Untitled - Frederikshavn Kommune

Comments

Transcription

Untitled - Frederikshavn Kommune
Indhold
Målsætninger for dagtilbudsområdet i Frederikshavn Kommune .................................................................... 3
Børne- og Ungepolitik.................................................................................................................................... 3
Familien i Centrum ........................................................................................................................................ 3
Børne- og Ungdomsudvalgets dialog med distriktsbestyrelserne i dagtilbud .............................................. 4
Dagtilbudsdistrikter ........................................................................................................................................... 4
Anvisning af pladser i et dagtilbud .................................................................................................................... 6
Pasningsgaranti.............................................................................................................................................. 6
Sådan skrives dit barn op............................................................................................................................... 7
Forældrebetaling ............................................................................................................................................... 7
Søskendetilskud ............................................................................................................................................. 7
Økonomisk friplads ........................................................................................................................................ 7
Behandlingsmæssig eller socialpædagogisk friplads ..................................................................................... 8
Åbningstider og ferielukning ......................................................................................................................... 8
Åbningstider i dagtilbud ................................................................................................................................ 8
Åbningstider i Dagplejen ............................................................................................................................... 8
Visitation til støtte og specialgrupper ............................................................................................................... 8
Specialgruppe ................................................................................................................................................ 8
Familiestuer ................................................................................................................................................... 9
Socialrådgiver i Dagtilbud .............................................................................................................................. 9
2
Bilaget til Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommunes dagtilbudsdistrikter er en samlet oversigt over
de beslutninger, der er taget indenfor dagtilbudsområdet i Bæredygtigt Børneområde.
Bilaget vil løbende blive opdateret, når der tages nye beslutninger på dagtilbudsområdet.
Målsætninger for dagtilbudsområdet i Frederikshavn Kommune
Børne- og Ungepolitik
Børne- og Ungepolitikken skal sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den
målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte.
I Frederikshavn Kommune er vi optaget af, i tæt samspil med børn, unge og familier, at skabe et grundlag
for trivsel, sundhed, udvikling og læring.
Alle børn og unge i Frederikshavn Kommune skal opleve mening i livet.
For at holde børne- og ungeområdet på dette spor, består Børne- og Ungepolitikken af 4 helt centrale
pejlemærker - pejlemærker som via en omsætning i praksis vil sikre, at vi bevæger os i den ønskede retning.
Børne- og Ungepolitikken kan ses på kommunens hjemmeside www.frederikshavn.dk
Familien i Centrum
Familien i centrum er det overordnede tværfaglige samarbejdsforum mellem familien og det offentlige,
hvor man arbejder på at skabe positive forandringer for barnet og familien. FIC starter, når flere faggrupper
skal inddrages i samarbejdet.
Målet med Familien i Centrum er:
• At fremme børns muligheder for udvikling og trivsel
• At fremme familiers muligheder for at skabe gode rammer for børnene
• At skabe helhed og sammenhæng i indsatsen
Alle medarbejdere i Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats, Center for Dagog Fritidstilbud og i Center for Familie er ansvarlig for, at målene nås og at samarbejdsmodellens (FiC)
retningslinjer følges.
Det tværfaglige samarbejde i Familien i Centrum hviler på fire værdier
•
•
•
•
Tidlig og sammenhængende indsats
Involvering af familien
Kvalificeret og effektiv sagsbehandling
Samarbejdsrelationer præget af ligeværd
3
Børne- og Ungdomsudvalgets dialog med distriktsbestyrelserne i dagtilbud
I Børne- og Ungdomsudvalgets regi afholdes der én gang årligt et dialogmøde mellem politikere og
distriktsbestyrelserne. Derudover afholder Børne- og Ungdomsudvalget én gang årligt et møde for
bestyrelsesformændene for Børne- og Ungeområdet. På dialogmøderne drøftes et eller flere udvalgte og
aktuelle emner. Dialogmødernes formål er at styrke den demokratiske dialog mellem det politiske niveau
og bestyrelserne.
Dagtilbudsdistrikter
Frederikshavn Kommunes dagtilbudsområde består fra 1. august 2015 af 4 dagtilbudsdistrikter, fordelt på
distriktsområderne Nord, Syd, Øst og Vest. Dagtilbudsdistrikterne i Frederikshavn Kommune fremgår af
bilag 1.
I forbindelse med oprettelse af de 4 dagtilbudsdistrikter sker der en ny organisering af Dagplejen og
Dagtilbud. For at få et tættere tværfagligt samarbejde og for at udnytte personaleressourcer bedst muligt
lægges Dagplejen og Dagtilbud sammen. Det betyder, at distriktets dagplejere og daginstitutioner får
samme distriktsleder.
Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at mulighederne for pasning skal være det samme i
oplandsbyerne som i de større byer. Det bliver altså muligt for alle forældre, uafhængig om de bor i by eller
land, at vælge mellem dagpleje og vuggestue.
Sammenlægningen betyder bl.a. også, at vuggestuerne fremadrettet kan modtage dagplejebørn i
gæstedagpleje. Det sker i takt med de planlagte omlægninger fra børnehave til 0-6 års institutioner
gennemføres.
Frem mod 2018 vil de nuværende børnehaver i Aalbæk, Jerup, Elling, Ravnshøj, Gærum, Hørby Dybvad og
Voerså blive tilpasset så de kan modtage vuggestuebørn.
I Aalbæk, Voerså og Elling placeres 0-6 års institutioner nye steder. Institutionerne flytter, fordi de
nuværende bygninger enten ikke er store nok eller ikke er i en stand, der gør det muligt at anvende dem
som 0-6 års institutioner. Det er desuden besluttet, at der inden 2018 oprettes 0-6 års institution i
nordbyen i Frederikshavn og på Sættravej i Sæby.
I perioden fra 2015-2018 vil der for flere daginstitutioners vedkommende ske fysiske forandringer. Nogle
institutioner flytter sammen i større enheder. For andre er der tale om ombygninger eller nybygninger.
Nedenfor kan du få et overblik over, hvad der skal ske med de enkelte daginstitutioner, og hvornår arbejdet
igangsættes.
4
Daginstitution
Afdelinger
Vuggestuen Regnbuen
Børnehaven Mattisborgen
Pilekrattet
Børnehuset Trindelvej
Børnehaven Fyrrekrat
Aalbæk Børnehave
Dagtilbudsdistrikt Nord
Vuggestue
Børnehave
Børnehave
Aldersintegreret institution 0-6 år
Børnehave
Børnehave
Børnehuset Mariehønen
Børnehave
Børnehaven Havblik
Børnehave
Strandby Børnehave
Børnehave
Andedammen
Børnehave
Bemærkning
Nybygget i 2011
Ingen ændringer
Nybygget i 2011
Tilbygget i 2011
Ingen ændringer
Laves til aldersintegreret
institution i 2017/2018
Laves til aldersintegreret
institution i 2017/2018
Samles i ny institution i Elling
2016
Samles i ny institution i Elling
2016
Samles i ny institution i Elling
2016
Dagplejen
Ny institution på tidligere Elling Skole primo 2016 (Børnehaven Havblik, Strandby Børnehave, Andedammen
samles)
Daginstitution
Afdelinger
Børnehuset Spiren
Dagtilbudsdistrikt Øst
Vuggestue
Abildgård Børnehave
Børnehave med specialafdeling
Børnehaven Spiloppen
Børnehave
Børnehaven Stjernen
Børnehave
Børnehaven Tangloppen
Børnehave med OBS- og
Behandlingsgruppe
Børnehave
Børnehaven Humlebien
Bemærkning
Samles i ny institution i nordbyen,
Frederikshavn i 2018
Samles i ny institution i nordbyen,
Frederikshavn i 2018
Samles i ny institution i nordbyen,
Frederikshavn i 2018
Samles i ny institution i nordbyen,
Frederikshavn i 2018
Samles i ny institution i nordbyen,
Frederikshavn i 2018
Samles i ny institution i nordbyen,
Frederikshavn i 2018
Ingen ændringer
Nybygget i 2013
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Selvejende institution
Landbørnehaven
Børnehave
Børnehuset Mælkevejen
Aldersintegreret institution 0-6 år
Børnehaven Øster Dahl
Børnehave
Børnehuset Pilekvisten
Aldersintegreret institution 0-6 år
Den Lille Børnehave
Børnehave
Dagplejen
Ny institution i Frederikshavn Nordby fra 2018 (Børnehuset Spiren, Abildgård Børnehave, Børnehaven
Spiloppen, Børnehaven Stjernen, Børnehaven Tangloppen, Børnehaven Humlebien samles)
5
Daginstitution
Børnehuset Troldehøj
Kernehuset
Børnehuset Hånbæk
Børnenes Hus Lærkereden
Børnehuset Bangsbo
Skovbørnehaven
Dagplejen
Afdelinger
Bemærkning
Dagtilbudsdistrikt Vest
Børnehave
Børnehave
Aldersintegreret institution 0-6 år
Aldersintegreret institution 0-6 år
Børnehave
Børnehave
Laves til 0-6 års institution i 2018
Laves til 0-6 års institution i 2015
Nybygget i 2013
Tilbygget i 2011
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Afdelinger
Bemærkning
Daginstitution
Børnehuset Sæbygårdvej
Børnehuset Sættravej
Dagtilbudsdistrikt Syd
Aldersintegreret institution 0-6 år
Børnehave
Dybvad Børnehave
Hørby Børnehus
Børnehaven Brolæggervej
Børnegården
Voerså Børnehave
Børnehave
Børnehave
Børnehave
Aldersintegreret institution 0-6 år
Børnehave
Bødkergården
Aldersintegreret institution med
specialafdeling
Børnehave
Børnehave
Idrætsbørnehaven Bispevang
Thorshøj Børnehus
Dagplejen
Tilbygget i 2010
Laves til 0-6 års institution i
2016/17 – der bygges ny
institution
Laves til 0-6 års institution i 2018
Laves til 0-6 års institution i 2018
Ingen ændringer
Tilbygget i 2011
Flytter i lokaler på Stensnæs
skoleafdeling, ultimo 2015
Selvejende institution
Selvejende institution
Puljeinstitution
Anvisning af pladser i et dagtilbud
Frederikshavn Kommunes Pladsanvisning anviser pladser til kommunal dagpleje, kommunale
daginstitutioner, selvejende institutioner og puljeinstitutioner.
