Referat forældre bestyrelsesmøde - 2.sep2015

Comments

Transcription

Referat forældre bestyrelsesmøde - 2.sep2015
Referat forældre bestyrelsesmøde
Dagtilbud Ry
2. sep. 2015 i Lynghoved.
1. Møde med Annie Noes og John Simonsen fra Børn og unge.
Per bød velkommen og Annie indledte med at sige, at de var glad for at få muligheden for at være i
dialog med os om kapaciteten i Ry. Det var meget bedre end at skrive sammen.
John beskrev den aktuelle situation med kapacitet i Ry området, ud fra en ny prognose. Det var de
tal som havde dannet grundlag for beslutningen i Undervisnings og børneudvalget. (se bilag).
I prognosen er der indregnet et scenarie om ekstra tilflytning til Ry. Det er dog helt klart Børn og
Unges opfattelse at tilflytningen ikke bliver så stor, at den vil indflydelse på kapaciteten i
børnehaverne til sommer 16. Der vil der komme 100 ledige pladser i vores børnehaver, da vi har en
meget stor skoleårgang.
Indtil den tid opfordres vi til at se om vi kan løse kapacitets behovet inden for egne rammer (over
110 % indskrevne i børnehaverne.) Alternativt indskrives børn i tilhørende skoledistrikter.
I forhold til vuggestue kapacitet i Ry, anerkendes det, at der er mangel på pladser. Vi har dog
betydelige flere pladser i Ry, end andre steder i kommunen. Det er en politisk beslutning om der
skal være flere pladser, og det er der ikke et ønske om pt.
Såfremt der ikke er ledige pladser i dagplejen, tilbydes der pladser i eksisterende skoledistrikter.
Børn og unge skal følge børnetal og kapacitet tæt, i samarbejde med dagplejen og dagtilbyd Ry.
På mødet gav vi udtryk for at vi ville gøre dette. Bestyrelsen ønsker også at forfølge ønsket om flere
vuggestuepladser. Det kan tænkes at behovet herfor, bliver så stort, at det er en nødvendighed at
etablere en vuggestuegruppe for at klare kapaciteten.
2. Siden sidst
Der er ansat nye daglig leder i Birkehuset. Bjarke Nørgaard starter 1. okt. Bjarke har i øvrigt været
forældre i Lynghoved, og var med i forældrebestyrelsen 1½ år. Så han kender til vores organisation.
I Birkehuset er der ansat ny pædagog i stedet for Miriam, som har fået nyt job, valgt er Line, som
tidligere har haft et barselsvikariat. Line skal dog på barsel til november. Kira, som også er kendt
ansigt i huset er ansat i hendes barselsvikariat.
I Fugldal er der også nye ansigter: Lonnie er ansat som pædagog i storbørns gruppen. Hun er ansat i
inklusionsmidler frem til sommeren. Der er også udskiftet på medhjælper stillinger i vuggestuen.
Sofie afløser en anden Sofie.
I kildebjerg går Marianne på barsel. I denne periode tager Gitte over. Hun er en erfaren økonoma
og bor i Ry.
3. Budget 16
Per orienterede om at der venter store besparelser for Skanderborg kommune. Dels pg.a af egne
besparelser og særligt p.g.a. den 1 % effektivisering som regeringen har besluttet lægges ud til
kommunerne i 16.
Skanderborg kommune skal spare ca. 40 mill.
Det blev på mødet besluttet at nedsætte en adhoc. Gruppe, som skal arbejde med et høringssvar til
Skanderborg kommune, når vi har et udspil på besparelserne.
Gruppen består af: Mads, Louise og Anne. Per indkalder til møde.
4. Anvendelse af nye digitale medier.
Maibritt fortalte og viste film om Lynghoveds arbejde med digitale medier.
- Det interaktive gulv i vuggestuen, som de supplereres med historie fortæller og evt. brug af
Ipads.
Denne aktivitet i er i høj grad med til at understøtte det pædagogiske arbejde. F. eks omkring
sprog stimulering.
- Der arbejdes i Lynghoved meget med Ipads. Der laves I books bl.a. med hjælp fra bookcreator.
- Maibritt er sammen med Dorte (daglig leder) tovholder og inspirator på deres projekt. Det er
dog vigtigt at hele personalegruppen arbejder med brug af digitale medier. Derfor har det
været emnet på personale weekend i foråret.
I Dagtilbud Ry fik vi i foråret, del i midler som Skanderborg kommune havde afsat til udvikling af
brug af digitale medier i Dagtilbud. Ud over at Lynghoved fik 45.000 til deres projekt, har Fugldal
fået 35.000 til et projekt som anvender smartboards i det pædagogiske arbejde.
Ved næste forældre bestyrelse møde i Fugldal, vil der være en orientering og dialog herom.
I projekt beskrivelse og evaluering er det beskrevet at der skal være erfarings og vidensdeling til de
andre børnehuse i dagtilbud Ry.
Emnet var behandlet i den tidligere forældrebestyrelse, som bl.a har resulteret i følgende punkter,
som danner grundlag for en It strategi i Dagtilbud Ry. (taget fra tidligere referat)
-
-
Bestyrelsen ønsker at der fremover bliver mulighed for at bruge digitale medier, som f.eks.
Ipads, vidensbrønde og smartboards i det pædagogiske arbejde i husene.
Det er vigtigt at ovenstående bliver en voksenstyret aktivitet, som understøtter lærings og
udviklings miljøer i det pædagogiske arbejde med børnene.
Der skal være fokus på at brug af digitale medier i det pædagogiske arbejde ikke bliver et
aktivitet som er med til at passivere børnene, den behøver ikke at være en stille aktivitet.
Der er i bestyrelsen stor tiltro til at vores pædagoger er ansvarlige for at dette ikke sker.
Der skal ansøges om midler fra en kompetence pulje, som undervisnings og børneudvalget har
besluttet at oprette.
Det er vigtigt at der er nogle medarbejdere som brænder for at udvikle det pædagogiske
arbejde på dette område.
-
Der arrangeres en fælles ”studietur” med oplæg fra personale i Galten/Låsby dagtilbud, som
har igangsat og indkøbt ovennævnte digitale medier.
Punkterne er ikke blevet gjort tilgængelige som principper for en IT strategi, som bestyrelsen har
vedtaget. (Per påtager sig denne opgave).
I dagtilbud Ry har vi fortsat fokus på at udvikle brugen af BørneIntra. Såvel hos personale og
forældre.
Som noget nyt er der fra Skanderborg et ønske om at udvide brugen af BørneIntra med et
komme/gå modul til registrering af børn ved aflevering og afhentning.
På en skærm trykker forældrene selv deres barn ind og ud.
Et dagtilbud har haft dette i over et år, og har rigtige gode erfaringer med brugen af det.
Emnet blev drøftet i forældrebestyrelsen, som besluttede at der skulle arbejdes på at indføre
systemet i husene – i et samarbejde med personalet og således det blev tilpasset forholdene i hvert
enkelt hus.
5. Næste møder er 21/10 og 3/12

Similar documents