הזמנה לקבלת הצעות להכנת תכנית מתאר למשהד

Comments

Transcription

הזמנה לקבלת הצעות להכנת תכנית מתאר למשהד
‫הועדה המקומית לתכנון ובניה "מבוא העמקים"‬
‫הזמנה לקבלת הצעות להכנת תכנית מתאר מקומית כוללנית‬
‫משהד‬
‫הוועדה המקומית מבוא העמקים מזמינה בזה הצעות להכנת תכנית מתאר מקומית כוללנית עבור‬
‫הישוב משהד‪.‬‬
‫‪ .1‬מהות העבודה‬
‫הכנת תכנית מתאר מקומית כוללנית לישוב משהד‬
‫‪ .2‬תקופת ההתקשרות‬
‫‪ .1.2‬תקופת ההתקשרות הינה ממועד החתימה על ההסכם ולתקופה של ‪ 36‬חודשים‬
‫קלינדרים‪.‬‬
‫‪ .2.2‬תקופות נוספות – בהתאם לקבוע במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .3‬תנאים להשתתפות במכרז‬
‫רשאים להגיש הצעה למכרז זה מציעים העונים על כל התנאים המפורטים להלן במצטבר‪:‬‬
‫‪ .1.3‬אדריכל רשוי או בעל תואר שני עם התמחות בתכנון ערים ואזורים‪ ,‬המיועד להיות ראש‬
‫צוות התכנון במיזם‪ .‬שהוא יחיד בעל אזרחות ישראלית או אדם השוהה דרך קבע‬
‫בישראל‪ ,‬או תאגיד שעיקר פעולתו בישראל או שהינו בעל נציגות בישראל‪.‬‬
‫‪ .2.3‬בעל ו‪/‬או שותף במשרד אדריכלים או משרד לתכנון ערים ואזורים פעיל המעסיק צוות‬
‫מקצועי שעבודתו מתבצעת במשרד ואשר אינם קבלנים‪.‬‬
‫‪ .3.3‬בעל ותק מקצועי מוכח של ‪ 7‬שנים לפחות בתחום התכנון הפיסי ובעל ניסיון מוכח‬
‫בהכנת תכניות מתאר מקומיות לישוב או לשטח משמעותי ממנו ובריכוז צוות תכנון רב‬
‫תחומי‪ .‬ותק מקצועי זה נדרש בשל מורכבות תהליך התכנוני המתייחס לכל רובדי החיים‬
‫בישוב ובכלל זה מגורים‪ ,‬תעסוקה‪ ,‬תחבורה‪ ,‬תשתיות‪ ,‬מבני ציבור וכיוב'‪.‬‬
‫‪ .4.3‬היה ולצורך הגשת ההצעה חברו או התאגדו אד‪-‬הוק מספר גופים או תאגידים‪ ,‬ניתן יהיה‬
‫לראותם כעומדים בתנאי הסף דלעיל‪ ,‬ובלבד שראש צוות התכנון עונה על תנאים ‪ 3.1‬עד‬
‫‪ .3.3‬דלעיל‪.‬‬
‫‪ .5.3‬אי קיום ניגוד עניינים בביצוע העבודה האמורה‪ ,‬בהתאם לקבוע במכרז‪.‬‬
‫‪ .6.3‬תנאים נוספים כמפורט במכרז‪.‬‬
‫‪ .4‬להצעה יש לצרף‪:‬‬
‫‪ .1.4‬ערבות בנקאית או ערבות מבטח מורשה כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים‬
‫(ביטוח)‪ ,‬התשמ"א – ‪ 1981‬על שם המציע על סך ‪ ₪ 100,000‬שתעמוד בתוקפה עד‬
‫לתקופה של ‪ 6‬חודשים מהמועד האחרון להגשת המכרז‪.‬‬
‫‪ .2.4‬בנוסף‪ ,‬יש לצרף את כל ההתחייבויות‪ ,‬האישורים והמסמכים כמפורט במכרז לרבות כל‬
‫המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף‪.‬‬
‫‪ .5‬אופן עיון וקבלת מסמכי המכרז‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז מיום פרסום מודעה זו ועד למועד הפקדת ההצעות כמפורט בסעיף‬
‫‪ 7‬להלן‪ ,‬באתר האינטרנט של הוועדה המקומית מבוא העמקים ‪WWW.MAVO.CO.IL‬‬
‫ו‪/‬או לקבלם במשרדי הוועדה בנצרת עלית‪.‬‬
‫‪ .6‬לא יתקיים כנס ספקים‪ ,‬ניתן יהיה להפנות שאלות הבהרה בהתאם לקבוע במסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪ .7‬את ההצעה יש להגיש בשפה העברית‪ ,‬באופן המפורט במכרז‪ ,‬במעטפה חתומה עד ליום‬
‫‪ 29/2/2016‬בשעה ‪ 12:00‬בצהריים‪.‬‬
‫‪ .8‬יש להחתים את המעטפה בקבלה – בכניסה למשרדי הוועדה המקומית‪ ,‬ולכתוב עליה תאריך‬
‫ושעת קבלה ולהכניסה לתיבת המכרזים של הוועדה המקומית‪ .‬הצעה שתוגש באיחור או‬
‫שתוגש בלתי חתומה לא תשתתף במכרז‪.‬‬
‫‪ .9‬המכרז הינו מכרז פומבי‪.‬‬
‫תאריך פרסום המכרז‪04/12/2015 :‬‬
‫דר' חאתם דאוד‬
‫יו"ר הוועדה המקומית‬