Markedsfokus på Frankrig

Comments

Transcription

Markedsfokus på Frankrig
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Frankrig
December 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Frankrig bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Franske nøgletal
Frankrig
Danmark
63,9
5,6
61
55
2.694
346
BNP pr. indbygger (US$)
42.200
61.500
BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret, US$)
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
40.375
28
44.343
25
Handel over grænsen - rangering i Doing Business1
10
7
40,7
-
41,9
47,3
19,8
19,1
-4,3
95,1
-0,8
42,6
87,4
0,8
0,1
0,4
-1,5
5,2
10,7
6,2
26,2
34,7
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Forsørgerbyrden
2
BNP (mia. US$)
Udenlandske investeringer og handel
Danske investeringer (beholdn.3 i mia.kr.)
Udenlandske investeringer (beholdn. i pct. af BNP)
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP.
4
4
Økonomiske forhold
Offentligt budgetoverskud (% af BNP)
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP1
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Inflation (%, forbrugerpriser).
5
Betalingsbalancen (% af BNP)
Ledighed (% af arbejdsstyrken).
6
7
Andel af arbejdstyrken med videregående uddannelse , pct.
1: 2014, 2: Forsørgerbyrden er summen af de 0-14 årige og de over 65 årige delt med antallet af 15-64 årige,
2014-tal 3: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 2014, 4: 2012-tal, 5: Sidste
observation oktober 2015, 6: Sidste observation september 2015, 7: 2006-tal
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Frankrig
2011
BNP
Husholdningers forbrug
Erhvervsinvesteringer
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
2,1
0,3
5,1
Industriproduktion
Inflation
Arbejdsløshed
(Realvækst)
(Procent)
(Procent)
3,9
2,1
8,8
2012
Historiske tal
0,0
-0,4
-1,9
-3,4
2,0
9,8
2013
2014
0,4
0,3
-0,6
0,2
0,6
2,0
-1,1
0,9
9,9
-0,2
0,5
9,9
2015
Konsensusskøn
1,1
1,5
1,7
1,5
0,9
2,4
1,1
0,1
10,0
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 23 aktuelle prognoser for fransk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Frankrig
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
1.6
Pct.
1.6
1.4
1.4
1.2
1.2
1.0
1.0
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0.0
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. nov. 2015
2016
0.0
1,8
1,0
9,8
Økonomiske tendenser
Figur 2: Eksport og import i Frankrig
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
170
2000 = 100
170
160
160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Import
90
Eksport
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2015
Figur 3: Forbrug og investeringer i Frankrig
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
130
2000 = 100
130
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Offentligt forbrug
Privat forbrug
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2015
Investeringer
95
Økonomiske tendenser
Figur 4: Industriproduktionen i Frankrig
Sæsonkorrigeret
2005=100
110
2005=100
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85
85
80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
80
Kilde: Macrobond, sidste obs. sep. 2015
Figur 5: Ledigheden i Frankrig
Sæsonkorrigeret
Pct.
10.5
Pct.
10.5
10.0
10.0
9.5
9.5
9.0
9.0
8.5
8.5
8.0
8.0
7.5
7.5
7.0
7.0
6.5
04
05
06
07
08
09
Kilde: Macrobond, sidste obs. 2.kvt. 2015
10
11
12
13
14
15
6.5
Økonomiske tendenser
Figur 6: Forbruger- og erhvervstillid i Frankrig
Sæsonkorrigeret indikator
Balance
20
Balance
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Erhvervstillid
-50
Forbrugertillid
Kilde: Macrobond, sidste obs. nov. 2015
Figur 7: Udviklingen i eurokursen
DKK pr. 100 euro
747
U.S. Dollars pr. 100 euro
160
746
140
745
120
744
100
743
742
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
DKK pr. 100 euro
U.S. Dollars pr. 100 euro
Kilde: Danmarks Nationalbank, sidste obs. nov. 2015
80
Økonomiske tendenser
Figur 8: Vareeksport til Frankrig
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
150
Indeks, 2000=100
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
01
02
03
04
EU (15)
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
90
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. aug. 2015
Figur 9: Dansk eksport og import til Frankrig og Monaco
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
35
Mia. kr.
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
05
06
Eksport
07
08
09
10
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. sep. 2015
11
12
13
14
15
10
Økonomiske tendenser
Tabel 3: Dansk vareeksport til Frankrig
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Seneste
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- heraf: Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2012
1.557
79
18.183
3.218
1.122
834
3.619
1.244
174
1.141
3.160
2.534
670
1.708
1.724
21.543
2013
1.937
301
17.256
2.962
1.244
528
3.150
966
191
1.202
3.347
2.543
558
1.533
1.873
21.367
2014
1.715
1.118
18.594
3.035
1.468
518
3.245
971
241
1.251
4.041
2.774
398
1.624
2.033
23.448
12 mdr.
2.067
1.088
22.683
3.731
2.022
677
4.048
1.305
266
1.550
4.426
3.419
538
2.006
2.633
28.460
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 4: Top 10 over danske eksportvarer til Frankrig
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen kondensater af naturgas)
1.114
2 Stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, fersk/kølet
630
3 Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf samt lipoproteinlipase
459 og aspergillus alka
4 Vinddrevne elektriske generatorer
443
5 Torsk af arten "Gadus morhua", fersk eller kølet
421
6 Filet af torsk "Gadus morhua", "Gadus ogac", "Gadus macrocephalus" og af fisk af arten "Boreogadus
369 saida", fersk eller k
7 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner
329
8 Møbler af træ, af den art der anvendes i soveværelser (undtagen siddemøbler)
274
9 Filet af stillehavslaks "Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus gorbuscha", "Oncorhynchus keta", 242
"Oncorhynchus tschawy
10 Møbler af træ, af den art der anvendes i spise- og dagligstuer (undtagen siddemøbler)
235
Ti største i alt
4.516
Samlet vareeksport
23.448
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Økonomiske tendenser
Tabel 5: Dansk og europæisk vareeksport til Frankrig
Vareeksport fordelt på produkter
Danmark, mio. kr.
Seneste
2014
12 mdr.
3.843
4.641
1.963
2.659
1.908
2.143
1.799
2.223
1.717
1.972
1.717
2.051
1.637
1.944
1.538
2.122
1.409
1.546
1.394
1.429
996
1.260
972
1.226
792
973
619
793
515
633
393
520
240
305
23.448
28.441
Eksportvarer
Animalske og vegetabilske produkter
Farmaceutiske produkter
Mekaniske apparater
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Metalvarer mv.
Maskiner til industrielt brug mv.
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Tekstil og beklædning
Mineralske produkter
Elektriske motorer, generatorer mv.
Måle- og præcisionsinstrumenter
Tilberedte fødevarer
Plast- og gummiprodukter
Kommunikations- og informationselektronik
Øvrige produkter
Transportmidler
IT hardware
Samlet vareeksport
EU-15, mia.kr.
Seneste
2014
12 mdr.
152,8
192,3
120,2
144,5
129,2
160,2
130,3
162,9
268,6
334,9
108,5
131,7
200,6
245,7
156,7
201,3
144,2
162,7
90,2
112,6
74,9
96,2
127,3
160,4
148,1
184,4
81,6
101,6
52,3
73,3
421,6
548,9
46,6
57,0
2.453,9
3.070,5
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden november 2014 - oktober 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 6: Dansk eksport til Frankrig
Seneste
Mio. kr.
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
2012
2013
20.362
20.161
2014 12 måneder
22.379
21.068
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden okt. 2014 - sep. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk