Modulbeskrivelse

Comments

Transcription

Modulbeskrivelse
Modulbeskrivelse
Sundhedsfaglig Højskole
Sygeplejerskeuddannelsen
Campus Holstebro
Modul 1 – Fag og profession
Modulbeskrivelse
Tema og læringsudbytte
Tema: Sygepleje – fag og profession
Modulet indeholder en introduktion til sygeplejerskeuddannelsen og sygeplejefaget. Du får
indblik i, hvor sygeplejersker arbejder, og hvad de arbejder med. Modulet indeholder
desuden undervisning i, hvad det vil sige at være patient, og mødet mellem patienter og
sygeplejersker.
Ifølge sygeplejerskeuddannelsens studieordning er det hensigten, at du som studerende har
opnået følgende læringsudbytter efter modulet:
 Du skal kunne søge og udvælge praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om
grundlæggende sygeplejesituationer og patienters oplevelser, reaktioner og
handlinger.
 Du skal kunne redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes
opbygning og funktion.
 Du skal kunne redegøre for menneskets fysiologiske behov.
 Du skal kunne identificere centrale opfattelser af sygeplejens genstands- og
virksomhedsområde, herunder hvad sygepleje retter sig mod begrebsmæssigt,
teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt.
 Du skal kunne forstå, hvad det vil sige at være patient.
 Du skal kunne anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere
og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje.
 Du skal kunne tilrettelægge din egen læring og anvende forskellige studiemetoder,
herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre.
Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul
1.
Modulets struktur og opbygning
Modul 1 varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point – 13 teoretiske og 2 kliniske.
De centrale fagområder på modulet er
 Sygepleje (8 teoretiske og 1 klinisk ECTS-point)
 Biokemi og biofysik (2 teoretiske ECTS-point)
 Anatomi og fysiologi (3 teoretiske og 1 klinisk ECTS-point).
Sygeplejefaget på modul 1 har fokus på 5 områder:
1. At studere sygepleje
SIH rev januar 2015
1
Modulbeskrivelse
2.
3.
4.
5.
Curologi, hvad er sygepleje? Teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt
Patientologi, læren om det at være patient
Grundlæggende behov
Kliniske metoder.
Undervisningen inden for de kliniske ECTS-point foregår dels i sygeplejelaboratoriet, dels på
en sygehusafdeling og i primær sundhedstjeneste, dvs. i plejeboliger og i hjemmeplejen.
Modulets indhold
Sygeplejefaget
Hensigten er,
 at de studerende bliver indført i sygepleje som fag og profession, med fokus på
sygeplejerskens arbejdsområder, patienternes/borgernes oplevelser og relationen
mellem sygeplejersken og patienten/borgeren
 at de studerende arbejder med værdier og teorier i sygepleje og kan anvende disse til
vurdering af behovet for sygepleje.
Målet er, at du som studerende udvikler kompetence til
 at planlægge din egen læring og samarbejde med andre ved brug af forskellige
studiemetoder – herunder studiegrupper, klynger1 og it
 at analysere og redegøre for menneskets grundlæggende behov ud fra Virginia
Hendersons teori om sygepleje
 at beskrive og reflektere over plejesituationer hos patient eller borger
 at reflektere over sygeplejerskens profession: virksomhed, genstandsfelt og
samarbejdsrelationer på hospitaler og i primær sundhedstjeneste
 at redegøre for og udføre sygepleje i forhold til udvalgte områder af menneskets
grundlæggende behov
 at redegøre for og udføre en sikker håndhygiejne
 at overholde tavshedspligt for sundhedspersonale og diskutere konsekvenser af dette i
forskellige plejesituationer
 at analysere data ud fra cases, give forslag til og begrunde sygeplejen ved hjælp af
teori fra sygepleje og anatomi og fysiologi samt biokemi og biofysik
 at opnå øvelse i at udvælge og prioritere patientens væsentligste behov for sygepleje
 at søge artikler i relevante databaser og vurdere og anvende disse til refleksion over
sygepleje
 at følge sygeplejeuddannelsens Retningslinjer for skriftlige opgaver.
1. At studere sygepleje indeholder
1
Klynger består af 10-12 studerende og en sygeplejefaglig underviser fra team A. Klyngerne fastsættes ved
uddannelsesstart og forløber hen over hele 1. semester = både modul 1 og 2.
SIH rev januar 2015
2
Modulbeskrivelse


