Regler for det offentlige byggeri

Comments

Transcription

Regler for det offentlige byggeri
12. november 2015
15/01101
Jura
Regler for det offentlige byggeri
Til brug for offentlige bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det offentlige byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i
lov om offentlig byggevirksomhed samt visse andre regler af relevans for det offentlige byggeri.
Listen er udtryk for en summarisk oplistning af de gældende regler under lov om offentlig byggevirksomhed. Det er derfor nødvendigt at orientere sig i selve
reglerne både hvad angår anvendelsesområdet og bekendtgørelsens indhold. (Se link i højre side.). Skemaet har således alene til formål at danne et hurtigt
overblik over reglerne under lov om offentlig byggevirksomhed.
Listen vil blive opdateret, men det kan forekomme, at der er sket ændringer til de oplistede regler, eller at der er kommet nye regler til efterfølgende, som ikke er medtaget.
Emne
Navn og nummer
Anvendelsesområde
Indhold
Hjemmel
Vejledning
Link
Digitalisering af
byggeriet
Bekendtgørelse nr.
118 af 6/02/2013 om
krav til anvendelse af
Informations- og
Kommunikationsteknologi i offentligt
byggeri.
Offentlige byggeprojekter
(stat regioner og kommuner) herunder nybyggeri,
om- og tilbygninger, renovering og vedligeholdelse,
og byggeri, som opføres
af institutioner, der modtager tilskud fra staten.
Bygherren skal ved udbud af offentlige byggeprojekter stille krav om
anvendelse af Informations og Kommunikations Teknologi, (IKT).
Lov om
offentlig
byggevirksomhed
Vejledning nr
9188 af
06/02/2013 om
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=145421
Reglerne skal anvendes,
ved statsligt byggeri og
ved byggeri som modta-
Der skal stilles krav om:






