Læs... - Farum Boldklubs

Comments

Transcription

Læs... - Farum Boldklubs
Referat af
Ordinær Generalforsamling
i Farum Boldklub
den 23. marts 2015
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Torben Stensdal, Helmer Nielsen, Yuri Balle, Rasmus Bonde.
Fremmødte medlemmer: 25 medlemmer
Referent: Carsten Sindlev
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Bjørn Strange som dirigent. Vedtaget med
applaus.
Dirigenten (dir) konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Der var forslag om
nyt kontingent for motionsfodbold fra bestyrelse.
2. Valg af stemmetællere og referent
Niels og Jytte blev valgt som stemmetællere ved applaus.
Carsten Sindlev blev udpeget til referent.
3. Formandens beretning
Formanden (FM) aflagde beretning – se klubbens hjemmeside.
Kommentarer/spørgsmål til beretning fra salen.
Rene Klok
Haltider i sommerhalvåret, eks. Futsal – er det en mulighed?
Svar fra Helmer
Undersøges af klubben
Turneringsstruktur – hvordan tænkes dette udmøntet?
Svar fra Formanden
Turneringer ændres umiddelbart, fælles rækker forventes ikke ændret.
Lokalunion arbejder stadig med opgaven.
Poul Christoffersen
Klubben mangler en debat kultur, og samarbejde på tværs.
Klubaftener for at skabe kultur. Eks fodboldkampe-aftener.
Svar fra Formanden
Er afholdt løbende ved større informationer, og holdes løbende. Noget tid siden sidste møde.
Spørgsmål til Torben
Planer for et andet fodboldanlæg, klubhuse.
Svar fra Torben
Klubhus - vurdering at nuværende faciliteter skal udbygges først, og kunne drives før vi kan gå
videre.
Løs forespørgsel fra kommunen om vi kunne have interesse og/eller opbakning til placering af
fodboldanlæg engang i fremtiden. Intet konkret.
Kommentar fra Poul
Mener at vi skal spare op til at kunne medfinansiere.
Kommentar fra Rene Klok
I Greve lavede de udvalg som styrede materialeudlevering. Dette for at bruge penge klogere.
Basketball og streetbane er etableret for besparelsen.
Noteret af bestyrelse.
Beretningen godkendt ved applaus.
4.
Regnskab
Gennemgang af Torben. Gitte fraværende pga rejse/ferie.
Underskud for 2014 på 66.618 kr. Bestyrelsen opfatter dette tilfredstillende.
Dette skyldes ekstraordinære udgifter til materialer, primært trænertøj.
Vi vil have en god og sund økonomi i klubben.
Spørgsmål til alder over/under 25 år. Jeanette Thomsen.
Kommunen giver tilskud til børn og unge under 25 år.
Aktier fra FCN
Note 12, kursværdi 0 kr. Svær at fastsætte da lille aktie.
Udbytte modtaget i 2014.
Bemærkninger til regnskab. Ingen bemærkninger.
Regnskabet blev herefter godkendt ved applaus.
TS præsenterede budget.
Budget godkendt ved applaus.
5. Indkomne forslag
Ændret kontingentsats. Ny type. Motionsfodbold.
Motiveret af bestyrelse.
Afstemning under punkt 10.
Indsigelser fra forsamling.
Kim Scheibel kommenterer. Flere satser, ældre spillere. Så der også er særskilt sats for eks.
Veteran.
Svar fra bestyrelse. Der er allerede to satser idag. Dertil ønskes en for motionshold, som ikke
belaster klubbens økonomi med turnering, tilmeldingsgebyrer mm.
Vedtaget - bestyrelse kan fremover opkræve den nye sats for motionsfodbold.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ændring i løbet af året
Carsten Sindlev er i løbet af året udtrådt af bestyrelsen pga. større arbejdsbyrde i sin professionelle
hverdag, og Rasmus Bonde har overtaget post.
Yuri genopstiller.
Carsten Svensson
Træner og forældre årgang 2006
Erfaring fra bestyrelsesarbejde.
Mærkesager, forældreinvolvering, integration.
Ønsker at opstille. Foreslået af bestyrelse, således at Teis Krebs kan udtræde pga arbejdsmæssigt
megen rejseaktivitet.
Yuri Balle og Carsten Svensson blev valgt.
7. Valg af bestyrelsessuppleant
Bent genopstiller.
Pia Tregub
Afdelingsleder U5U6
Ansat i Furesø Kommune.
Siger sin mening og udfordrer gerne. Ønsker at opstille. Foreslået af bestyrelse.
Bent Ishøi blev valgt for 2-årig periode.
Pia Tregub blev valgt for 1-årig periode.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Jytte Kronborg og Lennart Christiansen. Kim Scheibel. Alle genvalgt.
9. Valg af fanebærer
Lennart Christiansen blev genvalgt.
10. Bestyrelse foreslår uændret kontingent. Ny sats indføres for motionsfodbold.
Kontingent uddybet.
Klubben valgt at køre et "basiskontingent". Enkelte holds udgifter er meget forskellige.
Nuværende niveau er administrativt nemt. Ingen betaler for meget.
Enkelte hold med flere udgifter til ture, rejser mm. kan selvstændigt arrangere indbetalinger til
Holdkonto. Styres af holdene selv.
Kontingent vedtaget uændret incl. ny sats.
11. Eventuelt
Jeanette Thomsen
HUSK Oprydning på banerne.
Når gartner skal rydde op på baner, bruges mindre tid til banepleje.
Ingen fodboldstøvler på petanquebaner. Hjælp med at håndhæve det.
Rene Klok.
Gæstetræning for klubbens årgange.
Årgang 2006 og 2004, her har der været aftaler i løbet af året. Tilbuddet er stadig gældende.
Generalforsamling afsluttet kl. 21.30.
Tak til dirigent.
Hurra for Farum Boldklub.