Se afgørelsen her. - Haderslev Kommune

Comments

Transcription

Se afgørelsen her. - Haderslev Kommune
Haderslev Kommune
Miljø og Industri
Simmerstedvej 1A, 1. sal
6100 Haderslev
Tlf. 74 34 34 34
[email protected]
www.haderslev.dk
Dir. tlf. 74 34 21 37
[email protected]
Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse
Haderslev Kommune meddeler revurdering efter Miljøbeskyttelseslovens1§ 41, jf. §41b, for Arkil A/S – Asfalt, Tingvejen 32,
Skrydstrup, 6500 Vojens, Haderslev Kommune.
Haderslev: dato 15. april 2015 Sagsident: 14/38530
__________________
Cia Mattich
1
Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse
Resumé
Arkil A/S Asfalt omfatter en asfaltfabrik med tilknyttede funktioner i form af laboratorium
og nedknusning af genbrugsasfalt m.v. Endvidere har virksomheden et anlæg til fremstilling
af bitumenemulsion. Virksomheden, der er beliggende i et erhvervsområde, er senest miljøgodkendt den 27. november 2006.
Med nærværende afgørelse revurderes virksomhedens miljøgodkendelse, således at vilkårene for indretning og drift fastsættes på grundlag af standardvilkår for asfaltfabrikker, som
fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i
godkendelse af listevirksomhed. Endvidere fastsættes der reviderede vilkår for de dele af
virksomhedens aktiviteter, som ikke er omfattet af de nævnte standardvilkår.
Revurderingen af miljøgodkendelsen omhandler således den samlede virksomhed.
De væsentligste miljøforhold, hvortil der med afgørelsen fastsættes reviderede vilkår, omfatter luftforurening, støj, affald og foranstaltninger til at imødegå risiko for forurening af
jord- og grundvand.
Indholdsfortegnelse:
Del 1
Sagens lovgrundlag og baggrund …………………………………………………………
Retsbeskyttelse ……………………………………………………………………………
Del 2
Kommunens afgørelse …………………………………………………………………….
Vilkår for afgørelsen ………………………………………………………………...……
Generelle oplysninger ……………………………………………………………………..
Del 3
Afgørelsens forudsætninger ………………………………………………………………
Del 4
Offentliggørelse, klagevejledning og underretning ……………………………………….
Del 5
Bilag ………………………………………………………………………………………
3
3
4
4
17
18
39
41
Side 2 af 45
DEL 1
Sagens lovgrundlag og baggrund
Virksomheden Arkil A/S Asfalt, Tingvejen 32, 6500 Vojens er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen2, og er opført under bilag 2 - listens punkt C 202, som omfatter asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr.
time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. På virksomheden er
der endvidere et anlæg til fremstilling af bitumenemulsion, der er en biaktivitet under godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 – listens punkt D 201, som omfatter virksomheder, der
ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller
mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig
forurening. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening.
Kommunen er godkendelsesmyndighed ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3 og
tilsynsmyndighed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9.
Denne afgørelse omfatter virksomhedens anlæg beliggende Tingvejen 32, 6500 Vojens, jf.
bilag 1.
Baggrunden for afgørelsen er, at kommunen vurderer, at vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse af 27. november 2006 skal revurderes, således at vilkårene for virksomhedens
aktiviteter under listepunkt C202 fastsættes på grundlag af standardvilkår i henhold til afsnit
4 i bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Endvidere finder kommunen, at der samtidig hermed skal foretages en revurdering af
virksomhedens øvrige miljøgodkendte aktiviteter. Revurderingen omhandler således den
samlede virksomhed.
Retsbeskyttelse og revurdering
–
Vilkår, der er afledt af revurderingen, herunder standardvilkår for eksisterende aktiviteter, gives ingen retsbeskyttelse.
–
Efter meddelelsen af denne afgørelse vil vilkårene i de miljøgodkendelser, der i Del 3
afsnit 1 er mærket R, ikke længere være aktuelle. Tilladelsen til fortsat at drive virksomhed beror dog stadig på disse godkendelser.
2
Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed
Side 3 af 45
DEL 2
Kommunens afgørelse
Haderslev Kommune meddeler:
Revurdering af godkendelse af 27. november 2006 efter Miljøbeskyttelseslovens § 41,
jf. § 41 b
Revurderingen omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i Godkendelsesbekendtgørelsen.
Haderslev Kommune meddeler tilladelse til, at virksomheden fortsat drives som anført i
beskrivelsen og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på nedenstående vilkår.
Vilkårene træder i kraft ved afgørelsens meddelelse – dog således at i det omfang, at overholdelse af vilkår indebærer ændringer i virksomhedens indretning eller drift skal disse ændringer være foretaget senest 2 måneder efter afgørelsens meddelelse med mindre andet
fremgår af de enkelte vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens 78, stk. 1.
Vilkår for afgørelsen
Generelt
1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige
foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast
belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning«
menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
Side 4 af 45
Indretning og drift
3. Rengøring og service af materiel og køretøjer samt påsprøjtning af slipmiddel på lad af lastbiler, trailere og ophalervogne skal ske på en belægning, der er tæt over for olieprodukter, og som har afskærmning, således at
vaskevand, aerosoler, olie mv. ikke spredes uden for området.
4. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige
for omgivelserne.
5. Røggas fra tørretromler og tromleblandere, afsug fra varmeelevator og
blandetårn skal renses i filtre.
6. Egenfiller, cement, kalk, flyveaske, filler fra støberisand, stålsand og blæsemiddel skal opbevares i lukkede siloer. Siloerne skal tilsluttes filter til
rensning af fortrængningsluft ved påfyldning. Siloerne skal være forsynet
med en sikkerhedsventil samt en akustisk og visuel alarm, der aktiveres ved
overfyldning.
7. Påfyldning af siloer skal standses øjeblikkeligt ved brud på filter, påfyldningsslanger, koblinger, rør eller silo. Påfyldningsslanger og -rør skal
tømmes op i siloen med luft, når påfyldningen er afsluttet. Når påfyldningen af siloen er afsluttet, må overtryk i tankbilerne ikke søges udlignet ved
hurtigt udledning af overskudsluften gennem siloen.
8. Fortrængningsluft fra påfyldning af bitumentanke og færdigvaretanke til bitumenemulsion (emulsionsfabrikken) skal renses i filter eller andet udstyr
inden udledning.
9. Drift af ”Emulsionsafkoger” skal være bragt til endeligt ophør senest én
måned efter afgørelsens meddelelse.
10. Genbrugsandelen ved produktion af asfalt må ikke overstige 30 %. Såfremt
det ved en akkrediteret måling dokumenteres, at vilkår 4 og vilkår 12 kan
overholdes ved en større genbrugsandel, vil genbrugsandelen dog kunne
forøges til den genbrugsandel, som blev anvendt i forbindelse med kontrolmålingen, dog må den ikke overstige 60 %.
Begrænsningen på 30 % må overskrides i forbindelse med kontrolmålingen
nævnt ovenfor og i forbindelse med en indkøringsperiode af det renoverede
anlæg på op til 4 uger regnet fra produktionsstart efter renovering.
Side 5 af 45
Virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden om tidspunkt for produktionsstart senest samme dag som produktionen starter.
Den anførte kontrolmåling skal fremsendes i form af dokumentation udført
i henhold til bestemmelserne i afgørelsens vilkår 46 – 48, og være fremsendt til Haderslev Kommune inden genbrugsandelen må forøges til over
30 %.
Overskridelser af en genbrugsandel på over 30 % og begrundelsen herfor
skal journalføres. Krav om journalføring bortfalder, når Haderslev Kommune på baggrund af kontrolmålingen har meddelt, at journalføring herefter kan udelades.
Luftforurening
11. Filtre til rensning af fortrængningsluft fra siloer skal overholde en emissionsgrænse for støv på 10 mg/m3.
12. Emissionen fra tørretromler og tromleblandere samt afsug fra varmeelevator og blandetårn skal overholde emissionsgrænseværdierne anført i tabel 1.
Tabel 1. Emissionsgrænseværdier
Emissionsgrænseværdi mg/normal* m3 ved 17 % O2
Brændsel
Støv
Naturgas,
LPG og gasolie
*
**
***
****
10
CO
350
NOx**
400
Hg
Summen af
emissionen af
tungmetallerne PAH****
Ni, V, Cr, Cu
og Pb
Cd
-
-
-
0,002***
normal = referencetilstanden (O ˚C, 101,3 kPa, tør røggas).
NOx regnet som NO2.
Relevant ved anvendelse af varm genbrugsasfalt, hvor der fyres direkte ind i tromlen, dvs. hvor der er
kontakt mellem røggassen og de materialer, der skal tørres.
PAH beregnes som benz[a]pyren-ækvivalenter/normal m³ som angivet i Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen, afsnit 3.2.3.8.
Side 6 af 45
13. Afkast fra emulsionsfabrikkens naturgasfyr skal overholde emissionsgrænseværdierne anført i tabel 2.
Tabel 2. Emissionsgrænseværdier
Brændsel
Naturgas
*
**
Emissionsgrænseværdi mg/normal*m3 ved
10 % O2
NOx**
CO
125
75
normal = referencetilstanden (O ˚C, 101,3 kPa, tør røggas).
NOx regnet som NO2.
14. Virksomhedens faste afkast skal være dimensionerede således, at virksomhedens samlede emissioner herfra overholder nedenstående Bværdier:
Stof
Støv (‹ 10 µm)
PAH*
NO2
CO
B-værdi
0,08 mg/m3
2,5 ng/m3
0,125 mg/m3
1 mg/m3
*PAH beregnes som Benz[a]pyren-ækvivalenter/normal m³ som angivet i Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen,
afsnit 3.2.3.8.