indføring og øvelse i forskellige teoretiske studiemetoder, bl.a. studieteknikker, analyse
og faglig argumentation, vidensøgning, opgaveskrivning og gruppesamarbejde
indføring og øvelse i kliniske studiemetoder, bl.a. uddannelsens e-portfolio,
observationer i klinisk praksis, praksisbeskrivelser og refleksion samt professionel
kontakt.
2. Curologi indeholder
 sygeplejens virksomhed, genstandsområde og etik
 sygeplejens videnskabelige grundlag
 professionsbegrebet, herunder udpluk fra sygeplejens historie
 sygeplejerskens praksis på hospitaler og i primær sundhedstjeneste.
3. Patientologien indeholder
 hvad vil det sige at være patient og borger med behov for hjælp, fx at være syns- eller
hørehæmmet eller at være konfus og forvirret?
 kundskab om patienters/borgeres livssituation, oplevelse og reaktioner i forbindelse
med sygdom, svækkelse og indlæggelse
 etablering af gode møder mellem sygeplejerske og patient og pårørende.
4. Grundlæggende behov indeholder
 forståelse for og anvendelse af Virginia Henderson sygeplejeteori
 grundlæggende hygiejne
 praktisk sygepleje relateret til udvalgte grundlæggende behov.
5. Kliniske metoder i grundlæggende sygepleje indeholder
 teoretisk forståelse og anvendelse af sygeplejeprocessen.
Anatomi, fysiologi og biokemi/-fysik
Hensigten er,
 at de studerende opnår viden om og forståelse af udvalgte dele af den menneskelige
organismes opbygning (anatomi) og funktion (fysiologi og biokemi/-fysik), herunder
fysiologiske reaktioner i forbindelse med sundhed og sygdom.
Målet er, at du som studerende – efter at have deltaget i undervisningsaktiviteterne i
fagområderne anatomi, fysiologi og biokemi/-fysik – kan:
 identificere og nævne fysiologisk centrale proteiner, kulhydrater og fedtstoffer
 beskrive kulhydraters, fedtstoffers og proteiners opbygning og funktioner i hovedtræk
 beskrive i hovedtræk hvordan energiomsætningen i cellerne, herunder nedbrydningen
af glukose, foregår
 beskrive cellemembranens opbygning og funktioner, herunder transportmekanismer for
transport af stoffer gennem cellemembranen og membranproteiners rolle i denne
transport og funktionen af receptorer
 identificere og benævne cellens organeller og strukturer og beskrive organellernes
funktioner
 beskrive opbygningen og organiseringen af menneskets arvemateriale
 beskrive basale aspekter vedr. nervesystemets opbygning og funktion, det endokrine
systems opbygning og funktion og hormoners struktur
SIH rev januar 2015
3
Modulbeskrivelse






