורה שימוש לרעה במידע על אחרים הנמצא ברשותו‪ ,‬ולא ימסור מידע עליהם בניגוד‬
‫לרצונם‪.‬‬
‫‪.3‬לכל אחד מהתלמידים ומהצוות החינוכי של ביה"ס הזכות שיפנו אליו בכבוד‪ .‬אחריותו להתייחס כך לאחרים;‬
‫לפנות לכל אדם בנימוס‪ ,‬לא לפגוע ולא להשפיל‪.‬‬
‫במקרה ותתגלה סתירה בין סעיף בתקנון לבין התקנות שקבע שר החינוך‪ ,‬יגבר זה האחרון‬
‫והסעיף יתוקן בהתאם‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫הערכות פדגוגית‬
‫א‪ .‬מבנה שנת הלימודים תשע"ו – ‪2016-2015‬‬
‫מחצית ראשונה‪11/2/16 – 1/9/15 :‬‬
‫רבעון א'‪28/11 -1/9 :‬‬
‫רבעון ב'‪29/11-11/2 :‬‬
‫מחצית שניה‪20/06/16 -14/2/15 :‬‬
‫רבעון ג'‪2/4 – 14/2 :‬‬
‫רבעון ד'‪20/6 – 3/4 :‬‬
‫‪ – 8/9/15‬שכבת יא'‬
‫‪ – 9/9/15‬שכבת יב'‬
‫‪ – 7/10/15‬שכבת י'‬
‫ישיבות היכרות‬
‫‪ – 16/9/15‬שכבת י'‬
‫אסיפות הורים‬
‫כלליות‬
‫לוח מבחנים‬
‫מועד אחרון‬
‫להקלדת ציונים‬
‫ישיבות הכנה‬
‫לטיולים שנתיים‬
‫‪– 20/9/15‬שכבת יא' (‪)18:00‬‬
‫‪ -20/9/15‬שכבת יב' (‪)19:15‬‬
‫‪26/11/15 – 11/10/15‬‬
‫‪28/1/16 – 15/12/15‬‬
‫‪30/3/16 – 14/2/16‬‬
‫‪2/6/16 – 6/4/16‬‬
‫‪ 28/11/15‬מוצ"ש‬
‫‪ – 30/1/16‬מוצ"ש‬
‫‪ – 2/4/16‬מוצ"ש‬
‫‪ – 4/6/16‬מוצ"ש‬
‫‪ – 14/10/15‬שכבות י'‬
‫ו ‪ -‬יב'‬
‫שכבת י'‬
‫‪20/10/15-22/10/15‬‬
‫‪---------------------------‬‬‫שכבת יב'‬
‫‪19/10/15-22/10/15‬‬
‫טיול שנתי‬
‫ימי הורים‬
‫שכבת יא'‬
‫‪4/2/15-9/2/15‬‬
‫מסע ישראלי‬
‫‪2/12/15 – 1/12/15‬‬
‫‪20:30 – 16:30‬‬
‫ישיבות‬
‫ציונים‪/‬מועצות‬
‫פדגוגיות‬
‫סיכום מחצית‬
‫וחלוקת תעודות‬
‫‪10/4/16‬‬
‫‪20:30 – 16:30‬‬
‫‪ – 2/2/16‬שכבת י'‬
‫‪ – 3/2/16‬שכבת יא'‬
‫‪ – 4/2/16‬שכבת יב'‬
‫‪ – 8/6/16‬שכבת י'‬
‫‪ – 9/6/16‬שכבת יא'‬
‫שכבת יב' – לו"ז יקבע‬
‫בהמשך‪.‬‬
‫‪20/06/13‬‬
‫יום שני‬
‫‪10/2/16‬‬
‫יום רביעי‬
‫ב‪ .‬לוח חופשות‬
‫חג ‪ /‬חופשה‬
‫חזרה ללימודים‬
‫יציאה לחופשה‬
‫ראש השנה‬
‫‪ – 19/9/15‬יום ראשון כ"ט באלול‬
‫‪ – 16/9/15‬יום רביעי ג' תשרי‬
‫יום כיפור‬
‫‪– 22/9/15‬יום שני ט' תשרי‬
‫‪ – 23/9/15‬יום רביעי י' תשרי‬
‫סוכות‬
‫‪ – 27/9/15‬יום ראשון יד' תשרי‬
‫‪ – 7/10/15‬יום רביעי כד' תשרי‬
‫חנוכה‬
‫‪ – 8/12/15‬יום שלישי כו' כסלו‬
‫‪ – 15/12/15‬יום שלישי ג' טבת‬
‫חופשת מחצית‬
‫‪ – 11/2/16‬יום חמישי ב' אדר א'‬
‫‪ – 14/2/16‬יום ראשון ה' אדר א'‬
‫פורים‬
‫‪ – 23/3/16‬יום רביעי יג' אדר ב'‬
‫‪ – 27/3/16‬יום ראשון יז' אדר ב'‬
‫פסח‬
‫‪ – 14/4/16‬יום חמישי ו' ניסן‬
‫‪ – 2/5/16‬יום שני כד' ניסן‬
‫יום העצמאות‬
‫‪ – 12/5/16‬יום חמישי ד' אייר‬
‫‪ – 13/5/16‬יום שישי ה' באייר‬
‫ל"ג בעומר‬
‫‪ – 26/5/16‬יום חמישי יח' באייר‬
‫‪ – 27/5/16‬יום שישי יט' באייר‬
‫שבועות‬
‫‪ – 12/6/16‬יום ראשון ו' סיון‬
‫‪ – 14/6/16‬יום שלישי ח' סיון‬
‫‪ ‬ב – ‪, 12/4/16‬יום שלישי‪ ,‬החזר יום לימודים בגין חופשת מחצית א'‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫אסיפות הורים שכבתיות‬
‫שכבת י' ‪ -‬יום רביעי ג' תשרי תשע"ו‪16/9/15 ,‬‬
‫‪ - 18:30-19:30‬שיחה עם מנהל המכללה‪ ,‬מנהלת פדגוגית‪ ,‬רכז השכבה ויועצת השכבה‪.‬‬
‫‪ – 19:30-21:00‬מפגש עם מחנכי הכיתות‪.‬‬
‫שכבת י"א ‪ -‬יום ראשון ז' תשרי תשע"ו‪20/9/15 ,‬‬
‫‪ - 18:00-18:50‬מפגש עם הנהלת ביה"ס והרצאה בנושא ‪ -‬התנהגויות סיכוניות בגיל ההתבגרות‪.‬‬
‫‪ - 18:50-20:00‬מפגש עם מחנכי הכיתות‬
‫שכבת י"ב ‪ -‬יום ראשון ז' תשרי תשע"ו‪20/9/15 ,‬‬
‫‪ - 19:15-20:15‬מפגש עם הנהלת ביה"ס והרצאה בנושא ‪ -‬בצה"ל נלחמים בסמים‪.‬‬
‫‪ - 20:15-21:15‬מפגש עם מחנכי הכיתות‪.‬‬
‫ישיבות הכרות בחדר ישיבות‬
‫שכבת י"א‬
‫יום שלישי כ'"ד אלול תשע"ו‪8/9/15 ,‬‬
‫כיתה י"א‪1/‬‬
‫כיתה יא"‪2/‬‬
‫כיתה י"א‪3/‬‬
‫כיתה י"א‪4/‬‬
‫כיתה י"א‪5/‬‬
‫כיתה י"א‪6/‬‬
‫‪13:40-14:20‬‬
‫‪14:20-15:00‬‬
‫‪15:10-15:50‬‬
‫‪15:50-16:30‬‬
‫‪16:40-17:20‬‬
‫‪17:20-18:00‬‬
‫שכבת י"ב‬
‫יום רביעי כ"ה אלול תשע"ו ‪9/9/15‬‬
‫‪13:40-14:20‬‬
‫כיתה י"ב‪1/‬‬
‫‪14:20-15:00‬‬
‫כיתה י"ב‪2/‬‬
‫‪15:10-15:50‬‬
‫כיתה י"ב‪3/‬‬
‫‪15:50-16:30‬‬
‫כיתה י"ב‪4/‬‬
‫‪16:40-17:20‬‬
‫כיתה י"ב‪5/‬‬
‫‪17:20-18:00‬‬
‫כיתה י"ב‪6/‬‬
‫שכבת י'‬
‫יום רביעי כ"ד תשרי תשע"ו‪7/10/15 ,‬‬
‫‪12:50-13:30‬‬
‫כיתה י‪1/‬‬
‫‪13:40-14:20‬‬
‫כיתה י‪2/‬‬
‫‪14:20-15:00‬‬
‫כיתה י‪3/‬‬
‫‪15:10-15:50‬‬
‫כיתה י‪4/‬‬
‫‪15:50-16:30‬‬
‫כיתה י‪5/‬‬
‫‪16:40-17:20‬‬
‫כיתה י‪6/‬‬
‫‪17:20-18:00‬‬
‫כיתה י‪7/‬‬
‫ישיבות הכנה לטיולים השנתיים‬
‫ביום רביעי ה – ‪ 14/10/15‬יתקיימו ישיבות הכנה לטיולים השנתיים של שכבות י' ו – יב'‪.‬‬
‫הישיבות יתקיימו בחדר ישיבות בנוכחות הנהלת ביה"ס‪ ,‬רכז‪/‬ת שכבה‪ ,‬רכז טיולים‪ ,‬נציג חברת הטיולים‪,‬‬
‫מחנכים ומורים מקצועיים המלווים את הטיולים‪ .‬חלה חובת נוכחות של כלל המורים המלווים את הטיולים‬
‫להשתתף בישיבה‪ .‬להלן הלו"ז‪:‬‬
‫שכבת י' – ‪ .12:50-14:15‬שכבת יב' – ‪.14:20-15:30‬‬
‫‪ ‬הודעה על ישיבה לשכבת יא' לקראת יציאה למסע ישראלי תימסר בהמשך‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ישיבות פדגוגיות מחצית א'‬
‫שכבת י'‬
‫שכבת י"א‬
‫ישיבות פדגוגיות מחצית א'‬
‫ישיבות פדגוגיות מחצית א'‬
‫יום שלישי כ'"ג שבט תשע"ו‪2/2/16 ,‬‬
‫שכבת י'‬
‫כיתה י‪1/‬‬
‫‪13:00-14:00‬‬
‫שכבת י'‬
‫יום רביעי כ"ד שבט תשע"ו ‪3/2/16‬‬
‫שכבת י"א‬
‫כיתה יא‪1/‬‬
‫‪13:00-14:00‬‬
‫שכבת י"א‬
‫‪3/2/16‬‬
‫כ"ד‪2‬שבט תשע"ו‬