Afkast på udsugning fra laboratorium skal endvidere være dimensioneret
således at følgende B-værdi overholdes:
Stof
Methylenchlorid
B-værdi
0,02 mg/m3
15. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse i henhold til vilkår 12,
skal der etableres et målested med indretning og placering som anført under afsnit 8.2.3.3 – 8.2.3.8 i Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen.
Side 7 af 45
Støj
16. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i
dB(A) må udenfor virksomhedens skel i område 11.12.EH.04 eller i områderne 11.12.EH.08, 11.12.EH.05 og 11.12.EH.06, jf. bilag 2 ikke overstige følgende værdier:
mandag til fredag
lørdag
mandag til fredag
lørdag
søn- og helligdage
hverdage og lørdag
søn- og helligdage
Tidsrum
kl. 06.00 – 18.00
kl. 06.00 – 14.00
kl. 18.00 – 22.00
kl. 14.00 – 22.00
kl. 07.00 – 22.00
kl. 22.00 – 06.00
kl. 22.00 – 07.00
Støjgrænse*
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
* Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelaste tidsrum på 8 timer i dagperioden
(kl. 06.00-18.00, søn- og helligdage dog kl. 07.00–18.00), den mest støjbelastede time i aftenperioden (kl. 18.00-22.00) og den mest støjbelastede halve time i natperioden (kl. 22.00-06.00, sønog helligdage dog kl. 22.00–07.00).
17. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i
dB(A) må intet sted i erhvervsområderne 11.12.EH.01, 11.12.EH.02,
11.12.EH.03, 11.12.EH.09 og 11.12.EH.11 og 11.12.EH.07, jf. bilag 2
overstige følgende værdier:
mandag til fredag
lørdag
mandag til fredag
lørdag
søn- og helligdage
hverdage og lørdag
søn- og helligdage
Tidsrum
kl. 06.00 – 18.00
kl. 06.00 – 14.00
kl. 18.00 – 22.00
kl. 14.00 – 22.00
kl. 07.00 – 22.00
kl. 22.00 – 06.00
kl. 22.00 – 07.00
Støjgrænse*
60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
* Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelaste tidsrum på 8 timer i dagperioden
(kl. 06.00-18.00, søn- og helligdage dog kl. 07.00–18.00), den mest støjbelastede time i aftenperioden (kl. 18.00-22.00) og den mest støjbelastede halve time i natperioden (kl. 22.00-06.00, sønog helligdage dog kl. 22.00–07.00).
Side 8 af 45
18. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i
dB(A) må i nærmeste boligområder ikke overstige følgende værdier:
mandag til fredag
lørdag
mandag til fredag
lørdag
søn- og helligdage
hverdage og lørdag
søn- og helligdage
Tidsrum
kl. 06.00 – 18.00
kl. 06.00 – 14.00
kl. 18.00 – 22.00
kl. 14.00 – 22.00
kl. 07.00 – 22.00
kl. 22.00 – 06.00
kl. 22.00 – 07.00
Støjgrænse*
45 dB(A)
45 dB(A)
40 dB(A)
40 dB(A)
40 dB(A)
35 dB(A)**
35 dB(A)**
* Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelaste tidsrum på 8 timer i dagperioden
(kl. 06.00-18.00, søn- og helligdage dog kl. 07.00–18.00), den mest støjbelastede time i aftenperioden (kl. 18.00-22.00) og den mest støjbelastede halve time i natperioden (kl. 22.00-06.00, sønog helligdage dog kl. 22.00–07.00).
** Maksimalværdien må ikke overstige de nævnte værdier med mere end 15 dB(A)
19. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i
dB(A) må ved opholdsarealer (maks. 15 m fra boliger) ved beboelse i det
åbne land ikke overskride følgende værdier:
mandag til fredag
lørdag
mandag til fredag
lørdag
søn- og helligdage
hverdage og lørdag
søn- og helligdage
Tidsrum
kl. 06.00 – 18.00
kl. 06.00 – 14.00
kl. 18.00 – 22.00
kl. 14.00 – 22.00
kl. 07.00 – 22.00
kl. 22.00 – 06.00
kl. 22.00 – 07.00
Støjgrænse*
55 dB(A)
55 dB(A)
45 dB(A)
45 dB(A)
40 dB(A)
40 dB(A)
40 dB(A)
* Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelaste tidsrum på 8 timer i dagperioden
(kl. 06.00-18.00, søn- og helligdage dog kl. 07.00–18.00), den mest støjbelastede time i aftenperioden (kl. 18.00-22.00) og den mest støjbelastede halve time i natperioden (kl. 22.00-06.00, sønog helligdage dog kl. 22.00–07.00).
20. Målinger/beregninger til kontrol af, at vilkår 16 – 19 er overholdt, skal
udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.
Dog kan målinger/beregninger kun forlanges udført en gang årligt.
Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er
akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre
”Miljømåling – ekstern støj”.
Udgifterne dertil afholdes af virksomheden.
Side 9 af 45
Målinger/beregninger og tilhørende rapport skal udføres som angivet i
Miljøstyrelsens seneste vejledninger herom. Resultatet sendes til tilsynsmyndigheden i Haderslev Kommune senest 2 måneder herefter.
21. Udenfor normal dagtid må der på årsbasis 5 gange, hver med en varighed
på maksimalt 6 timer, forekomme produktion af asfalt underlagt gældende støjvilkår for hverdage i dagtimerne.
Senest en uge forud for produktionen uden for normal dagtid skal det
overfor tilsynsmyndigheden dokumenteres, at produktionen ikke kan
gennemføres inden for den normale driftstid på hverdage.
Vibrationer
22. Driften af virksomheden eller dele heraf må ikke medføre, at det KBvægtede accelerationsniveau Law for hele virksomheden overstiger 85 dB
i erhvervsbebyggelser.
23. Målinger/beregninger til kontrol af, at vilkår 22 er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.
Dog kan målinger/beregninger kun forlanges udført en gang årligt.
Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er
akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre
”Miljømåling – ekstern støj”.
Udgifterne dertil afholdes af virksomheden.
Målinger/beregninger og tilhørende rapport skal udføres som angivet i
Miljøstyrelsens seneste vejledninger herom. Resultatet sendes til tilsynsmyndigheden i Haderslev Kommune senest 2 måneder herefter.
Affald
24. Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, kemikalierester fra laboratorier
og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er markeret,
så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder.
Side 10 af 45
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
Håndtering og oplag af bitumen, bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter
25. Tanke til bitumenemulsion skal tømmes og inspiceres for korrosion
mindst hvert 2. år.
26. Udendørs oplag af bitumenemulsion i tromler eller andre beholdere, bortset fra tanke, skal placeres på arealer, som er dækkede med sand.
27. Oplag af bitumenopløsninger og andre olieprodukter skal placeres under
tag og være beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning
uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes
inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og
grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.
Ovenstående gælder dog ikke for:
–
–
bitumen og bitumenemulsion,
oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
samt
–
oplag i entreprenørtanke godkendt i henhold til bestemmelserne i den europæiske konvention om international transport
af farligt gods ad vej (ADR).
28. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) på tanke
med bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter, herunder motorbrændstof samt solventtank skal placeres inden for konturen
af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden
maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
29. Tappesteder for bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter, herunder også vegetabilske slipmidler, skal være indrettet med
fast installeret spildbakke eller tilsvarende mulighed for opsamling af
spild.
30. Spild af bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter
skal opsamles straks. På virksomheden skal der forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.
Side 11 af 45
31. Udendørs tanke og oplag af bitumen, bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter skal sikres mod påkørsel.
Håndtering og oplag af fedtaminer (klæbeforbedrer) og andre flydende kemikalier samt
farligt affald
32. Råvarer i form af fedtaminer og andre flydende kemikalier samt farligt
affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag
og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og
være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område
og uden mulighed for afløb til jord og grundvand, overfladevand eller
kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der
opbevares.
33. Spild af fedtaminer og andre flydende kemikalier samt spild af farligt affald skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.
Oplag af genbrugsasfalt, stålslagge samt ballast(skærver)
34. Oplag af genbrugsasfalt skal placeres på befæstede arealer med fald mod
afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet.
35. Oplag af stålslagge (elektroovnsslagge) og ballast (skærver) fra jernbanespor fra strækninger uden for stationer og rangerområder må kun placeres
på tætte belægninger med fald mod afløb og med kontrolleret afledning
af afløbsvandet.
Supplerende vilkår vedrørende emulsionsfabrikken
36. Tank til opbevaring af solvent skal placeres i en tæt sump med et volumen, der som minimum skal svare til volumenet af den største tank i
sumpen. Tanken skal være beskyttet mod påkørsel.
Tanken skal tømmes og inspiceres sammen med tilhørende rørledninger
for korrosion mindst hvert 10. år.
37. Oplag af kemikalier knyttet til emulsionsfabrikken skal placeres under
tag og være beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning
uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes
inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og
grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme ind-
Side 12 af 45
holdet af den største opbevaringsenhed. Foranstående gælder ikke for
oplag af bitumen, bitumenemulsion og solvent i tanke.
38. Rørforbindelser til transport af kemikalier knyttet til emulsionsfabrikken
skal enten være overjordiske eller placeret under tag i en tæt sump, der er
beskyttet mod vejrlig og uden afløb. Sumpen skal være indrettet således,
at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for
afløb til jord og grundvand, overfladevand eller kloak. Kemikaliebeholdere skal være forsynet med ventiler, der kun må være åbne når emulsionsfabrikken er i drift.
39. Emulsionsafkoger skal under drift være placeret på et areal med tæt belægning med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet (jf. dog vilkår 9).