anvendelse og håndtering af digitale byggeobjekter
digital kommunikation og arkivering
objektbaserede bygningsmodeller
brug af projektweb i byggeprojekter
digitalt udbud
digital aflevering af sags-, drifts-, vedligeholdelses- og forvaltningsinformation relevante data fra byggeprojektet.
Carl Jacobsens Vej 39 · 2500 Valby · T 4170 1000 · [email protected] · www.bygst.dk · CVR 58182516
Bygningsstyrelsen er en del af Transport- og Bygningsministeriet
bekendtgørelse
om anvendelse
af informationsog kommunikationsteknologi i
offentligt byggeri
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=146368
ger statstilskud når den
samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio.
kr. ekskl. moms.
Formålet er, at få byggeriets aktører til at anvende samme data og
samme tegningsmaterialer i alle faser af byggeprocessen.
Andre vejledninger:
http://www.detdig
italebyggeri.dk/
Ved regionalt og kommunalt byggeri herunder
institutioner, hvis drift
finansieres af regioner og
kommuner når den samlede anslåede entreprisesum overstiger 20 mio. kr.
ekskl. moms.
OPP
Bekendtgørelse nr.
948 af 12/09/2006
om byggerier udført i
offentlig-private partnerskaber (OPP)
Statslige byggeprojekter
som opføres i OPP.
Reglerne foreskriver, at der ved statsbyggerier, hvor den statslige byggeadministration vælger at opføre byggeriet i OPP, skal anvendes
regler om kunstnerisk udsmykning.
Side 2 af 9
Lov om
offentlig
byggevirksomhed
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=27355
Totaløkonomi
Bygherrevejledning
Bekendtgørelse nr.
1179 af 04/10/2013
om kvalitet, OPP og
totaløkonomi i offentlig byggeri.
Cirkulære nr. 144 af
21/09/1983 om byggestyrelsens bygherrevejledning
Statslige byggeprojekter
og bygninger og dertil
knyttede anlæg, der helt
eller delvist finansieres
ved lån eller tilskud fra
staten, når lånet eller
tilskuddet udgør mindst 50
pct. af byggeomkostningerne.
Statslige byggeprojekter
over 5 mio. kr.
Statslige byggeprojekter.
Bygherren skal drage omsorg for, at byggeriet under hensyn til sit formål opnår en god kvalitet. Reglerne fastsætter de overordnede indsatsområder og hjælpemidler. Ved projekter under 5 mio. kr. skal der foretages totaløkonomiske vurderinger.
Lov om
offentlig
byggevirksomhed
Ved projekter over 5 mio. kr. skal egentlige totaløkonomiske beregninger indgå i totaløkonomiske vurderinger, der foretages ved byggearbejder, således at der foretages beregning af nutidsværdien af de samlede
udgifter til opførelse og drift i forhold til levetid. Der skal som minimum
foretages beregninger for energiforbrug.
Cirkulæret foreskriver, at de statslige bygherrer skal følge bygherrevejledningens anvisninger.
Bygherrevejledningen angiver, hvilke overvejelser bygherren skal gøre i
forbindelse med lokalisering og nybyggeri.
Bygherrevejledningen indgår i Rådet for Offentlige Bygherres bedstepraksishjemmeside http://bedstepraksisibyggeriet.dk/
Side 3 af 9
Lov om
offentlig
byggevirksomhed
Vejledning nr
9605 af
06/11/2013 til
bekendtgørelse
om kvalitet, OPP
og totaløkonomi i
offentligt byggeri
Vejledning nr. 73
af 02/12/2008 for
bygherre
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=145555
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=158644
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=54997
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=122292
Tilsyn
Cirkulære 1H nr.
9886 af 11/12/2008
om vedligeholdstilsyn
af statens bygninger
Statslige bygninger og
bygninger som ejes af
institutioner som modtager
tilskud til driften.
Cirkulære nr. 10038
af 21/11/2011 Instruks om de kongelig
bygningsinspektørers
virksomhed om statens konsulenter i
kirkesager
Byggesagsstyring
Cirkulære nr. 9833 af
15/12/2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder
(Skemacirkulære)
Statslige byggeprojekter.
Cirkulæret fastsætter regler for det bygningsmæssige tilsyn med statens bygninger, herunder hvor ofte tilsynet skal gennemføres, og hvem
der skal foretage tilsynet.
Lov om
offentlig
byggevirksomhed
Kirkeinstruksen indeholder regler om kongelig bygningsinspektørers
virke som statens konsulenter i kirkesager.
Instruks om
de kongelig
bygningsinspektørers
virksomhed
om statens
konsulenter i
kirkesager
Lov om
offentlig
byggevirksomhed
Reglerne oplister de særlige byggeadministrationer og lokaler omfattet
af SEA-ordningen og foreskriver, at styrelser, der ikke er særlige byggeadministrationer, skal rette henvendelse til Bygningsstyrelsen ved
lokalebehov.
Reglerne foreskriver i øvrigt, at byggesagsrapporten skal anvendes, når
der i de forskellige faser af en statslig byggesag skal udarbejdes budget
og regnskabsoplysninger til brug for sagens gennemførelse samt til
indberetning til Bygningsstyrelsen for så vidt angår styrelser uden særlig byggeadministration.
Side 4 af 9
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=122975
https://www.
retsinformation.dk/form
s/R0710.as
px?id=1520
25
Vejledning
i anvendelse af
byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder
december 2003
Skemaerne til
brug for byggesagsrap-porten
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=5506
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=5506
Aftale
vilkår
Aftalevilkår
Aftalevilkår
Cirkulæreskrivelse nr.
21 af 05/02/1993 om
anvendelse af 'almindelige betingelser for
arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed' af
10. december 1992
(AB).
Statslige byggeprojekter.
Reglerne forskriver, at AB 92 skal anvendes, og hvordan AB 92 skal
anvendes.
Cirkulæreskrivelse nr.
39 af 17/02/1994 om
vejledende mindstegrænser for sikkerhedsstillelse efter
AB92
Cirkulære nr. 174 af
10/10/1991 om pris
og tid på bygge- og
anlægsarbejder m.v.
ændret ved CIR nr.
9784 af 28/11/2003
Statslige byggeprojekter.
Vejledende mindstegrænser for, hvornår der skal stilles sikkerhed efter
AB 92.
Statslige byggeprojekter.
Cirkulæret forskriver, at;

