Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave

Comments

Transcription

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave
OPFØLGNING
VED SKIFT
OPFØLGNING
FØR START
Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave
Aktivitet
Formål og indhold
Involverede
Ansvarlig leder for
Tid på året
indkaldelse og afvikling
Ud fra vedtagne principper at
sikre overlevering af relevant
viden
Forældre
Modtagende pædagogisk personale
Pædagogisk leder
i modtagende dagtilbud
Før start
Besøg i dagtilbud
Medinddrage og informere
Etablere tillid og tryghed
Ad hoc inddragelse af
sundhedsplejerske, talehørekonsulenter mv. i enkelte sager
Opfølgning i dagtilbud Medinddrage og informere
Etablere tillid og tryghed
Forældre
Pædagogisk personale
Pædagogisk leder i
dagtilbud
3 måneder
efter start
Overgang til nyt
dagtilbud
- overleveringsmøde
Forældre
Pædagogiske ledere i de to
dagtilbud
Relevant pædagogisk personale
Modtagende dagtilbud i
samarbejde med
forældre
Før start i nyt
dagtilbud
Forældre
Pædagogisk personale
Pædagogisk leder i nyt
dagtilbud
3 måneder
efter start i nyt
dagtilbud
Ud fra vedtagne principper at
sikre overlevering af relevant
viden
Medinddrage og informere
Etablere tillid og tryghed
Opfølgning i nyt
dagtilbud
Medinddrage og informere
Etablere tillid og tryghed
Overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave
Aktivitet
FØR START
Besøg i børnehave
Overleveringsmøde
Formål og indhold
Skabe kendskab og give tryghed Modtagende pædagogisk
Sikre helhed i overgangen til
personale
børnehave
Afgivende pædagogisk personale
Børn
Ud fra vedtagne principper at
sikre overlevering af relevant
viden
OPFØLGNING
Overgang til nyt
dagtilbud overleveringsmøde
OPFØLGNING
VED SKIFT
Medinddrage og informere
Etablere tillid og tryghed
Opfølgning i
børnehave
Medinddrage og informere
Etablere tillid og tryghed
Ud fra vedtagne principper at
sikre overlevering af relevant
viden
Medinddrage og informere
Etablere tillid og tryghed
Opfølgning i nyt
dagtilbud
Involverede
Medinddrage og informere
Etablere tillid og tryghed
Ansvarlig leder for
indkaldelse og afvikling
Afgivende pædagogisk
leder i vuggestue/dagpleje
Tid på året
Før start
Forældre
Pædagogiske ledere fra de to
dagtilbud
Relevant pædagogisk personale
Modtagende dagtilbud i
samarbejde med forældre
Før start
Forældre
Pædagogisk personale
Pædagogisk leder i
vuggestue/dagpleje
3 måneder
efter start
Forældre
Modtagende pædagogisk
personale
Afgivende pædagogiske personale
Afgivende pædagogisk
leder i vuggestue/dagpleje
Før start i nyt
dagtilbud
Forældre
Pædagogisk personale
Pædagogisk leder i nyt
dagtilbud
3 måneder
efter start i nyt
dagtilbud
Overgang fra børnehave til skole/SFO
Aktivitet
Formål og indhold
Involverede
Ansvarlig leder for
Tid på året
indkaldelse og afvikling
Besøg på distriktsskole
og SFO
Skabe kendskab og give tryghed
Sikre helhed i overgangen til
børnehave
Pædagogisk personale fra
dagtilbud
Pædagogisk personale fra
skole og SFO
Børn herfra
Afgivende pædagogisk
leder fra børnehave
Forældre orienteres om skolen og
SFO’en, Efterfølgende dialog om
gensidige forventninger m.m.
Forældre
Pædagogisk personale fra
skole og SFO
Skoleleder i samarbejde
med SFO-leder
ISC sender forinden
velkomstmateriale til skolerne,
daginstitutionerne og
områdelederne (elektronisk)
Skoleleder
Forældre
Skoleleder
Forældre - Skolerne yder
bistand til de forældre, der
har behov for hjælp til den
digitale skoleindskrivning
Skoleleder
Skoleleder
Netværksmedarbejder
Skoleleder
FØR START
Sende
velkomstmateriale til
forældre (elektronisk),
herunder brochuren
”Velkommen i
folkeskolen” samt
materiale fra egen skole
OPFØLGNING
FØR START
Orienteringsmøde for
forældre
Før start
Fra oktober før
skolestart –
koordineres
med ISC
Orientering på skolens hjemmeside
og HTK’s hjemmeside
Digital indskrivning til
skole og SFO
Opsamling på ikkeindskrevne skolebørn
Løbende
gennem sidste
år i
børnehaven inden 1. maj
Skolen sender rykkerbreve
elektronisk og tager kontakt til
netværksmedarbejderen om de
tosprogede børn, der endnu ikke er
indskrevet
Januar (uge 3)
– før skolestart
Januar (uge 4)
– før skolestart