‫יום רביעי‬
‫‪14:00-15:00‬‬
‫יוםיא‪/‬‬
‫כיתה‬
‫תשע"ו ‪3/2/16‬‬
‫רביעי כ"ד שבט‬
‫‪13:00-14:00‬‬
‫כיתה יא‪1/‬‬
‫‪13:00-14:00‬‬
‫הפסקה‪1‬‬
‫כיתה יא‪/‬‬
‫‪14:00-15:00‬‬
‫א‪23//‬‬
‫כיתה ייא‬
‫‪15:10-16:10‬‬
‫כיתה‬
‫‪14:00-15:00‬‬
‫כיתה יא‪2/‬‬
‫כיתה יא‪4/‬הפסקה‬
‫‪16:10-17:10‬‬
‫הפסקה‬
‫‪15:10-16:10‬‬
‫כיתה יא‪3/‬‬
‫‪15:10-16:10‬‬
‫הפסקה‪3‬‬
‫כיתה יא‪/‬‬
‫‪16:10-17:10‬‬
‫א‪45//‬‬
‫‪17:20-18:20‬‬
‫כיתה ייא‬
‫כיתה‬
‫‪16:10-17:10‬‬
‫כיתה יא‪4/‬‬
‫כיתה יא‪6/‬הפסקה‬
‫‪18:20-19:20‬‬
‫הפסקה‬
‫‪17:20-18:20‬‬
‫כיתה יא‪5/‬‬
‫‪17:20-18:20‬‬
‫כיתה יא‪5/‬‬
‫‪18:20-19:20‬‬
‫כיתה יא‪6/‬‬
‫‪18:20-19:20‬‬
‫כיתה יא‪6/‬‬
‫‪2/2/16‬‬
‫כ'"ג שבט תשע"ו‪,‬‬
‫יום שלישי‬
‫‪14:00-15:00‬‬
‫כיתה י‪2/‬‬
‫תשע"ו‪2/2/16 ,‬‬
‫שלישי כ'"ג שבט‬
‫יום‬
‫‪13:00-14:00‬‬
‫כיתה י‪1/‬‬
‫הפסקה‬
‫‪13:00-14:00‬‬
‫כיתה י‪1/‬‬
‫‪14:00-15:00‬‬
‫כיתה י‪2/‬‬
‫‪15:10-16:10‬‬
‫‪14:00-15:00‬‬
‫כיתה י‪3/‬כיתה י‪2/‬‬
‫כיתה י‪ 4/‬הפסקה‬
‫‪16:10-17:10‬‬
‫הפסקה‬
‫‪15:10-16:10‬‬
‫כיתה י‪3/‬‬
‫הפסקה‬
‫‪15:10-16:10‬‬
‫כיתה י‪3/‬‬
‫‪16:10-17:10‬‬
‫כיתה י‪4/‬‬
‫‪17:20-18:20‬‬
‫‪16:10-17:10‬‬
‫כיתה י‪5/‬כיתה י‪4/‬‬
‫כיתה י‪6/‬הפסקה‬
‫‪18:20-19:20‬‬
‫הפסקה‬
‫‪17:20-18:20‬‬
‫כיתה‬
‫‪19:20-20:20‬‬
‫כיתהי‪/‬י‪75/‬‬
‫‪17:20-18:20‬‬
‫כיתה י‪5/‬‬
‫כיתה י‪18:20-19:20 6/‬‬
‫כיתה י‪18:20-19:20 6/‬‬
‫כיתה י‪19:20-20:20 7/‬‬
‫שכבת יב'‬
‫כיתה י‪19:20-20:20 7/‬‬
‫יום חמישי כ"ה שבט תשע"ו ‪4/2/16‬‬
‫שכבת יב'‬
‫כיתה יב‪1/‬‬
‫‪'13:00-14:00‬‬
‫שכבת יב‬
‫חמישי‪2/‬כ"ה שבט תשע"ו ‪4/2/16‬‬
‫יוםכיתה יב‬
‫‪14:00-15:00‬תשע"ו ‪4/2/16‬‬
‫יום חמישי כ"ה שבט‬
‫‪13:00-14:00‬‬
‫כיתה יב‪1/‬‬
‫‪13:00-14:00‬‬
‫הפסקה‪1‬‬
‫כיתה יב‪/‬‬
‫‪14:00-15:00‬‬
‫כיתה ייבב‪23//‬‬
‫‪15:10-16:10‬‬
‫כיתה‬
‫‪14:00-15:00‬‬
‫כיתה יב‪2/‬‬
‫כיתה יב‪4/‬הפסקה‬
‫‪16:10-17:10‬‬
‫הפסקה‬
‫‪15:10-16:10‬‬
‫כיתה יב‪3/‬‬
‫‪15:10-16:10‬‬
‫הפסקה‪3‬‬
‫כיתה יב‪/‬‬
‫‪16:10-17:10‬‬
‫כיתה ייבב‪45//‬‬
‫‪17:20-18:20‬‬
‫כיתה‬
‫‪16:10-17:10‬‬
‫כיתה יב‪4/‬‬
‫כיתה יב‪6/‬הפסקה‬
‫‪18:20-19:20‬‬
‫הפסקה‬
‫‪17:20-18:20‬‬
‫כיתה יב‪5/‬‬
‫‪17:20-18:20‬‬
‫כיתה יב‪5/‬‬
‫‪18:20-19:20‬פדגוגית‪ ,‬רכז‪/‬ת שכבה‪ ,‬יועצת‪,‬מחנך‪/‬ת‪,‬‬
‫רבעון‪6‬א' (בנוכחות‪ :‬מנהלת‬
‫‪ ‬ישיבות פדגוגיות מצומצמות לקראת סוף‬
‫כיתה יב‪/‬‬
‫‪18:20-19:20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪/‬‬
‫ב‬
‫י‬
‫כיתה‬
‫ראש צוות‪ ,‬מק"ס ) יקבעו בהמשך לכל השכבות בתיאום עם המנהלת הפדגוגית‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ ‬ישיבות פדגוגיות מצומצמות לקראת סוף רבעון א' (בנוכחות‪ :‬מנהלת פדגוגית‪ ,‬רכז‪/‬ת שכבה‪ ,‬יועצת‪,‬מחנך‪/‬ת‪,‬‬
‫‪ ‬ישיבות פדגוגיות מצומצמות לקראת סוף רבעון א' (בנוכחות‪ :‬מנהלת פדגוגית‪ ,‬רכז‪/‬ת שכבה‪ ,‬יועצת‪,‬מחנך‪/‬ת‪,‬‬
‫ראש צוות‪ ,‬מק"ס ) יקבעו בהמשך לכל השכבות בתיאום עם המנהלת הפדגוגית‪.‬‬
‫ראש צוות‪ ,‬מק"ס ) יקבעו בהמשך לכל השכבות בתיאום עם המנהלת הפדגוגית‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫ישיבות פדגוגיות מחצית ב' – (סוף שנה"ל)‬
‫שכבת י"א‬
‫שכבת י'‬
‫יום חמישי ג' סיון תשע"ו ‪9/6/16‬‬
‫יום רביעי ב' סיון תשע"ו‪8/6/16 ,‬‬
‫כיתה י‪1/‬‬
‫‪11:00-12:00‬‬
‫כיתה יא‪1/‬‬
‫‪11:00-12:00‬‬
‫כיתה י‪2/‬‬
‫‪12:00-13:00‬‬
‫כיתה יא‪2/‬‬
‫‪12:00-13:00‬‬
‫הפסקה‬
‫הפסקה‬
‫כיתה י‪3/‬‬
‫‪13:10-14:10‬‬
‫כיתה יא‪3/‬‬
‫‪13:10-14:10‬‬
‫כיתה י‪4/‬‬
‫‪14:10-15:10‬‬
‫כיתה יא‪4/‬‬
‫‪14:10-15:10‬‬
‫הפסקה‬
‫הפסקה‬
‫כיתה י‪5/‬‬
‫‪15:20-16:20‬‬
‫כיתה יא‪5/‬‬
‫‪15:20-16:20‬‬
‫כיתה י‪6/‬‬
‫‪16:20-17:20‬‬
‫כיתה יא‪6/‬‬
‫‪16:20-17:20‬‬
‫כיתה י‪7/‬‬
‫‪17:20-18:20‬‬
‫במידה ויהיו ימים בבוקר בהם המורים פנויים בשל מתכונות‪/‬בגרויות‪,‬‬
‫הישיבות תועברנה לשעות הבוקר ויהיה עדכון על כך מראש‪.‬‬
‫‪ ‬לו"ז ישיבות פדגוגיות מצומצמות לשכבת יב' (סוף שנה"ל)‬
‫יקבע בהמשך בתיאום עם המנהלת הפדגוגית‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫נהלי בית הכנסת‬
‫בית הספר גאה להעמיד לרשות התלמידים המעוניינים בכך בית כנסת לשם קיום‬
‫תפילות ופעילות תרבותית בזמן ההפסקות‪ ,‬מחובת התלמידים לדאוג שפעילות זו לא‬
‫תפגע במהלך הלימודים‪.‬‬
‫א‪ .‬יש להקפיד להתחיל את התפילות בזמן כך שיסתיימו לכל המאוחר כדקה לפני‬
‫הצלצול כדי שהתלמידים יוכלו להגיע לכיתות בזמן‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש לשמור על ציוד בית הכנסת ועל ניקיונו‪ ,‬בסוף השהייה יש להקפיד‪ :‬לכבות‬
‫אורות ומזגן ולסגור את החלונות והדלת‪.‬‬
‫ג‪ .‬השארת תשמישי קדושה בביהכ"נ הנו על אחריות הבעלים בלבד וייעשה בהם‬
‫שימוש לטובת הכלל‪ ,‬אין להשאיר ציוד פרטי בביהכ"נ אם לא מסכימים להשתמש‬
‫בו‪ .‬אין להוציא משטח ביהכ"נ שום ציוד השייך לו‪.‬‬
‫זמני התפילות‬
‫שחרית‪" :‬קורבנות" ‪" ,07:15‬פסוקי דזמרה" ‪" ,07:25‬ישתבח" ‪( 07:40‬בראש חודש‬
‫ב‪ ,)07:35:‬תחילת תפילה ללא מניין‪07:45 :‬‬
‫יש להגיע בזמן למסדר בשעה ‪,08:00‬‬
‫בימים שקוראים ס"ת יערך רישום ע"י מדריך בשעה ‪ 07:55‬ותאושר היעדרות ממסדר‬
‫הבוקר‪.‬‬
‫היעדרות תלמידים תאושר רק לאלו שהגישו בקשת חניך וקיבלו תשובה ממפקד‬
‫השלוחה‪.‬‬
‫מנחה‪ :‬מתקיימת בשעון חורף בלבד בשעה ‪ ,12:31‬תחילת תפילה ללא מניין ב ‪,12:40‬‬
