Program 3.februar 2016

Comments

Transcription

Program 3.februar 2016
Rehabiliteringskonferanse i Østfold
Tid:
Sted:
Onsdag 3. februar 2016
Sykehuset Østfold Kalnes – plenumsalen
Program
Tid
08.30-08.35
5
08.35-08.50
15
08.50-09.05
15
09.05-09.35
30
09.35-10.05
30
10.05-10.25
10.25-10.55
15 Pause
30 BRObygging i rehabilitering - evaluering på tvers av helsetjenestenivå.
-ved forsker, ergoterapeut PhD Mari Klokkerud, Diakonhjemmet sykehus
30 Rehabilitering – hva virker??
- ved forsker og allmennlege Inger Johansen, Larvik kommune
35 Lunsj
45 Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator
- ved seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet
30 Kunnskapsgrunnlaget for rehabilitering
Relevant forskning og hvordan omsette den i praksis
- ved rådgiver Stein Arne Rimehaug, Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering
15 Pause
45 1. Informasjon om revisjon av Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved
hjerneslag
2. Pakkeforløp hjerneslag
- ved overlege Frank Becker, Sunnaas
10 Pause
20 Bruk av dataspill i rehabilitering av nevrologiske skader
- ved ergoterapeut Truls Johansen, Sunnaas
20 Rehabilitering i pakkeforløp kreft
– ved Avdelingssjef Andreas Stensvold, kreftavdelingen ved SØ
20 LMS- nettverket presenter ansvarsfordeling mellom LMS i Spesialisthelsetjenesten og i
kommunene
- ved seksjonsleder Inger-Tove vd Vooren, LMS-SØ og avdelingsleder Hilde Freim, Læring
og mestring Fredrikstad kommune
5 Avslutning
– ved leder, vise adm.direktør Irene Dahl Andersen, Administrativt samarbeidsutvalg
10.55-11.25
11.25-12.00
12.00-12.45
12.45-13.15
13.15-13.30
13.30-14.15
14.15-14.25
14.25-14.45
14.45-15.05
15.05-15.25
15.25-15.30
Tema / foredragsholder
Velkommen
– ved leder, vise adm.direktør Irene Dahl Andersen, Administrativt samarbeidsutvalg
Rehabiliteringsprosjekt mellom Jeløya Kurbad, Moss kommune og SØ
– ved prosjektleder Arvid Vetle Holte
Prosjekt etablering av rehabiliteringsenhet i SØ
– ved prosjektleder Jon Gåsvatn
Rehabilitering i kommunene - Døgnrehabilitering og ART
1. Fredrikstad kommune (inkl. suksesskriterier og evt. brukerhistorie)
- ved sykepleier Marianne Skrolsvik
Rehabilitering i kommunene -Hverdagsrehabilitering:
2. Sandefjord kommune
- ved ergoterapeut Uno Haugli
Det er søkt Dnlf om godkjenning for 9 t videreutdanning og etterutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering, samt allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Similar documents