Egenkontrol
40. Der skal mindst hver 3. måned og efter leverandørens anvisninger foretages eftersyn og funktionsafprøvning samt nødvendig vedligeholdelse af
kontrolforanstaltningerne til sikring mod overfyldning af siloer og af sikkerhedsventilen, herunder af ventilens åbningstryk. Sikkerhedsventiler
bestående af en klokke på en rørstuds skal dog ikke kontrolleres for åbningstryk.
41. Silofiltre skal hver 3. måned kontrolleres for utætheder. Hvis kontrollen
viser utætheder, eller i tilfælde af synlig støvemission i perioden mellem
kontrollerne, skal disse udbedres inden næste silopåfyldning.
Øvrige filteranlæg skal efterses efter leverandørens anvisninger, dog
mindst 1 gang årligt, og renluftsiden af posefiltre og lignende skal efterses visuelt mindst 1 gang pr. måned for kontrol af utætheder. Renluftsiden skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner.
42. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger og sumpe, jf. vilkår 27, 28, 32, 34, 35 og 36 - 39. Eventuelle
utætheder skal udbedres hurtigst muligt.
Støvmålere
43. I afkast fra tørretromler og tromleblandere, varmeelevator og blandetårn
skal der være installeret en støvmåler med kontinuert måling og registrering af støvkoncentrationen i mg/m3 ved driftstilstanden. Måleresultater-
Side 13 af 45
ne skal kunne følges fra kontrolrummet, og der skal kunne sættes en
alarmgrænse. Da der ved opstart af produktionen kan forekomme kondensvand, som måles med som støv, skal der være mulighed for, at alarmen først udløses efter overskridelse af alarmgrænsen i en periode, der er
længere end den periode, hvor der kan forekomme kondensering af vand.
Forsinkelsesperioden for udløsning af alarmen skal indstilles, så falske
alarmer på grund af kondensvand undgås, men sådan at alarmen stadig
kan nå at blive udløst ved normale batchproduktioner. Måleren skal installeres, kalibreres, serviceres og vedligeholdes i overensstemmelse med
fabrikantens anvisninger.
44. Støvmåleren skal umiddelbart efter installering gennemgå en grundlæggende kalibrering med parallelmålinger til fastlæggelse af kalibreringskurven efter principperne i EN13284-2 med mindst 5 målinger. Støvmåleren skal herefter kontrolleres ved en parallelmåling hvert tredje år.
45. Støvmåleren skal ved målte støvkoncentrationer på 10 mg/m3 og derover
målt ved den aktuelle driftsstilstand give alarm til driftspersonalet. Produktionen af asfalt skal herefter standses senest ved afslutningen af den
igangværende batch eller produktion. Inden genoptagelsen af produktionen skal støvfiltret kontrolleres for utætheder, og fejl skal udbedres.
Præstationskontrol
46. Senest 2 måneder efter start af produktion, jf. vilkår 10, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time
med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 12
er overholdt. Endvidere skal der tilsvarende foretages præstationsmålinger for lugt i afkast fra asfaltfabrik og i afkast fra forbrændingsovne i laboratorium samt foretages præstationsmåling for PAH i afkast fra forbrændingsovne i laboratorium.
Målingerne for støv i afkast fra asfaltværk kan kombineres med kalibreringsmålinger af støvmåleren.
Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal
normaldrift med maksimalt indhold af genbrugsasfalt). Alle målinger skal
udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske
Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig
anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog
Side 14 af 45
højest 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år.
Sammen med resultaterne af præstationsmålinger skal der endvidere
fremsendes OML-beregninger til dokumentation for overholdelse af de i
vilkår 14 anførte B-værdier samt OML-beregninger for emission af lugt
fra virksomhedens faste afkast.
47. Emissionsgrænseværdierne i vilkår 12 anses for overholdt, når gennemsnittet af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre
end eller lig med emissionsgrænseværdierne.
48. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 3 nævnte metoder eller
efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og
usikkerhedsniveau.
Tabel 3. Prøvetagnings- og analysemetoder
Navn
Parameter
Metodeblad nr.*
Bestemmelse af koncentrationen af totalt parti- Støv
kulært materiale i strømmende gas
MEL-02
Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxi- NOx
der (NOx) i strømmende gas
Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strøm- CO
mende gas
Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic
PAH
Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende
gas
MEL-03
MEL-06
MEL-10
Bestemmelse af koncentrationer af metaller i
Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb MEL-08a
strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp
af filter og vaskeflasker)
Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i
Hg
MEL-08b
strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp
af filter og vaskeflasker)
Bestemmelse af koncentrationen af lugt i
Lugt
MEL-13
strømmende gas
* Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk
Driftsjournal
49. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
–
Registrering af støvmålerens signal som 5 minutters middelværdier samt dato og tidspunkt for udløste alarmer. Tid fra
alarmen til produktionsstoppet angives tillige. Der skal gøres
rede for årsagen til alarmen, og hvad der gøres for at undgå
Side 15 af 45
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
alarmer fremover. Eventuelt konstaterede utætheder eller andre fejl på støvfiltre noteres, herunder foretagne foranstaltninger til udbedring heraf.
Dato for eftersyn af filtre til rensning af røggas fra tørretromler og tromleblandere, afsug fra varmeelevator og blandetårn,
herunder oplysninger om filterbrud og udskiftning af filtermateriale.
Dato for eftersyn af støvfiltre på filter/filtre til rensning af
fortrængningsluft fra siloer, herunder oplysninger om fejl eller om udskiftning af filtre og dato for eftersyn og funktionsafprøvning af kontrolforanstaltninger til sikring mod overfyldning og overtryk under fyldning af siloer, herunder oplysninger om udført vedligeholdelse på disse kontrolforanstaltninger.
Dato for kalibrering af støvmåler, service og vedligeholdelse
(inkl. rengøring), herunder oplysninger om eventuelt observerede korrektioner og fejl.
Dato for serviceeftersyn og eventuel indregulering af brændere på tørretromler og tromleblandere. Service- og indreguleringsrapporter på brændere på tørretromler og tromleblandere skal opbevares sammen med driftsjournalen.
Dato for serviceeftersyn og eventuel indregulering af naturgasfyr.
Dato for inspektion af tanke med bitumenemulsion og for
tank til solvent (emulsionsfabrikken) samt registrering af resultatet af inspektionen, herunder eventuelle foretagne foranstaltninger.
Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, hvor der opbevares
bitumenopløsning, fedtaminer (klæbeforbedrer) og andre flydende kemikalier, farligt affald samt øvrige olieprodukter,
bortset fra bitumen og bitumenemulsion samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader.
Registrering af alle væsentlige spild af kemikalier, olieprodukter og farligt affald samt anslået mængde og oprydningsmåde.
Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af sumpe.
Registreringer i henhold til vilkår 10.
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være
tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
Side 16 af 45
Generelle oplysninger
Opmærksomheden henledes på Miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 1, der
indeholder bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.
Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en
måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er
godkendt af kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens § 33.
Afgørelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold til bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Anden tilladelse herunder byggetilladelse skal indhentes hos de respektive myndigheder.
Spildevand skal udledes til offentlig kloak i overensstemmelse med særskilt tilslutningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.
Affald skal håndteres i henhold til Haderslev Kommune regulativ for erhvervsaffald, jf. endvidere bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012
om affald. Bortskaffelse af affald, som ikke er beskrevet i regulativet, sker
efter en konkret anvisning fra kommunen.
Evt. import og eksport af affald skal foregå i henhold til de til enhver tid
gældende EU-forordninger og bekendtgørelser, for tiden: EU’s Affaldstransportforordning nr. 1013/2006 og bekendtgørelse nr. 421 af 8. maj
2012 om overførsel af affald med senere ændringer.
Indretning, drift og vedligehold af olietank på virksomheden er reguleret af
bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og
drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (med senere ændringer).
Side 17 af 45
DEL 3
Afgørelsens forudsætninger
Gældende miljøgodkendelser og tilladelser
Dato
Betegnelse
Journal
27/11 2006 Miljøgodkendelse 05/9424*
og revurdering
R
Bemærkninger
Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 samt
revurdering af miljøgodkendelser af 8. december 1995 og
af 29. juni 2001
8/12 1995 Miljøgodkendelse 8-76-1-543-1-95*
Miljøgodkendelse til fortsat
drift af asfaltværk m.v. God(R)
kendelsens vilkår er revurderet
ved afgørelse af 27. november
2006
29/6 2001 Miljøgodkendelse 8-76-11-543-1-01* Miljøgodkendelse af VASA
ASFALT I/S. Godkendelsens
(R)
vilkår er revurderet ved afgørelse af 27. november 2006
R: Miljøgodkendelse, der er omfattet af revurderingen i nærværende afgørelse
(R): Afgørelser, hvor vilkårene tidligere er revurderet, se under bemærkninger
*: Afgørelser meddelt af tidligere Sønderjyllands Amt. Angivne journalnumre
er herfra
Forholdet til VVM-reglerne
Nærværende afgørelse om revurdering indebærer ingen forpligtelser i henhold
til VVM-reglerne.
Miljøteknisk beskrivelse
Ejerforhold
Virksomheden
Arkil A/S Asfalt, Tingvejen 32, 6500 Vojens
Tlf. nr.: 74 54 11 00
P-nr.: 1.002.965.979
CVR-nr: 15070544 (Arkil A/S, Søndergård Allé 4, 6500 Vojens)
Ejer af ejendommen
Arkil Holding A/S, Søndergaard Allé 4, 6500 Vojens, Tlf. 73 22 50 50
Side 18 af 45
Kontaktperson
Bjarne Højriis Pedersen, Tingvejen 32, 6500 Vojens
Tlf. nr.: 74 54 11 00
Virksomhedens art
Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed, og er opført under
bilag 2, pkt. C202, som omfatter: ”Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af
vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover,
bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer”. Emulsionsfremstillingen
er en biaktivitet omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. D201, som omfatter:
”Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor
fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af organiske
eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder
enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening.”
