Grundskoleindberetning til UVM 2015 Frie Grundskoler

Comments

Transcription

Grundskoleindberetning til UVM 2015 Frie Grundskoler
Vejledning
Vejledning
Grundskoleindberetning til UVM
Frie Grundskoler
2015
Vejledning
Indberetning
Du kan få hjælp til ”Grundskoleindberetning til UVM, 2015” vha. Trio. Dette er kun gældende for
skoler på OK15 og fra Trio version 1.65.
I Trio kan du danne en fil, som du efterfølgende kan uploade på STIL’s indberetningsside.
Inden du indberetter
Inden du danner en fil af dine data i Trio, skal du sikre, at Trio kan indberette dine tal korrekt.
Gennemgå nedenstående tjekliste i indeværende skoleår.
OBS! Du skal huske at uploade filen fra Trio først, INDEN du indtaster skolens elevtal (som skal
gøres manuelt), ellers bliver disse overskrevet.
Vil du undgå at rette/ændre i Trio, kan du i stedet redigere de tal, der uploades til STIL’s
indberetningsside.
Tjekliste
Cpr-nr.
Vær sikker på at alle medarbejdere (som underviser) er oprettet med cpr-numre.
Klassetrin

Der skal være klassetrin på alle klasser:
2
Vejledning
Klasser/hold

Der skal være tydelig anvisning af, at det er et hold, dvs. at det skal være oprettet som vist
nedenstående:

Ikke- årsgangsopdelte klasser/hold skal angives med det ældste trin. Det er kun dette trin,
der overføres fra Trio. Du skal huske at indberette timerne på de andre trin manuelt:
2-lærerordning og deletimer:
I E.lekt.-kolonnen er det muligt at indberette antallet af elevtimer for et fag, hvis elevtimetallet er
forskelligt fra lærertimetallet fx i forbindelse med to-lærertimer og deletimer. Det er KUN
nødvendigt at indberette elevtimetallet, hvis det er forskelligt fra lærertimetallet. Tallet, du evt.
indtaster i kolonnen ”E.Lekt.”, er uden betydning for beregningen af lærernes arbejdstid, men har
relevans i forhold til statistikken til UVM.
3
Vejledning
UVM-kategorier
Tjek at dine fag har de rigtige UVM-kategorier (Grunddata | Basiskartotek | Fag).
Klik på knappen: ”Tilpas fagliste til UVM-standarden”, hvis du ikke har ovenstående.
Hvis du bruger de tidligere fagbetegnelser ”Hjemkundskab”, ”Sløjd” og ”Håndarbejde”, skal du sikre
dig, at der står de rigtige UVM-kategorier i kolonnen ”UVM-kategori”:
4
Vejledning
”Klassens tid” skal have UVM-kategorien ”UUV” (understøttende undervisning).
Lektiecafé
STIL skriver: ”Særligt vedrørende lektiecafé og faglig fordybelse. Tiden til lektiehjælp og faglig
fordybelse skal ikke indberettes særskilt, da lektiehjælp og faglig fordybelse er en integreret del af
undervisningen og kan lægges både som en del af undervisningen i fagene og/eller i den
understøttende undervisning. Den tid, der planlægges at blive brugt på lektiehjælp og faglig
fordybelse, skal derfor i det omfang disse aktiviteter indgår i undervisningen i et eller flere fag,
indberettes i undervisningstimetallet for det/de pågældende fag. I det omfang lektiehjælpen og den
faglige fordybelse er lagt i den understøttende undervisning indberettes tiden hertil i feltet
”Understøttende undervisning i alt inkl. alle pauser”. ”
Barselsvikar
Det er kun medarbejdere, som er ansat den 5. september, der automatisk kommer med i
udtrækket. Skolerne skal ikke både indberette ressourcetid for en lærer, der går på barsel og for en
barselsvikar.
Du kan undgå, at en persons timer bliver indberettet, hvis du i menuen:
Grunddata | Personale sætter flueben ved: ”Skjul i skema” og vælge start- og slutdato: 1. aug. til
31. juli (SKAL være hele skoleåret).
.
Husk at fjerne fluebenet igen, når du er færdig med indberetningen.
Personer, der ikke skal medtages i indberetningen
Der skal kun indberettes alder og køn for personer, der har undervisningsrelateret arbejde.
Dækker en vikar en del af skoleåret for en fastansat, skal der ikke indberettes alder og køn for
både vikaren og den fastansatte. Her skal der alene indberettes alder og køn for den person, som
arbejder flest timer i løbet af året. Ved lighed indberettes den fastansatte. Gæstelærere, der
kommer en eller få gange, skal heller ikke indberettes.
Hvis en person ikke skal medtages i indberetningen, kan du markere, at personen skal være
”Skjult i skema” og vælge start- og slutdato: 1. aug. til 31. juli (SKAL være hele skoleåret).
.
Husk at fjerne fluebenet igen, når du er færdig med indberetningen.
5
Vejledning
Elevernes planlagte klokketimer
Elevernes planlagte klokketimer for skoleåret skal indtastes manuelt på STIL’s indberetningsside.
I ”Lister og forespørgsler” under typen ”Statistik” kan du få hjælp til at finde de tal, der skal
indberettes:
Markér den liste du ønsker og klik på knappen ”Udfør”.
Eksempel:
Personalets alder og køn
STIL skriver: ”Det er de personaler, som er ansat på skolen pr. 5. september 2015, der skal
indberettes. Det er personalets alder pr. 1. januar 2016, der skal indberettes. ”
”Hvad skal ikke med? Personale i SFO, som ikke arbejder med undervisning i skolen. Det betyder
typisk, at lederen ikke skal indberettes. ”
Trio tager denne stillingstype med i udtrækket. Du skal manuelt fjerne personer med denne
stillingstype på indberetningssiden, hvis du ikke ønsker, at de skal medtages.
6
Vejledning
Personalets arbejdstid (ressourceforbrug)
I ”Lister og forespørgsler”, under typen ”Statistik | Grundskoleindberetning, planlagt ressourceforbrug”, kan du lave et udtræk af det planlagte ressourceforbrug for at se, hvilke tal der sendes fra
Trio:
Fagopdelt undervisning
Den fagopdelte undervisning hentes fra Tjenestetid. Det er alle de lektioner, der ikke har UVMkategorien ”UUV”, dvs. både lektioner med en faglig UMV-kategori og lektioner uden en UVMkategori.
STIL skriver: ”Under overskriften (A1) Fagopdelt undervisning opgøres antallet af planlagte
klokketimer (60 minutter), som bruges på klasseundervisning, holdundervisning og individuel