‫יש להגיע בזמן לשיעור בשעה ‪12:50‬‬
‫שיעור‪ :‬בכל יום בשעה ‪ 09:46-10:04‬ייערך שיעור ע"י רב בית הספר בענייני דיומא‬
‫וע"פ בקשת הציבור‪.‬‬
‫יש להגיע בזמן לשיעור בשעה ‪10:05‬‬
‫סליחות‪ :‬מתקיימות בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה בשעה ‪ ,12:31‬יאמרו רק‬
‫ה"ויעבור" הקטעים בארמית ו"נפילת אפיים"‪.‬‬
‫‪ :‬מיכאל סעדה ‪054-6299363‬‬
‫מורה אחראי‬
‫‪22‬‬
‫פעילות חברתית שכבת י'‬
‫תאריך‬
‫יום‬
‫‪1/9/15‬‬
‫ג'‬
‫שעה‬
‫‪08:10‬‬‫‪08:55‬‬
‫‪09:00‬‬‫‪09:30‬‬
‫‪09:50‬‬‫‪10:50‬‬
‫כיתות‬
‫ה'‬
‫‪18:30‬‬‫‪21:00‬‬
‫מגרש‬
‫‪10/9/15‬‬
‫‪16/9/15‬‬
‫‪15/10/15‬‬
‫‪27/10/15‬‬
‫‪20-22/10/15‬‬
‫‪25/10/15‬‬
‫‪10/11/15‬‬
‫‪1-2/12/15‬‬
‫ד'‬
‫ה'‬
‫ג'‬
‫ג‪-‬ה‬
‫א'‬
‫מקום‬
‫נושא‬
‫תיאור הפעילות‬
‫אחראים‬
‫כיתות‬
‫היכרות‬
‫שעת חינוך‬
‫מחנכים‬
‫מגרש‬
‫פתיחת שנה‬
‫טקס‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫היכרות‬
‫שיעור חינוך‬
‫מחנכים‬
‫טקס השבעה‬
‫טקס לכיתות י'‬
‫‪ 18:30‬לובי כניסה אסיפת הורים היכרות עם חברי‬‫ההנהלה‬
‫כללית‬
‫‪19:30‬‬
‫היכרות עם‬
‫מפגש עם‬
‫‪19:30‬‬‫כיתות‬
‫מחנכי הכיתות‬
‫המחנכים‬
‫‪21:00‬‬
‫בחירות יו"ר‬
‫כל‬
‫למועצת‬
‫בחירות‬
‫ביה"ס‬
‫היום‬
‫תלמידים‬
‫יום שיא לבחירת‬
‫מקומות‬
‫מחויבות‬
‫כל‬
‫התנדבות‪,‬‬
‫ביה"ס‬
‫אישית‬
‫היום‬
‫היכרות עם‬
‫תנועות הנוער‬
‫הרי‬
‫כל‬
‫טיול שנתי‬
‫טיול שנתי‬
‫אילת‬
‫היום‬
‫‪08:10‬‬‫‪08:55‬‬
‫כיתות‬
‫‪09:00‬‬‫‪9:30‬‬
‫מגרש‬
‫ערב‬
‫יום הזיכרון‬
‫ליצחק רבין‬
‫שיעור חינוך‬
‫ממ"ח‬
‫מחנכים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫מחנכים‬
‫ביה"ס‬
‫ערב הורים‪-‬‬
‫מתבגרים‬
‫דילמות בגיל‬
‫ההתבגרות‬
‫רכז שכבה‬
‫יועצות‬
‫ג'‪-‬ד' ‪16:30-‬‬
‫‪20:00‬‬
‫ביה"ס‬
‫ימי הורים‬
‫פגישה אישית עם‬
‫המחנכים‬
‫רכז השכבה‬
‫מחנכים‬
‫‪8:00‬‬‫‪10:10‬‬
‫כיתות‬
‫חינוך מיני‬
‫סדנה‪ -‬מין‬
‫ומיניות בגיל‬
‫ההתבגרות‬
‫יועצות‬
‫‪10:40‬‬‫‪11:45‬‬
‫ביה"ס‬
‫פעילות חנוכה‬
‫הפעלות חנוכה‬
‫‪12:00‬‬
‫חטיבה‬
‫מרוץ הלפיד‬
‫ביה"ס‬
‫שבוע הערכים‬
‫מרוץ לזכר דור‬
‫פורת‬
‫שיעורי חינוך‪,‬‬
‫פעילות מועצת‬
‫תלמידים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫הצגה מלאך‬
‫עם תסמונת‬
‫דאון‬
‫הצגה מלאך עם‬
‫תסמונת דאון‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫אלימות בין‬
‫בני נוער‬
‫צפייה בסרט‬
‫"באז" ומפגש עם‬
‫גילה רוט‬
‫והבמאי‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫‪3/12/15‬‬
‫‪7/12/15‬‬
‫ה'‬
‫‪3-7/1/16‬‬
‫א'‪-‬‬
‫ה'‬
‫כל‬
‫השבוע‬
‫‪4/1/16‬‬
‫ב'‬
‫‪13:00‬‬‫‪15:00‬‬
‫אשכול‬
‫הפייס‬
‫‪7/1/16‬‬
‫ה'‬
‫‪12:00‬‬‫‪13:30‬‬
‫אשכול‬
‫הפייס‬
‫‪23‬‬
‫‪ 14.10‬נאום‬
‫מועמדים ליו"ר‬
‫במסדר‬
‫רכזת‬
‫מעורבות‬
‫חברתית‪ /‬רכז‬
‫אורטוב‪ /‬רכז‬
‫התנדבות‬
‫רכז טיולים‪,‬‬
‫רכז השכבה‪.‬‬
‫טקס‬
‫ה'‬
‫הכנות לטקס‬
‫בכל יום בין‬
‫השעות ‪12:00-‬‬
‫‪17:00‬‬
‫החל מתחילת‬
‫השנה‬
‫רכז שכבה‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫ג'‬
‫הערות‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫תאריך יקבע‬
‫בהמשך‬
‫שעה מדויקת‬
‫תימסר באופן‬
‫אישי לכל‬
‫תלמיד בהמשך‬
‫תאריך‬
‫יום‬
‫‪10/2/16‬‬
‫ד'‬
‫שעה‬
‫מקום‬
‫‪08:10‬‬‫‪08:55‬‬
‫ספריה‬
‫‪09:00‬‬‫‪10:45‬‬
‫ביה"ס‬
‫יום אומנויות‬
‫‪11:00‬‬
‫כיתות‬
‫חלוקות‬
‫תעודות‬
‫מוזיאון‬
‫ארצות‬
‫המקרא‬
‫סיור‬
‫סיור‬
‫בכנסת‬
‫"להיות‬
‫אזרח"‬
‫שיחות אישיות‬
‫וחלוקת תעודות‬
‫בכיתות‬
‫סיור במסגרת‬
‫תכנית לימודים‬
‫בתנ"ך‬
‫סיור בכנסת‬
‫וקבלת תעודות‬
‫זהות‬
‫רכז שכבה‬
‫ומחנכים‬
‫הפסקו‬
‫ת‬
‫ביה"ס‬
‫"יום‬
‫האהבה"‬
‫הפסקות פעילות‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪.‬‬
‫שעה‬
‫חצי‬
‫לכל‬
‫כיתה‬
‫במהלך‬
‫חודש‬
‫פברואר‬
‫במהלך‬
‫חודש‬
‫פברואר‬
‫‪14/2/16‬‬
‫א'‬
‫במהלך‬
‫חודש‬
‫פברואר‬
‫נושא‬
‫סיכום מחצית‬
‫א'‬
‫תעודות‬
‫הצטיינות‬
‫תיאור הפעילות‬
‫אחראים‬
‫כנס שכבה‬
‫רכז שכבה‬
‫מופעי תיאטרון‪,‬‬
‫מוזיקה ומחול‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫כיתות‬
‫התמכרויות‬
‫כיתות‬
‫שוטר קהילתי‬
‫סדנאות עם‬
‫ארגון "רטורנו"‬
‫בנושא‬
‫התמכרויות‬
‫סדנה של שוטר‬
‫קהילתי‬
‫הערות‬
‫מחנכים‬
‫צוות תנ"ך‬
‫יועצות‬
‫הפעילות‬
‫תתקיים‬
‫בשיתוף פעולה‬
‫מלא של מועצת‬
‫התלמידים‬
‫מועד מדוייק‬
‫ייקבע בהמשך‬
‫יועצות‬
‫מועד מדוייק‬
‫ייקבע בהמשך‬
‫‪9:00‬‬‫‪13:30‬‬
‫מוזיאון‬
‫הר הרצל‬
‫דמותו של‬
‫הרצל כאדם‬
‫וכמנהיג‬
‫מפגש חווייתי עם‬
‫התנועה הציונית‬
‫ומייסדה‬
‫‪15/3/16‬‬
‫ג'‬
‫‪12:00‬‬
‫מעלה‬
‫אדומים‬
‫"יום מעשים‬
‫טובים"‬
‫יקבע עם מועצת‬
‫תלמידים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪ ,‬רכז‬
‫שכבה‪,‬‬
‫מחנכים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪ ,‬רכז‬
‫שכבה‪,‬‬
‫מחנכים‬
‫יתקיים בשיתוף‬
‫פעולה מלא עם‬
‫מועצת‬
‫התלמידים‬
‫‪22/3/16‬‬
‫ב'‬
‫‪9:00‬‬‫‪12:00‬‬
‫ביה"ס‬
‫מסיבת פורים‬
‫‪24/3/16‬‬
‫ד'‬
‫‪20:00‬‬‫‪21:30‬‬
‫ביה"ס‬
‫פורים‬
‫תחרות‬
‫תחפושות‪,‬‬
‫פעילות‬
‫אומנותית‪,‬‬
‫מסיבת ריקודים‬
‫קריאת מגילה‬
‫ופעילות חוויתית‬
‫למשפחות‬
‫העובדים‬
‫והתלמידים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫מועצת‬
‫תלמידים‬
‫‪25/3/16‬‬
‫ה'‬
‫‪10:00‬‬‫‪12:30‬‬
‫נפגשים‬
‫בחטיבה‬
‫פורים‬
‫"עדלאידע"‬
‫תהלוכה במעלה‬
‫אדומים‬
‫‪10/4/16‬‬
‫א'‬
‫‪16:30‬‬‫‪20:00‬‬
‫כיתות‬
‫יום הורים‬
‫פגישה אישית עם‬
‫המחנכים‬
‫‪7/3/16‬‬
‫ב'‬
‫‪24‬‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪ ,‬רכז‬
‫שורשי‬
‫ישראל‪,‬‬
‫שלום בוטבול‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪ ,‬רכז‬
‫שכבה‬
‫השתתפות של‬
‫השכבה כחלק‬
‫ממחויבות‬
‫אישית‬
‫רכז השכבה‬
‫ומחנכים‬
‫שעה מדויקת‬
‫תימסר באופן‬
‫אישי לכל‬
‫תלמיד בהמשך‬
‫תאריך‬
‫יום‬
‫שעה‬
‫מקום‬
‫נושא‬
‫‪4/5/16‬‬
‫ד'‬
‫‪10:10‬‬‫‪13:30‬‬
‫ספרייה‬
‫"להנציח את‬
‫זכר השואה"‬
‫‪08:10‬‬‫‪09:40‬‬
‫כיתות‬
‫‪5/5/16‬‬
‫ה'‬
‫‪11/5/16‬‬
‫ד'‬
‫‪5/6/16‬‬
‫א'‬
‫‪5-6/6/16‬‬
‫א'‪-‬‬
‫ב'‬
‫‪20/6/16‬‬
‫ב'‬
‫יום הזיכרון‬
‫לשואה‬
‫ולגבורה‬
‫‪09:45‬‬‫‪10:30‬‬
‫מגרש‬
‫‪10:05‬‬‫‪10:50‬‬
‫כיתות‬
‫‪10:50‬‬‫‪11:30‬‬
‫מגרש‬
‫‪9:45‬‬‫‪10:15‬‬
‫ביה"ס‬
‫יום הזיכרון‬
‫לחללי‬
‫מערכות‬
‫ישראל ונפגעי‬
‫פעולות‬
‫האיבה‬
‫תיאור הפעילות‬
‫מפגש קולנוע‪-‬‬
‫להנציח את זכר‬
‫השואה‬
‫שיעור חינוך‬
‫בנושא יום‬
‫הזכרון לשואה‬
‫ולגבורה‬
‫טקס‬
‫שיעור חינוך‬
‫בנושא יום‬
‫הזיכרון לחללי‬
‫מערכות ישראל‬
‫ונפגעי פעולות‬
‫האיבה‬
‫מחנכים‬
‫טקס‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪.‬‬
‫הפסקה פעילה‪-‬‬
‫שירי ירושלים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪,‬‬
‫מועצת‬
‫תלמידים‪,‬‬
‫להקת ביה"ס‬
‫יום ירושלים‬
‫"נעלה‬
‫לירושלים" צעדה‬
‫מגבעת‬
‫התחמושת‬
‫לבריכת הסולטן‬
‫והופעה במקום‬
‫מורה לשל"ח‬
‫קורס עזרה‬
‫ראשונה‬
‫רכז השכבה‪,‬‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫רכז שכבה‬
‫מחנכים‬
‫‪10:00‬‬‫‪16:00‬‬
‫‪09:00‬‬‫‪14:00‬‬
‫כיתות‬
‫קורס עזרה‬
‫ראשונה‬
‫ספריה‬
‫סיכום השנה‬
‫כנס שכבה‬
‫כיתות‬
‫שיעור חינוך‬
‫חלוקת תעודות‬
‫התכנית נתונה לשינויים‪,‬‬
‫במהלך השנה יתקיימו ימי שדה וימי ניווט באחריות המורה לשל"ח‬
‫במהלך השנה יתקיימו ימי סיור במוזיאון חיל האוויר באחריות הממ"ח‬
‫‪25‬‬
‫שני סבבים‬
‫מחנכים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪,‬‬
‫ראש משלחת‬
‫פולין‪.‬‬
‫גבעת‬
‫התחמושת‬
‫‪08:00‬‬‫‪08:55‬‬
‫‪09:00‬‬‫‪09:30‬‬
‫אחראים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪ ,‬רכז‬
‫שכבה‬
‫הערות‬
‫יום הלימודים‬
‫יסתיים מיד‬
‫בתום הטקס‪.‬‬
‫פעילות חברתית לשכבת י"א‬
‫תאריך‬
‫יום‬
‫‪1/9/15‬‬
‫ג'‬
‫‪8/9/15‬‬
‫ד'‬
‫‪17/9/15‬‬
‫ה'‬
‫‪20/9/15‬‬
‫מקום‬
‫שעה‬
‫‪08:10‬‬‫‪08:55‬‬
‫‪09:00‬‬‫‪09:30‬‬
‫‪09:50‬‬‫‪10:50‬‬
‫‪13:00‬‬‫‪18:00‬‬
‫‪10:10‬‬‫‪13:30‬‬
‫כיתות‬
‫נושא‬
‫סיכום‬
‫החופשה‬
‫שעת חינוך‬
‫מגרש‬
‫פתיחת שנה‬
‫טקס‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫כיתות‬
‫שיעור מחנך‬
‫שיעור חינוך‬
‫מחנכים‬
‫חדר ישיבות‬
‫ספריה‬
‫ישיבות‬
‫היכרות‬
‫"מציונית‬
‫לציונות"‬
‫ישיבות‬
‫רכז שכבה‬
‫ומחנכים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫‪18:00‬‬‫‪18:50‬‬
‫ספריה‬
‫אסיפת הורים‬
‫כללית‬
‫א'‬
‫‪19:00‬‬‫‪20:00‬‬
‫כיתות‬
‫מפגש עם‬
‫המחנכים‬
‫כל היום‬
‫ביה"ס‬
‫בחירות‬
‫יקבע‬
‫בהמשך‬
‫כיתות‬
‫הכנה לצה"ל‬
‫‪7/10/15‬‬
‫ד'‬
‫‪8:30‬‬‫‪11:30‬‬
‫ספרייה‬
‫וכיתות‬
‫הכנה לצה"ל‬
‫‪25/10/15‬‬
‫א'‬
‫‪08:10‬‬‫‪08:55‬‬
‫‪09:00‬‬‫‪9:30‬‬
‫כיתות‬
‫יום הזיכרון‬
‫ליצחק רבין‬
‫מגרש‬
‫‪15/10/15‬‬
‫ה'‬
‫אוקטובר‬
‫תיאור הפעילות‬
‫אחראים‬
‫מחנכים‬
‫הרצאה‪ -‬עמוס‬
‫לויטוב‬
‫הרצאה בנושא‬
‫התנהגויות‬
‫סיכוניות בגיל‬
‫ההתבגרות‬
‫מפגש והיכרות‬
‫עם מחנכים‬
‫הכיתות‬
‫בחירות יו"ר‬
‫למועצת‬
‫תלמידים‬
‫הרצאות הסברה‬
‫לתלמידים הכנה‬
‫לצו ראשון‬
‫ומפגש עם‬
‫קצינים מלשכת‬
‫גיוס‬
‫צו ראשון‪-‬‬
‫"תעודת הזהות‬
‫הצבאית שלך"‬
‫ביצוע מבחנים‬
‫במודל מבחני צו‬
‫ראשון‪ ,‬כלים‬
‫להתמודדות‬
‫מוצלחת‬
‫שיעור חינוך‬
‫שני סבבים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי ורכז‬
‫השכבה‬
‫מחנכים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫‪ 14.10‬נאום‬
‫מועמדים ליו"ר‬
‫במסדר בוקר‬
‫יועצות‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫מחנכים‬
‫טקס‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫‪30/11/15‬‬
‫ב'‬
‫‪10:00‬‬‫‪14:00‬‬
‫יד ושם‬
‫סיור יד ושם‬
‫סיור לימודי‬
‫ומפגש עם ניצול‬
‫שואה‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫‪1-2/12/15‬‬
‫ג'‪-‬‬
‫ד'‬
‫‪16:30‬‬‫‪20:00‬‬
‫ביה"ס‬
‫ימי הורים‬
‫פגישה אישית עם‬
‫המחנכים‬
‫רכז השכבה‬
‫יחד עם‬
‫המחנכים‬
‫‪7/12/15‬‬
‫ה'‬
‫‪10:40‬‬‫‪11:45‬‬
‫ביה"ס‬
‫פעילות חנוכה‬
‫הפעלות חנוכה‬
‫‪12:00‬‬
‫חטיבה‬
‫מרוץ הלפיד‬
‫‪24/12/15‬‬
‫ה'‬
‫‪9:00‬‬‫‪11:00‬‬
‫אשכול‬
‫הפיס‬
‫אלימות בין‬
‫בני נוער‬
‫מרוץ לזכר דור‬
‫פורת‬
‫צפייה בסרט‬
‫"באזז" ומפגש‬
‫עם גילה רוט‬
‫והבמאי‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫‪26‬‬
‫הערות‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫שעה מדויקת‬
‫תימסר באופן‬
‫אישי לכל תלמיד‬
‫בהמשך‬
‫שעה‬
‫מקום‬
‫נושא‬
‫תיאור הפעילות‬
‫מסע‬
‫ישראלי‬
‫טיול שנתי‬
‫רכז טיולים‪,‬‬
‫רכז השכבה‪.‬‬
‫אחראים‬
‫ביום א'‪-‬‬
‫פעילות ל"יום‬
‫האהבה"‬
‫תאריך‬
‫יום‬
‫מוצ"ש‪-‬‬
‫ה'‬
‫כל‬
‫היו‬
‫ם‬
‫ביה"ס‬
‫שבוע הערכים‬
‫אלימות בין‬
‫בני נוער‬
‫שיעורי חינוך‪,‬‬
‫פעילות מועצת‬
‫תלמידים‬
‫צפייה בסרט‬
‫"באזז" ומפגש‬
‫עם גילה רוט‬
‫והבמאי‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫‪3-7/1/16‬‬
‫א'‪-‬‬
‫ה'‬
‫כל‬
‫השבוע‬
‫‪7/1/16‬‬
‫ב'‬
‫‪9:00‬‬‫‪11:00‬‬
‫אשכול‬
‫הפיס‬
‫סיכום מחצית‬
‫א'‬
‫תעודות‬
‫הצטיינות‬
‫‪08:10‬‬‫‪08:55‬‬
‫ספריה‬
‫‪10/2/16‬‬
‫ד'‬
‫‪13‬‬‫‪18/2/16‬‬
‫מוצ‬
‫"ש‪-‬‬
‫ה'‬
‫‪13/1/16‬‬
‫ד'‬
‫כנס שכבה‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫רכז שכבה‬
‫‪9:00‬‬‫‪10:45‬‬
‫ביה"ס‬
‫יום אומנויות‬
‫הפעלות‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫‪11:00‬‬
‫כיתות‬
‫חלוקת‬
‫תעודות‬
‫שיחות אישיות‬
‫וחלוקת תעודות‬
‫בכיתות‬
‫מחנכים‬
‫מסע ישראלי‬
‫טיול שנתי‬
‫רכז טיולים‪,‬‬
‫רכז השכבה‪.‬‬
‫שעתיים‬
‫לכל‬
‫כיתה‬
‫כיתות‬
‫מיניות בגיל‬
‫ההתבגרות‬
‫סדנאות בכיתות‬
‫יועצת‬
‫‪11:30‬‬‫‪13:30‬‬
‫אשכול‬
‫נהיגה נכונה‬
‫צפייה בהצגה‬
‫"חיים רק פעם‬
‫אחת"‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫‪15/3/16‬‬
‫ג'‬
‫‪12:00‬‬
‫מעלה‬
‫אדומים‬
‫"יום מעשים‬
‫טובים"‬
‫יקבע עם מועצת‬
‫תלמידים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪ ,‬רכז‬
‫שכבה‪ ,‬מחנכים‬
‫‪22/3/16‬‬
‫ב'‬
‫‪20:00‬‬‫‪23:00‬‬
‫חטיבה‬
‫מסיבת פורים‬
‫תחרות‬
‫תחפושות‪,‬‬
‫פעילות‬
‫אומנותית‪,‬‬
‫מסיבת ריקודים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫מועצת‬
‫תלמידים‬
‫‪24/3/16‬‬
‫ד'‬
‫‪20:00‬‬
‫ביה"ס‬
‫פורים‬
‫‪25/3/16‬‬
‫ה'‬
‫‪10:00‬‬‫‪12:30‬‬
‫נפגשים‬
‫בחטיבה‬
‫פורים‬
‫‪10/4/16‬‬
‫א'‬
‫‪16:30‬‬‫‪20:00‬‬
‫כיתות‬
‫יום הורים‬
‫כל היום‬
‫‪27‬‬
‫קריאת מגילה‬
‫ופעילות חוויתית‬
‫למשפחות‬
‫העובדים‬
‫והתלמידים‬
‫"עדלאידע"‬
‫תהלוכה במעלה‬
‫אדומים‬
‫פגישה אישית עם‬
‫המחנכים‬
‫הערות‬
‫מוצ"ש‪-‬ה'‬
‫ביום א'‪ -‬פעילות‬
‫ל"יום האהבה"‬
‫יתקיים בשיתוף‬
‫פעולה מלא עם‬
‫מועצת התלמידים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪ ,‬רכז‬
‫שורשי ישראל‪,‬‬
‫שלום בוטבול‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫רכז השכבה‬
‫ומחנכים‬
‫שעה מדויקת‬
‫תימסר באופן‬
‫אישי לכל תלמיד‬
‫בהמשך‬
‫תאריך‬
‫יום‬
‫‪5/5/16‬‬
‫ה'‬
‫‪11/5/16‬‬
‫ד'‬
‫‪5/6/16‬‬
‫א'‬
‫שעה‬
‫מקום‬
‫נושא‬
‫‪08:10‬‬‫‪09:40‬‬
‫כיתות‬
‫שעת מחנך‬
‫‪09:45‬‬‫‪10:30‬‬
‫מגרש‬
‫יום הזיכרון‬
‫לשואה‬
‫ולגבורה‬
‫טקס‬
‫‪10:05‬‬‫‪10:50‬‬
‫כיתות‬
‫שעת מחנך‬
‫שיעור חינוך‬
‫בנושא יום הזיכרון‬
‫לחללי מערכות‬
‫ישראל ונפגעי‬
‫פעולות האיבה‬
‫מגרש‬
‫יום הזיכרון‬
‫לחללי‬
‫מערכות‬
‫ישראל ונפגעי‬
‫פעולות‬
‫האיבה‬
‫טקס‬
‫ביה"ס‬
‫יום ירושלים‬
‫ביה"ס‬
‫סיכום השנה‬
‫‪10:50‬‬‫‪11:30‬‬
‫‪20/6/16‬‬
‫ב'‬
‫תיאור הפעילות‬
‫שיעור חינוך‬
‫בנושא יום‬
‫הזיכרון לשואה‬
‫ולגבורה‬
‫‪9:45‬‬‫‪10:15‬‬
‫‪08:10‬‬‫‪09:55‬‬
‫‪09:00‬‬‫‪09:45‬‬
‫כיתות‬
‫שיעור חינוך‬
‫הפסקה פעילה‪-‬‬
‫שירי ירושלים‬
‫כנס שכבה‬
‫חלוקת תעודות‬
‫התכנית נתונה לשינויים‬
‫‪28‬‬
‫אחראים‬
‫הערות‬
‫מחנכים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪,‬‬
‫ראש משלחת‬
‫פולין‪.‬‬
‫מחנכים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪.‬‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪ ,‬מועצת‬
‫תלמידים‪,‬‬
‫להקת ביה"ס‬
‫רכזת השכבה‬
‫מחנכים‬
‫יום הלימודים‬
‫יסתיים מיד בתום‬
‫הטקס‪.‬‬
‫פעילות חברתית לשכבת י"ב‬
‫תאריך‬
‫יום‬
‫‪1/9/15‬‬
‫ב'‬
‫‪20/9/15‬‬
‫א'‬
‫‪20/9/15‬‬
‫א'‬
‫שעה‬
‫מקום‬
‫נושא‬
‫תיאור הפעילות‬
‫אחראים‬
‫‪08:00-08:55‬‬
‫כיתות‬
‫שיעור מחנך‬
‫שעת חינוך‬
‫מחנכים‬
‫‪09:00-09:30‬‬
‫מגרש‬
‫פתיחת שנה‬
‫טקס‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫‪09:50-10:50‬‬
‫ספרייה‬
‫כנס שכבה‬
‫כנס שכבה‬
‫רכזת שכבה‬
‫‪10:05-11:15‬‬
‫‪11:30-12:40‬‬
‫‪12:50-14:00‬‬
‫ספרייה‬
‫‪19:15-20:15‬‬
‫ספריה‬
‫"בצה"ל‬
‫נלחמים‬
‫בסמים"‬
‫אסיפת‬
‫הורים‬
‫כללית‬
‫מפגש עם חוקר‬
‫מצ"ח‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫‪20:15-21:15‬‬
‫כיתות‬
‫מפגש עם‬
‫המחנכים‬
‫‪15/10/14‬‬
‫ה'‬
‫כל היום‬
‫ביה"ס‬
‫בחירות‬
‫‪11/10/14‬‬
‫א'‬
‫‪19:00-20:30‬‬
‫ספריה‬
‫ערב הורים‪-‬‬
‫סיכום פולין‬
‫‪25/10/15‬‬
‫א'‬
‫‪08:10-08:55‬‬
‫כיתות‬
‫‪09:00-9:30‬‬
‫מגרש‬
‫יום הזיכרון‬
‫ליצחק רבין‬
‫ב‪-‬ה‬
‫כל היום‬
‫צפון‬
‫טיול שנתי‬
‫במהלך‬
‫נובמבר‬
‫ב'‬
‫‪10:05-11:45‬‬
‫ספרייה‬
‫מנהיגות‬
‫‪12/11/15‬‬
‫ה'‬
‫יקבע בהמשך‬
‫ספרייה‬
‫‪1-2/12/15‬‬
‫ג‪-‬ד‬
‫‪16:30-20:00‬‬
‫‪7/12/15‬‬
‫ה'‬
‫‪3/1/16‬‬
‫‪19-22/10/15‬‬
‫מניעת‬
‫שימוש‬
‫באלכוהול‬
‫יום הורים‬
‫הרצאה‬
‫"בצה"ל נלחמים‬
‫בסמים"‬
‫מפגש והיכרות‬
‫עם מחנכים‬
‫הכיתות‬
‫בחירות יו"ר‬
‫למועצת‬
‫תלמידים‬
‫ערב הורים‪-‬‬
‫סיכום פולין‬
‫שיעור חינוך‬
‫טקס‬
‫טיול שנתי ומסע‬
‫בעקבות לוחמים‬
‫שיעור אישי‬
‫במנהיגות מהאם‬
‫השכולה מרים‬
‫פרץ‬
‫מחנכים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫פגישה אישית עם‬
‫המחנכים‬
‫רכזת השכבה‬
‫ומחנכים‬
‫‪18:00‬‬
‫חטיבה‬
‫מרוץ הלפיד‬
‫מרוץ לזכר דור‬
‫פורת‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫‪09:45-10:45‬‬
‫ביה"ס‬
‫מסיבת‬
‫חנוכה‬
‫הפעלות חנוכה‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫א'‬
‫‪8:50-9:45‬‬
‫‪10:10-11:10‬‬
‫‪11:30-12:30‬‬
‫ספרייה‬
‫מפגש עם‬
‫סופר‬
‫מפגש עם הסופר‬
‫רוני סומק‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫ג‪-‬ה‬
‫כל היום‬
‫בסיסי‬
‫חיה"א‬
‫שבוע כנף‬
‫סיור בבסיסי חיל‬
‫האוויר‬
‫ממ"ח‬
‫‪9:30-11:30‬‬
‫אשכול‬
‫נהיגה נכונה‬
‫צפייה בהצגה‬
‫"חיים רק פעם‬
‫אחת"‬
‫רכזת חינוך חברתי‬
