מדינת ישראל - משרד החינוך

Comments

Transcription

מדינת ישראל - משרד החינוך
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫אגף הכספים‬
‫בקשות לתמיכה מתקציב משרד החינוך לשנת ‪2016‬‬
‫משרד החינוך מודיע כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב ‪ ,2016‬בנושאים ועל פי‬
‫המבחנים לחלוקת תמיכות‪ ,‬כפי שיפורטו להלן ובכפוף לאישור התקציב לשנת ‪ 2016‬ובהתאם‬
‫להוראות עפ"י סעיף ‪ 3‬א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה ‪.1985 -‬‬
‫נבקש להבהיר כי תקציב המדינה לשנת ‪ 2016‬טרם אושר ולפיכך אישור התמיכה יהיה כפוף‬
‫לקיום תקציב בתקנה התקציבית נשוא התמיכה‪ ,‬כמו כן לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר‬
‫התמיכה המאושרת לכל אחד המגופים הנתמכים עד לאחר אישור תקציב המדינה לשנת ‪.2016‬‬
‫כ ל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורטים בהמשך ‪ ,‬מוזמן להגיש‬
‫בקשה ליחידה הממונה במשרד החינוך‪ ,‬עפ"י נושא הבקשה לתמיכה‪.‬‬
‫לתשומת ליבכם ‪ :‬בקשות התמיכה יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו‬
‫היא‪https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal :‬‬
‫במידה שמתקבלת הודעה שהכרטיס אינו תקין או בכל בעיה אחרת הקשורה בגישה לפורטל‬
‫התמיכות יש לפנות למרכז התמיכה במרכב"ה בטלפון‪ .02-5012443 :‬בנוסף מומלץ לפנות במייל‬
‫לכתובת ‪ [email protected]‬ולהשאיר הודעה עם פרטים ליצירת קשר‪.‬‬
‫גופים חדשים ‪ ,‬אשר להם זו הפעם הראשונה להגשת בקשה לתמיכה ממשרד החינוך‪ ,‬יפנו לאנשי‬
‫הקשר בהתאם לתקנה הרלוונטית כמפורט בטבלה שלהלן מיד עם פרסום המודעה ‪,‬לשם הסדרת‬
‫כרטיס חכם וקבלת המשך הנחיות (לא יתקבלו בקשות ידניות אלא רק בפורטל התמיכות)‪.‬‬
‫חשוב לדעת!!!!!!‬
‫החל משנת התקציב ‪ 2013‬הגופים המגישים בקשות לתמיכה באמצעות פורטל התמיכות‬
‫המרכבה מחוייבים לחתום על בקשות התמיכה בחתימה דיגיטאלית‪ ,‬לפיכך יש להיערך מראש‬
‫להנפקת כרטיסים חכמים למורשה החתימה בגופים הנתמכים‪ ,‬ממשל זמין נערך לתת סיוע‬
‫טלפוני שיידרש ע"י הגופים הנתמכים ככל שיזדקקו לכך באתר שכתובתו‬
‫‪[email protected]‬‬
‫הנחיות נוספות ניתן לקבל אצל אנשי הקשר ביחידות המקצועיות‪.‬‬