Etablering
Virksomheden er etableret på lokaliteten. I efteråret 2014 er skorstenen på asfaltværket udskiftet. I forbindelse med nedlukning i vinterperioden 2014/2015
foretages der en vedligeholdelse og renovering af anlægget.
Beliggenhed
Virksomheden er beliggende i rammeområde 11.12.EH.04 i henhold til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune. Områdets anvendelse er i kommuneplanen fastlagt til erhvervsområde til virksomheder, der giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealer. Der kan placeres administrationsfaciliteter m.v. til de enkelte virksomheder, men derudover kan der ikke
placeres bebyggelse til kontorer og lignende samt boliger.
Virksomhedens nærmeste naboområder er alle udlagt til erhvervsområder i
kommuneplanen. Områderne vest og nord for virksomheden udgøres af områder udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, og af områder til
lettere industri – sidstnævnte med mulighed for etablering af bolig i tilknytning
til den enkelte virksomhed. Mod øst grænser virksomheden op til et område,
der er udlagt for industri med særlige beliggenhedskrav. Nærmeste naboområder mod syd er en del af det rammeområde, som virksomheden er beliggende i
(11.12.EH.04). Områderne syd herfor er landzoneområde. Vest for erhvervsområderne ligger militært område i tilknytning til Flyvestation Skrydstrup
(rammeområde 11.40.LA.01)
Side 19 af 45
Virksomheden ligger inden for et område omfattet af Byplanvedtægt nr. 12 (tillæg nr. 1 hertil). Vedtægten fastsætter, at der inden for området kun må opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves industri- og større værkstedsvirksomhed og oplagsvirksomhed samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning
til de pågældende virksomheder, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn
naturligt finder plads i området. Inden for området omfattet af tillægget kan der
endvidere etableres speedwaybane.
Den oprindelige byplanvedtægt nr. 12 er for arealer vest for virksomheden og
for naboarealet umiddelbart øst for virksomheden afløst af lokalplan nr. 23-01
henholdsvis lokalplan 23-02.
Lokalplan 23-01 fastsætter anvendelsen til erhvervsformål. Der må kun opføres
eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Større virksomheder indenfor industri/ fremstilling/forarbejdning/ byggeri og anlæg/ engroshandel/ transport og oplagsvirksomhed samt forretningsvirksomhed/ som
har tilknytning til de pågældende virksomheder/ eller som efter byrådets skøn
kan indpasses i området. Inden for området må der kun opføres eller indrettes
kontorbebyggelse til den enkelte virksomheds administration.
Lokalplan 23-02 fastsætter, at området kun må anvendes til erhvervsformål i
form af fremstilling og salg af farmaceutiske produkter samt tilknyttede funktioner så som laboratorier, lager, kontorer og administration.
Nærmeste område udlagt til boligformål i kommuneplanen er beliggende i en
afstand af ca. 675 meter vest for virksomheden. Nærmeste bolig (enkeltejendom i det åbne land) er beliggende i en afstand af ca. 225 meter fra virksomhedens sydlige afgrænsning.
Til og frakørsel til virksomheden sker via Tingvejen, hvorfra der er forbindelse
til det overordnede vejnet, herunder motorvejsnettet, via Ribevej og Billundvej
m.v. Virksomheden vurderes at være hensigtsmæssigt lokaliseret i forhold til
til- og frakørselsforhold.
Virksomheden er beliggende i et område, der i henhold til bekendtgørelse nr.
1255 af 26. november 2014 om udpegning af drikkevandsressourcer er udpeget
som et område med drikkevandsinteresser.
Virksomhedens ligger inden for separatkloakeret område i henhold til Haderslev Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2020.
Side 20 af 45
Indretning og produktion
Virksomhedens indretning fremgår af kortet i bilag 3.
Asfaltanlægget er et traditionelt batch-anlæg med mulighed for tilsætning af
koldt genbrug. Anlægget kan anvende genbrugsasfalt i produktionen. Den granulerede genbrugsasfalt kan tilsættes direkte i blanderen eller tilsættes i tørretromlen gennem GMA-ring. Begge steder kan benyttes samtidig, men også enkeltvis. Der kan maksimalt tilsættes 50-60 % genbrug, afhængig af fugtprocent
i materialet. Asfaltblandeanlæggets maksimale kapacitet er 210 tons/timen.
Anlægget består af følgende dele:
•
•
•
•
•
•
•
•
Råvarelager
− Granit, grusgravsmaterialer, knus og uknust, sand, stenmel,
genbrugsasfalt – lager, knust opbrud fra veje samt opfræset asfalt
Kolddosering
− Doseringskasser råvarer (10 stk.) – Doseringskasser, genbrugsmateriale (2 stk.)
Tørring
− 1 stk. tørretromle med GMA ring og 1 stk. brænder (Benninghoven) med anvendelse af naturgas som brændsel
Støvudskiller
− Forudskiller (grovfilter), 1 stk. posefilterenhed, 1 stk. blæser
(excauster), skorsten og støvmåler
Blandetårn
− Varmelevator, blander (3,5 tons), sigteanlæg, varmsiloer (5
rum), stenvægt, fillervejning: (egenfiller + fremmedfiller), bitumenvægt, bitumenpumpe, udsugning blander, og vejning af
genbrugs-materiale
Fillersilo
− Kopelevator, egenfillersilo (1 stk. med udluftningsfilter), fremmedfillersilo (2 stk. med udluftningsfilter), additivtilsætning (3
stk.)
Bitumenanlæg
− Bitumentanke (3 stk.), bitumenpumpe
Færdigvareanlæg
Råvarer i form af sand-, sten-, grusmaterialer og klippegranitskærver samt stålslagger og asfaltgranulat oplagres i bunker i nærheden af asfaltblandeanlægget
og transporteres med gummihjulslæsser til kolddoseringsanlægget bestående af
Side 21 af 45
åbne tragtformede siloer. Fra kolddoseringsanlægget til råvarer føres materialerne med gummibånd til tørretromlen, hvor der sker en opvarmning til mellem
140 °C og 180 °C. Fra kolddoseringsanlægget til genbrug føres materialerne
med gummibånd til hhv. GMA-ring i tørretromlen og direkte i blanderen. Tørretromlen opvarmes med naturgas. Naturgasmængden og forbrændingsluft styres af en mikroprocessor, som regulerer efter røggasanalyse. Til overvågning af
temperaturudviklingen i 3 zoner i tørretromlen er der installeret et temperaturmålesystem der sikrer at brænderen altid kører miljømæssigt og økonomisk optimalt. Brænderen efterses/justeres én gang årligt af et autoriseret firma.
Den støvholdige røggas fra tørretromlen ledes sammen med afsugningsluft fra
blanderen til rensning i et posefilter. Filteret renses automatisk med trykluft, og
støvet føres tilbage i egenfillersiloen og benyttes i produktionen. Fra filteret afsuges røggassen til en 43,2 m høj skorsten. I skorstenen er der monteret en
støvmåler til kontinuerlig kontrol af støvemission.
Fra tørretromlen løftes materialerne i en lodretstående, lukket elevator (varmelevator) til sigtesektionen øverst i blandetårnet. Her rensigtes de varme materialer i forskellige fraktioner ned i 5 kamre, og herfra aftømmes gennem en
vægtsilo til det egentlige blandeanlæg. Sigtning, vejning og blanding foretages
her i et lukket system. Til vægtsilo og blanderen føres endvidere, gennem et
lukket rørsystem, fillermaterialer samt bitumen. Ved visse typer asfalt tilsættes
klæbeforbedrer direkte i blanderen. Klæbeforbedrer leveres og opbevares i
tank, hvorfra den pumpes direkte til blanderen gennem et lukket rørsystem. Bitumentankene bliver opvarmet med el. Tankene er velisolerede (svarende til
300 mm rockwool), hvilket holder energiomkostningerne og miljøbelastningen
nede. Efter blanding udtømmes det færdige produkt i en åben ophalervogn, der
via en ophalerbane fører asfaltproduktet til lukkede udleveringssiloer. Fra udleveringssiloerne tømmes asfaltproduktet ned på lastbiler og borttransporteres.
Der er ingen affaldsprodukter i forbindelse med asfaltproduktionen, evt. udrens
tømmes tilbage i råvarestakkene og restudtømning fra færdigvaresiloerne køres
tilbage til genbrugsstakken.
Asfaltblandeprocessen styres og overvåges i kontrolrummet via pc-skærm,
hvor alle processer vises, og produktions- og driftsdata ses og gemmes på
computeren.
Virksomheden har oplyst nedenstående årlige forbrug af råvarer og hjælpestoffer knyttet til asfaltproduktionen.