Børn mellem 0-2 år tildeles pladser i dagpleje, vuggestue eller aldersintegrerede institutioner. Børn mellem
2 år 11 måneder - 5 år (indtil skolestart) tildeles pladser i børnehaver eller aldersintegrerede institutioner.
Pasningsgaranti
Der er pasningsgaranti til en fuldtidsplads i et dagtilbud fra barnets 26. uge. Pladsanvisningen skal have
ansøgningen om optagelse mindst 3 måneder før forventet starttidspunkt. Pladsen anvises med
udgangspunkt i bopæl og så vidt muligt i nærområdet.
6
Pasningsgaranti betyder, at kommunen tilbyder alderssvarende pasning, men ikke i en bestemt
institution/dagplejer eller med bestemte åbningstider. I de tre byer - Skagen, Frederikshavn og Sæby danner byområdet afgrænsning for pladsgarantien. Det vil sige, at man er sikret en plads til barnet indenfor
bygrænsen. I alle øvrige lokalområder garanteres børnene en plads inden for det lokale skoledistrikt - eller i
et af naboskoledistrikterne.
Pladsanvisningen anviser pladser efter alder indenfor hver aldersgruppe. Det er således dit barns alder, der
som hovedregel tæller som anciennitet på en evt. venteliste. Anvisning efter alder kan dog fraviges, hvis et
barn af sociale eller pædagogiske grunde har et særligt behov for et pladstilbud, eller har søskende i det
aktuelle dagtilbud. Herudover kan ventelisten til en konkret institution fraviges, hvis det kan dokumenteres,
at der af arbejdsmæssige grunde er behov for en daginstitution med åbningstider efter kl.16.30.
Kommunen har desuden mulighed for at fravige aldersancienniteten, hvis andre ganske særlige
udefrakommende omstændigheder kan give barnet akut brug for en plads.
Sådan skrives dit barn op
Barnet kan blive opskrevet til en plads i dagtilbud fra barnets fødselsdato. Der sker via
selvbetjeningsløsningen ”Den digitale pladsanvisning” på kommunens hjemmeside.
Skift fra én type dagtilbud til en anden (f.eks. fra dagpleje til børnehave) sker automatisk fra den måned,
barnet bliver 2 år 11 måneder.
Forældrebetaling
Taksterne fastsættes hvert år ved budgetlægning og kan findes på kommunens hjemmeside.
Der betaler månedsvis forud den 1. i den måned barnet bliver passet i dagpleje, dagtilbud. Juli måned er
betalingsfri.
Søskendetilskud
Hvis familien har flere børn i et pasningstilbud kan man få søskendetilskud. Ved søskendetilskud betaler
man fuld pris for den dyreste plads og får 50 % tilskud til betalingen for øvrige pladser.
Økonomisk friplads
Man har mulighed for at søge hel eller delvis økonomisk friplads, hvis husstandens aktuelle indkomst
pr. januar 2014 er under 502.200 kr. årligt minus AM og ATP.
Har man mere end ét barn under 18 år i hjemmet forhøjes indtægtsgrænse med 7.000 kr. pr. barm ud over
det første.
Hvis man er enlig forsørger forhøjes indtægtsgrænsen med yderligere 56.559 kr.
Man kan søge om økonomisk friplads via den digitale pladsanvisning.
7
Behandlingsmæssig eller socialpædagogisk friplads
Hvis barnet har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, og barnet er tilbudt dagpasning af
behandlingsmæssige grunde, kan man få forældrebetalingen nedsat med 50 %.
Forældre kan søge socialpædagogisk friplads, når barnets dagpasning er særlig påkrævet, og man har
vanskeligt ved at betale for pasningen.