arbejdet skal udføres til fast tid og pris,

priserne skal reguleres efter 12 måneder,

udbudsmaterialet skal være entydigt,

fravigelser til AB skal kun ske i særlige tilfælde,

visser frister for tilbudsafgivelse og arbejdet påbegyndelse
skal anvendes, hvis ikke andet gælder,

der kan ske godtgørelse til entreprenøren for visse uforudsete
udgifter,

der kan ske godtgørelse til entreprenøren ved prisstigninger,

at overenskomstmæssige vinterforanstaltninger skal indgå i
tilbuddet (der findes ikke længere overenskomstmæssige vinterforanstaltninger).
Side 5 af 9
Lov om
offentlig
byggevirksomhed
Vejledning nr. 22
af 31/01/1994 om
AB 92 Almindelige Betingelser
for arbejder og
leverancer i
Bygge- og anlægsvirksomhed
af 10.12.1992
Bygge- og Boligstyrelsen, januar
1994
Lov om
offentlig
byggevirksomhed
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=55045
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=55562
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=55049
Vejledning nr. 65
af 29/04/1993 om
pris og tid 1993
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=55011
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=55571
Aftalevilkår
Aftalevilkår
Cirkulæreskrivelse nr.
30 af 28/02/1990 om ophævelse af bestemmelserne om
ydelser og honorering
af teknisk rådgivning i
statslig og statsstøttet
bygge- og anlægsvirksomhed -brug af
ABR 89 vedrører BST
nr. 4015 af
31/03/1990 Almindelige bestemmelser for
teknisk rådgivning og
bistand - ABR 89
Cirkulæreskrivelse nr.
9099 af 03/03/2004
om fravigelse fra AB
92, ABT 93 og ABR
89 ved indgåelse af
partneringaftaler
Statslige byggeprojekter.
Reglerne ophæver specialnormer og indfører krav om, at ABR 89 skal
anvendes.
Lov om
offentlig
byggevirksomhed
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=55047
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=54917
Statslige byggeprojekter.
Cirkulæret giver mulighed for at fravige cirkulære nr. 174 af 10/10/1991
om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. og cirkulæreskrivelse
nr. 30 af 28/02/1990 om -ophævelse af bestemmelserne om ydelser og
honorering af teknisk rådgivning i statslig og statsstøttet bygge- og
anlægsvirksomhed -brug af ABR 89 ved indgåelse af partneringaftaler.
Side 6 af 9
Lov om
offentlig
byggevirksomhed
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=26601
Kunst
Cirkulære nr. 9067 af
17/02/2004 om
kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v.
(Kunstcirkulæret)
Statslige byggeprojekter
når håndværker udgifterne
overstiger 1 mio. kr. ekskl.
moms.
Cirkulæret foreskriver, at der i forbindelse med statsligt byggeri, hvor
håndværkerudgifterne overstiger 1 mio. kr., skal afsættes 1,5 pct. af
håndværkerudgifterne til kunstnerisk udsmykning. Kunstnerisk udsmykning skal fortrinsvist ske i byggeri og bygninger, hvortil offentligheden
har adgang eller i bygninger, som anvendes af et betydeligt antal ansatte.
Lov om
offentlig
byggevirksomhed
Udsmykning skal drøftes med Statens Kunstfond.
Genanvendelse
af brugte
byggematerialer
Lov om
offentlig
byggevirksomhed
Bekendtgørelse nr.
282 af 18/04/1997
om selektiv nedrivning af statsbygninger
Lovbek. nr. 1712 af
16/12/1971 om statens byggevirksomhed m.v., ændret ved
lov nr. 623 af
14/06/2011 om ændring af lov om statens byggevirksomhed. mv.
Statslige byggeprojekter.
Bekendtgørelsen skal sikre at genanvendelse og ressourceudnyttelse
af byggeaffald, ligesom bekendtgørelsen fastlægger at bygherren har
pligt til at følge retningslinjerne fastlagt i Brancheaftalen NMK 96 og
stille krav om anvendelse af brancheaftalen i udbudsmaterialet.
