Børnehusene Støvring Syd kontrakt 2015 - 2016

Comments

Transcription

Børnehusene Støvring Syd kontrakt 2015 - 2016
Kontrakt for Børnehusene Støvring Syd
2015 – 2016
Læring og Samarbejde
Strategiområde A: Det gode børneliv
Mål
Indsats
Handling
Ansvarlig
Plan for proces og
evaluering
A.1.
A.1.1.
Kontraktholder
Læring og inklusion:
Udfordre den traditionelle
inklusionstænkning ved at
facilitere nye former for
udviklings- og læringsmiljøer, der
tilgodeser barnets individuelle
behov.
TULF
Institutionerne i Støvring Syd
udarbejder et fælles dynamisk
grundlag for den samlede indsats i
forhold til at skabe et kvalitativt
læringsmiljø og dermed optimale
muligheder til alle distriktets børn
uanset faglige forudsætninger og
sociale baggrunde.
Første år anvendes tænkningen fra
TULF ift. de 0-6 årige i overgangen fra
dagtilbud til Mini-Søhule og senere
skole og SFO - se kontraktmål A.1.2.
Efterfølgende anvendes tænkningen
fra TULF ift. de 6-16 årig ved at skolens
læringskonsulent i samarbejde med
teams sætter fokus på overgange
generelt.
Forår 2015 - År ét med
iværksættelse af en overgang
byggende på udvidet
samarbejde mellem dagtilbud
til Mini-Søhule.
Styrkelse og
konsolidering af
inklusionsindsatsen
med fokus på større
mangfoldighed i
læringsmiljøer og
læringstilgange.
Fokus på børnesyn og læringssyn
Vi vil skabe et fundament for fælles
ressourceorienteret tænkning om
pædagogisk og kulturelt lærings- og
1
Evaluere indsats ift. Det
Inkluderende Klasseværelse.
Dagtilbud og SFO/Skole
tilpasser løbende de fysiske
rammer i forhold til
ressourceorienteret
tænkning.
Sommer 2015 - Evaluering af
ny overgang gennem skr.
spørgeskema samt
fokusgruppeinterview.
Efterår 2015 - Redefinere
indsatsen i forhold til
overgangen, formulere nye
tegn på succes, formidling
børnesyn. Fundamentet skal udvikles
af medarbejdere, børn og forældre,
bl.a. ved foredrag, fælles oplæg,
arbejdsgrupper samt Ledelse tæt på.
internt og eksternt. (på skrift,
oplæg, møder, visualisering
m.m.)
Oplæg for medarbejdere og
forældre om
ressourceorienteret børnesyn
og læringssyn.
Ressourcepersoner arbejder
løbende med at understøtte
denne kultur.
Det udviklende læringsmiljø
Vi er i gang med at udvikle
læringsmiljøer/ læringsfællesskaber/
fysiske rammer samt tanker om
fællesarealer..
På baggrund af tankerne om Det
Inkluderende Klasseværelse udvikles
områder i dagtilbud, SFO og skole,og
medarbejdere får kompetencer til at
kunne igangsætte pilotprojekter, der
tager afsæt i det enkelte barns
deltagelses- og udviklingsmuligheder.
A.1.2.
Styrkelse af de faglige
fællesskaber og faglige netværk
på tværs af skoler og 0-6
årsområdet
Der er ansat en tværinstitutionel
læringskonsulent i
skole/SFO/dagtilbud og en
ressourcepædagog i dagtilbuddene i
Støvring Syd-distriktet for at skabe et
forpligtende samarbejde og
fællesskab.
For at sikre inddragelse af
medarbejdere oprettes Tværsteam i
Støvring Syd-distriktet bestående af 3
pædagoger fra dagtilbuddene, 3
børnehaveklasseledere, 3
indskolingslærere, 3 pædagoger fra
SFO, læringskonsulenter og ledelse fra
børnehave, SFO og skole.
