Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år

Comments

Transcription

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år
Økonomi- og
Koncernafdelingen
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail [email protected]
www.uvm.dk
CVR nr. 20-45-30-44
Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering
af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart
Indhold
Praktisk information ............................................................................. 2
Hvilke kommuner skal indberette? ......................................................... 2
Hvor finder indberetningen sted? ........................................................... 2
Hvornår finder indberetningen sted? ...................................................... 2
Spørgsmål til indberetningen.................................................................. 2
Indberetningen ...................................................................................... 2
Dagtilbudsloven om sprogvurdering ...................................................... 2
Dagtilbudsloven om sprogstimulering ................................................... 2
Hvilken periode skal indberetningen dække? ......................................... 3
Hvad skal indberettes?............................................................................ 3
Kontaktperson i kommunen ................................................................... 5
Forklaringer af begreber ....................................................................... 6
Skolestart ................................................................................................ 6
Tosprogede børn ..................................................................................... 6
Helårsbørn .............................................................................................. 6
11. september 2015
Sags nr.:
020.55Q.541
2
Praktisk information
Denne vejledning indeholder praktisk information vedr. kommunernes indberetning af sprogvurdering og sprogstimulering af børn i aldersgruppen 3 år
og indtil skolestart.
Hvilke kommuner skal indberette?
Alle kommuner skal indberette.
Hvor finder indberetningen sted?
Indberetningen foregår på
https://statistik.uni-c.dk/Grundskoleindberetning/
Kommunen logger på med den 3-cifrede kommunekode og den adgangskode, der er tilsendt fra Styrelsen for It og Læring til kommunens mailadresse
ultimo september.
Hvis kommunen har mistet sin adgangskode, benyttes ’glemt adgangskode’
– funktionen, som findes på indberetningssiden.
Hvornår finder indberetningen sted?
Indberetningen finder sted i perioden fra den 30. september til den 2. november 2015.
Spørgsmål til indberetningen
Eventuelle spørgsmål til indberetningen kan rettes til: Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling,
Charlotte Meibom, telefon 3392 5380 eller
Bente Andreasen telefon: 3392 5382.
Indberetningen
Dagtilbudsloven om sprogvurdering
Efter dagtilbudslovens § 11 skal følgende børn i alderen omkring 3 år modtage en sprogvurdering:

Børn optaget i et dagtilbud: Skal modtage en sprogvurdering hvis
der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Børn, der ikke er optaget i et dagtilbud: Alle børn skal modtage en
sprogvurdering.
Dagtilbudsloven om sprogstimulering
Efter dagtilbudslovens § 11 skal der gives sprogstimulering til børn, som på
baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter efter følgende kriterier:
3

Børn i dagtilbud: Omfanget af barnets sprogstimulering skal på baggrund af sprogvurderingen fastsættes ud fra det enkelte barns behov.

Etsprogede børn, der ikke er optaget i dagtilbud: Omfanget af barnets sprogstimulering skal på baggrund af sprogvurderingen fastsættes ud fra det enkelte barns behov

Tosprogede børn, der ikke er optaget i et dagtilbud: Hvis begge forældre er i beskæftigelse, skal barnet modtage sprogstimulering 15
timer ugentligt

Tosprogede børn, der ikke er optaget i et dagtilbud: Hvis mindst en
af barnets forældre ikke er i beskæftigelse, skal barnet tilbydes
sprogstimulering i form af en plads 30 timer om ugen i et dagtilbud
Jf. i øvrigt dagtilbudslovens § 11 og 12 (Bekendtgørelse af lov om dagtilbud,
nr. 167 af 20. februar 2015).
Hvilken periode skal indberetningen dække?
Oplysningerne skal afspejle et helt års aktivitet fra 1. oktober - 2014 til 30.
september 2015.
Hvad skal indberettes?
Kommunen skal indberette oplysninger i to tabeller (Tabel 1 og 2):

Tabel 1. Antal børn i alderen omkring 3 år, der i perioden 1. oktober
2014 – 30. september 2015 er blevet sprogvurderet. Herudover skal
det oplyses, hvor mange af disse børn, der på baggrund af sprogvurderingen i perioden er blevet vurderet til at have behov for at modtage sprogstimulering.