Lov om offentlig byggevirksomhed har til formål at sikre, at opførelse,
om- og tilbygning af statsbygninger og andre offentlige bygninger sker
på en økonomisk fordelagtig måde under hensyntagen til den påtænkte
anvendelse og fremtidige drift. Endvidere skal det offentlige byggeri
udnytte de fordele, som en omfattende og kontinuerlig byggevirksomhed giver, ligesom det offentlige byggeri skal bidrage til udvikling og
gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer.
Side 7 af 9
Lov om
offentlig
byggevirksomhed
Vejleding nr.
9189 af
31/03/2015 om
kunstnerisk udsmykning af
statsligt byggeri
m.v.
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=26574
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=169451
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=84458
www.mst.dk/
NR/rdonlyre
s/5138B808B9B5.../NM
K96_01.pdf
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=134795
(titlen ændres til Lov
om offentlig byggevirksomhed)
Delegation
Cirkulære nr. 9195 af
27/04/2012 om delegation af beføjelse i
henhold til lov om
offentlig byggevirksomhed og om Bygningsstyrelsens opgaver
Bygningsstyrelsen.
Delegation fra klima-, energi- og bygningsministeren til Bygningsstyrelsen.
Lov om
offentlig
byggevirksomhed
Vinterbyggeri
Bekendtgørelse nr.
477 af 18/05/2011 om
bygge- og anlægsarbejder i perioden 1.
november til 31.
marts
Gælder for både offentlig
og privat byggeri ved nyom- eller tilbygninger på
2
500 m bruttoareal, indendørsarealer, og anlægsarbejder over 4. mio. kr.
ekskl. moms.
Med vinterbekendtgørelsen er der pligt til at holde byggeriet i gang hele
vinteren. Bygherren har pligt til at beskrive, hvilke og hvor omfattende
vinterforanstaltninger der er behov for, og hvordan de er fordelt mellem
entreprenørerne. Bygherren kan dog vælge i stedet at indhente en pris
på de samlede arbejder inkl. vinterforanstaltninger.
Almenboligloven
Side 8 af 9
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=141707
Vejledning nr.
10005 af
07/11/2006 om
bekendtgørelse
om bygge- og
anlægsarbejder i
perioden 1. november til 31.
marts
https://www.r
etsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx
?id=137101
Energieffektivisering
Cirkulære nr. 9477 af
02/07/2014 om energieffektivisering i
statens institutioner
Offentlige forvaltning,
selskaber, institutioner,
foreninger m.v. "Samtlige
ministerier med tilhørende
institutioner m.v."
Cirkulæret stiller blandet andet krav om, at opførelse, drift og vedligehold samt ombygninger sker på en energieffektiv måde under hensyntagen til investeringer og driftsomkostninger.
Der stilles også krav til størrelsen af udbud af energieffektive produkter,
hvis tærsklerne i direktiv 2004/18/EF er opfyldt. Cirkulærets bilag 1
stiller en række nærmere krav ift. statslige indkøb af produkter, tjenesteydelser og bygninger, herunder krav til produkter, der anvendes at
tjenesteleverandører, og krav til lejemåls energimæssige ydeevne.
Endvidere krav om, at det ved opførelse og renovering af bygninger
skal overvejes, om der er mulighed for øget anvendelse af vedvarende
energi som energikilde.
Side 9 af 9
Lov om
fremme af
besparelser i
energiforbruget og lov
om fremme
energibesparelser i bygninger, samt
direktiver
2010/31/EU,
2012/27/EU
og
2009/28/EF
Vejledning nr.
9901 af
01/10/2009 til
cirkulære nr.
9787 af 1. oktober 2009 om
energieffektivisering i statens
institutioner (Der
er tale om en
vejledning til det
tidligere cirkulære, men de fleste
af reglerne står
uændret ift. nye
cirkulære).
https://www.r
etsinformation.dk/forms/
R0710.aspx
?id=163435
https://www.r
etsinformation.dk/forms/
R0710.aspx
?id=128316