FortNyt 1.2015 - Garderhøjfortet

Comments

Transcription

FortNyt 1.2015 - Garderhøjfortet
GENERALFORSAMLING
Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver
Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april.
Jeg skal opfordre til at alle, der er interesserede i foreningsarbejde og hvis hjerter brænder for
Garderhøjfortet, overvejer at stille op til bestyrelsen. Der er brug for nye kræfter og hvis nogen
gerne vil stille op, så er I velkomne til at kontakte mig på mail eller telefon, hvis I har nogle
spørgsmål.
Det er også vigtigt, at I får betalt jeres kontingent på 100,00 kr. senest 7 dage før
Generalforsamlingen. Husk at medbringe jeres kvittering.
Jeg håber, at rigtigt mange vil møde op og bestyrelsen vil byde på en forfriskning under mødet.
Vi skal derfor bede om, at I mailer til mig om deltager antal.
De bedste hilsner og på gensyn
Merete Behrndt Stoltz
Formand for Garderhøjfortets venner
Telefon 26164576
[email protected]
Hermed fremsendes indkaldelse til Generalforsamling nr. 19
i Garderhøjfortets Venner
søndag den 19. april 2015 kl. 11:00.
Mødet afholdes i officersmessen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Valg af dirigent.
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
Medlemskontingent for næste kalenderår fastsættes på grundlag af fremlagt
budget.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen, jf. § 7.
Valg af to bestyrelsessuppleanter.
Valg af revisor.
Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før mødet.
Seneste dato for modtagelsen den 11. april
Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af
vedtægtsændringer. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at de
vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Alle, der har betalt kontingent senest 7 dage før Generalforsamlingen, kan
stemme og er valgbare. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Seneste indbetaling den 12. april
Med venlig hilsen Bestyrelsen
VEDTÆGTER FOR GARDERHØJFORTETS VENNER
§1
Navn
Foreningens navn er "GARDERHØJFORTETS VENNER".
§2
Hjemsted
Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune.
§3
Formål
Foreningens formal er at støtte og hjælpe Garderhøjfonden, der ejer fortet
med:
- at fremme interessen for fortet.
- at åbne fortet for offentligheden.
- at anskueliggøre Danmarks og Europas krigshistorie og befæstningsværker.
- ved afholdelse af foredrag, udgivelse af skrifter og ved ekskursioner.
- at anvende fortet til kulturelle og rekreative formål, der naturligt kan finde
sted på fortet.
§4
Medlemmer
Medlemskab af foreningen er åbent for alle personer. Foreninger, institutioner
og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab.
§5
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære
generalforsamling, som indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel, afholdes
hvert år senest i april måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
4. Medlemskontingent for næste kalenderår fastsættes på grundlag af
fremlagt budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen, jf. § 7.
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før mødet. Alle sager afgøres ved almindelig
stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer. Til vedtagelse af
vedtægtsændringer kræves at de vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Alle, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen, kan
stemme og er valgbare. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
§6
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme tidsfrist som ordinær
generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 20
medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af behandlingsemne.
§7
Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Et medlem udpeges af
Garderhøjfonden, dette medlem har ikke stemmeret.
5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen, således at der
på skift afgår 2 eller 3 personer hvert år. Genvalg kan finde sted. På det første
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med
formand, næstformand, kasserer og sekretær. Konstitueringen meddeles
snarest medlemmerne. Sekretæren udarbejder referat af såvel
generalforsamlinger som bestyrelsesmøder. Dirigenten underskriver
generalforsamlingsreferater, formanden bestyrelsesmødereferater.
§8
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen holder møde mindst to gange årligt og i øvrigt efter indkaldelse af
formanden eller to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsessuppleanter kan deltage
i bestyrelsesmøderne.
§9
Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden, hver i forening med
et bestyrelsesmedlem. Bestyrelses kan meddele prokura.
§ 10
Økonomi
Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af
generalforsamlingen.
§ 11
Regnskabsåret
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§ 12
Udnævnelser
Bestyrelsen kan udnævne medlemmer, der har udført et ekstraordinært
arbejde i henhold til opnåelse af foreningens formål til æresmedlemmer.
Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.
§ 13
Eventuel opløsning
Foreningens opløsning kan kun finde sted, når den er vedtaget af mindst 3/4 af
de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Opløses foreningen, tilfalder dens midler Garderhøjfonden.
Disse vedtægter er gældende fra førstkommende generalforsamling.
Vedtaget på Generalforsamlingen den 6. april 2014
Bestyrelsen består af:
Merete Behrndt Stoltz
Formand
Garderhøjvej 21
2820 Gentofte
2616 4576
[email protected]
Preben Schad
Næstformand
Jens Stoltz
Sekretær
Kenneth Høst
Kasserer
Menigt medlem Jytte Bloch-Kehlsen
Suppleanter:
Bo from Petersen
Webmaster
Peter Holm
Kontingent
Beløbet indbetales via netbank Danske Bank:
Reg. 1551 kontonr. 4260975501
HUSK AT NOTERE NAVN PÅ
INDBETALINGEN
Eller skriv til kasserer Kenneth Høst:
[email protected]
når I har betalt.
Layout, Design og
Bo From Petersen
Æresmedlem
Peter Juul