Side 22 af 45
Art
Klippegranit
Lokal grusgrav, knust og
uknust
Genbrugsasfalt
Filler (cement, flyveaske,
kalkfiller)
Bindemidler
Modificeringsmidler:
Forbrug, ton
50.000
Max oplag, ton
30.000
20.000
10.000
22.000
20.000
3000
225
5.100
210
Sasobit
15
4
Flex
15
6
Klæbeforbedrer, amin
1
1
Olieprodukter
Vegetabilske affedter
1
0,5
1,6
0,2
Diesel
100
50
Oplagsform
Stakke på pladsen
Stakke på pladsen
Stakke på pladsen
Fillersiloer
Bitumensiloer
Bigbags, lukket beholder
Bigbags, lukket beholder
Palletank, lukket
beholder
Tromler i container
Tromler i container
Dobbeltvægget tank
med alarm
Emulsionsfabrikken er et in-line anlæg, dvs. at sæben (vandlinjen inkl. syre
og emulgator) blandes kontinuerligt. Anlægget består af følgende hovedbestanddele:
•
•
•
Råvarelager
− Solvent tank (1 stk. 12 m3)
− Bitumentanke (2 stk. á 35 m3)
− Kemikaliebatteri (5 stk. á 900 liter med omrørere, og 3 med
varme)
− Spildevandstank (1 stk. á 900 liter - genbruges i produktionen)
− Vandtank (1 stk. á 2 m3)
Produktions- og kontroludstyr placeret indendørs i container
Færdigvarelager
− Færdigvare tanke (3 stk. á 50 m3)
Procesvand fra vandtanken opvarmes i gasfyr til ca. 40 °C. Syre, emulgator og
CaCl2 doseres via doseringsmodul ind i det opvarmede vand. Det passerer
gennem et blanderør for at sikre, at opblandingen er fuldstændig (emulgatoren
skal nå at reagere med syre for at være aktiv). BioStab kan tilsættes i sæben inden emulsionsmøllen. De første ca. 200 l procesvand køres i spildtank. Når
Side 23 af 45
sæben er kørt ind til den ønskede pH, tilsættes bitumen og evt. solvent i emulsionsmøllen, hvor emulgeringen foregår. Når produktionen starter tømmes
spildevandstanken (spildevandet bruges i produktionen). Når produktionen er i
gang, varmeveksles den varme emulsion (ca. 95 °C) med procesvandet, således
at gasfyret kan slukkes. Emulsionen produceres over i emulsionstankene. Efter
laboratorieprøve er analyseret og godkendt er produktet klar til udlastning. Styringen af anlægget foregår fra PC i kontrolrummet.
Virksomheden har oplyst nedenstående årlige forbrug af råvarer og hjælpestoffer knyttet til emulsionsproduktionen:
Art
Bitumen
Solvent
Emulgator (Amin)
Dope (Amin)
Syre (saltsyre)
Calciumchlorid
BioStab
Forbrug, ton
500
20
3,0
1,0
3,0
1,0
0,3
Max oplag, ton
60
12
0,9
0,9
0,9
0,9
0,05
Oplagsform
Bitumentanke
Ståltank i sump
Palletank
Palletank
Palletank
Palletank
Specialtank
Der er tilknyttede aktiviteter til asfaltfabrikken i form af sprøjteplads for påføring af slipmidler på lastbil/trailer inden pålæsning af asfalt, plads for påfyldning af brændstof til køretøjer, et mindre værksted i forbindelse med reparation og service af anlægget, laboratorium for kontrolundersøgelser af asfaltprodukter samt knuseanlæg til genbrugsasfalt med indlejet knuser.
I forbindelse med emulsionsfabrikken har virksomheden endvidere et mobilt
anlæg (emulsionsafkoger), hvor returnerede emulsionstønder tømmes (i miljøgodkendelsen af 27. november 2006 benævnt ”tromlerenser”). Virksomheden
har oplyst, at denne aktivitet stoppes, og der er i tilknytning hertil optaget vilkår om, at driften skal ophøre permanent.
Den daglige driftstid for virksomheden ligger inden for tidsrummet kl. 6.00 –
18.00. Asfaltfabrikken kører normalt ikke kontinuerligt hele dagen. Dette sker
kun i spidsbelastningsperioder. Almindeligvis samles dagens produktion i to
eller tre produktionstidsrum, afhængigt af de bestilte mængder. Der kan lejlighedsvis produceres om natten, lørdag eller søndag, hvis asfaltudlægningen ikke
kan udføres på andre tidspunkter. Emulsionsfabrikken er i drift ca. 1-2 gange á
5 timer pr. uge.
Det er oplyst, at trafik til og fra virksomheden er uændret svarende til en trafikmængde på i alt ca. 45 lastbiler (i gennemsnit) på en arbejdsdag inden for
driftstiden. Lastbiler, der ankommer med råvarer kører over brovægt ved an-
Side 24 af 45
komst, mens lastbiler, der afhenter produkter, kører over brovægt ved udkørsel.
Lastbilernes kørevej forløber rundt om anlægget eller til de respektive råvarelagre. Den interne transport af råvarer foregår med gummihjulslæsser.
Bedste tilgængelige teknik (BAT)
Virksomheden har tidligere tilkendegivet, at anlægget efter vedligeholdelse og
renovering vil overholde standardvilkår for asfaltfabrikker, jf. afsnit 4 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014. Endvidere har virksomheden oplyst, at idet Arkil A/S er miljøcertificeret arbejder man kontinuerligt
med at forbedre miljøet på alle virksomhedens fabrikker. Der bliver hvert år sat
nye mål, som der løbende følges op på.
Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
Luftforurening
Afkast fra asfaltværk
Afkastluft fra tørretromle og blandetårn, herunder fra varmelevator og blander,
føres via filteranlæg til udledning til det fri via skorsten.
Force Technology udførte i 2013 præstationskontrol af emissioner af partikler,
CO, NOx og lugt på afkast fra asfaltproduktionen samt på grundlag heraf
spredningsberegninger for støv og lugt. Forces Technologys spredningsberegninger viste overholdelse af B-værdien for støv på 0,08 mg/m3, mens den maksimale immissionskoncentration for lugt væsentligt overskred 10 LE/m3 i omgivelserne. Præstationskontrollen viste for CO og NOx resultater under de i
miljøgodkendelsen af 27. november 2006 fastsatte emissionsgrænseværdier.
I 2014 udførte Force Technology præstationskontrol med det formål at dokumentere emissionen af PAH under produktion af genbrugsasfalt. Koncentrationen af PAH blev fundet til værdier lavere end den anførte emissionsgrænseværdi i virksomhedens miljøgodkendelse.
På baggrund af konstateret overskridelse af lugtvilkår har virksomheden i efteråret 2014 udskiftet skorstenen fra produktionen med en højere skorsten på
43,2 meter, hvilket modsvarer den maksimalt acceptable højde som følge af
virksomhedens beliggenhed i indflyvningszonen til Flyvestation Skrydstrup.
Det er endvidere oplyst, at der gennemføres en renovering og forbedringer af
produktionsanlægget i forbindelse med vinterlukning 2014/2015. I det renoverede asfaltanlæg tilsættes genbrug koldt i ring på tørretromle og koldt direkte i
blanderen. Det er oplyst, at der på anlægget maksimalt kan tilsættes 50-60 %
genbrug, afhængigt af fugtprocenten i materialet. Genbrugsasfalten opvarmes
direkte i tørretromlen.
Side 25 af 45
Med baggrund i de konstaterede forhold vedrørende lugt fra virksomheden
meddelte Haderslev Kommune den 8. december 2014 påbud til virksomheden
om, at følgende indsættes om vilkår 1b i miljøgodkendelse af 27. november
2006:
”Genbrugsandelen i vilkår 1 må ikke overstige 30 %.
Såfremt det ved en akkrediteret kontrolmåling dokumenteres, at vilkår 22 og 25 kan overholdes ved en større genbrugsandel, vil genbrugsandelen dog kunne forøges til den genbrugsandel som blev anvendt i forbindelse med kontrolmålingen. Genbrugsandelen må ikke
overstige 60 %.
Begrænsningen på 30 % må overskrides i forbindelse med kontrolmålingen nævnt ovenfor og i forbindelse med indkøring af det renoverede anlæg. Overskridelser og årsag hertil skal journalføres.”
Under henvisning til ovenstående og de i øvrigt foreliggende oplysninger har
Haderslev Kommune ikke fundet grundlag for at anfægte virksomhedens forventning om, at det ved forhøjelsen af skorstenen og forbedringer knyttet til
renoveringen vil kunne sikres, at produktionen kan ske uden at medføre væsentlig luftforurening eller lugtgener i omgivelserne.
Ved nærværende revurdering erstattes vilkår vedrørende luftforurening fra asfaltværket med nye vilkår, der fastsættes under iagttagelse af standardvilkår
herfor. Da der ikke anvendes fuelolie på virksomheden er emissionsgrænseværdier herfor dog ikke relevante for virksomheden og medtages derfor ikke i
de fastsatte vilkår.
Der fastsættes endvidere reviderede vilkår for virksomhedens egenkontrol på
grundlag af standardvilkårene herom.
Indtil der foreligger en dokumentation i henhold til de fastsatte vilkår for egenkontrol knyttet til afkastet fra asfaltværket finder kommunen fortsat, at andelen
af genbrugsasfalt ikke bør overstige 30 %, hvorfor bestemmelser herom, der i
det væsentlige modsvarer det tidligere meddelte påbud, indarbejdes som vilkår
i revurderingen.
I forbindelse med de fastsatte vilkår vedrørende egenkontrollen skal endvidere
bemærkes:
-
Eftersyn med filteranlægget knyttet til afkastet omfattes af det fastsatte
vilkår 41
Side 26 af 45
-
-
Vedrørende egenkontrol for støvmåler (vilkår 43 – 45) har virksomheden oplyst, at der i skorsten indbygges en støvmåler (Sintrol type
S305), som er forbundet til styreskærm, så der er konstant overvågning
samt alarm. I vilkårene indgår krav om kalibrering af støvmåleren, herunder at den skal gennemgå en grundlæggende kalibrering
Vedrørende egenkontrol har Haderslev Kommune fundet, at standardvilkårenes bestemmelser om præstationskontrol bør suppleres med krav
om præstationskontrol for lugt, og at tidsfristen bør skærpes således, at
præstationskontrollen skal være foretaget senest 2 måneder efter opstart
af produktion. Endvidere suppleres med bestemmelser om, at der på
grundlag af resultaterne af præstationsmålinger skal udføres OMLberegninger til dokumentation for at emissionen ikke indebærer væsentlig luftforurening eller lugt i virksomhedens omgivelser
Afkast fra laboratorium
I forbindelse med kontrolundersøgelser af asfalt på laboratoriet anvendes
methylenchlorid som ekstraktionsmiddel, og der afbrændes asfaltprøver i
forbrændingsovne i laboratoriet. Udsugning fra laboratoriet sker via afkast
placeret på tag.
