Bæredygtigt Børneområde

Comments

Transcription

Bæredygtigt Børneområde
Bæredygtigt Børneområde - nyhedsbrev
Juni 2015
I dette nummer
1
Dagtilbuds- og
skolebestyrelser
2
Ledere og medarbejdere
2
Gæstedagpleje
2
Familieområdet
3
Status på
Nyhedsbrev til forældre på skole og
dagtilbudsområdet
Sommerferien står for døren. Når vi åbner dørene igen efter sommerferien, er
det for mange en ny hverdag, der venter.
Medarbejdere, ledere og bestyrelser har i de sidste måneder arbejdet hårdt
med at få så meget som muligt på plads i de nye distrikter.
En del af
beslutningerne kan du læse om i dette informationsbrev; andet får du
besked om direkte fra dit dagtilbud og skole.
bygningsændringer
Dagtilbuds- og skolebestyrelser
3
Første skoledag i august
Dagtilbuddenes nye forældrebestyrelser og skolernes nye skolebestyrelser
4
Sikker skolevej
blev valgt i maj og juni. Nogle steder har der været fredsvalg, andre steder
4
Skolekørsel
4
Hjemmesider
4
Kontakt information
Finder du ikke svaret
her, så kontakt din skole
eller dagtilbud
kampvalg. Bestyrelserne tiltræder den 1. august.
Mange beslutninger, der handler om at skabe en ny fælles identitet og
retning for de nye dagtilbuds- og skoledistrikter, bliver sat i gang efter
sommerferien, når de nye bestyrelser er tiltrådt.
Ledere og medarbejdere i
Familie, Dagtilbud og Skole
På Dagtilbudsområdet blev de kommende ledelsesteams for de fire
dagtilbudsdistrikter sammensat i januar og februar 2015. Medarbejderne
fortsætter som udgangspunkt i samme institution som hidtil eller flytter med
over i en eventuelt sammenlagt institution.
Dagplejepædagogerne får fra august arbejdsplads i hvert deres distrikt. Du
kan enten kontakte Dagplejen ved at ringe direkte til dagplejepædagogen
eller ved at kontakte distriktslederen for dagtilbudsdistriktet.
På skoleområdet blev de kommende ledelsesteams for de fire skoledistrikter
sammensat i december 2014.
Det pædagogiske personale på skolerne har haft mulighed for at ønske hvor
de ønsker at arbejde fra august. Størstedelen fik deres ønske om fremtidigt
arbejdssted opfyldt, og på skoleafdelingerne vil personalegruppen efter
sommerferien i høj grad ligne sig selv fra før sommerferien.
SIDE 2
NYHEDSBREV OM BÆREDYGTIGT BØRNEOMRÅDE TIL FORÆLDRE
Familieområdet kommer tættere på
barnet
Familieområdet vil også afspejle den nye distriktsstruktur fra 1. august. Her vil
2
distriktsledere
familieområdet
dække
(bl.a.
2
distrikter
hver,
sundhedsplejersker,
og
medarbejderne
psykologer,
på
socialrådgivere,
talekonsulenter, fysio- og ergoterapeuter mv.) vil fra 1. august blive
organiseret i 4 tværfaglige distriktsteams. Undtaget er nogle få meget
specialiserede funktioner, der forbliver centralt placeret. Med denne
omorganisering er målet i endnu højere grad at sikre tæt samarbejde og
sammenhæng mellem skole, dagtilbud og familie ude i distrikterne.
Den ændrede organisering vil betyde, at en del sager skal skifte hænder, og
det kan i en overgangsperiode opleves uhensigtsmæssigt, men på længere
sigt skulle det gerne sikre en oplevelse af mere kontinuitet og sammenhæng
for de borgere, der er i kontakt med familieområdet.
”…målet er at sikre et
endnu tættere
samarbejde og
sammenhæng mellem
skole, dagtilbud og
familie”.
Status på bygningsændringer
I forbindelse med Bæredygtigt Børneområde er der planlagt en række nyog ombyggerier.
Skoler:
Strandby Skole: Hen over vinteren er skolen blevet tilpasset, så den kan
rumme et større antal klasser.
Bangsbostrand Skole: Den nuværende SFO-bygning tilpasses, så der også
kan foregå undervisning af indskolingseleverne.
Sæbygaardskolen: Hen over sommeren indrettes et nyt naturvidenskabeligt
faglokale. Det står klar til skolestart i august.
Sæby Skole: I sommerferien påbegyndes installering af ventilationssystem i
den klynge, som skal rumme SFO. Arbejdet tilrettelægges, så det i videst
muligt omfang tager hensyn til børnenes skoledag.
Stensnæsskolen:
Indskolingsklasserne
skal
efter
sommerferien
være
i
hovedbygningen. Der etableres 2 skilledøre mellem klasselokaler, så
undervisningen kan indrettes fleksibelt. Arbejdet forventes færdigt til
skolestart.
Dagtilbud:
Elling: Når Elling Skole lukker i forbindelse med sommerferien, så bliver skolen