‫‪13/1/16‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ 14.10‬נאום‬
‫מועמדים ליו"ר‬
‫במסדר בוקר‬
‫רכזת השכבה‬
‫וצוות המשלחת‬
‫מחנכים‬
‫רכזת השכבה‪,‬‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫רכז טיולים‪,‬‬
‫רכזת שכבה‬
‫סדנה‬
‫ד'‬
‫כיתות יב'‪ ,3‬יב'‪6‬‬
‫כיתות יב'‪ ,5‬יב'‪4‬‬
‫כיתות יב'‪ ,1‬יב'‪2‬‬
‫רכזת שכבה‬
‫יועצת‬
‫כיתות‬
‫הערות‬
‫שעה מדויקת‬
‫תימסר באופן‬
‫אישי לכל תלמיד‬
‫בהמשך‬
‫כיתות יב'‪ ,5‬יב'‪6‬‬
‫כיתות יב'‪ ,3‬יב'‪4‬‬
‫כיתות יב'‪ ,1‬יב'‪2‬‬
‫תאריך‬
‫יום‬
‫שעה‬
‫במהלך ינואר‬
‫מקום‬
‫נושא‬
‫תיאור הפעילות‬
‫אחראים‬
‫אשכול‬
‫פייס‬
‫הצגה‬
‫הצגה "משחקים‬
‫בחצר האחורית"‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫הערות‬
‫סיכום‬
‫מחצית א'‬
‫תעודות‬
‫הצטיינות‬
‫יום‬
‫אומנויות‬
‫חלוקת‬
‫תעודות‬
‫כנס שכבה‬
‫רכז שכבה‬
‫יום אומנויות‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‬
‫שיחות אישיות‬
‫וחלוקת תעודות‬
‫מחנכים‬
‫"יום‬
‫האהבה"‬
‫הפסקות פעילות‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪.‬‬
‫הפעילות תתקיים‬
‫בשיתוף פעולה‬
‫מלא של מועצת‬
‫התלמידים‬
‫יום הדסה‬
‫יום הדסה‬
‫רכז חינוך‬
‫תעבורתי‬
‫מועד יקבע בהמשך‬
‫סיור בביהמ"ש‬
‫העליון‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪ ,‬רכזת‬
‫השכבה‬
‫כיתות יב'‪ ,1‬יב'‪,2‬‬
‫יב'‪6‬‬
‫סיור בביהמ"ש‬
‫העליון‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪ ,‬רכזת‬
‫השכבה‬
‫כיתות יב'‪ ,3‬יב'‪,4‬‬
‫יב'‪5‬‬
‫‪08:10-08:55‬‬
‫ספריה‬
‫‪9:00-10:45‬‬
‫ביה"ס‬
‫‪11:00‬‬
‫כיתות‬
‫ביה"ס‬
‫סיור‬
‫בביהמ"ש‬
‫העליון‬
‫‪10/2/16‬‬
‫ד'‬
‫‪14/2/16‬‬
‫א'‬
‫הפסקות‬
‫‪8/3/16‬‬
‫ב'‬
‫‪8:00-14:00‬‬
‫ביהמ"ש‬
‫העליון‬
‫‪9/3/16‬‬
‫ג'‬
‫‪8:00-14:00‬‬
‫ביהמ"ש‬
‫העליון‬
‫סיור‬
‫בביהמ"ש‬
‫העליון‬
‫‪22/3/16‬‬
‫ב'‬
‫‪20:00-23:00‬‬
‫חטיבה‬
‫מסיבת‬
‫פורים‬
‫‪24/3/16‬‬
‫ד'‬
‫‪20:00‬‬
‫ביה"ס‬
‫פורים‬
‫‪25/3/16‬‬
‫ה'‬
‫‪10:00-12:30‬‬
‫נפגשים‬
‫בחטיבה‬
‫פורים‬
‫תחרות תחפושות‪,‬‬
‫פעילות אומנותית‪,‬‬
‫מסיבת ריקודים‬
‫קריאת מגילה‬
‫ופעילות חוויתית‬
‫למשפחות‬
‫העובדים‬
‫והתלמידים‬
‫"עדלאידע"‬
‫תהלוכה במעלה‬
‫אדומים‬
‫‪15/3/16‬‬
‫ג'‬
‫‪10/4/16‬‬
‫א'‬
‫‪5/5/16‬‬
‫ה'‬
‫‪11/5/16‬‬
‫ד'‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪ ,‬מועצת‬
‫תלמידים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪ ,‬רכז שורשי‬
‫ישראל‬
‫רכזת חינוך חברתי‬
‫‪12:00‬‬
‫מעלה‬
‫אדומים‬
‫"יום מעשים‬
‫טובים"‬
‫יקבע עם מועצת‬
‫תלמידים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪ ,‬רכז שכבה‪,‬‬
‫מחנכים‬
‫יתקיים בשיתוף‬
‫פעולה מלא עם‬
‫מועצת התלמידים‬
‫‪09:00-14:00‬‬
‫חדר‬
‫ספורט‬
‫התרמת דם‬
‫התרמת דם‬
‫רכזת השכבה‪,‬‬
‫רכזת חינוך חברתי‬
‫מועד יקבע בהמשך‬
‫כיתות‬
‫יום הורים‬
‫פגישה אישית עם‬
‫המחנכים‬
‫רכזת השכבה‬
‫ומחנכים‬
‫שעה מדויקת תימסר‬
‫באופן אישי לכל‬
‫תלמיד בהמשך‬
‫שיעור חינוך‬
‫בנושא יום הזיכרון‬
‫לשואה ולגבורה‬
‫מחנכים‬
‫‪08:10-09:40‬‬
‫כיתות‬
‫‪09:45-10:30‬‬
‫מגרש‬
‫‪10:05-10:50‬‬
‫כיתות‬
‫‪10:50-11:30‬‬
‫מגרש‬
‫יום הזיכרון‬
‫לשואה‬
‫ולגבורה‬
‫יום הזיכרון‬
‫לחללי‬
‫מערכות‬
‫ישראל ונפגעי‬
‫פעולות‬
‫האיבה‬
‫‪30‬‬
‫טקס‬
‫שיעור חינוך‬
‫בנושא יום הזיכרון‬
‫לחללי מערכות‬
‫ישראל ונפגעי‬
‫פעולות האיבה‬
‫טקס‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪,‬‬
‫ראש משלחת‬
‫פולין‪.‬‬
‫מחנכים‬
‫רכזת חינוך חברתי‬
‫יום הלימודים יסתיים‬
‫מיד בתום הטקס‪.‬‬
‫תאריך‬
‫יום‬
‫שעה‬
‫מקום‬
‫נושא‬
‫תיאור הפעילות‬
‫‪5/6/16‬‬
‫ה'‬
‫‪9:45-10:15‬‬
‫ביה"ס‬
‫יום ירושלים‬
‫הפסקה פעילה‪-‬‬
‫שירי ירושלים‬
‫במהלך חודש‬
‫יוני‬
‫‪20/6/16‬‬
‫יום כיף‬
‫‪08:10-08:55‬‬
‫רכזת השכבה‬
‫כנס שכבה‬
‫רכזת השכבה‬
‫ב'‬
‫‪09:00-09:45‬‬
‫‪30/6/16‬‬
‫ביה"ס‬
‫סיכום השנה‬
‫אחראים‬
‫רכזת חינוך‬
‫חברתי‪ ,‬מועצת‬
‫תלמידים‪ ,‬להקת‬
‫ביה"ס‬
‫הערות‬
‫ה'‬
‫כיתות‬
‫שיעור חינוך‬
‫חלוקת תעודות‬
‫מסיבת סיום‬
‫התכנית נתונה לשינויים‬
‫‪31‬‬
‫מחנכים‬
‫רכזת השכבה‬
‫פרטים מדויקים‬
‫יקבעו בהמשך‬
‫אלפון מורים‬
‫מס'‬
‫שם המורה‬
‫מקצוע‬
‫טלפון‬
‫שעת קבלת‬
‫הורים‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪1‬‬
‫לוי יגאל‬
‫מנהל המכללה‬
‫‪050-3558588‬‬
‫בתיאום עם‬
‫המזכירה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪2‬‬
‫שכטר אורית‬
‫מנהלת פדגוגית‬
‫‪050-9033420‬‬
‫בתיאום עם‬
‫המזכירה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪3‬‬
‫אביעד הילה‬
‫ספרות והיסטוריה‬
‫‪052-3333849‬‬
‫יום ב' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪4‬‬
‫אבלס שני‬
‫מתמטיקה‬
‫‪058-4946636‬‬
‫יום ג' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪5‬‬
‫אבנרי ניקי‬
‫ביולוגיה‬
‫‪050-3450042‬‬
‫יום ג' ‪11:45‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6‬‬
‫אורנן שיר‬
‫לשון‬
‫‪050-6868305‬‬
‫יום ג' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪7‬‬
‫אחדות דניאל‬
‫אנגלית‬
‫‪077-2101090‬‬
‫יום א' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪8‬‬
‫אילוק יהודית‬
‫מנהלת טכנית‬
‫‪050-6674383‬‬
‫בתיאום עם‬
‫המזכירה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪9‬‬
‫אלבז לילך‬
‫רכזת שכבת יב'‪/‬‬
‫תנ"ך‬
‫‪054-5903187‬‬