Der er indbygget et genindvindingsanlæg med kondensering af methylenchlorid, der begrænser emissionen heraf. Virksomheden har oplyst, at
der ved en analyse af en times varighed emitteres ca. 200 ml methylenchlorid, som ikke kan kondenseres. I 2014 blev der analyseret 427 prøver. På
grundlag af de foreliggende oplysninger vurderer Haderslev Kommune, at
emissionen af methylenchlorid må antages at indebære en spredningsfaktor
på mere end 250 m3/s, idet B-værdien for methylenchlorid er 0,02 mg/m3.
På den baggrund finder kommunen, at der i forbindelse med revurderingen
som udmøntning af standardvilkår bør fastsættes vilkår om, at afkasthøjden
skal sikre overholdelse af den nævnte B-værdi. Endvidere fastsættes supplerende krav om, at virksomheden ved en OML-beregning skal dokumentere overholdelsen heraf.
I laboratoriet afbrændes i to forbrændingsovne asfaltprøver med et gennemsnitligt indhold af bitumen på ca. 5,5 %. Dette modsvarer afbrænding
af ca. 65 kg bitumen på årsbasis. Ovnene har separat afsugning og skorsten.
Inden skorsten er der indbygget et partikelfilter, som skiftes efter behov
(alarm når trykfaldet når en vis størrelse). Der foreligger ikke nærmere oplysninger om emissionen af PAH eller lugt fra forbrændingsovnene. På den
baggrund finder kommunen, at præstationskontrol for PAH og lugt bør omfatte afkast fra forbrændingsovnene, og at resultaterne heraf skal indgå i de
ovenfor omtalte OML-beregninger.
Side 27 af 45
Naturgasfyr
Virksomheden har afkast fra anvendelse af naturgas som brændsel i forbindelse med produktionen af emulsionsanlægget og fra gasfyr til opvarmning
af administrations- og laboratoriebygning.
Det er oplyst, at sidstnævnte har en maksimal indfyret effekt på 119 kW.
Med henvisning til Luftvejledningens afsnit 6.2.3 fastsættes ikke nærmere
vilkår hertil.
I emulsionsanlægget er der til opvarmning af procesvand installeret et naturgasfyr med en maksimalt indfyret effekt på 200 kW. Der fastsættes
emissionsgrænseværdier for NOx og CO fra anlægget, jf. Luftvejledningens
afsnit 6.2.4. Emissionen fra anlæggets afkast skal endvidere indgå i OMLberegninger til dokumentation for overholdelse af B-værdierne for NOx og
CO.
Siloer og tanke
Det er oplyst, at fortrængningsluft fra bitumentanke på asfaltværket renses i
et aktivt kulfilter inden udledning til det fri, hvilket modsvarer standardvilkår herfor. Endvidere er det oplyst, at fortrængningsluft fra siloer med
egenfiller og med fremmedfiller er forsynede med filtre, der udskiftes og
vedligeholdes i henhold til leverandørens manual. Der stilles vilkår for siloerne i overensstemmelse med standardvilkår.
På emulsionsfabrikken er der to tanke á 35 m3 til bitumen, og 3 stk. færdigvaretanke á 50 m3 til bitumenemulsion samt en tank på 12 m3 til solvent.
Det er oplyst, at fortrængningsluft fra såvel bitumentankene som færdigvaretankene ledes via aktivt kulfilter. Under henvisning til standardvilkår for
fortrængningsluft fra bitumentanke på asfaltfabrikker vurderer Haderslev
Kommune, at dette er hensigtsmæssige foranstaltninger, der bør indarbejdes som vilkår i revurderingen.
Solventtanken anvendes til opbevaring af produktet Solvesso 150 ND, der
består af aromatiske kulbrinter (solventnaptha – tung aromatisk). Stoffet
henhører i henhold til Miljøstyrelsens B-værdivejledning til hovedgruppe
2, klasse III i Luftvejledningen. Det er oplyst, at forbruget af solvent er
begrænset, og at påfyldningen af tanken sker én – to gange årligt. På baggrund af foranstående finder kommunen ikke anledning til at stille specifikke vilkår vedrørende fortrængningsluft i forbindelse med påfyldning af
solventtanken.
Side 28 af 45
Virksomheden har en overjordisk dieseltank til påfyldning af brændstof.
Tanken er omfattet af bestemmelserne i olietankbekendtgørelsen, og der
optages derfor ikke særskilte vilkår om tanken i nærværende afgørelse.
Diffuse udledninger
Virksomheden har oplyst, at der i forbindelse med renoveringen af anlægget vil ske en inddækning af blandetårnet, således at støvudledninger begrænses.
Der kan være risiko for støvdannelse fra oplag og håndtering af sten- og
grusmaterialer og fra nedknusning. Det er oplyst, at nedknusningsaktivitet
omhandler ca. 14 dage pr. år.
Endvidere kan der være diffuse emissioner af lugt fra opbevaring, læsning
og transport af asfalt.
I overensstemmelse med standardvilkår fastsættes der vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Kommunen har ikke fundet grundlag for at fastsætte konkrete vilkår om afskærmning eller lignende, men skal bemærke, at foranstående vilkår indebærer, at
virksomheden skal træffe de nødvendige foranstaltninger – herunder f.eks.
med hensyn til de enkelte råvaretypers placering på virksomhedens område
– til at gener uden for virksomhedens område imødegås.
Spildevand
Virksomheden er beliggende i et område, der er omfattet af Haderslev
Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2020. Området er separatkloakeret.
Der fremkommer ikke processpildevand fra virksomhedens produktion.
Der afledes sanitært spildevand og overfladevand fra befæstede arealer til
kloaksystemet.
Da der ikke forekommer direkte udledning af spildevand optages der ikke
nærmere vilkår herom i afgørelsen. Afledning af spildevand reguleres særskilt i henhold til tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel
4.
Støj og vibrationer
Der er i miljøgodkendelsen af 27. november 2006 fastsat grænseværdier for
virksomhedens bidrag til støj i naboområder.
Side 29 af 45
Virksomheden har oplyst, at for at dæmpe støjkilder fra produktionen på
asfaltværket er blandetårn inddækket. Samtidig monteres der frekvensomformere på bl.a. tørretromle, transportbånd og exhauster for at lave blødere
igangsætninger og for at optimere på energiforbrug og reducere støjniveau.
Haderslev Kommune har ikke fundet anledning til at ændre virksomhedens
vilkår for støj, der i deres indhold videreføres, dog således at områder, der i
kommuneplanlægningen er udlagt til erhvervsområder efter meddelelsen af
godkendelsen af 27. november 2006 optages i støjvilkårene.
Afgørelsen viderefører endvidere gældende vilkår vedrørende vibrationer.
Affald
Virksomheden har oplyst, at der ikke fremkommer affaldsprodukter i forbindelse med asfaltproduktionen, idet udrens og udtømning fra færdigvaresiloerne genbruges i asfalten.
I forbindelse med emulsionsfabrikken fremkommer der affald i form af
tømte palletanke.
På laboratoriet fremkommer der mindre mængder af farligt affald, herunder
methylenclorid.
Der optages i afgørelsen vilkår for affald svarende til standardvilkår for
virksomheder under listepunkt C202.
Jord- og grundvandsforurening
En stor del af virksomhedens område er befæstet med asfalt, jf. bilag 4.
Dette omfatter områder, hvor asfaltværket og emulsionsfabrikken er beliggende.
Der fastsættes i afgørelsen vilkår for beskyttelse af jord, grundvand og
overfladevand svarende til standardvilkår for virksomheder omfattet af listepunkt C 202.
Da tankene til bitumenemulsion på emulsionsfabrikken ikke er placeret i
tankgård stilles der vilkår om, at de skal tømmes og inspiceres for korrosion mindst hvert 2. år, hvilket modsvarer kravene til bitumenemulsionstanke
under listepunkt C202.
Vilkår for opbevaring af bitumenemulsion på anden måde end i tanke modsvarer standardvilkår for listepunkt C202.
Side 30 af 45
Påfyldnings- og tappesteder for bitumen og bitumenemulsion er placeret på
asfaltbefæstet areal. Påfyldningsplads for brændstof er ligeledes placeret på
asfaltbefæstet areal.
Der optages, som supplement til standardvilkårene knyttet til listepunkt
C202, vilkår i relation til opbevaring og håndtering af kemikalier på emulsionsfabrikken, herunder at tank til opbevaring af solvent skal placeres i
sump og være beskyttet mod påkørsel, samt vilkår til indretning af oplagsplads for kemikalier, og transport af kemikalier i rør. Endvidere videreføres
med redaktionelle ændringer krav om, at emulsionsafkoger (”tromlerenser”) under drift skal være placeret på et areal med tæt belægning med fald
mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Som beskrevet
nedenfor ophører denne aktivitet dog.
Sprøjteplads til påføring af slipmiddel er placeret ved gavl af rampeanlæg
som er overdækket. Det er oplyst, at der på lastbilernes lad kun benyttes bitumineret stenmel, som udstrøes fra rampen. Der anvendes alene olie (vegetabilsk) til påsprøjtning på bagende af lastbilerne. Denne påføring sker
med håndsprøjte. Der forefindes ingen vaskeplads på virksomheden.
Haderslev Kommune vurderer, at der ved fastsættelse af standardvilkår
med supplerende vilkår som anført ovenfor er truffet de fornødne foranstaltninger til at imødegå risiko for forurening af jord- og grundvand.
