Namera - Vesna Doltar - Dijaški dom Črnomelj

Comments

Transcription

Namera - Vesna Doltar - Dijaški dom Črnomelj
DIJAŠKI DOM ČRNOMELJ, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj ki ga zastopa
ravnateljica Vesna DOLTAR, na podlagi druge in tretje alinee prvega odstavka 34. člena
Zakona o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO; v
nadaljevanju: ZSPDSLS) in 40. člena Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14; v
nadaljevanju: USPDSLS) objavlja na svoji spletni strani
NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
1. DIJAŠKI DOM ČRNOMELJ, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj kot
upravljalec premičnega premoženja države v uporabi Dijaškega doma Črnomelj,
namerava, po metodi neposredne pogodbe, neodplačno prenesti premičnini Računalnik
INTEL CORE in monitor Samsung s sedanjo knjigovodsko vrednostjo 0,00€ na Vesno
Doltar, Gradac 22, 8332 Gradac.
2. Postopek razpolaganja s premičnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih
skupnosti se lahko na podlagi druge in tretje točke prvega odstavka 35. člena ZSPDSLS
lahko brezplačno prenese z neposredno pogodbo na drugo osebo, če je njegova
knjigovodska vrednost nič in je izločeno iz uporabe ter bi bili stroški uničenja višji od
pričakovane kupnine.
1. Določilo 40. člena USPDSLS določa, da se namera o sklenitvi neposredne pogodbe
objavi na spletni strani upravljavca najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo
neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni.
DIJAŠKI DOM ČRNOMELJ
Vesna DOLTAR
RAVNATELJICA