Læsevejledere, sprogpædagoger,
2
Vinter 2015 og forår 2016 - År
to med “ny overgang”. Ny
evaluering og redefinering.
Chef og
kontraktholder
Tværsteamets opgaver:
Forår 2015 - Udvikle/
optimere de faglige netværk
ift overgangen.
Skabe indsigt i hinandens
praksis, udvikle fælles
forståelse og fælles
ressourceorienteret sprog,
samt pædagogiske
læringssyn og børnesyn.
Efterår 2015 samt 2016
Sikre rød tråd i samarbejdet
Fælles fokusområde er
sprogarbejde (se A.1.3)
Optimering/praksisændring
motorikvejledere, IT-didaktikere, ITpædagoger m.fl. inddrages ad hoc.
Den tværinstitutionelle
læringskonsulent er tovholder.
På tværs af Skoler
Der indledes samarbejde med
Bavnebakkeskolen med henblik på
fælles idéudvikling i forhold til
reformen
(UU/Lektiehjælp/Bevægelse/Den åbne
skole osv.) Herudover ønsker vi
samarbejde omkring udvikling af
kompetencecentre, udskolingsmiljøer,
læringsmiljøer og elevindragelse. På
sigt kunne det udbredes til et fælles
kommunalt skoleanliggende.
Identificere og drøfte faglige
temaer.
2015: Månedlige
sparringsmøder på
lederniveau mhp kvalificering
af lokale tiltag. Første møde
ultimo april.
2016: Konkret inddragelse af
det pædagogiske personale
og eleverne på begge skoler.
På tværs af 0 - 3 års området
Etablering af netværk mellem de
integrerede institutioner i Støvring og
Skørping samt dagplejen i de to
områder.
Vi tager initiativ, og sikrer den røde
tråd i samarbejdet mellem personalet i
dagplejen og 0-3 års området.
Samarbejdet skal bidrage til øget
indsigt og kendskab til hinandens
arbejdsfelter. Vi starter op med 2
temadage i marts 2015, som
efterfølges af temagruppe-samarbejde
3
Forår 2015 – 2 dages seminar.
SMTTE-modellen skal
anvendes.
Evaluering skal ske efter 6
mdr.
i perioden indtil evaluering.
A.1.3.
Styrkelse af indsatsen i forhold til
det fælles sprogarbejde på tværs
af skoler og dagtilbud
A.2.
A.2.1.
Trivsel:
Arbejde systematisk med at
styrke de forpligtende
fællesskaber/teamsamarbejdet
mellem de voksne der er omkring
børnene.
Fokus på indsatser
der skal styrke
trivslen for alle børn
- og særligt trivsel i
forhold til drenge.
Skolen og dagtilbud vil skabe
organisatoriske rammer for
læsevejledere- og sprogpædagogers
fælles opgave med at videndele/ få
kendskab til hinandens sprogarbejde,
og med udgangspunkt i helhedstanken
skabe en rød tråd for børnenes
sproglige udvikling og læring fra 0-16
år.
Chef og
kontraktholder
Skabe organisatoriske rammer for
faglige fællesskaber, som tager
udgangspunkt i børnenes interesser og
initiativer – med et særligt fokus på at
tilgodese begge køn, f.eks.
kønsopdelte fællesskaber og netværk i
skole/dagtilbud.
Kontraktholder
Forår 2016 - formidling til den
samlede medarbejdergruppe
og forældrene.
August 2016 - fælles
sprogstrategi er
implementeret.
I samarbejde med Bavnebakkeskolen
4
Der påtænkes ansættelser i
2015 og 2016.
Udvikle læringsmiljøer med
fokus på drengene bl.a.
baseret på
klassekonferencen.
Der udvikles pilotprojekter ift
drengenes trivsel og læring.