‫המועד האחרון להגשת הבקשות באמצעות מערכת מרכב"ה הוא‪ 10.12.2015 :‬יש להקפיד הקפדה‬
‫יתירה בבחירת מבחני התמיכה בגינן מוגשות הבקשות‪ .‬המשרד אינו מתחייב להפנות את הבקשה‬
‫רח' שבטי ישראל ‪ * 29‬ירושלים ‪ * 91911‬טל' ‪ 02-5602420/1‬פקס ‪02-5602576‬‬
‫כתובת אתר ממשל זמין‪,http://www.gov.il :‬‬
‫כתובת אתר המשרד‪http://www.education.gov.il :‬‬
‫כתובת מייל ללשכה‪[email protected] :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫אגף הכספים‬
‫לגורם אחר‪ ,‬נבקש להקפיד על לוחות הזמנים ולהגיש הבקשות בשלמותן מיד עם פרסום קולות‬
‫הקוראים‪.‬‬
‫תשומת ליבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬בקשות אשר לא מולאו כראוי‪ ,‬או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים‪ ,‬עלולות להיפסל‬
‫בועדת התמיכות‪ .‬בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון‪ .‬כמו כן‪ ,‬מודגש בזאת כי לא ניתן‬
‫לשנות את בקשות התמיכה לאחר הגשתן‪.‬‬
‫ב‪ .‬המשרד יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות סעיף ‪ 3‬א לחוק יסודות‬
‫התקציב‪ ,‬התשמ"ה ‪ ,1985 -‬בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה‬
‫במוסדות ציבור ולדיון בהם‪( ,‬להלן נוהל התמיכות)‪ ,‬עפ"י מבחני התמיכה הרלבנטיים‪,‬‬
‫החלטות ממשלה והוראות החשכ"ל כפי שנקבעו או ייקבעו כדין‪.‬‬
‫ג‪ .‬לא תאושר תמיכה למוסד ציבור ששיעור הוצאות ההנהלה וכלליות שלו מתוך מחזור‬
‫הכנסותיו השנתי‪ ,‬עולה על השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות כמפורט בנוהל‬
‫התמיכות‪.‬‬
‫ד‪ .‬בהתאם להוראת החשב הכללי מס' ‪ 6.0.0.2‬יש להגיש את בקשת התמיכה בצרוף כל‬
‫המסמכים הנדרשים ‪ ,‬לרבות דוחות כספיים ואישור ניהול תקין מרשם העמותות לשנת‬
‫‪.2016‬‬
‫ה‪ .‬ניתן לעיין בנוסח משולב לא רשמי של מבחני התמיכה באתר של משרד המשפטים‬
‫‪ , www.justice.gov.il‬אולם הנוסח המחייב של כל מבחן תמיכה הוא הנוסח שפורסם‬
‫בילקוט הפרסומים על כל התיקונים‪.‬‬
‫ו‪ .‬בנוהל שר האוצר להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה‪ ,‬חלו שינויים קלים במסמכים‪,‬‬
‫פרוט לגבי המסמכים כולל דוגמאות ניתן לראות בדף הבית של פורטל התמיכות‪.‬‬
‫תקנה‬
‫נושא‬
‫ילקוט פרסומים‬
‫מס' ותאריך‬
‫‪ 4042‬מ‪17/9/92 -‬‬
‫‪ 4788‬מ‪26/7/99 -‬‬
‫‪ 5353‬מ‪27/12/04 -‬‬
‫יחידה‬
‫‪47-01-16‬‬
‫קידום שיטת פטו‬
‫‪46-04-43‬‬
‫תמיכה במרכז‬
‫מחקר להוראה‬
‫והצגת הטבע עפ"י‬
‫מורשת ישראל‬
‫‪ 5254‬מ‪8/12/03 -‬‬
‫‪46-04-33‬‬
‫חוגי סיור‬
‫‪ 4492‬מ‪16/2/97 -‬‬
‫‪ 4503‬מ‪16/3/97 -‬‬
‫מינהל חברה‬
‫ונוער‬
‫‪46-04-25‬‬
‫תמיכה במוסדות‬
‫ציבור בתחום‬
‫‪ 6304‬מ‪4/10/11 -‬‬
‫מינהל חברה‬
‫ונוער‬
‫איש קשר‪/‬‬
‫מס' טלפון‬
‫חינוך מיוחד‬
‫ליטל שם טוב‬
‫‪02-5603267‬‬
‫מינהל חברה‬
‫ונוער‬
‫יובל בנימין‬
‫‪02-5603553/4‬‬
‫אלי שיש‬
‫‪02-5603190‬‬
‫יובל בנימין‬
‫‪02-5603553/4‬‬
‫אלי שיש‬
‫‪02-5603190‬‬
‫יובל בנימין‬
‫‪02-5603553/4‬‬
‫רח' שבטי ישראל ‪ * 29‬ירושלים ‪ * 91911‬טל' ‪ 02-5602420/1‬פקס ‪02-5602576‬‬
‫כתובת אתר ממשל זמין‪,http://www.gov.il :‬‬
‫כתובת אתר המשרד‪http://www.education.gov.il :‬‬
‫כתובת מייל ללשכה‪[email protected] :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫אגף הכספים‬
‫‪46-04-23‬‬
‫‪46-04-08‬‬
‫****‬
‫האירוח באכסניות‬
‫חינוכיות ל ילדים‬
‫ולנוער‬
‫תמיכה במוסדות‬
‫ציבור בתחומי‬
‫הדרכת סיורים‬
‫חינוכיים טבע‬
‫וסביבה‬
‫מתנדבים לשנת‬
‫שירות‬
‫אלי שיש‬
‫‪02-5603190‬‬
‫‪ 6304‬מ‪4/10/11 -‬‬
‫מינהל חברה‬
‫ונוער‬
‫יובל בנימין‬
‫‪02-5603553/4‬‬
‫אלי שיש‬
‫‪02-5603190‬‬
‫‪ 5432‬מ‪31/08/05 -‬‬
‫‪ 5585‬מ‪28/09/06 -‬‬
‫‪ 5753‬מ‪26/12/07 -‬‬
‫מינהל חברה‬
‫ונוער‬
‫‪ 4144‬מ‪14/9/93 -‬‬
‫חינוך מבוגרים‬
‫יובל בנימין‬
‫‪02-5603553/4‬‬
‫אירית ברוק‬
‫‪02-5603176‬‬
‫תמר פיזנטי‬
‫‪02-5601380‬‬
‫‪ 5925‬מ‪5/3/09 -‬‬
‫מינהל חברה‬
‫ונוער‬
‫מינהל חברה‬
‫ונוער‬
‫מינהל פדגוגי‬
‫‪46-08-09‬‬
‫תמיכה במוסדות‬
‫לחינוך מבוגרים‬
‫בארץ‬
‫סיוע ותמיכה‬
‫בהפעלת קבוצות‬
‫מחנכים‬
‫‪46-04-11‬‬
‫הפעלת מתנדבים‬
‫במערכת החינוך‬
‫‪ 6307‬מ‪10/10/11 -‬‬
‫‪46-04-35‬‬
‫פעולות חינוך‬
‫במוזיאונים‬
‫‪46-06-27‬‬
‫תמיכה במעבדות‬
‫טכנולוגיות‬
‫‪ 5020‬מ‪30/9/01-‬‬
‫‪ 5335‬מ‪14/10/04 -‬‬
‫‪ 5694‬מ‪23/7/07-‬‬
‫‪ 4042‬מ‪17/9/92 -‬‬
‫‪46-06-13‬‬
‫נוער שוחר מדע‬
‫‪ 4423‬מ‪30/6/96 -‬‬
‫‪48-03-10‬‬
‫מענקים לשיפוצים‬
‫באכסניות הנוער‬
‫‪ 4451‬מ – ‪24/10/96‬‬
‫‪46-04-09‬‬
‫יובל בנימין‬
‫‪02-5603553/4‬‬
‫אירית ברוק‬
‫‪02-5603176‬‬
‫יובל בנימין‬
‫‪02-5603553/4‬‬
‫גילי דנה‬
‫‪050-6283188‬‬
‫דינה יעקב‬
‫‪02-5604028‬‬
‫מזכירות פדגוגית שושי כהן‬
‫‪050-6282356‬‬
‫חגית דרעי‬
‫‪02-5603541‬‬
‫מדע שלומית ירמובסקי‬
‫מינהל‬
‫‪02-5602914/5‬‬
‫וטכנולוגיה‬
‫רבקה לקריץ‬
‫‪02-5603143‬‬
‫זיוה הרוש‬
‫מינהל הפיתוח‬
‫‪02-5603556‬‬
‫‪48-03-08‬‬
‫מענקים לשיפוצים‬
‫במוסדות להגנת‬
‫הטבע‬
‫‪ 4451‬מ – ‪24/10/96‬‬
‫מינהל הפיתוח‬
‫זיוה הרוש‬
‫‪02-5603556‬‬
‫‪49-01-09‬‬
‫מרכזים להעמקת‬
‫החינוך היהודי‬
‫‪ 5727‬מ‪18/10/07-‬‬
‫‪ 6174‬מ‪20/12/10-‬‬
‫תרבות תורנית‬
‫מזל טרבלסי‬
‫‪02-5601307‬‬
‫‪46-04-10‬‬
‫פעילות התנדבותית‬
‫למען הקהילה של‬
‫תלמידי יא'‪-‬יב'‬
‫‪ 5925‬מ ‪5/3/09 -‬‬
‫‪ 6882‬מ ‪18/9/14 -‬‬
‫מינהל חברה‬
‫ונוער‬
‫‪49-01-01‬‬
‫שיעורי תורה‬
‫ותרבות יהודית שלא‬
‫במסגרת לימודים‬
‫פורמאליים‬
‫‪ 5131‬מ – ‪21/11/02‬‬
‫תרבות חרדית‬
‫יובל בנימין‬
‫‪02-5603553/4‬‬
‫שושי שפיגל‬
‫‪050-6282923‬‬
‫נאוה גרשי‬
‫‪02-5603758‬‬
‫רח' שבטי ישראל ‪ * 29‬ירושלים ‪ * 91911‬טל' ‪ 02-5602420/1‬פקס ‪02-5602576‬‬
‫כתובת אתר ממשל זמין‪,http://www.gov.il :‬‬
‫כתובת אתר המשרד‪http://www.education.gov.il :‬‬
‫כתובת מייל ללשכה‪[email protected] :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫אגף הכספים‬
‫‪46-04-18‬‬
‫****‬
‫תנועות נוער‬
‫‪46-04-20‬‬
‫****‬
‫ארגוני נוער‬
‫‪ 5694‬מ ‪23/7/07 -‬‬
‫‪ 5842‬מ ‪24/8/08 -‬‬
‫‪ 6085‬מ ‪13/5/10 -‬‬
‫‪ 6490‬מ – ‪31/10/12‬‬
‫‪ 6760‬מ ‪23/2/14 -‬‬
‫‪ 6709‬מ – ‪5/12/13‬‬
‫‪46-04-06‬‬
‫מוסדות המקיימים‬
‫מפגשים בין‬
‫תלמידים צעירים‬
‫מאוכלוסיות שונות‬
‫מדרשות שילוב‬
‫ללימודי יהדות‬
‫וחברה להכשרת‬
‫מנהיגות צעירה‬
‫תמיכה בתוכנית‬
‫טרום שרות צבאי או‬
‫שירות לאומי או‬
‫שרות אזרחי לבוגרי‬
‫כיתה יב'‬
‫מפעלי תרבות‬
‫יהודית‬
‫‪ 6820‬מ – ‪18/6/14‬‬
‫מינהל חברה‬
‫ונוער‬
‫‪ 6808‬מ – ‪25/5/14‬‬
‫מינהל חברה‬
‫ונוער‬
‫‪ 6857‬מ – ‪14/8/14‬‬
‫מינהל חברה‬
‫ונוער‬
‫‪ 5131‬מ – ‪21/11/02‬‬
‫‪ 5444‬מ – ‪10/10/05‬‬
‫‪ 6034‬מ – ‪17/12/09‬‬
‫‪ 6377‬מ – ‪15/02/12‬‬
‫תרבות תורנית‬
‫‪46-04-07‬‬
‫‪46-04-24‬‬
‫****‬
‫‪49-01-04‬‬
‫מינהל חברה‬
‫ונוער‬
‫יובל בנימין‬
‫‪02-5603553/4‬‬
‫אירית ברוק‬
‫‪02-5603176‬‬
‫מינהל חברה‬
‫ונוער‬
‫יובל בנימין‬
‫‪02-5603553/4‬‬
‫אירית ברוק‬
‫‪02-5603176‬‬
‫יובל בנימין‬
‫‪02-5603553/4‬‬
‫שושי שפיגל‬
‫‪050-6282923‬‬
‫יובל בנימין‬
‫‪02-5603553/4‬‬
‫אירית ברוק‬
‫‪02-5603176‬‬
‫יובל בנימין‬
‫‪02-5603553/4‬‬
‫דורית בר חי‬
‫‪050-6283295‬‬
‫מזל טרבלסי‬
‫‪02-5601307‬‬
‫**** בתקנות המסומנות מתוכננים שינויים מסוימים במבחן התמיכה‪ ,‬ובכלל זה לאור החלטת‬
‫ועדת שרים לעניין קידום שילובם בחברה הישראלית של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי מיום‬
‫‪ .11/10/14‬על הגופים לעקוב אחר העדכונים בעניין זה‪ .‬לאחר שיגובשו השינויים במבחני‬
‫התמיכה‪ ,‬תפורסם מודעה מעדכנת‪.‬‬
‫רח' שבטי ישראל ‪ * 29‬ירושלים ‪ * 91911‬טל' ‪ 02-5602420/1‬פקס ‪02-5602576‬‬
‫כתובת אתר ממשל זמין‪,http://www.gov.il :‬‬
‫כתובת אתר המשרד‪http://www.education.gov.il :‬‬
‫כתובת מייל ללשכה‪[email protected] :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫אגף הכספים‬
‫לתקנות המפורטות להלן‪ ,‬לא ניתן בשלב זה להגיש בקשת תמיכה ‪ ,‬לגביהן תפורסם הודעה‬
‫נוספת בהמשך‪:‬‬
‫מס' תקנה‬
‫שם תקנה‬
‫שם היחידה‬
‫‪46-04-12‬‬
‫פעילות חינוכית ללימוד‬
‫מורשת כוחות המגן‬
‫תנועות נוער עולמיות‬
‫מינהל חברה ונוער‬
‫קשרי חוץ‬
‫‪40-02-18‬‬
‫ארגון הורים ארצי‬
‫מינהל פדגוגי‬
‫‪46-04-19‬‬
‫מוסדות ציבור הפועלים‬
‫לקידום והעצמה של בני נוער‬
‫בסיכון‬
‫מדריכים מוסיקליים‬
‫בקונסרבטוריונים‬
‫פעילות מכוונת להעצמתן‬
‫הדתית‪-‬רוחנית של קהילות‬
‫בתיה"ס הפועלים ברוח‬
‫החינוך הממ"ד‬
‫החינוך הדתי‬
‫(חיזוק זהותם הדתית של‬
‫תלמידי החינוך הדתי‬
‫מדרשות ליהדות וללימודי‬
‫ארץ ישראל‬
‫אגף קידום נוער‬
‫‪46-04-02‬‬
‫‪46-04-42‬‬
‫‪46-02-13‬‬
‫‪46-02-14‬‬
‫‪49-01-10‬‬
‫מינהל פדגוגי האגף לחינוך‬
‫יסודי‬
‫מינהל החינוך הדתי‬
‫מינהל החינוך הדתי‬
‫תרבות תורנית‬
‫רח' שבטי ישראל ‪ * 29‬ירושלים ‪ * 91911‬טל' ‪ 02-5602420/1‬פקס ‪02-5602576‬‬
‫כתובת אתר ממשל זמין‪,http://www.gov.il :‬‬
‫כתובת אתר המשרד‪http://www.education.gov.il :‬‬
‫כתובת מייל ללשכה‪[email protected] :‬‬