‫יום ג' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪10‬‬
‫אלקיים אריאלה‬
‫אלקטרוניקה‬
‫‪054-7642650‬‬
‫יום שני ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪11‬‬
‫בוחבוט קרן‬
‫סייעת‪ -‬יא'‬
‫‪052-5050820‬‬
‫יום שני ‪10:30‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪12‬‬
‫בוטבול שלום‬
‫ידיעת הארץ‬
‫‪054-9788747‬‬
‫בתיאום‬
‫טלפוני‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪13‬‬
‫בלומנברג‬
‫שימרית‬
‫סייעת‪ -‬יא'‬
‫‪050-7592017‬‬
‫יום א' ‪10:30‬‬
‫‪14‬‬
‫בלקין נדב‬
‫תנ"ך‬
‫‪054-2391915‬‬
‫יום ג' ‪9:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪15‬‬
‫בן דוד סהר‬
‫חנ"ג‬
‫‪054-2337471‬‬
‫יום א' ‪13:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪16‬‬
‫בן הרוש בתיה‬
‫לשון וספרות‬
‫‪054-2099787‬‬
‫יום ב' ‪11:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪17‬‬
‫בן צבי דניאל‬
‫סייע‪ -‬יב'‬
‫‪050-7191666‬‬
‫יום א' ‪12:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪18‬‬
‫בן קליפא אהובה‬
‫סייעת‪ -‬יא'‬
‫‪054-5709255‬‬
‫יום א' ‪12:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪19‬‬
‫ברואריס ורד‬
‫חנ"מ‬
‫‪054-9778928‬‬
‫יום א' ‪11:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪20‬‬
‫ברוק אריאל‬
‫רכז הנדסאים‬
‫‪052-2635138‬‬
‫יום שני ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪21‬‬
‫ברק גאלי‬
‫אנגלית‬
‫‪054-6602527‬‬
‫יום ד' ‪13:00‬‬
‫‪32‬‬
‫‪[email protected] com‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪22‬‬
‫ברקי שירי‬
‫מחשבת ישראל‬
‫ותנ"ך‬
‫‪054-4438168‬‬
‫יום ג' ‪12:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪23‬‬
‫גבירץ יאיר‬
‫חנ"ג‬
‫‪050-7532813‬‬
‫יום א' ‪13:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪24‬‬
‫גולדמכר אילנית‬
‫היסטוריה‬
‫ואזרחות‬
‫‪050-7298691‬‬
‫יום ב' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪25‬‬
‫גיל אבישי‬
‫אלקטרוניקה‬
‫‪052-8621001‬‬
‫יום ד' ‪12:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪26‬‬
‫גלמן רחלי‬
‫היסטוריה‬
‫‪052-5802365‬‬
‫יום ג' ‪12:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪27‬‬
‫גרינשטיין נגה‬
‫אנגלית‬
‫‪053-2863634‬‬
‫יום ב' ‪12:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪28‬‬
‫ג'רסי יוסי‬
‫רכז מתמטיקה‬
‫ובגרויות‬
‫‪050-5782744‬‬
‫יום א' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪29‬‬
‫דאר אורית‬
‫יועצת‬
‫‪054-2377630‬‬
‫יום ה' ‪11:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪30‬‬
‫דדון יפית‬
‫מתמטיקה‬
‫‪052-4348783‬‬
‫יום ה' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪31‬‬
‫דהן גד‬
‫רכז פיזיקה‬
‫‪054-8138123‬‬
‫יום ב' ‪12:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪32‬‬
‫דוכן עדי‬
‫מתמטיקה‬
‫‪052-3230180‬‬
‫יום ג' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪33‬‬
‫דונוביץ רענן‬
‫רכז ביורפואה‬
‫‪054-4706287‬‬
‫יום ד' ‪12:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪34‬‬
‫דור יגאל‬
‫הנדסאים‬
‫‪050-6283063‬‬
‫בתיאום‬
‫טלפוני‬
‫‪35‬‬
‫וינטר אילנית‬
‫רכזת לשון‬
‫‪02-5900502‬‬
‫יום ה' ‪13:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪36‬‬
‫ויצמן גיא‬
‫פיסיקה‬
‫‪054-2394166‬‬
‫יום א' ‪13:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪37‬‬
‫ולנסי קרן‬
‫מתמטיקה‪ /‬חנ"מ‬
‫‪054-7363861‬‬
‫יום א' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪38‬‬
‫וקנין ליאת‬
‫סייעת‪ -‬י'‬
‫‪052-7381100‬‬
‫יום א' ‪10:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪39‬‬
‫חלמסקי מיכאל‬
‫אלקטרוניקה‬
‫‪02-5357171‬‬
‫יום ב' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪40‬‬
‫יפרח סברינה‬
‫צרפתית‬
‫‪050-5532332‬‬
‫בתיאום‬
‫טלפוני‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪41‬‬
‫יריב אלי‬
‫מתמטיקה‬
‫‪02-5701293‬‬
‫יום ב' ‪10:05‬‬
‫‪42‬‬
‫כאלי עירית‬
‫מאבחנת דידקטית‬
‫‪052-4626064‬‬
‫בתיאום‬
‫טלפוני‬
‫‪43‬‬
‫כהן אבלין‬
‫מדעי החברה‬
‫‪050-8756537‬‬
‫יום ה' ‪11:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪44‬‬
‫כהן אורית‬
‫רכזת ספרות‬
‫‪02-5830301‬‬
‫יום ד' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪33‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪45‬‬
‫כהן אלי‬
‫מדעית הנדסית‬
‫‪052-2639573‬‬
‫יום ב' ‪12:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪46‬‬
‫כהן אליעזר‬
‫אלקטרוניקה‬
‫‪050-6777354‬‬
‫יום ב' ‪11:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪47‬‬
‫כהן הילה‬
‫אזרחות היסטוריה‬
‫‪052-4739676‬‬
‫יום ב' ‪9:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪48‬‬
‫כהן יורן‬
‫רכז חשמל‬
‫‪054-5481347‬‬
‫יום ה' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪49‬‬
‫כהן נטע‬
‫אזרחות‬
‫‪02-5836375‬‬
‫יום ד' ‪9:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪50‬‬
‫כהן שירן‬
‫היסטוריה‬
‫‪052-7222200‬‬
‫יום א' ‪12:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪51‬‬
‫להב אשר‬
‫הנדסאים‬
‫‪02-5351758‬‬
‫בתיאום‬
‫טלפוני‬
‫‪52‬‬
‫להב עדי‬
‫מחשבת ישראל‬
‫‪+‬תנ"ך‬