UDSKUDT SKOLESTART
FØR START I IKKEDISTRIKSSKOLE
FØR START
Orientering til
områdeleder om børn,
der ikke er indskrevet i
SFO
Indkaldelse til
overleveringsmøde om
kommende skolebørn
Sikring af, at så mange børn som
muligt er indskrevet i SFO
Områdeleder
Skoleleder
Skoleleder
Marts (uge 11)
– før skolestart
Ud fra vedtagne principper at sikre
overlevering af relevant viden
Daginstitutionspersonale
0. klasseledere
Skolens ledelse
Ledere af skolens fritidsdel
(SFO)
Sprogvejledere
Talepædagog (som har
vurderet de tosprogede
børn)
Skoleleder
Afgivende pædagogiske
ledere i dagtilbud
Marts – april
(uge 13-17) før skolestart
Ud fra vedtagne principper at sikre
overlevering af relevant viden
Afgivende pædagogisk
personale
Modtagende skolepersonale
Forældre
Afgivende pædagogisk
leder i dagtilbud
Før start i
skole/SFO
Drøfte eventuel tvivl om barnets
skolestart (gælder ikke børn, som
er tilknyttet PPR)
Pædagogisk leder
Forældre
Evt. repræsentant fra skole
Pædagogisk leder i
dagtilbud
Oktober
(uge 44) - før
skolestart
Sikre at ”Velkommen i folkeskolen”
kun sendes ud til de børn/familier,
hvor der er tale om skolestart
PPR giver besked til ISC om,
hvilke børn, der er tilknyttet
PPR
Pædagogisk leder i
dagtilbud
PPR
December –
før skolestart
Overlevering til ’ikke’
distriktsskole, når barnet Medinddrage og informere
skal i en anden skole
Etablere tillid og tryghed
end distriktsskolen
Møde om udskudt
skolestart
Frist for aflevering af
skema om udskudt
skolestart til ISC
Visitering af børn i PPR
drøftes mellem forældre,
institution og PPR
Overgang fra skole/SFO til klub
Aktivitet
Formål og indhold
Involverede
Ansvarlig leder for
Tid på året
indkaldelse og afvikling
Fastsætte datoer
Fastlægge forældremøder
Pædagogisk personale fra SFO
Pædagogisk personale fra skole
Pædagogisk personale fra klub
Klubleder
Januar - før
start i klub
Klubleder
Januar – marts
– før start i
klub
Inden 1. maj –
før start i klub
Planlægningsmøde i
forbindelse med
overgang fra skolens
SFO til klub
FØR START
Åbenthus-arrangement i
klubben
Besøg i klub
Overleveringsmøde
At sikre at børnene vælger
Pædagogisk personale
klubben til
Pædagogisk personale
At få kontakt til de børn, der ikke Pædagogisk personale
går i SFO
skolen
Præsentere klubbens tilbud
Børn/unge
Etablere tillid og tryghed
Forældre (kan afhente
i klubben)
fra SFO
fra klub
fra
børnene
At sikre helhed i overgangen fra
skolens SFO til klub
Afgivende pædagogisk
personale fra SFO
Modtagende pædagogisk
personale fra klub
Involverede børn/unge fra SFO
SFO-leder
Ud fra vedtagne principper at
sikre overlevering af relevant
viden
Afgivende pædagogisk
personale fra SFO
Modtagende pædagogisk
personale fra klub
Involverede børn/unge fra SFO
Den afgivende skoleleder, Inden 1. maj –
hvis barnet ikke har gået i før start i klub
SFO
Den afgivende SFO-leder,
hvis barnet har gået i SFO
Medinddrage og informere
Etablere tillid og tryghed
Overgang fra skole/klub til 10. klasse
Formål og indhold
Involverede
Ansvarlig leder for
Tid på året
indkaldelse og afvikling
Informationsmøde om
10.klassestilbud
Informere
Skabe kendskab til tilbud om 10.
klasse
Afgivende skole (8. og 9.
klassetrin)
10. klassetilbuddet
De unge
Forældre
10. klassetilbuddene
Efterår før
start i 10.
klasse
Intro-møde efter
tilmelding
Informere
Forventningsafstemning
10. klassetilbuddet
Den unge
Forældre
10. klassetilbuddet
Forår før start i
10. klasse
Skriftlig overlevering
efter behov
At 10.klassestilbud klædes på til
at modtage interne elver fra HTK
såvel som eksterne elever med
særlige
behov/opmærksomhedspunkter
Afgivende skole
10. klasseleder
UU-vejleder
Den unge
Forældre
10. klasseleder i
samarbejde med UUvejleder er ansvarlige for
at indhente oplysninger
fra afgivende skole
April – maj før
start i 10.
klasse
10. klassetilbuddet
Den Unge
10. klasseleder
De første 14
dage efter
start i 10.
klasse
FØR START
Aktivitet
VED OPSTART
Overlevering af viden, herunder
om der har været
specialforanstaltninger med eller
uden PPR
Screeningssamtale – alle At sikre at 10. klasse er det
elever
rigtige valg for hver enkelt elev
Forventningsafstemning

Similar documents