Dagtilbuddene, SFO og skole vil have
fokus på konkrete muligheder for at
supplere medarbejdergruppen med
mandlige medarbejdere, som børnene
kan spejle sig i. Vi vil være
opmærksomme på potentielle
alternativer – f.eks. gennem
stillingsopslag, inddrage håndværkere,
idrætsklub-medarbejdere, fædre i
konkrete projekter.
A.2.2.
Efterår 2015 - udvikle fælles
sprogstrategi med
udgangspunkt i Den
Overordnede Sprogstrategi.
Kontraktholder
Forår 2015/efterår 2015 - Der
Styrkelse af børnenes
inddragelse i planlægningen af
deres egen udvikling og læring.
(se A.1.2) forsøges udviklet et fælles
elevråd. fælles strategier i samarbejde
med DSE (Danske Skoleelever), fælles
elevhappenings- /arrangementer
m.m.,
På Karensmindeskolen vil vi udforske
muligheder for elevinddragelse,
herunder større elevansvar og
inddragelse ift. arbejdet med
læringsmål, feedback-strukturer etc.
Dagtilbuddene vil i det pædagogiske
arbejde inddrage de seneste resultater
af undersøgelserne i
Dagtilbudstermometret, hvor børnene
blev spurgt om trivsel i forhold til
andre børn, de voksne og de aktuelle
fysiske rammer.
indledes samarbejde med DSE
ift. at komme fra ideer til
handling.
Indledende kulturarbejde
omkring elevdemokrati. (Del
af C.1.1)
Forår 2015 – drøftelse med
de pædagogiske konsulenter
om konkret inspiration og
tiltag.
2016 – beskrivelse og
formidling af konkrete
erfaringer.
Med inspiration fra studieturen til
Finland, vil vi udforske Ben Furmanns
teorier og praksis (Kids Skills), og tage
stilling til anvendelse af individuelle
handleplaner for børn ud fra tanker
om inddragelse af barnet.
Vi følger barnets initiativ, og skaber
refleksion og tanker om egne behov/
udvikling.
Strategiområde B: Det tværfaglige samarbejde
Mål
Indsats
Handling
Ansvarlig
5
Plan for proces og evaluering
B.1.
B.1.1.
Helhed:
Projekt på tværs af
centre der sætter fokus
på den fremskudte
forvaltning med
inddragelse af
samarbejdsparter fra
Center Familie og
Handicap og Center
Sundhed.
Styrkelse af den tidlige
forebyggende indsats.
B.2.
B.1.2.
Åbenhed:
Et særligt fokus på
samarbejde og
partnerskaber med
eksterne interessenter –
herunder foreninger,
virksomheder,
kulturskole, musikskole,
biblioteket,
ungdomsskolen mv.
Styrkelse af
læringsmiljøerne
gennem samarbejde
med eksterne
samarbejdspartnere
Centerchef BU
Chef for Familie
og Handicap
Forår 2015 - Deltagelse i projekt
Sundhedsnetværk med
uddannelse af
sundhedsambassadører, og
efterfølgende implementering i
organisationen (2015-2016).
Forår 2015 – Dagtilbuddenes
deltagelse i projekt SISO1 med
udarbejdelse af en
overgrebspolitik – og med
særligt fokus på etablering af
fællesskab med relevante
medarbejdere i CFH.
Tage initiativ til at starte et samarbejde i
Støvring omkring opgaven at udarbejde
“katalog” over kontakter på mulige
samarbejdspartnere i Støvring/Støvring
Syd. (inspireret af projekt Udeskole i
Fredensborg Kommune - Skolen i
virkeligheden.
Centerchef BU
Centerchef KF
m.fl.
Kontraktholder
Udarbejde strategi i forhold til
samarbejde omkring den åbne
skole herunder udarbejdelse af
partnerskaber.
Besøg relevante virksomheder,
uddannelsessteder, kommunale
tilbud osv.
Kulturskolen inddrages i
planlægning af forløb.
Projekt Junior talent i
samarbejdde med Støvring
Gymnasium.