‫‪052-3115150‬‬
‫יום ב' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪53‬‬
‫לוי שרון‬
‫אלקטרוניקה‬
‫‪050-6775822‬‬
‫יום ד' ‪13:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪54‬‬
‫לנג דבורה‬
‫רכזת עבודת חקר‬
‫‪054-2547999‬‬
‫יום ב' ‪11:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪55‬‬
‫מושכל נחמה‬
‫מתמטיקה‬
‫‪052-6146750‬‬
‫יום ה' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪56‬‬
‫מחטיוק בוריס‬
‫מתמטיקה‬
‫‪054-2533992‬‬
‫יום ג' ‪14:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪57‬‬
‫מלול אסיה‬
‫מתמטיקה‬
‫‪054-4574588‬‬
‫יום ב' ‪11:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪58‬‬
‫מן דינה‬
‫אנגלית‬
‫‪052-728183‬‬
‫יום ב' ‪9:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪59‬‬
‫נתנאל טובי‬
‫חינוך מיוחד‬
‫‪050-9004610‬‬
‫יום ה' ‪12:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪60‬‬
‫סגדי דניאל‬
‫היסטוריה‬
‫ואזרחות‬
‫‪054-6326033‬‬
‫יום א' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪61‬‬
‫סופלניאק‬
‫אלכסנדר‬
‫אנגלית‬
‫‪02-5837115‬‬
‫יום א' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪62‬‬
‫סטרונה איגור‬
‫אלקטרוניקה‬
‫‪02-6561674‬‬
‫יום ה' ‪9:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪63‬‬
‫סלוצקר אירנה‬
‫אנגלית‬
‫‪077-3006045‬‬
‫יום ה' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪64‬‬
‫סמולנסקי‬
‫מיכאל‬
‫מתמטיקה‬
‫‪02-5352477‬‬
‫יום א' ‪12:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪65‬‬
‫סעדה מיכאל‬
‫רכז שכבת יא'‪/‬‬
‫מורה לאזרחות‬
‫‪054-6299363‬‬
‫יום ד' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪66‬‬
‫עדיקה שוש‬
‫מדעי הטכנולוגיה‬
‫‪052-4447550‬‬
‫יום ד' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪67‬‬
‫עדן עופר‬
‫הנדסאים‬
‫‪052-3834441‬‬
‫בתיאום‬
‫טלפוני‬
‫‪68‬‬
‫פלאס מתתיהו‬
‫אנגלית‬
‫‪052-6805803‬‬
‫יום ג' ‪10:05‬‬
‫‪34‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪69‬‬
‫פלינט מוריה‬
‫לשון‬
‫‪054-3168002‬‬
‫יום א' ‪12:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪70‬‬
‫פסח שמעוני אתי‬
‫סייעת‪ -‬י'‬
‫‪054-5360255‬‬
‫יום א' ‪10:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪71‬‬
‫פקר ולרי‬
‫מד' המחשב‬
‫‪054-4643134‬‬
‫יום ה' ‪13:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪72‬‬
‫קדוש שושי‬
‫סייעת‬
‫‪054-9854765‬‬
‫יום א' ‪10:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪73‬‬
‫קלימי דינה‬
‫מתמטיקה‬
‫‪02-5734347‬‬
‫יום ה' ‪10:05‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪74‬‬
‫שגלובה לריסה‬
‫רוסית‬
‫‪054-7338773‬‬
‫בתיאום‬
‫טלפוני‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪75‬‬
‫שילה גילת‬
‫היסטוריה‬
‫ואזרחות‬
‫‪054-5656137‬‬
‫יום א' ‪9:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪76‬‬
‫שכטר אבי‬
‫אלקטרוניקה‬
‫‪050-6410507‬‬
‫יום ד' ‪13:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪77‬‬
‫שמאי מירב‬
‫יועצת‬
‫‪02-5900541‬‬
‫יום א' ‪11:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪78‬‬
‫שמעון שי‬
‫מתמטיקה‬
‫‪050-6581739‬‬
‫יום ה' ‪9:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪79‬‬
‫שר שלום שרית‬
‫יועצת‪ /‬חנ"ג‬
‫‪054-3110952‬‬
‫יום ה' ‪9:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪80‬‬
‫תל דן ראובן‬
‫פיזיקה‬
‫‪02-5900847‬‬
‫יום ג' ‪14:00‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון ישיר מזכירות פדגוגית‪02-5357314 -‬‬
‫טלפון מרכזי של ביה"ס ‪02-5900923‬‬
‫פקס מזכירות ביה"ס ‪02-5902605‬‬
‫‪35‬‬
‫והפסקות והפסקות‬
‫צילצוליםצילצולים‬
‫לוח‬
‫לוח‬
‫‪8:00-8:10‬‬
‫בוקר‪:‬‬
‫מסדר‬
‫‪8:00‬‬
‫‪-8:10‬‬
‫מסדר בוקר‪:‬‬
‫שעור שעור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪36‬‬
‫לוח צילצולים והפסקות‬
‫מסדר בוקר‪8:00-8:10 :‬‬
‫שעורצלצול‬
‫זמני‬
‫זמני צלצול‬
‫‪8.10 – 8.55‬‬
‫‪1 – 8.55‬‬
‫‪8.10‬‬
‫הפסקה הפסקה‬
‫‪ 5‬דקות ‪ 5‬דקות‬
‫‪ 5‬דקות הפסקה‬
‫‪9.00 – 9.45‬‬
‫‪2 – 9.45‬‬
‫‪9.00‬‬
‫‪9.00 – 9.45‬‬
‫הפסקה הפסקה‬
‫‪ 20‬דקות‪ 20‬דקות‬
‫‪ 20‬דקות הפסקה‬
‫‪10.05 – 10.05‬‬
‫‪10.50‬‬
‫‪3 – 10.50‬‬
‫‪10.05 – 10.50‬‬
‫הפסקה הפסקה‬
‫‪ 5‬דקות ‪ 5‬דקות‬
‫‪ 5‬דקות הפסקה‬
‫‪10.55 – 10.55‬‬
‫‪11.40‬‬
‫‪4 – 11.40‬‬
‫‪10.55 – 11.40‬‬
‫הפסקה הפסקה‬
‫‪ 5‬דקות ‪ 5‬דקות‬
‫‪ 5‬דקות הפסקה‬
‫‪11.45 – 11.45‬‬
‫‪12.30‬‬
‫‪5 – 12.30‬‬
‫‪11.45 – 12.30‬‬
‫הפסקה הפסקה‬
‫‪ 20‬דקות‪ 20‬דקות‬
‫‪ 20‬דקות הפסקה‬
‫‪12.50 – 12.50‬‬
‫‪13.35‬‬
‫‪6 – 13.35‬‬
‫‪12.50 – 13.35‬‬
‫הפסקה הפסקה‬
‫‪ 5‬דקות ‪ 5‬דקות‬
‫‪ 5‬דקות הפסקה‬
‫‪13.40 – 13.40‬‬
‫‪14.25‬‬
‫‪7 – 14.25‬‬
‫‪13.40 – 14.25‬‬
‫הפסקה הפסקה‬
‫‪ 5‬דקות ‪ 5‬דקות‬
‫‪ 5‬דקות הפסקה‬
‫‪14.30 – 14.30‬‬
‫‪15.15‬‬
‫‪8 – 15.15‬‬
‫‪14.30 – 15.15‬‬
‫הפסקה הפסקה‬
‫‪ 5‬דקות ‪ 5‬דקות‬
‫‪ 5‬דקות הפסקה‬
‫‪15.20 – 15.20‬‬
‫‪16.05‬‬
‫‪9 – 16.05‬‬
‫‪15.20 – 16.05‬‬
‫הפסקה הפסקה‬
‫‪ 5‬דקות ‪ 5‬דקות‬
‫‪ 5‬דקות הפסקה‬
‫‪16:10-16:55‬‬
‫‪10‬‬
‫‪16:10-16:55‬‬
‫‪16:10-16:55‬‬
‫‪36‬‬
‫זמני צלצול‬
‫‪8.10 – 8.55‬‬
‫‪36‬‬

Similar documents