Åbningstider og ferielukning
Åbningstider i dagtilbud
Mandag - torsdag 6.45 - 16.30
Fredag 6.45 - 15.45
I daginstitutionerne er der mulighed for udvidet åbningstid fra 06.00 - 06.45 hver dag i alle huse samt
fredag fra 15.45 - 16.00, hvis behovet er arbejdsrelateret.
Minimum et hus i hvert distrikt har mandag til fredag åbningstid til kl 17.00, hvis behovet er
arbejdsrelateret.
Åbningstider i Dagplejen
Dagplejeren har en åbningstid på max. 48 timer om ugen, og indenfor dette tidsrum kan der aftales
daglige komme-/gåtider vedrørende det enkelte barn.
Hvis der af hensyn til arbejde eller transport opstår et ændret behov for komme-/gåtider, drøftes dette
med dagplejeren eller dagplejekontoret.
Dagtilbuddene/ Dagplejen holder åbent alle hverdage. Ved ferielukning stilles alternativ pasning til
rådighed efter dagtilbudslovens bestemmelser. Der kan ikke tilbydes alternativ pasning på grundlovsdag
efter kl. 12.00 og juleaftensdag.
Visitation til støtte og specialgrupper
Støtte efter dagtilbudsloven gives til børn med særlige behov, og skal medvirke til, at børn kan rummes i de
almene dagtilbud.
Støtten er en ekstra indsats, når børn har behov for støtte til at kunne trives, udvikles og lære i deres
vuggestue eller børnehave. Støtte i en vuggestue eller børnehave gives efter en konkret faglig vurdering af
det enkelte barns behov for støtte. Støtten gives i en kortere eller længere periode og er en ressource ud
over den daglige understøttelse af barnet.
Ved behov for støtte søger barns vuggestue eller børnehave om hjælp i kommunens visitationsudvalg.
Støtten til børn i almene dagtilbud vil primært være hjælp fra kommunens støtte-ressourceteam.
Specialgruppe
8
Hvis barnet har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og dermed særligt behov for
støtte, behandling mv., kan barnet visiteres til en specialgruppe. Visitationen til specialgruppe sker i
kommunens visitationsudvalg, som kan kontaktes via Center for Dag- og Fritidstilbud.
Der er specialgrupper i følgende børnehaver:
•
•
•
Abildgård Børnehave (§32 tilbud)
Bødkergården (§32 tilbud)
Børnehaven Tangloppen (OBS- og Behandlingsgruppe)
Familiestuer (tilbud til familier)
Familiestuen er et tilbud til børn i alderen 2-6 år og deres familier. Det kan være børn, der er urolige eller
som har svært ved at begå sig i fællesskaber. De kan bl.a. forstyrre de andre børn, have svært ved at
koncentrere sig, følge regler og planlægge. Men det kan også være de stille og indadvendte børn. Generelt
henvender familiestuen sig til børn, der ikke udnytter deres potentialer og kompetencer.
Et forløb i familiestuen varer ca. 12 uger. Barnet og dets familie kommer i familiestuen to halve dage om
ugen. Der er plads til 4 – 8 familier af gangen.
Ideen med familiestuen er at forsøge at skabe en bedre trivsel i hverdagen for det enkelte barn. Målet med
arbejdet er at barnet lærer nye færdigheder og handlemuligheder, og at barnet gøres bevidst om egne
handlinger og forandringer. Familiestuen har særlig fokus på at forældrene tager medansvar for deres
barns udvikling og forandring.
Familiestuen vil sammen med barnets primærpædagog og familiemedarbejdere i Familiestuen opstille mål
for forandringer af barnets adfærd. Dette gøres i samspil med barnet.
Barns adfærd vurderes dagligt i forhold til målene af primærpædagogen. Det er forældrene, der iagttager
barnets indsats, når de er i Familiestuen.
Socialrådgiver i Dagtilbud (tilbud til familier)
Socialrådgiver i Dagtilbud har skabt mulighed for en tidlig og målrettet indsats. Formålet med tilbuddet er
at spotte udsatte børn og familier tidligere. Socialrådgiver i Dagtilbud skal således ikke rejse flere sager i
familierådgivningen, men derimod forbygge igennem en tidlig indsats.
Forældre har mulighed for at rådføre sig hos en socialrådgiver i barnets dagtilbud. Man kan rådføre sig
omkring alt, der vedrører barnet og familien bl.a. barnets talevanskeligheder, overvægt, samspil med andre
børn, kriser i familien herunder skilsmisse, dødsfald og alvorlig sygdom m.m.
Socialrådgiveren understøtter som udgangspunkt pædagogernes arbejde i daginstitutionen. Socialrådgiveren vil i den forbindelse deltage i forældresamtaler, personalemøder, yde konkret råd og vejledning
til forældre og personale.
9

Similar documents