Karensmindeskolens SFO opstarter
1
SISO = Sociale Indsatser ved vold og Seksuelle Overgreb mod børn og unge.
6
EUDFlex i samarbejde med
Ungdomsskolen.
samarbejde med lokale foreninger. Der
tages kontakt til foreningslivet bredt set,
og der indgås aftaler, hvor der er
gensidigt udbytte heraf. Dette sker i
samarbejde med SFO Kernehuset på
Bavnebakkeskolen.
Mobification i samarbejde med
erhvervsskole og virksomhed.
Der er aftale med Støvring
Badmintonklub for forår 2015.
Der er aftale med Rold Skov
Golfklub for efterår 2015.
Der er dialog med
Svømmeklubben Pingvinen om
evt. samarbejde.
Dagtilbuddene vil i
medarbejderperspektiv skabe
organisatoriske muligheder for
videndeling og praksisfællesskab
mellem fagpersoner internt og eksternt
i distriktet – fællesskabet kan f.eks.
skabes omkring natur, digitalisering,
motorik, sprogudvikling. Vi vil skabe
systematik i dette samarbejde med
henblik på udvikling af læringsmiljøerne
for børnene.
Vi vil udvide vores samarbejde med
biblioteket, naturskolen, musikskolen,
Mastruplund, Højbjerghus m.fl., og
undersøge mulighederne for
samarbejde med en efterskole.
Vi vil indlede samarbejde med Renovest
– Skraldeskolen – og løbende skabe
temaer om affald, genanvendelse,
7
2015 – Identificering og
udpegning af
kompetencepersoner som
tovholdere.
Efterår 2015 - Udarbejdelse af
læringsmål og
evalueringsspørgsmål ud fra den
pædagogiske læreplan.
2015 – og hele
kontraktperioden.
genbrug og miljø.
Strategiområde C: Ledelse og styring
Mål
Indsats
Handling
Ansvarlig
C.1.
C.1.1.
C.1.1.1.
Sammenhæng i styring:
Implementering og udvikling
af en feedback-struktur fra
”direktør til barn”.
Implementering af OLP og OLP som
platform for etablering
feedbackstrukturer mellem
centerchef og kontraktholder/dec.
organisation
Direktør og
Centerchef
Udvikling af en
feedbackstruktur/
Læringskæde som model
for effektiv evaluering og
ledelsesinformation
Hvert led i organisationen skal
udvikle feedbackstrukturer og
“tæt-på-modeller” der styrker
vores styring og sammenhæng
i CBU.
C.1.1.2.
Implementering af OLP på de enkelte
kontraktområder og etablering af
feedbackstrukturer mellem
ledelsesteam og medarbejdere
C.1.1.3.
Etablering og implementering af
metoder for “hvordan-ledelsenkommer-tættere-på-denpædagogiske-praksis”
8
Kontraktholder
Plan for proces og
evaluering
Efterår 2015 - Udforske
forståelsen af feedbackbegrebet i egen
organisation, med det
formål at udvikle en fælles
kendt platform at bygge
på.
Efterår 2015 –
Udarbejdelse af systematik
i information og formidling
om den fælles opgave at få
hinanden til at vokse – og
dermed organisationen.
Efterår 2015 Udarbejdelse af tydelige
organisatoriske rammer for
samarbejdsstrukturer med
og uden leder-deltagelse.
Synliggørelse/visualiserin
g (f.eks. tegneserie) af
opgaven og processen.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
Fokus på resultater:
Videreudvikling af
evalueringsmetoder der kan
kvalificere arbejdet med
læring, udvikling og trivsel.
Etablering og implementering af
metoder for “hvordan-sikrer-vikvalitet-i-opgavevaretagelsen”
Videreudvikling af en
systematisk
resultatopfølgning.
Centerchef og
kontraktholder
2015 – Undersøge og
udvikle redskaber til at
udforske, fastholde og
udvikle læring.
Implementering af
systematik i anvendelsen
af redskaber.
9