Priloga - Dražba

Comments

Transcription

Priloga - Dražba
TRI MAK d.o.o.
Upravitelj mag. Radovan Triplat
Kotlje 94
2394 K O T L J E
Tel. 02 821 88 20, GSM 031 375 419
e-pošta: [email protected]
PSZ poslovni sistem d.d. - v stečaju
Opekarniška cesta 15b
3000 CELJE
Datum: 11.12.2015
Zadeva: ST 433 / 2014
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU
Prešernova 22
3000 CELJE
ga. Petra Krajnc, okrajna sodnica
ZADEVA:
RAZPIS JAVNE DRAŽBE za prodajo nepremičnega premoženja
stečajnega dolžnika
Upravitelj v prilogi dostavljam Razpis javne dražbe za prodajo nepremičnega premoženja
stečajnega dolžnika PSZ, poslovni sistem d.d. – v stečaju, Opekarniška 15B, 3000 Celje.
S spoštovanjem!
Stečajni upravitelj
Radovan Triplat
TRI MAK svetovanje, d.o.o. je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu
SRG 1/09316/00, osnovni kapital: 8.763,00 EUR
ID za DDV: SI44145420 Matična številka: 5856183
Transakcijski račun: IBAN SI56 0487 0000 0702 562, odprt pri NKBM d.d.
PSZ, poslovni sistem d.d. - v stečaju, Opekarniška cesta 15B, 3000 Celje,
MŠ: 5968429000, ID za DDV: SI 24814881, TRR: SI56 0510 0801 3931 908,
Stečajni upravitelj mag. Radovan Triplat, Kotlje 94, 2394 KOTLJE
Mob. 031 375-419 - Tel.: 02 821 88 20 - E pošta: [email protected]
Na podlagi 1. dodatnega sklepa o prodaji Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. St
433/2014, z dne 18.11.2015, ki je postal pravnomočen dne 04.12.2015, objavljamo
JAVNO DRAŽBO
ZA PRODAJO PREMOŽENJA STEČAJNEGA DOLŽNIKA - 2. prodaja,
z zviševanjem izklicne cene,
ki bo dne 15.01.2016 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih stečajnega dolžnika, na
naslovu Opekarniška 15B, 3000 Celje, v 4. nadstropju
I. Predmet prodaje
1. počitniški apartma št. A1 37 v izmeri 36,39 m2, v I. nadstropju apartmajske
zgradbe v počitniškem naselju Gajac, Novalja, otok Pag, Hrvaška, z.k. vložek št. 495,
podvložek 11, parc. št. 11345, etaža 235/10000, katastrska občina Novalja Nova, v
lasti dolžnika do celote (1/1);
2. počitniški apartma št. A12 58 v izmeri 39,15 m2, v I. nadstropju apartmajske
zgradbe v počitniškem naselju Gajac, Novalja, otok Pag, Hrvaška, z.k. vložek št. 516,
podvložek 2, parc. št. 11400, etaža 646/10000, katastrska občina Novalja Nova, v
lasti dolžnika do celote (1/1);
3. ID znak 661-219/0-1, parcela št. *219/0 k.o. 661 - LIMBUŠ (ID 1178183), v
izmeri 565 m2 - stavbno zemljišče, na katerem stoji poslovno stanovanjski objekt ID
661-250 v izmeri 105,90 m2 (klet 32,00 m2, pritličje 73,90 m2) in garaža ID 661251 v izmeri 20,40 m2, na naslovu Domadenikova ulica 2, 2341 Limbuš, v lasti
dolžnika do polovice (1/2).
Prodaja se vsaka nepremičnina posebej.
Izklicna cena za nepremičnino št. 1 je likvidacijska vrednost v višini 47.000,00
EUR, varščina v višini 10% vrednosti izklicne cene znaša 4.700,00 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino št. 2 je likvidacijska vrednost v višini 50.500,00
EUR, varščina v višini 10% vrednosti izklicne cene znaša 5.050,00 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino št. 3 je likvidacijska vrednost v višini 34.400,00
EUR, varščina v višini 10% vrednosti izklicne cene znaša 3.440,00 EUR.
II. Znesek varščine
Dražitelji morajo najkasneje en delovni dan pred dražbo plačati varščino v višini 10%
vrednosti izklicne cene na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 0510 0801
3931 908, odprt na ABANKA d.d., Ljubljana, z navedbo "varščina za ID ________
(navedete številko nepremičnine)". Šteje se, da je varščina plačana na dan, ko je
denarno nakazilo prejeto v dobro računa dolžnika.
Dražitelju, ki bo na dražbi uspel, bo po dražbi posredovano besedilo pogodbe, ki ga je
dolžan, v roku treh delovnih dneh po prejemu, podpisati in vrniti na naslov upravitelja.
Če v tem roku ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati
pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti sklenitve prodajne pogodbe, v znesku, ki je
enak znesku varščine.
Nepremično premoženje, ki je predmet prodaje, se v skladu s 340. členom ZFPPIPP
prodaja na javni dražbi po sistemu videno kupljeno, brez jamstva za stvarne napake.
