Notat om organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup

Comments

Transcription

Notat om organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup
SKOLER OG INSTITUTIONER
Dato:22. april 2015
Tlf. dir.: 4477 2106
E-mail: [email protected]
Kontakt: Bibi Baunkilde
Notat
Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber
For at sikre rammerne for, at alle børn og unge i kommunens dagtilbud,
skoler og klubber møder kunst og kultur i deres hverdag sættes der fokus
på at få kvalificeret og re organiseret kulturarbejdet.
Baggrund
Kulturministeriet har i maj 2014 lanceret en tredelt strategi for børn og unges møde med kunst og kultur. Strategierne indeholder en række initiativer,
som Kulturministeriet har afsat 40 mio. kr. til over de næste fire år.
Børne- og ungestrategierne betyder, at kommuner og kulturinstitutioner bliver endnu bedre til at sørge for, at henholdsvis børn, skolebørn og unge
kommer i kontakt med de lokale kulturtilbud.
Med de tre strategier og puljen til understøttelse af kulturinitiativer, gives
der nye muligheder for kulturarbejdet i kommunen. Et arbejde, der skal ses
i sammenhæng med nationale mål og indsatser som pædagogiske læreplaner i dagtilbud, implementering af den åbne skole i relation til kultur og –
foreningsliv, og initiativer med unges involvering og samskabelse.
Det er op til kommunerne selv at tilrettelægge kulturindsatserne, og heldigvis har Ballerup Kommune en lang tradition for at arbejde målrettet med at
udvikle kultur for, med og af børn, og erfaringer med at intensivere børn og
unges muligheder for at møde kunst og kultur i deres hverdag.
Ballerup Kommunes visioner på dagtilbud, skole og klub, kommunens kulturpolitik og sammenhængsmodellen 0-25 år danner sammen med Kulturministeriets strategier og den nationale lovgivning således rammerne for
det kulturarbejde, der nu skal reorganiseres og iværksættes mellem kommunens dagtilbud, skoler, klubber og de lokale kulturinstitutioner.
Tidligere organisering af kulturarbejdet
Som en af handlingerne i den tidligere børnepolitik fra 2003 blev der etableret et kulturnetværk mellem skolerne og et andet netværk mellem dagtilbuddene. Evaluering har vist, at indsatsen gav børnene på lokalt niveau nye
muligheder for at samarbejde med kulturinstitutioner og kunstnere på anderledes måder.
På baggrund af de gode erfaringer blev kulturnetværket i 2008 udvidet til
også at omfatte BFO og fritids- og ungdomsklubber.
Netværket kom til at bestå af en koordineringsgruppe bestående af en styregruppe for det tidligere Børn og Unge samt Kultur og Fritid samt 35 pædagoger og lærere, der primært skulle understøtte det lokale arbejde med
kultur for, med og af børn i egen institution og på tværs af institutionstyper
i distrikterne.
Kulturarbejdet har ligeledes været koordineret af et teaterudvalg bestående
af repræsentanter fra klub, BFO samt dagtilbud.
En nylig kortlægning af kulturarbejdet viser, at der generelt er brug for at
gentænke kulturarbejdet dets formål, funktion, organisering og økonomi.
Hensigten er at kvalificere og støtte op om kulturarbejdet med børn og unges møde med kunst og kultur i Ballerup Kommune i henhold til nationale
strategier og kommunale visioner.
Fremtidige perspektiver på kulturarbejdet samt organisering
I det følgende forslag til organisering af kulturarbejdet tages der overordnet
udgangspunkt i at videreudvikle kulturarbejdet ud fra de mange gode tiltag
og intentioner, der allerede findes i kommunen, udvidet med et ønske om at
finde nye former for organiseringer, der kan styrke de lokale kulturindsatser
og samarbejdet blandt de mange aktører.
Målet for kulturarbejdet i dagtilbud, skoler og klubber er at videreudvikle den kulturelle sammenhængskraft i kommunen
Derfor fokuseres på at skabe det åbne dagtilbud, den åbne skole
og den åbne klub, og danne partnerskaber der kan:
-
Gavne børn og unges møde med kunst og kultur på inddragende, inspirerende, kreative og innovative måde
Styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skole og klub i hvert distrikt
Styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skole, klub, kultur-, idræts- og
foreningsliv i distrikterne og på tværs af kommunen
Side 2
Følgende elementer vil indgå som hjælp til gennemførelse af initiativerne:


Etablering af en kommunal Kulturtjeneste
Etablering af lokale Kulturnetværk med Kulturambassadører i
hvert distrikt
Kulturtjenesten:
Kulturtjenesten er et netværk med repræsentanter fra Ballerups kulturinstitutioner, idræts- og foreningsliv, Center for Skoler og Institutioner, kulturkonsulenten fra Center for By, Kultur og Erhverv samt fem Kulturnetværkskoordinatorer fra dagtilbud, BFO, skole og klub (en repræsentant fra hvert
distrikt).
Det er Center for Skoler og institutioner, der er tovholder på Kulturtjenesten
og Kulturtjenesten mødes fire gange årligt samt til en fælles inspirationsdag.
Formålet med kulturtjenesten er:
 At sætte arbejdet med kunst og kultur for, med og af børn og unge
på dagsordnen og sikre koordinering og sammenhæng med øvrige
indsatser i dagtilbud, skole og klub
 At understøtte et fælles engagement, styrke medansvaret og udvikle
nye samarbejdsformer på tværs af kulturinstitutioner, dagtilbud, skole og klub
 At sikre inspiration og sparring for Kulturnetværkskoordinatorer og
Kulturambassadører
Lokale kulturnetværk i hvert distrikt:
I hvert distrikt nedsættes et lokalt kulturnetværk med en Kulturnetværkskoordinator og tre Kulturambassadører, så både distriktets dagtilbud, BFO,
skole og klub er repræsenteret.
Formålet med de lokale kulturnetværket er:
 At inspirere og tage initiativ til det lokale arbejde med at skabe det
åbne dagtilbud, den åbne skole og den åbne klub
 At inspirere og tage initiativ til det lokale arbejde med kunst og kultur
for, med og af børn og unge i egen institutionstype og på tværs af institutionstyperne i distriktet og med inddragelse af kulturinstitutioner,
kunstnere, idræts- og foreningsliv
 At varetage opgaverne med at arrangere teaterforestillinger
 At holde sig ajour med udviklingen på børnekulturområdet
Side 3
Ballerup
Børnekultur
center
...
Det lokale
idræts- og
foreningsliv
Teatergruppen
KLIMA
Aktiv
Børnedag
Ballerup
Museum
Kulturtjenesten
består af tovholdere fra
Center for Skoler og
Institutioner,
kulturkonsulent fra Center
for By, Kultur og Erhverv,
fem
kulturnetværkskoordinato
rer samt repræsentanter
fra:
Skoletjenesten
Pederstrup
Baltoppen
LIVE
Naturvejleder
Pædagogisk Center
Ballerup
Børnepuljen
under
Ballerup
kunstråd
Ballerup
Bibliotek
Lokale kulturnetværk:
MIDT
NORD
MÅLØV
SKOVLUNDE
HEDEGÅRD
Et lokalt kulturnetværk i hvert distrikt med én kulturnetværkskoordinator og
tre kulturambassadører. (De fire medlemmer repræsenterer dagtilbud, BFO, skole og klub)
Side 4
Kulturnetværkskoordinatoren tildeles 75 timer pr år til møder i kulturtjenesten, koordinatorarbejde i det lokale kulturnetværk samt lokalt ambassadørarbejde.1 Arbejdet består i at:
 Fungere som kulturtjenestens kontaktperson til det lokale kulturnetværk
 Deltage i 4 årlige møder med kulturtjenesten
 Indkalde og afholde netværksmøder for det lokale kulturnetværk
 Sætte kultur for, med og af børn på dagsorden i lokalområdet
Kulturambassadørerne tildeles 40 timer pr år til det lokale ambassadørarbejde i distriktet.2 Arbejdet består i at:
 Være inspirator for lokale indsatser med kunst og kultur indenfor
egen institutionstype og fælles indsatser mellem institutionstyperne
 Igangsætte og tage initiativ til konkrete projekter
 Deltage i et antal netværksmøder i det lokale netværk
 Deltage i en årlig inspirationsdag sammen med kulturtjenesten
Kulturtjenesten
Kulturnetværkskoordinator
Lokalt kulturnetværk med tre ambassadører
A
A
Dagtilbud
Skole/BFO
A
Klub
1
Repræsentanter fra Dagtilbud, BFO og Klub tildeles timer fra en central pulje
Repræsentanter fra skolen(lærer) tildeles timer fra skolens/PLCs ramme
2
Repræsentanter fra Dagtilbud, BFO og Klub tildeles timer fra en central pulje
Repræsentanter fra skolen(lærer) tildeles timer fra skolens/PLCs ramme
Side 5
Distrikter:
Midt:
- Skolen i Ballerup By
- Klub Syd
- Distriktsinstitutionen Rugvænget, Børnehuset Grantoften, Børnehuset
Bispevangen
- Dagplejen
Nord:
- Skolen i Ballerup Nord
- Klub Nord
- Børnehuset Lundegården, Nord- og Sydpolen, Valhalla, Børnehuset
ved Skoven
Måløv:
- Skolen i Måløv
- Klub Måløv
- Distriktsinstitutionen Østerhøj, Børnehuset Måløv By, Børnehuset
Kærlodden, Børnehuset Søndergården
Skovlunde:
- Skolen i Skovlunde
- Ordblindeinstituttet
- Klub Skovlunde
- Børnehuset Lundebjerg, Børnehuset Sol og Mudder, Børnehuset Lilletoften, Børnehuset Villa-Kulla, Børnehuset Ellekilde
Hedegård:
- Hedegårdsskolen
- Klub Syd
- Distriktsinstitutionen Hede/Magleparken
- Kasperskolen
Side 6