Indhentede udtalelser
Et udkast til afgørelse har været sendt til Arkil A/S – Asfalt, Pharma Nord v/
Leo Zingenberg samt til Embedslægeinstitutionen Syddanmark.
Arkil A/S – Asfalt har bl.a.
•
til udkastets vilkår 2 anmodet om en uddybning vedrørende forskellen
mellem befæstet areal og fast belægning,
•
oplyst at anvendelsen af ”emulsionsafkoger” stoppes,
•
tilkendegivet at man ikke finder det rimeligt at være bundet af et krav
om en maksimal genanvendelsesprocent på 60,
•
angivet bemærkninger til udkastets vilkår 10, herunder anmodet om
at tidspunktet for den heri nævnte 4 ugers indkøringsfase fastsættes i
forhold til produktionsstart, og
Side 31 af 45
•
præciseret at oplysninger vedrørende trafik til og fra virksomheden
udtrykker gennemsnit pr. dag.
Pharma Nord Aps v/ Leo Zingenberg har bl.a.
•
anført en række bemærkninger og tilkendegivelser vedrørende grundlaget for udkastet til afgørelse,
•
anført bemærkninger og ændringsforslag til en række af de i udkastet
optagne vilkår,
•
anført en række bemærkninger og tilkendegivelser i tilknytning til
den miljøtekniske redegørelse i udkastet,
•
anført forslag til justeringer af afsnittet ”Generelle oplysninger”,
•
tilkendegivet at oplysninger om afgørelsens forhold til VVM-reglerne
bestrides og
•
anført at tilsynsmyndigheden er bekendt med, at Arkil A/S Asfalt ikke har kunnet overholde de fastsatte støjgrænser hidtil.
Der er ikke fremkommet bemærkninger fra Embedslægeinstitutionen.
Haderslev Kommune har noteret sig de indkomne bemærkninger, og skal i den
forbindelse bemærke følgende:
•
Udformning af vilkår 2 svarer til standardvilkår, og det vurderes at
definitionen af bl.a. befæstet areal må anses for beskrevet herved.
Ved et befæstet areal menes, som angivet i vilkåret, en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Der kan i øvrigt henvises til Miljøstyrelsens Orientering nr. 6 2008 om Forebyggelse af jord og grundvandsforurening på
industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter. Det skal bemærkes, at
en stabilgrusbelægning ikke kan anses for at opfylde vilkårets definition af ”befæstet areal.
•
Kommunen har noteret sig, at driften af ”Emulsionsafkoger” ophører.
•
I tilknytning til udkastets vilkår 10 bemærkes, at det af virksomhedens oplysninger fremgår, at der på anlægget maksimalt kan tilsættes
50 -60 % genbrug og at det i den gældende miljøgodkendelse af 27.
Side 32 af 45
november 2006 (vilkår 1) er anført, at den med den nævnte afgørelse
miljøgodkendte udvidelse indebærer, at genbrugsandelen kan hæves
fra ca. 15 % til ca. 70 %. Det er kommunens vurdering, at genbrugsandelen kan have en væsentlig indflydelse på emissionen til luft fra
asfaltværkets afkast.
Såfremt der som følge af ny og forbedret teknologi senere fremkommer mulighed for at producere med en højere genbrugsprocent finder
kommunen som udgangspunkt, at der bør være mulighed herfor, dog
under forudsætning af at der forudgående kan redegøres for, at dette
kan ske uden at medføre væsentlig forurening eller gener for omgivelserne.
Når der foreligger en sådan situation vil kommunen, såfremt virksomheden retter henvendelse herom, tage nærmere stilling hertil herunder efter ansøgning i givet fald meddele godkendelse heraf i
henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, såfremt forudsætningerne herfor er opfyldte.
•
Virksomheden er omfattet af en gældende miljøgodkendelse af 27.
november 2006, der også omfatter ”Emulsionsfabrikken” og ”Emulsionsafkoger”. Kommunen har den 11. november 2014 og 13. november 2014 truffet afgørelser om, at renovering af asfaltværk henholdsvis udskiftning af skorsten ikke kræver miljøgodkendelse, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1. Haderslev Kommune har i forbindelse hermed vurderet, at de af afgørelserne omfattede tiltag vil
medføre en reduceret forurening fra asfaltværket. Der foreligger heller ikke i øvrigt oplysninger om ændringer eller udvidelser, der er
omfattet af godkendelsespligt i henhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.
•
For så vidt angår spørgsmål om dokumentation for overholdelse af
vilkår har Haderslev Kommune ikke fundet anledning til at anfægte,
at virksomheden ved en gennemførelse af tiltag og foranstaltninger,
jf. bl.a. en handlingsplan for nedbringelse af virksomhedens lugt og
støvforurening som Arkil A/S Asfalt fremsendte til Haderslev Kommune den 6. november 2014 – kan sikre en overholdelse af vilkårene.
•
Haderslev Kommune har i tilknytning til ovenstående og som led i
tilsynet med Arkil A/S Asfalt oplyst virksomheden om den påtænkt
revurdering af miljøgodkendelsen af 27. november 2006 – herunder
tilkendegivet at dette vil ske under hensyntagen til relevante standardvilkår fastsat i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 14. ju-
Side 33 af 45
ni 2014. Haderslev Kommune har fundet det hensigtsmæssigt, at præcisere dette overfor Arkil A/S Asfalt, således at virksomheden har
været bekendt hermed forud for renoveringen af anlægget.
•
Baggrunden for revurderingen er såvel at sikre, at asfaltproduktionen
(virksomhedens hovedaktivitet) indretnings- og driftsmæssigt efterlever relevante standardvilkår, som at sikre, at der stilles krav om dokumentation for overholdelse af fastsatte grænseværdier m.v. med
udgangspunkt i standardvilkårenes bestemmelser herom.
•
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 31, stk. 1 skal myndigheden – hvis der som i den aktuelle sag er tale om en listevirksomhed
omfattet af et bilag til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed - indsætte standardvilkår i godkendelsen. Det er
således Haderslev Kommunes vurdering, at standardvilkårene som
udgangspunkt sikrer en tilstrækkelig og uddybende regulering af
virksomheden hovedaktivitet, som er omfattet af anvendelsesområdet
for standardvilkår under listepunkt C 202. I henhold til bekendtgørelsens § 31, stk. 3 kan myndigheden undtagelsesvist fastsætte ændrede
eller yderligere vilkår end standardvilkårene.
Der er i udkastet redegjort for revurderingens implementering af
standardvilkår samt specifikt redegjort for de forhold, hvor der for asfaltfabrikken er fastsat ændrede eller yderligere vilkår. Der er endvidere redegjort for de vilkår, der i forbindelse med revurderingen fastsættes for biaktiviteter, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet
for standardvilkår.
•
Vedrørende spørgsmål om udformning af vilkår for lugt skal bemærkes, at der i udkastet til revurdering er optaget vilkår herom, der modsvarer standardvilkår for asfaltværker under listepunkt C 212. I vilkår
25 i den gældende miljøgodkendelse af 27. november 2006 er anført,
at der som væsentlighedskriterium i forhold til lugtgener anvendes
mere end 10 LE/m3 i 1,5 m højde, men der er ikke - som for en række
andre parametre - angivet specifikke emissionsgrænseværdier.
Der indgår i afgørelsen om revurdering – som en specifik skærpelse i
forhold til standardvilkårenes bestemmelser om kontrolmålinger –
krav om præstationsmålinger for lugt som led i dokumentation for, at
virksomhedens drift ikke giver anledning til væsentlige lugtgener.
Resultaterne af den krævede egenkontrol for lugt vil under iagttagelse
af udkastets vilkår 4 blive vurderet ud fra de kriterier, der følger af
Side 34 af 45
Miljøstyrelsens gældende vejledning om lugtforurening fra virksomheder.
•
Det er Haderslev Kommunes vurdering, at de fastsatte vilkår sikrer en
dækkende og fyldestgørende regulering, således at indretning og drift
under overholdelse af vilkårene sikrer omgivelserne mod væsentlig
forurening og gener. Kommunen har på baggrund af de foreliggende
oplysninger i sagen ikke fundet grundlag for at anfægte, at virksomheden drift kan ske under overholdelse af de fastsatte vilkår.
•
Revurderingen omfatter den miljøgodkendte virksomhed, og er bl.a.
baseret på de oplysninger om tiltag og foranstaltninger, som er omfattet af kommunens afgørelser om ikke-godkendelsespligt af 11. november 2014 og 13. november 2014. Med henvisning hertil indebærer
revurderingen ingen forpligtigelser i forhold til VVM-reglerne, hvilket det er fundet hensigtsmæssigt at oplyse om i forbindelse med revurderingen.
•
Revurderingen indebærer ikke lempelser af støjgrænser i forhold til
det i miljøgodkendelsen af 27. november 2006 fastsatte. Haderslev
Kommune er ikke bekendt med oplysninger, der giver anledning til
formodning om, at virksomheden ikke har kunnet overholde de fastsatte støjgrænser. Der foreligger ingen verserende klagesager vedr.
støj fra virksomheden.
På grundlag af en gennemgang og vurdering af de indkomne bemærkninger er
den endelige afgørelse justeret i forhold til udkastet, således at
•
Vilkår 10 er justeret for så vidt angår, at indkøringsperioden fastsættes
ud fra produktionsstart og krav om journalføring kan udgå når den i
henhold vil vilkåret forudsatte dokumentation foreligger.
Endvidere er vilkåret justeret således at det præciseres, at kontrolmåling skal udføres i overensstemmelse med afgørelsens vilkår 46 – 48,
og at dokumentation skal fremsendes til Haderslev Kommune inden
genbrugsandelen må forøges til mere end 30 %. Endelig er angivelsen
af frist for præstationsmålinger i henhold til vilkår 46 – 48 justeret tilsvarende, således at tidsfrister angives i forhold til produktionsstart.