III. Pogoji javne dražbe
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ob pogoju plačila
varščine v roku predpisanem v točki 3.
2. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti overjeno
pisno pooblastilo dražitelja. Pooblaščenec pravne osebe oziroma zakoniti
zastopnik mora na javni dražbi predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši
od 30 dni, iz katerega je razviden status zakonitega zastopnika. Fizična oseba in
zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec svojo identiteto izkaže z osebnim
dokumentom (veljavna osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).
3. Najmanj en delovni dan pred javno dražbo mora vsak ponudnik vplačati varščino
v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun stečajnega dolžnika št.
SI56 0510 0801 3931 908, odprt na ABANKA d.d., Ljubljana, s pripisom namena
nakazila: " varščina za ID ________ (navedete številko nepremičnine)." Šteje se,
da je varščina plačana na dan, ko je denarno nakazilo prejeto v dobro računa
dolžnika.
4. Z vplačilom varščine sprejme ponudnik obveznost pristopiti k dražbi. V primeru,
da sta dva ali več dražiteljev in nihče ne draži, se šteje, da so vsi odstopili od
dražbe in v tem primeru prodajalec zadrži kot odstopnino vplačano varščino vseh
ponudnikov. V primeru, da je samo en dražitelj se šteje, da soglaša z nakupom
predmeta za katerega je vplačal varščino po izklicni ceni.
5. Vplačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa se bo vrnila v roku treh delovnih dni po končani javni dražbi, brez
obresti.
6. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora podpisati prodajno pogodbo, ki bo sestavljena
po določilih ZFPPIPP, v roku treh delovnih dni po prejetju in plačati celotno
kupnino na transakcijski račun stečajnega dolžnika v roku, ki ne sme biti daljši od
treh mesecev po sklenitvi pogodbe. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi ne bo
sklenil pogodbe v roku iz 6. odstavka 334. člena ZFPPIPP, mora stečajnemu
dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno
pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine
velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek
varščine. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni
dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za
izpolnitev.
7. Prodajna pogodba se s kupcem sklene pod odložilnim pogojem, da bo sodišče k
njej dalo soglasje in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne
soglasje (341. člen ZFPPIPP).
8. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe predložiti overjeno pisno izjavo, da ni ovir iz
prvega odstavka člena 337 ZFPPIPP. Kupcu, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja
zakonito predkupno pravico, pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom ni
potrebno izdati pisne izjave, da ni ovir za sklenitev pogodbe po členu 337
ZFPPIPP.
9. Javne dajatve in davke skladno z veljavno zakonodajo, kakor tudi stroške sestave
pogodbe in stroške s prenosom lastništva, plača kupec.
10. Predmet prodaje bo izročen kupcu v lastništvo, šele po plačilu celotne kupnine,
vseh dajatev in stroškov, po pravnomočnosti sklepa sodišča o izročitvi prodanega
premoženja (342. člen ZFPPIPP).
11. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake na predmetu prodaje.
IV. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj ali z njegove strani pooblaščena oseba.
2. Na dražbi se prodaja nepremično premoženje, kot je navedeno v točki I. tega
razpisa.
3. Dražitelji lahko na dražbi zvišujejo izklicno ceno za najmanjši znesek 1.000,00
EUR.
4.
5.
6.
7.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana 3 minute po oddaji najvišje ponudbe.
Stečajni upravitelj po koncu dražbe ustno razglasi, kateri dražitelj je uspel na
dražbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen
zapisnik o poteku dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
Vse dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin dobijo zainteresirani
ponudniki pri upravitelju na tel. št. 031 375 419 ali elektronskem naslovu:
[email protected]
Upravitelj
Radovan Triplat
Celje, 11.12.2015