1A-INT - Campus Vejle

Comments

Transcription

1A-INT - Campus Vejle
Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Sommer 2015
Institution
Campus vejle
Uddannelse
HHX
Fag og niveau
Matematik C
Lærer(e)
MIHY (Michael Hyon-Hansen)
Hold
hh17inta14
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1
Beskrivende Statistik
Titel 2
Funktioner / Funktionsbegrebet
Titel 3
Lineære funktioner / Den rette linje, ligninger og uligheder
Titel 4
Andengradsfunktioner
Titel 5
Eksponentielle funktioner
Titel 6
Rentes- og Annuitetsregning
Titel 7
Potensfunktioner
Titel 8
Vækstfunktioner/ xy-plot og regression
Side 1 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 1
Beskrivende Statistik
Indhold
Matematik C (4. udgave Hans Henrik Hansen m.fl – Systime )
Kapitel 2.2. - 2.4
1. Diskrete variable ( ikke - grupperede ): hyppighed, frekvens, summeret frekvens, middeltal/gennemsnit, typetal, varians , standardafvigelse, median, kvartiler og fraktiler. Desuden de grafiske billeder: pindediagram og trappediagram.
2. Grupperede variable: intervalmidtpunkt, hyppighed, frekvens, summeret frekvens, middeltal/gennemsnit, typeinterval, varians, standardafvigelse, median,
kvartiler og fraktiler. Desuden de grafiske billeder: søjlediagram ( histogram ) og
sumkurve.
Supplerende:
Anvendelse af TI-Nspire til udarbejdelse af skemaer/diagrammer….
Indekstal ( gennemgået i forbindelse med SO1 – samfundsfaglig projekt )
Omfang
16 lektioner á 45 minutter
Retur til forside
Side 2 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 2
Funktioner / Funktionsbegrebet
Indhold
Matematik C – 4. udgave (Hans Henrik Hansen m.fl.– Systime ) Kapitel 3.
1. Funktionsbegrebet generelt, herunder sammenhæng mellem forskrift, graf, tekst
og tabel.
2. Sammenhæng mellem de to variable, og hvordan den ene findes ud fra den anden
grafisk.
- finde y-vædien ved at indsætte en kendt x-værdi i funktionsudtrykket f(x)
- finde x-værdien ved at løse ligningen f(x) = y
3. Funktionsanalysen aflæst grafisk: Definitionsmængde Dm(f) og Værdimængde
Vm(f), nulpunkter, fortegn, monotoniforhold og ekstrema.
Omfang
6 lektioner á 45 minutter
Retur til forside
Side 3 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 3
Lineære funktioner / Den rette linie, ligninger og uligheder
Indhold
Matematik C 4. udgave (Hans Henrik Hansen m.fl – Systime ) Kapitel 5.
1. Den rette linie som en sammenhæng mellem to variable. Bestemmelse af den ene
variabel ud fra den anden.
2. Bestemmelse af forskrift vha. to punkter eller et punkt og en hældning.
3. Løsning af førstegradsligninger ( herunder parentesregler: ophæve parenteser og
sætte faktorer uden for parenteser )
4. Løsning af uligheder
5. Indtegning af lineære funktioner
Supplerende:
6. Løsning af to ligninger med to variable ( ligningssystem )
- beregning
- grafiske
Omfang
28 lektioner á 45 minutter
Retur til forside
Side 4 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 4
Andengradspolynomier / andengradsfunktioner ( samt funktioner af højere
grad )
Indhold
Matematik C 4. udgave (Hans Henrik Hansen m.fl. – Systime )Kapitel 5.
1. Forskriften og grafen for en andengradsfunktion.
2. Beregning af diskriminant, nulpunkter og toppunkt vha. formler.
3. Betydning for grafens beliggenhed af parametrene a, b og c,
samt diskriminanten d.
4. Tegning af grafen vha. TI-Nspire herunder bestemmelse af nulpunkter og ekstrema.
Supplerende:
1. Løsning af andengradsuligheder.
2. Bestemmelse af skæringspunkt mellem en ret linie og en parabel.
3. Anvendelse af andengradsfunktioner ( anvendt i SO1 – det erhvervsøkonomiske
område )
Omfang
18 lektioner á 45 minutter
Side 5 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 5
Eksponentielle funktioner
Indhold
Matematik C 4. udgave (Hans Henrik Hansen m.fl.– Systime ) Kapitel 6.
1.
2.
3.
4.
5.
Forskrift og graf for en eksponentiel funktion: f(x)= b·ax.
Kendetegn ved denne funktion (konstant procentvisstigning i funktionsværdierne)
Bestemmelse af regneforskrift ud fra to punkter.
Løsning af eksponentielle ligninger af typen: b·ax = c·dx
Logaritmefunktioner og regneregler for logaritmer dog primært regnereglen ln(ax) = x·ln(a).
Supplerende:
1. Anvendelse af TI-Nspire til problembehandling af eksponentielle opgaver.
2. Anvendelse af eksponentielle funktioner.
Omfang
16 lektioner á 45 minutter
Retur til forside
Side 6 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 6
Rentes- og Annuitetsregning
Indhold
Matematik C 4. udgave (Hans Henrik Hansen m.fl. – Systime ) Kapitel 7.
1. Kapitalværdi Kn = K0·(1+r)n
2. Ud fra fremskrivningsformlen, er udarbejdet formler til bestemmelse
af K0, r, og n.
3. Beregning af gennemsnitlig rente og effektiv rente.
4. Nutidsværdi A0 og fremtidsværdi An , ydelse, rente, terminer samt restgæld. Hvorledes man vælger den rigtige formel og trykker rigtigt ind på lommeregneren.
5. Amortisationsplaner / Afbetalingsplaner for lån.
Supplerende:
Anvendelse af Excel til udarbejdelse af amortisationsplaner.
Forskellige låntyper
Omfang
22 lektioner á 45 minutter
Retur til forside
Side 7 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 7
Potensfunktioner
Indhold
Matematik C 4.udgave ( Hans Henrik Hansen m.fl. – Systime ) Kapitel 9
1. Forskrift og kendetegn for potensfunktioner.
2. Bestemmelse af forskrift ved brug af formlerne for a og b.
3. Ligninger med potensfunktioner.
Emnet er i store træk hægtet op på vækstfunktioner.
Omfang
4 lektioner á 45 minutter
Retur til forside
Side 8 af 9
Titel 8
Indhold
Vækstfunktioner/ xy-plot og regression
Matematik C 4.udgave ( Hans Henrik Hansen m.fl. – Systime ) Kapitel 10
Eleverne har arbejdet med vækstfunktioner dels med rene matematikopgaver, dels
med anvendelsesopgaver.
Ydermere har eleverne i forbindelse med SO 1 arbejdet med xy-plot og anvendelsen
af TI-Nspire til regression. Herunder har eleverne fået kendskab til r2 samt bestemme
fremtidsværdier.
-
Omfang
Lineær funktion
Eksponentiel funktion
Potensfunktion
6 lektioner á 45 minutter
Side 9 af 9