•
Under henvisning til virksomhedens oplysninger indsættes vilkår om,
at drift af ”Emulsionsafkoger” skal ophøre, og den endelige afgørelse
er i øvrigt justeret, hvor dette har været relevant i forhold til, at denne
aktivitet ophører.
Side 35 af 45
•
Referencetidsrum for fastsatte støjgrænser er præciserede i tilknytning
til vilkår for støj.
•
Oplysningerne om trafik til og fra virksomheden er justeret i overensstemmelse med virksomhedens præcisering.
•
Oplysningerne i afsnittet ”Generelle oplysninger” er uddybede og præciserede.
Endvidere er der foretaget enkelte justeringer af redaktionel karakter i forhold
til udkastet.
Kommunens vurdering og begrundelse
Hensynet til omgivelserne
Virksomheden er placeret i et erhvervsområde, og det vurderes, at virksomheden under overholdelse af de i afgørelsen fastsatte vilkår kan drives uden at
påføre omgivelserne væsentlig forurening under hensyntagen til den faktiske
og planlagte anvendelse heraf.
Trafikale forhold
Det er kommunens vurdering, at til- og frakørsel til virksomheden under hensyntagen til omfanget heraf og virksomhedens beliggenhed, vil kunne ske uden
væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.
Forebyggelse og begrænsning af forurening
Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt C202, og aktiviteten falder ind under anvendelsesområdet for standardvilkår fastsat i afsnit 4.4 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 18.
juni 2014. Standardvilkårene er implementeret i afgørelsen, jf. dog nedenstående
For så vidt angår fastsættelse af afkasthøjder (jf. standardvilkår 12 i det nævnte
afsnit 4.4) skal bemærkes, at der er stillet krav herom i form af dokumentation
for overholdelse af fastsatte B-værdier. Kontrollen heraf skal baseres på præstationsmålinger, hvortil der i afgørelsen er optaget supplerende vilkår i forhold til standardvilkår, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 31, stk. 3.
Side 36 af 45
Standardvilkår nr. 6 i afsnit 4.4 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af
18. juni 2014 (”Røggas fra genbrugstromle skal recirkuleres til jomfrutromles
brænder”) er ikke optaget i afgørelsen, da vilkåret ikke er relevant i forhold til
virksomhedens indretning, hvor der kun er én tromle med brænder.
Emulsionsfabrikken er ikke omfattet af standardvilkår, og der er derfor i afgørelsen fastsat supplerende vilkår herfor. Haderslev Kommune har dog vurderet,
at en række af de standardvilkår, der er gældende som standardvilkår under listepunkt C202, ligeledes er relevante for emulsionsfabrikken. De i afgørelsen
fastsatte vilkår gælder således for den samlede virksomhed.
Der er fastsat yderligere supplerende individuelle vilkår vedrørende de dele af
virksomheden, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for standardvilkår
under listepunkt C 202.
Virksomheden har oplyst, at den har implementeret et certificeret miljøledelsessystem. Af de fremsendte oplysninger herom fremgår, at der i ledelsessystemet bl.a. indgår procedurer for vedligeholdelse, forebyggelse af ulykker og
beredskabsplan.
Haderslev Kommune vurderer på baggrund af ovenstående og under hensyntagen til kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 og godkendelsesbekendtgørelsens § 30, at de fastsatte vilkår indebærer, at virksomhedens indretning og drift opfylder kriterierne for BAT, jf. godkendelsesbekendtgørelsens §
43, stk. 3.
Aktoversigt
1.
09.12.14
2.
3.
17.12.14
29.01.15
4.
5.
6.
7.
12.02.15
13.02.15
17.02.15
23.01.15
8.
23.01.15
9.
23.01.15
10. 26.01.15
Tegninger på ny emulsionsfabrik (udleveret af Arkil i
forbindelse med tilsyn)
Notat fra møde med Arkil A/S
Til Arkil A/S: Anmodning om miljøteknisk beskrivelse
og orientering om rådgiver
Fra Arkil A/S: Miljøteknisk beskrivelse
Til Arkil A/S: Kvittering for modtaget materiale
Notat fra møde om revurdering
Materiale sendt til rådgiver: ([Sagsnr.:14/38530] [Dok.nr.:]
Materiale sendt til rådgiver:[Sagsnr.:14/37713] [Dok.nr.:]
Materiale sendt til rådgiver:[Sagsnr.:07/7587] [Dok.nr.:37692/07] Godkendelsesrevision
Materiale sendt til rådgiver: [Sagsnr.:07/7587] [Dok.nr.:]
Side 37 af 45
11. 27.01.15
12. 28.01.15
13. 28.01.15
14. 28.01.15
15. 28.01.15
16. 05.02.15
17. 05.02.15
18. 05.02.15
19. 05.02.15
20. 13.02.15
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
25.02.15
27.02.15
03.03.15
03.03.15
03.03.15
03.03.15
03.03.15
03.03.14
09.03.15
09.03.15
09.03.15
10.03.15
10.03.15
10.03.15
10.03.15
10.03.15
10.03.15
20.03.15
39. 25.03.15
40. 01.04.15
43. 01.04.15
Materiale sendt til rådgiver: De kommer her
Materiale sendt til rådgiver: VS: Udvalgte dokumenter
oploadede i klageportal
Materiale sendt til rådgiver: [Sagsnr.:07/7587] [Dok.nr.:]
Materiale sendt til rådgiver: [Sagsnr.:14/10874] [Dok.nr.:]
Materiale sendt til rådgiver: [Sagsnr.:14/10874] [Dok.nr.:206086/14] Indskærpelse af lugtvilkår på Arkil A/S Asfalt Skrydstrup
Materiale sendt til rådgiver VS: Revurdering af miljøgodkendelse: miljøteknisk beskrivelse og rådgiver
Materiale sendt til rådgiver: Skabelon Haderslev
Materiale sendt til rådgiver: 20061127Miljøgodkendelse.doc
Materiale sendt til rådgiver: Bilag til godkendelse 2006
Materiale sendt til rådgiver: VS: Miljøteknisk beskrivelse.
Notat fra møde om revurdering
Fra Arkil A/S: Asfaltfabrik Skrydstrup
Fra Arkil A/S: Datablad Dope
Fra Arkil A/S: Solvesso (Datablad)
Fra Arkil A/S: Emulgator (Datablad)
Fra Arkil A/S: Biostab (Datablad)
Fra Arkil A/S: Datablad på dansk Dope
Fra Arkil A/S: Diverse oplysninger
Oversigt over foreninger m.m. augu14.doc
Sagsakter
Sagsakter
Mail med udkast til revurdering
Mail med udkast til revurdering
Høring af udkast til revurdering
Fornyet fremsendelse af udkast
Fremsendelse af udkast til revurdering
Udkast til revurdering
Mail fra Arkil med bemærkninger til udkast til afgørelse
Mail fra Pharma Nord med bemærkninger til udkastet
Kommentering af bemærkninger til udkast til revurdering
Mail med udkast til revurdering
Side 38 af 45
Del 4
Offentliggørelse, klagevejledning og underretning
Offentliggørelse
Offentliggørelse om, at der er meddelt revurdering i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. 41b for Arkil A/S Asfalt, Tingvejen 32, 6500 Vojens vil blive annonceret på kommunens hjemmeside, www.haderslev.dk torsdag den 16.
april 2015 og fremlagt i perioden den 16. april – 15. maj 2015.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, påklages til Naturog Miljøklagenævnet af:
1. Arkil A/S Asfalt, Tingvejen 32, 6500 Vojens
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. De i §§ 98 – 100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder i
det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden
af WWW.nmkn.dk. Klageportalen ligger på WWW.borger.dk og
WWW.virk.dk. Du logger på WWW.borger.dk eller WWW.virk.dk , ligesom
du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen
i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, eksempelvis hvis klager får helt eller delvis medhold i
klagen – se nærmere i vejledningen om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk).
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
din anmodning kan imødekommes.
Side 39 af 45
Klagefristen udløber den 15. maj 2015.
Opsættende virkning og øvrige klagemuligheder
En evt. klage vil have opsættende virkning for afgørelsen, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet – jf. lovens § 95.
Virksomheden vil, senest når klagefristen er udløbet, blive underrettet om,
hvorvidt der er indgået klager til kommunen over afgørelsen.
Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for
domstolene. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort eller, hvis
sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse
foreligger.
Underretning
Denne afgørelse er sendt til følgende:
Arkil A/S Asfalt, Tingvejen 32, 6500 Vojens, e-mail: [email protected]
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, e-mail: [email protected]
Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: [email protected]
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling for Haderslev v/ Bent
Karlsson, e-mail: [email protected]
Friluftsrådet, e-mail: [email protected]
(kun link til hjemmesiden)
Pharma Nord ApS, Tinglykke 4 -6, Skrydstrup, 6500 Vojens, e-mail:
[email protected]
Side 40 af 45
DEL 5
Bilagsfortegnelse
Bilag
Bilag 1:
Bilag 2:
Bilag 3:
Bilag 4:
Virksomhedens placering
Rammeområder i henhold til Haderslev Kommunes Kommuneplan 2013
Virksomhedens indretning
Asfaltbelagte områder
Side 41 af 45
Bilag 1:
Virksomhedens placering
Side 42 af 45
Bilag 2:
Rammeområder i henhold til Kommuneplan 2013
Virksomhedens beliggenhed er vist med blå cirkel
Side 43 af 45
Bilag 3:
Virksomhedens indretning
Side 44 af 45
Bilag 4:
Asfaltbelagte områder
Side 45 af 45

Similar documents