tømt, og ombygningen begynder. SFO´en flytter til Strandby fra begyndelsen
af sommerferien. Børnehaven Andedammen forbliver i egne lokaler, indtil de
kan flytte ind i den nye institution sammen med Strandby Børnehave og
Børnehaven Havblik. Den overordnede indretning af den nye daginstitution
er udviklet i godt samarbejde med forældre, medarbejdere og leder i den
nye daginstitution.
Forventet indflytning er januar 2016
NYHEDSBREV OM BÆREDYGTIGT BØRNEOMRÅDE TIL FORÆLDRE
SIDE 3
Voerså Børnehave: Børnehaven i Voerså skal laves om til en aldersintegreret
0-6års institution. Institutionen placeres på Stensnæsskolen i de lokaler, hvor
SFO´en
er
nu.
SFO´en
flytter
til
de
nuværende
indskolingslokaler.
Behovsafklaring og den overordnede indretning af lokalerne er sket i et
udbytterigt samarbejde med forældre, medarbejdere og ledere fra SFO og
daginstitution.
Ombygningerne kommer til at foregå fra sommerferien. Forventet indflytning
er januar 2016.
Ny daginstitution på Sættravej: I efteråret starter processen med den nye
daginstitution på Sættravej i Sæby. I første omgang bliver der nedsat en
byggegruppe, som skal være med til at definere behov og indretning i
forhold til institutionens pædagogiske profil. Byggegruppen sammensættes
af forældre, medarbejdere, ledere. Der deltager også konsulenter for
dagtilbudsområdet samt medarbejdere fra Ejendomscenteret. Processen
kommer til at foregå på samme måde som ved daginstitutionerne i Elling og
Voerså. Forventet indflytning er primo 2017.
Gærum: I Gærum flytter SFO´en ud af Børnehaven Kernehuset og ind på
skolen. Børnehaven ændres til en aldersintegreret 0-6 års institution.
Ændringerne sker i løbet af efteråret 2015 og betyder blandt andet en nyindretning, der betyder særskilte områder til vuggestuen samt væsentligt
bedre garderobeforhold for børnene.
Første skoledag i august
For de børn, som skal begynde i skole til august, er første skoledag mandag
den 10. august. I vil få nærmere besked om mødetidspunkt og dagens
program gennem barnets skole.
De skolebørn, som skal begynde i BH-klasse den 2. november, 1. februar og
2. maj, vil få direkte besked fra skolen inden deres skolestart.
Sikker Skolevej
I Strandby og Sæby er man i gang med at få sikret skolevejene for de nye
elever.
Allerede i slutningen af juni vil der være skilte, der markerer den
anbefalede skolevej. Så er der god tid til at øve den nye skolevej inden
skolestart.
Skolekørsel
Køreplaner for skolekørsel for skoleåret 2015/16 finder du på Frederikshavn
Kommunes hjemmeside under Skole og Uddannelse -> Folkeskoler.
Forældre med børn i specialklasser vil i uge 26 og 27 få direkte besked om
kørsel for det kommende skoleår
Har du spørgsmål vedr. dit barns kørsel, så kontakt Kørselskontoret på 98 45
88 88 eller på [email protected]
En billedtekst er en kort beskrivelse af
et billede eller grafik.
SIDE 4
NYHEDSBREV OM BÆREDYGTIGT BØRNEOMRÅDE TIL FORÆLDRE
Hjemmesider mv.
De tekniske systemer og
hjemmesider, som gælder for
skolerne,
dagtilbudsområdet, Dagplejen og familieområdet er ved at blive rettet til,
så de passer til de nye distrikter. Vi prøver at blive færdige med så meget
som muligt inden 1. august. Skulle du mangle nogle oplysninger, så er du
velkommen til at kontakte dit barns dagtilbud eller skole.
Med venlig hilsen
Lone Iversen, Chef for Center for Familie
Lars Falk Hoffmann, Chef for Center for Dag- og Fritidstilbud
Vibeke Post Madsen, Chef for Center for Skole
Kontaktinformation til ledere pr 1. august
Chef for Center for Familie
Lone Iversen, [email protected]
Chef for Center for Børn og Skole
Vibeke Post Madsen, [email protected]
Distriktsleder Dagtilbud
Skoledistriktsleder
Distrikt Nord
John Høst Sørensen
[email protected]
Gert G. Nygaard
[email protected]
Distriktsteamleder,
Familie
Birgitte Ammitzbøll
[email protected]
Distrikt Øst
Gitte Højbjerre
[email protected]
Kaj Erik Jensen
[email protected]
Helle Bruun Andersen
[email protected]
Distrikt vest
Karin Holm Hansen
[email protected]
Per Hesthaven
[email protected]
Helle Bruun Andersen
[email protected]
Distrikt Syd
Caroline Skjoldborg
[email protected]
Anette Jensen
Nedermark
[email protected]
Birgitte Ammitzbøll
[email protected]

Similar documents