undervisning i skolens fag – herunder også specialundervisning i normalklasser. Den fagopdelte
undervisning skal forstås meget bredt. Det vil sige, at ekstra ressourcer i undervisningen i form af
fx holddannelse, tolærerordning eller støtte til enkeltelever i den almindelige undervisning også
indgår som en del af den fagopdelte undervisning. Undervisning på lejrskoler og ekskursioner, der
udføres som del af den fagopdelte undervisning, opgøres ligeledes som fagopdelt undervisning.
De fagopdelte undervisningsressourcer omfatter også tid afsat til at støtte elever i den almindelige
undervisning, fx tale- og hørepædagoger, læsevejledere og AKT-vejledere, der understøtter
eleverne i klassen eller parallelt med klassens undervisning. Derudover omfatter den fagopdelte
undervisning supplerende undervisning og anden faglig støtte, som ikke er specialundervisning i
specialklasser, og som gives til en eller flere elever som en del af eller ud over den almindelige
undervisning.”
Mht.: ”Undervisning på lejrskoler og ekskursioner, der udføres som del af den fagopdelte
undervisning, opgøres ligeledes som fagopdelt undervisning”.
Trio indberetter lejrskoler og ekskursioner som ”Øvrig tid med eleverne”. Hvis du ønsker, at det
skal tælle med som ”Fagopdelt undervisning”, skal dette gøres manuelt på indberetningssiden.
Understøttende undervisning
Den understøttende undervisning hentes fra Tjenestetid. Det er alle de lektioner/opgaver, hvor
UVM-kategorien ”UUV” er brugt.
Øvrig tid med eleverne
STIL skriver: ”Under A2 opgøres endvidere den øvrige tid med eleverne forstået som samtlige
øvrige timer, hvor lærerne er sammen med eleverne. Arbejdstiden til den øvrige tid med eleverne
omfatter bl.a. personaleovervåget pausetid for eleverne. Det vil sige, at hvis en lærer fx spiser
sammen med eleverne eller fungerer som gårdvagt i elevernes pauser, skal denne tid indberettes
7
Vejledning
som øvrig tid. Ligeledes skal lærerens tid til elevsamtaler opgøres som øvrig tid med eleverne.
Indberetningen af øvrig tid omfatter ikke tjenestetid til vejlederes vejledning af lærere,
efteruddannelse eller andre kompetenceudviklingsaktiviteter, da indberetningen alene skal omfatte
undervisningsressourcer, hvor eleverne er til stede”.
Vær opmærksom på, at det sandsynligvis ikke er al ”Øvrig tid med elever”, der er indberettet i Trio.
I udtrækket fra Trio er ”Øvrig tid med eleverne” tid med en aktivitetstype, der tæller undervisningstid (minus lektioner fra fanen ”Undervisning”).
Eks.:
I udtrækket er timerne til ”Understøttende undervisning” og ”Øvrig tid med eleverne” lagt sammen.
Disse sendes også samlet i filen til STIL.
Tilsynstid
Timer, hvor lærerne fører tilsyn med eleverne i eksempelvis pauser og spisesituationer, skal
beregnes manuelt og indberettes (eller tillægges) i kolonne A2 på indberetningssiden.
OBS! Al arbejdstid bliver indberettet på ”Normalklasser”. I skal selv definere, hvor stor en andel der
evt. skal indberettes under ”Specialklasser”:
Indberetningen
Når du er færdig med at tjekke/tilpasse dine data i Trio, er du klar til at indberette data.
8
Vejledning
Gå i menuen Filer og klik på: ”Indberetning til UVM”.
Nu åbner dette vindue:
Trio validerer for personer med ugyldige cpr.numre, overlappende ansættelsesforhold og
manglende trin. Disse problematikker skal tilrettes, inden du kan overføre data.
9
Vejledning
Du kan hente oplysningerne i menuen Værktøj | Logikrapport:
Vælg, hvad du ønsker at se:
Eks.:
10
Vejledning
Højreklik, hvis du ønsker en udskrift:
Markér, hvad du vil overføre (minus punkt 3):
Klik på ”Gem som fil”.
Nu er du klar til at overføre din datafil
Log ind på STIL’s indberetningsside. Vælg ”Indberet ved overførelse af datafil”.
Du skal nu udpege den fil, du dannede i Trio. Filen har navnet: ”BU<din-skolekode>.15”
Upload herefter filen på indberetningssiden hos STIL.
11
Vejledning
Efter indberetning
Efter indberetningen skal du kigge på, om de indberettede tal er korrekte.
Tallene du ser, er Trios fortolkning af de tal og oplysninger, du har indtastet i Trio. Hvis du ikke
mener, at tallene er korrekte, kan du blot rette tallene inde på STIL’s indberetningsside.
OBS! Skolens elevtal overføres ikke automatisk
I indberetningsskemaet: ”Antal elever og undervisningstimetal – planlagte klokketimer pr. år”, skal
skolen angive antal elever på 0. – 10. klassetrin, og hvor mange af disse, der går i specialklasser
(de to øverste linjer i skemaet).
Udskrift fra TEA
TEA-udskriften "Skole/Klassetrinsoversigt – specialelever” egner sig fint til at finde elevtallet. Den
laver du i menuen: ”Udskriv | Udskriv udskrifter | Tiltag |Specialundervisning |Summeret.
12