identificere og benævne kredsløbssystemets organer og deres anatomiske detaljer og
blodets bestanddele ved brug af faglige begreber og beskrive organernes beliggenhed
identificere og benævne respirationsorganerne og deres anatomiske detaljer ved brug
af faglige begreber og beskrive organernes beliggenhed
identificere og benævne blodets celler og stoffer i plasma og beskrive blodcellernes
funktioner
beskrive kredsløbssystemets og dets deles funktioner og identificere og benævne
centrale kredsløbsfysiologiske værdier og centrale værdier vedr. blodet
beskrive respirationsorganernes funktioner og identificere og benævne centrale
respirationsfysiologiske værdier
relatere kredsløbssystemets funktioner og respirationssystemets funktioner til
hinanden.
Indhold
 Retninger og planer i anatomien
 Organiske stoffer og deres egenskaber og funktioner (herunder proteiner, enzymer,
aminosyrer, kulhydrater, fedtstoffer, ATP og energiomsætning)
 Cellers opbygning og funktioner
 Vævs opbygning og funktioner
 Introduktion til nervesystem og endokrine system
 Kredsløbet
 Blodet
 Respirationsorganerne.
Sygeplejeprofessionens metoder – kliniske metoder, refleksionsmetoder, forskningsog udviklingsmetoder
Studiemetoder, fx gruppebaserede læreprocesser, notatteknik, analyser og opgaveskrivning.
Virginia Hendersons teori til vurdering af behov for sygepleje.
Tekstanalyse af sygeplejeteori.
It-kompetencer med hensyn til at søge og udvælge tekster fra forskellige databaser.
Læreprocesser i sygeplejelaboratoriet.
Læring i praksis samt refleksion over sygepleje.
Undervisnings- og arbejdsformer – forelæsning, dialog- og diskussionsbaseret
undervisning, vejledning, øvelser m.m.
Undervisningen er tilrettelagt som en blanding af forelæsninger, andre former for
holdundervisning, gruppearbejde, klyngeundervisning og individuel vejledning samt
afleveringsopgaver med feedback.
Undervisningen i sygeplejelaboratoriet er tilrettelagt med øvelser ud fra patientsituationer.
Modul 1 afsluttes med en gruppebaseret opgave, hvor der øves i sygeplejeprocessen.
Undervisningen i klinikken foregår over 6 dage. I 3 dage observerer og deltager du i plejen på en
hospitalsafdeling, og i 3 dage observerer og deltager du i plejen i et distrikt i primær
sundhedstjeneste. De kliniske studier foregår på tildelte kliniske undervisningssteder på
hospitalerne i Holstebro, Herning og Lemvig og i kommunerne Holstebro, Herning, Lemvig,
Ringkøbing-Skjern og Struer. Klinikken afsluttes med bearbejdning og refleksion på
SIH rev januar 2015
4
Modulbeskrivelse
sygeplejerskeuddannelsen.
De 6 dage i klinikken skal du fokusere på følgende områder:
 Hvad er sygepleje, fx
o Hvad laver en sygeplejerske?
o Hvor arbejder en sygeplejerske?
o Hvordan er det at være sygeplejerske?
 Patientologi, fx
o Hvad betyder det at være patient og borger med behov for hjælp?
o Hvordan oplever den enkelte mødet med sundhedsvæsenet?
o Hvordan oplever den enkelte at være syg – hvornår er man syg?
 Samarbejdsrelationer, fx
o Hvad sker der på hospitaler og institutioner?
o Hvem samarbejder sygeplejersken med?
o Møder og relationer mellem sygeplejersker, patienter og pårørende.
I de 6 dage, hvor du skal deltage aktivt i sygeplejen, er du tilknyttet en klinisk vejleder, og du skal
udarbejde en praksisbeskrivelse til efterfølgende refleksion.
Samarbejdsrelationer mellem studerende og teoretiske og kliniske undervisere
På modul 1 bliver du tilknyttet en klynge og en studiegruppe, hvor du samarbejder med dine
medstuderende og en af underviserne i sygepleje.
I de kliniske studier er der en uddannet klinisk vejleder med ansvar for tilrettelæggelse og afvikling
af studierne. Til hvert klinisk undervisningssted er der tilknyttet en af modulets undervisere som
kontaktperson og vejleder.
Litteratur/pensum
Er angivet i undervisningsplanerne, som du finder på studienettet.
Bedømmelser
Du får som studerende tildelt modulets ECTS-point på baggrund af, at du har udført/deltaget i
modulets obligatoriske studieaktiviteter og bestået den interne teoretiske prøve i de
naturvidenskabelige fagområder. Studieaktiviteterne skal udarbejdes dels individuelt og i grupper:
Individuelle:
 En teoretisk opgave i sygepleje
 En studieaktivitet, som består af tre online-afleveringsopgaver i de naturvidenskabelige
fagområder.
Gruppebaserede:
SIH rev januar 2015
5
Modulbeskrivelse