Tabel 2. Antal tosprogede børn i alderen fra 3 år og frem til skolestart, der har modtaget sprogstimulering i perioden 1. oktober 2014 –
30. september 2015 i henholdsvis et 15 timers tilbud og i et 30 timers dagtilbud.
4
Tabel 1. Antal børn i alderen omkring 3 år, der i perioden 1. oktober 2014 – 30.
september 2015 er blevet sprogvurderet, samt på denne baggrund modtager
sprogstimulering
Antal børn, der
Antal børn, der modtager sprogstimulering
bliver sprogvurderet
Efter behov
Børn, som er optaget i dagtilbud
på tidspunktet for
sprogvurderingen
Børn, som ikke er
optaget i dagtilbud på tidspunktet for sprogvurderingen
A
A1
B
B1
Tosprogede
med et
15 timers tilbud
Tosprogede
med et
30 timers
dagtilbud
B2
(§ 11, stk. 4)
B3
(§11, stk. 5)
3-årige børn, der går i dagtilbud på tidspunktet for sprogvurderingen

Antallet af 3-årige børn i dagtilbud, der i løbet af perioden har modtaget en sprogvurdering (jf. A i tabel 1).

Antallet af 3-årige børn i dagtilbud, der på baggrund af sprogvurderingen i året modtager sprogstimulering (jf. A1 i tabel 1).
3-årige børn, der ikke er optaget i dagtilbud på tidspunktet for sprogvurderingen.

Antallet af 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, der i løbet af perioden har modtaget en sprogvurdering (jf. B i tabel 1).

Antallet af 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, som på baggrund
af sprogvurderingen i året modtager sprogstimulering.
o Heraf sprogstimulering efter behov (jf. B1 i tabel 1).
o Heraf henvist til sprogstimulering i et 15 timers tilbud (jf. B2
i tabel 1).
o Heraf henvist til sprogstimulering i et 30 timers dagtilbud (jf.
B3 i tabel 1).
5
Tabel 2. Tosprogede børn i aldersgruppen 3 år til skolestart, der i perioden 1.
oktober 2014 – 30. september 2015 har modtaget sprogstimulering i et 15 timers
tilbud eller i et 30 timers tilbud
Antal børn
Antal helårsbørn
15-timers tilbud - tosprogede børn i alderen fra 3 år
til skolestart
30-timers tilbud - tosprogede børn i alderen fra 3 år
til skolestart
Den samlede gruppe af tosprogede børn fra 3 år og frem til skolestart, der
har modtaget sprogstimulering i et 15 timers tilbud.

Alle børn i aldersgruppen fra 3 år til skolestart, der i perioden 1. oktober 2014 - 30. september 2015 har modtaget sprogstimulering i et
15 timers tilbud.

Alle børn i aldersgruppen fra 3 år til skolestart, der i perioden 1. oktober 2014 - 30. september 2015 har modtaget sprogstimulering i et
15 timers tilbud - opgjort som helårsbørn (vejledning om ’helårsbørn’, se nedenfor).
Den samlede gruppe af tosprogede børn fra 3 år til skolestart, der har modtaget sprogstimulering i et 30 timers dagtilbud.

Alle børn i aldersgruppen fra 3 år til skolestart, der i perioden fra 1.
oktober 2014 til 30. september 2015 har modtaget sprogstimulering i et 30 timers dagtilbud.

Alle børn i aldersgruppen fra 3 år til skolestart, der i perioden fra 1.
oktober 2014 til 30. september 2015 har modtaget sprogstimulering i et 30 timers dagtilbud - opgjort som helårsbørn (vejledning
om ’helårsbørn’, se nedenfor).
Kontaktperson i kommunen
Oplys navnet på den person i kommunen, der kan rettes henvendelse til i
forbindelse med eventuel verifikation af de indberettede oplysninger.
Kontaktperson
Direkte telefonnummer
E mail
6
Forklaringer af begreber
Skolestart
Skolestart er defineret i dagtilbudsbekendtgørelsen som det tidspunkt, hvor
barnet overgår til skoleregi, hvorved forstås det tidligste af følgende tidspunkter:
 Det tidspunkt, hvor barnet begynder i enten fritidshjem eller skolefritidsordning (SFO) forud for undervisningsstart,
 Det tidspunkt, hvor barnet påbegynder hjemmeundervisning, eller
 Det tidspunkt, hvor barnet starter i børnehaveklasse eller i 1. klasse,
hvis barnet ikke optages i børnehaveklasse
Tosprogede børn
Et barn er tosproget, når det har et andet modersmål end dansk, og barnet
først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk.
Helårsbørn
Helårsbørn opgøres i forhold varigheden af sprogstimuleringen i løbet af
året.
Eksempel på beregning af helårsbørn: Hvis to børn modtager sprogstimulering i 6 måneder hver, svarer det samlet til et helårsbarn i sprogstimulering i
et år.