Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest

Comments

Transcription

Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest
www.pwc.dk
Værdiansættelse i
praksis
Anvendelse af DCF-modellen i
forbindelse med
nedskrivningstest
23. april 2015
Revision. Skat. Rådgivning.
Nedskrivningstest
Baggrund
• Sikring af, at en virksomheds
aktiver ikke er bogført til en
værdi, der er højere end
”genindvindingsværdien”
• Nedskrivningstesten vedrører
primært følgende aktiver:
•
•
Grunde og bygninger
•
Maskiner og anlæg
•
Immaterielle aktiver
•
Goodwill
Reguleret i ÅRL §42 og IAS 36
Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest
PwC
April 2015
2
Hovedprincippet
Er der en ekstern/intern indikation
på et nedskrivningsbehov?
JA
NEJ
Foretag vurdering af
genindvindingsværdi
Der foretages ikke
yderligere
Den højeste af
Kapitalværdien
Nettosalgspris
Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest
PwC
Hvis værdien er lavere end
den regnskabsmæssige
værdi, skal der indregnes en
nedskrivning svarende til
forskellen.
April 2015
3
Kapitalværdi (”Value in use”)
The calculation of value in use should reflect the following elements:
•
an estimate of the future cash flows the entity expects to derive from the
asset
•
expectations about possible variations in the amount or timing of those
future cash flows
•
the time value of money, represented by the current market risk-free rate
of interest
•
the price for bearing the uncertainty inherent in the asset
•
other factors, such as illiquidity, that market participants would reflect in
pricing the future cash flows the entity expects to derive from the asset
Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest
PwC
April 2015
4
Beregning af kapitalværdien
•
Udtryk for den driftsøkonomiske værdi, som virksomhedens aktiver
repræsenterer ”as is” og ved fortsat drift for øje
•
Beregnes med udgangspunkt i en traditionel DCF-værdiansættelse dog med
følgende begrænsninger:
•
•
ingen væsentlige forbedringer i driften eller omstruktureringer (med mindre disse
er ”committed”)
•
maximum 5 års budgetperiode plus residualberegning (med mindre særlige
forhold taler for andet)
•
cash flows opgøres eksklusiv skat, og
•
diskonteres med før-skat diskonteringsfaktor
Kapitalværdi er ikke udtryk for fair markedsværdi
Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest
PwC
April 2015
5
Kapitalværdiberegning: de seks trin
1. Etablér forecast for en fem-årig
periode
2. Beregn terminalværdi
3. Beregn nutidsværdi af cash flows
og terminalværdi
4. Fratræk nettorentebærende gæld
5. Sammenhold value in use af
egenkapitalen med bogført
egenkapital
6. Hvis value in use < bogført værdi
nedskrives med forskelsværdien
Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest
PwC
April 2015
6
Afkastkrav til
egenkapitalen
Fastlæggelse af afkastkrav (WACC)
Markedsrisiko
-præmie
6,0%
Gearet virksomhedsbeta
1,3
Afkastkrav til
fremmedkapitalen
Risikofri
rente
0,3 %
Virksomhedsrisikopræmie
7,8%
75 %
Gearet egenkapitalomk.
8,1 %
WACC
6,5%
Gearet omk.
ved gæld
2,3 %
Gældspræmie
2,0 %
Nettoomk.
ved gæld
1,8 %
Justeret
WACC
8,5%
Tillæg
2%
25 %
Marginal
skattesats
22 %
Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest
PwC
April 2015
7
Eksempel på kapitalværdiberegning
R e alise re t
B udge t
B udge t
B udge t
B udge t
B udge t
2014
2015
2016
2017
2018
2019
O m s æ tning
414.2
426.6
439.4
448.2
457.1
464.0
Variable og fas te om kos tninger
359.7
370.5
381.6
389.3
397.1
403.0
E B IT D A
54.4
56.1
57.7
58.9
60.1
61.0
Afs krivninger
10.0
10.3
10.6
10.8
11.1
11.2
E B IT
44.4
45.7
47.1
48.1
49.0
49.7
S kat
10.1
10.4
10.6
10.8
10.9
N O P AT
35.7
36.7
37.5
38.2
38.8
Afs krivninger
10.3
10.6
10.8
11.1
11.2
C ash flo w fra d rifte n
46.0
47.4
48.3
49.3
50.0
DKKm
R e sid u al
39.4
Inves teringer i arbejds kapital
0.6
0.6
0.4
0.4
0.3
Inves teringer i anlæ gs aktiver
10.3
10.6
10.8
11.1
11.2
In v e ste rin g e r i alt
10.9
11.3
11.3
11.5
11.6
F rit c as h flow
35.1
36.1
37.0
37.8
38.5
D is konterings faktor
0.96
0.88
0.81
0.74
0.68
0.68
N u tid sv æ rd i af frie cash flo w s
33.6
31.7
29.9
27.9
26.1
353.2
D C F -v æ rd ian sæ tte lse
DKKm
Nutids væ rdi af penges trøm m e i budgetperiode
149
Nutids væ rdi af penges trøm m e i res idualperiode
353
Virkso mh e d e n s v æ rd i (e n te rp rise v alu e )
502
R entebæ rende gæ ld
O vers kydende likvider og væ rdipapirer
Netto rentebæ rende gæ ld
Valu e in u se p r. 1. jan u ar 2015
Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest
PwC
520.6
75
5
70
432
April 2015
8
Opmærksomhedspunkter
•
Garbage in - garbage out
•
Fastlæggelse af afkastkrav (WACC)
•
Forecasts er for optimistiske (hockey sticks)
•
FCF ikke normaliseret i terminalperioden
•
•
Ikke normaliseret margin/rentabilitet
•
Inkonsistens mellem afskrivninger og capex
•
Arbejdskapitalinvesteringer ikke normaliseret
•
Terminal vækst ikke i samklang med investeringer
Svært at skille det kolde og det varme vand
Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest
PwC
April 2015
9
Tak for opmærksomheden...
Anders C. Madsen
PwC | Partner
Deals
D: +45 3945 3649 | M: +45 2141 6012
Email: [email protected] | www.pwc.dk
Strandvejen 44, DK-2900 Hellerup
Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være
af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund
af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel
rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad
angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i
det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen
forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du
eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen,
eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen.
© 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder
forbeholdes. I dette dokument refererer “PwC” til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International
Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.