Fremlægning i emneområdet patientologi
Seminar med refleksion over praksisbeskrivelser efter klinikforløbet
Caseopgave med anvendelse af sygeplejeprocessen
Studieaktiviteterne og den interne teoretiske prøve er nærmere beskrevet nedenfor.
Teoretisk opgave i sygepleje
Studieaktiviteten er en skriftlig opgave, hvor du skal analysere og redegøre for Virginia Hendersons
teori om sygepleje.
Studieaktiviteten skal give dig mulighed for at øve følgende:
 Analyse og fortolkning af sygeplejeteori ift. teoriens formål, dens væsentlige begreber og
ideer og hvordan disse er forbundet med hinanden og teoriens værdimæssige antagelser
 Bearbejdning af Virginia Hendersons syn på grundlæggende sygepleje, med støtte fra en
artikel/tekst, som du har fundet ved vidensøgning
 Systematisk søgning og dokumentation af søgehistorien
 Opgaveskrivning og referenceteknik.
Opgaven skal indeholde:
 Forside
Se i Retningslinjer for skriftlige opgaver.
 Indholdsfortegnelse
 Indledning
Kort præsentation af Virginia Henderson og hendes engagement i sygeplejen samt de
tekster, du har valgt til analysen.
 Analyse
Teorien analyseres med hjælp fra spørgsmål, fx:
o Hvorfor har Virginia Henderson udviklet teorien?
o I hvilken historisk epoke er teorien formuleret?
o Hvad er sygepleje ifølge Virginia Henderson?
o Hvilke begreber eller hovedideer er teoriens væsentligste?
o Hvilke værdier, fx menneskesyn, bygger teorien på?
o Hvordan kan teorien anvendes?
 Beskrivelse af søgehistorie og søgeproces
 Præsentation af udvalgt artikel
Du skal angive, hvilket tidsskrift artiklen er udgivet i, hvornår den er udgivet, og hvem
forfatteren/forfatterne er. Du skal beskrive, hvad artiklen handler om,
hvad budskabet i artiklen er, hvem artiklens målgruppe er, og hvad
artiklens konklusion er (hvis der er en konklusion).
 Bearbejdning
Du skal identificere forskelle og ligheder i de perspektiver, som kommer til udtryk i
henholdsvis artiklen og V. Hendersons teori om sygepleje.
 Litteraturliste
Se Retningslinjer for skriftlige opgaver, hvordan en litteraturliste skal være opbygget.
Rammer for opgaven:
 Opgaven er individuel og skriftlig.
 Det er en forudsætning for at blive indstillet til den interne teoretiske prøve på modul 1, at
SIH rev januar 2015
6
Modulbeskrivelse





du afleverer opgaven.
Forud for udarbejdelsen af opgaven vil du blive introduceret til analyse og undervist i
vidensøgning, brug af referencesystemet i Word og Retningslinjer for skriftlige opgaver.
Der er skemalagt tid til at drøfte og bearbejde teorien i din gruppe og mulighed for ½ times
individuel vejledning.
Din opgave må maksimalt fylde fem A4-sider, svarende til 12.000 tegn.
Du skal aflevere din opgave elektronisk i afleveringsmappen på studienettet. Tidspunktet vil
fremgå af skemaet for modulet.
Du får en kort tilbagemelding på din opgave.
Studieaktivitet bestående af tre online-afleveringsopgaver i de naturvidenskabelige
fagområder
I løbet af modulet skal du besvare tre online-afleveringsopgaver inden for fagområderne anatomi,
fysiologi og biokemi/-fysik. Hver online-afleveringsopgave består af et antal multiple choice-opgaver
eller lignende typer spørgsmål.
Det er obligatorisk at besvare opgaverne, og du får feedback på dine besvarelser.
Underviserne i fagområderne informerer nærmere om online-afleveringsopgaverne i løbet af
modulet.
Fremlægning i Patientologi
Fremlægningens indhold og form er knyttet til undervisningsforløbet og introduceres og aftales med
underviseren.
Seminar med refleksion over praksisbeskrivelser
Seminar er en studiemetode, der anvendes i alle kliniske studieperioder på uddannelsen. Det er en
læringsmetode med gruppebaseret refleksion. På seminaret belyses, diskuteres og nuanceres
patient-/borgerforløb eller oplevelser. Seminaret tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra
klinikperioden.
I studiegruppen vælges én praksisbeskrivelse til bearbejdning på seminaret.
Bearbejdningen tager udgangspunkt i et skriftligt oplæg på maksimum 2 sider (4800 anslag).
Oplægget udarbejdes i gruppen og distribueres til klyngedeltagerne senest kl. 12 dagen før
seminaret. Det skriftlige materiale må ikke indeholde personfølsomme data (jf. juridiske og etiske
retningslinjer for anvendelse af patientoplysninger).
 Det skriftlige oplæg skal indeholde:
o Praksisbeskrivelsen
o Temaer eller områder, I har fundet væsentlige til refleksion
o Præsentation af refleksionsområder og teori eller begreber, der kan/skal kvalificere eller
perspektivere refleksionen.
 På seminardagen
o Gruppen indleder med et mundtligt oplæg og begrunder det valgte refleksionstema.
o Der afsættes tid til at besvare afklarende spørgsmål.
o Gruppen deltager i den efterfølgende sygeplejefaglige drøftelse på lige fod med de
andre seminardeltagere.
o Gruppen afslutter med refleksion over, hvilken betydning seminaret har haft for
forståelse af temaet/indholdet, der er drøftet.
 Medstuderendes roller
o Læser tilsendt seminaroplæg og forbereder deltagelse.
o Indgår aktivt i den faglige drøftelse med erfaring og videndeling og bidrager herved til
SIH rev januar 2015
7
Modulbeskrivelse

udvikling af faglig forståelse.
Klyngeunderviserens rolle
o Læser tilsendt seminaroplæg og forbereder deltagelse.
o Indgår i den faglige drøftelse på seminaret og stiller refleksive spørgsmål.
o Inddrager relevant praksis-, udviklings- eller forskningsbaseret viden.
o Er ansvarlig for praktisk afvikling af seminar.
Caseopgave med anvendelse af sygeplejeprocessen
Caseopgaven skal give dig mulighed for at øve følgende:
 At anvende sygeplejeprocessen og Virginia Hendersons teori om sygepleje og viden om
patientologi til at identificere sygeplejebehov
 At komme med forslag til og begrunde sygeplejehandlinger
 At anvende viden om menneskets anatomi, fysiologi og biokemi/-fysik til at analysere og
identificere årsager til patientreaktioner og til at identificere og begrunde observationer og
sygeplejehandlinger.
Rammer for caseopgaven








Studieaktiviteten ligger i de sidste uger af modul 1, hvor du får udleveret caseoplysninger og
arbejdsspørgsmål.
I forløbet arbejder du i din gruppe med den udleverede case og udarbejder en plejeplan.
Arbejdsspørgsmål i modulets fagområder danner grundlag for analysen og begrundelserne
for plejeplanen.
Plejeplanen må maks. indeholde 9600 tegn med mellemrum, eksklusive litteraturlisten.
Plejeplanerne skal videndeles i afleveringsmappen på studienettet (dato og tid står på
undervisningsplanen og skemaet).
Plejeplanens grundlag er pensumlitteratur i sygepleje og anatomi, fysiologi og biokemi/-fysik.
og supplerende/selvvalgt litteratur.
Plejeplanen skal indeholde referencer til den litteratur, der er anvendt, og en litteraturliste og
følge APA-standarden, se Retningslinjer for skriftlige opgaver.
Der er skemalagt undervisning, gruppearbejde og vejledning i forløbet.
Plejeplanen skal indeholde:
 Præsentation af sygeplejeprocessens faser
 Identifikation og begrundelse for et behovsområde og de tilhørende sygeplejefaglige
problemstillinger fra casen
 Analyse af det udvalgte behovsområde og de sygeplejefaglige problemstillinger med
sygeplejefaglig og naturvidenskabelig teori fra modulets pensum samt evt. selvvalgt
litteratur
 Formulering af en sygeplejediagnose på baggrund af analysen
 Forslag til mål
 Forslag til og begrundelse for sygeplejehandlinger.
Fremlægning og feedback
Caseopgaven afsluttes med en mundtlig fremlægning i klyngen og tilbagemelding ved underviserne i
sygepleje.
SIH rev januar 2015
8
Modulbeskrivelse
Intern prøve i de naturvidenskabelige fagområder
Prøven afholdes i et lokale på Campus Holstebro. Prøven er skriftlig, og du har 15 minutter til at besvare et op
multiple choice-opgaver.
Der er fire svarmuligheder i hver opgave.
Opgavebesvarelsen er uden hjælpemidler.
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen Du skal besvare minimum 12 af de 20 opgaver korrekt for at bestå prø
en karakter på 02 eller derover.
Består du ikke denne prøve, skal du rette henvendelse til studievejlederen. Der er planlagt omprøve
efter ca en uge.
Undervisere/vejledere: navne, e-mailadresser og telefonnumre
Ingrid Villadsen: [email protected] , 87 55 22 78
Tove Loftager: [email protected], 87 55 22 67
Niels Ardal: [email protected], 87 55 22 59
Thomas R. Mikkelsen: [email protected], 87 55 22 69
Gunvor Munch Hansen: [email protected], 87 55 22 62
Vibeke Alstrup Kristensen: [email protected], 87 55 22 84
Lisbeth Brun Andersen: [email protected], 87 55 22 85
Skema
Det aktuelle ugeskema findes på: http://skema.via.dk
SIH rev januar 2015
9